The Essence of Photography

The Essence of Photography

-

English
198 Pages

Description

There is a lot more to photography than simply picking up a camera, pointing it toward something, and tripping the shutter. Achieving a great photograph requires thought and preparation, an understanding of the photographic process, and a firm grasp of how light and composition affect a photo. There must be personal involvement and personal expression. There must be experimentation, with the recognition that only a small percentage of experiments end successfully.

In this book, best-selling author and world-renowned photographer and teacher Bruce Barnbaum explores these seldom-discussed issues by drawing upon his personal experiences and observations from more than 40 years of photographing and teaching. In addition to photographs, Bruce also uses painting, music, and writing, as well as the sciences and even business, to provide pertinent examples of creative thinking. These examples serve as stepping-stones that will lead you to your own heightened ability to see and be creative.

Creativity is a topic that is almost wholly ignored in formal education because most instructors think that it cannot be taught or learned. To the contrary, Bruce has proven that photographic seeing and creativity can be taught, learned, and improved. This book expands on the ideas that are central to Bruce's method of teaching photography, which he has used in workshops for the past 41 years.

Included in the book are in-depth discussions on the following topics:

  • Defining your own unique rhythm and approach as a photographer
  • How to translate the scene in front of you to the final photograph
  • The differences and similarities between how an amateur and a professional approach photography
  • The differences between realism and abstraction, and the possibilities and limitations of each
  • Learning to expand your own seeing and creativity through classes, workshops, and associating with other photographers
  • Why the rules of composition should be ignored
  • How to follow your passion
  • When to listen to the critics and when to ignore them
The book is richly illustrated with over 90 photographs taken by Bruce as well as other photographers.Seeing and creativity are difficult to teach, but not impossible. This very different, perhaps groundbreaking book is sure to inspire photographers of all skill levels-from beginners to seasoned professionals-to think deeply about the issues involved in creating successful photographs.

Subjects

Informations

Published by
Published 04 November 2014
Reads 2
EAN13 9781492016274
Language English
Document size 80 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
té Esséncé ô pôôà
Bruce BarnBaum
té Esséncé ô pôôà
Sééin ànd Céàivi
bûçé bààû, .ààû.çô
Pûîŝé: Géà Rôŝŝàç Côéîô: Jôçé Hôé Làôû à Té: Péà Sàûç, éô@ûŝ-î-î.é Côé Déŝî: Héû Kàûŝ, .éxçà.é Côé Pôô: bûçé bààû Pîé: Tàà TPS Pîé î Kôéà
iSbN ----
ŝ Eîîô ©   bûçé bààû A ôôà © bûçé bààû (ûéŝŝ ôéîŝé ôé)
Rôç Nôô iç.  Eàŝ Côà Séé,  fôô Sàà bààà, CA  .ôçôô.çô
iàé ô àé  ûŝé  éîŝŝîô. Môônisé, Hénàndéz, Néw Méxicô, Pôôà  Aŝé Aàŝ Côéçîô Céé ô Céàîé Pôôà, Uîéŝî ô Aîzôà ©  Té Aŝé Aàŝ Pûîŝî Rîŝ Tûŝ
 Lîà ô Côéŝŝ Cààôî-î-Pûîçàîô Dàà bààû, bûçé, -Té éŝŝéçé ô ôôà : ŝééî à çéàîî / bûçé bààû. -- ŝ éîîô.  àéŝ ç iSbN ---- (àéàç) . Pôôà--Vôçàîôà ûîàçé. . Pôôà--Téçîûé. . Côôŝîîô (Pôôà) i. Tîé. TR.b  .--ç  
A îŝ éŝéé. Nô à ô é àéîà ôéçé  îŝ çôî ôîçé à é éôûçé ô ûîîzé î à ô, ééçôîç ô éçàîçà, îçûî ôôçôî, éçôî, ô  à îôàîô ŝôàé à éîéà ŝŝé, îôû îé éîŝŝîô ô é ûîŝé.
Mà ô é éŝîàîôŝ î îŝ ôô ûŝé  àûàçûéŝ à ŝééŝ ô îŝîûîŝ éî ôûçŝ àé çàîé àŝ àéàŝ ô éî éŝéçîé çôàîéŝ. Wéé ôŝé éŝîàîôŝ àéà î îŝ ôô, à Rôç Nôô àŝ ààé ô à àéà çàî, é éŝîàîôŝ àé éé îé î çàŝ ô îîîà çàŝ. A ôûç àéŝ à ŝéîçéŝ îéîîé ôûôû îŝ ôô àé ûŝé î éîôîà àŝîô ô à ô é ééî ô ŝûç çôàîéŝ î ô îéîô ô îîéé ô é àéà. Té àé ô îéé ô çôé éôŝéé ô ôé àîîàîô î îŝ ôô.
Wîé éàŝôàé çàé àŝ éé éxéçîŝé î é éààîô ô îŝ ôô, é ûîŝé à àûô àŝŝûé ô éŝôŝîîî ô éôŝ ô ôîŝŝîôŝ, ô ô ààéŝ éŝûî ô é ûŝé ô é îôàîô çôàîé ééî ô ô é ûŝé ô é îŝçŝ ô ôàŝ à à àççôà î.
Tîŝ ôô îŝ îé ô àçî-éé àé.
tô ôu, é éàdé, Séékin méànin ànd céàivi. In ôés à is bôôk Mà bé ô àssisàncé.
bûçé bààû  Môûàî Lôô Hîà Gàîé fàŝ, Wàŝîô  USA Pôé ô fàx: () - ààû@àô.çô .ààû.çô
Table of Contents
IntroductIon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
x
FIndIng Your groove. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Dîŝçôéî à Dééôî Péŝôà iééŝŝ. . . . . . . 6 Pôôàîç R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hô Yôû Eûîé Aéçŝ Yôû Pôôàîç R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Your Interests and Your ImagerY. . . . . . . . . . . . .19 fîî Yôû Pôôàîç iééŝŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Té Sàî Pôî ô Pôôàîç Sééî à Céàîî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Côôŝîîôà à Lîî Côŝîéàîôŝ. . . . . . . . . . 25 Côôŝîîô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Lî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Exàé iàéŝ: Aî Côôŝîîôà à Lîî Côŝîéàîôŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Eîîàî Pôéŝ î Aàçé î Càéû Lôôî à Sééî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 iôî Yôû Sééî î fî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pî Sîzé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Géî fééàç à Réŝôî ô i . . . . . . . . . . . . . . . 42 Té iôàçé ô fééàç î Sàî M Wô à Yôûŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Exéçîŝé Côéé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3
4
Who are You trYIng to Please?. . . . . . . . . . . . . . . .49 Péŝôà Wô éŝûŝ Pôéŝŝîôà Wô. . . . . . . . . . . . . . 50 Péàŝî Yôûŝé éŝûŝ Péàŝî Oéŝ . . . . . . . . . . . . . 54 Pôéŝŝîôà Néçéŝŝîîéŝ éŝûŝ Péŝôà Exéŝŝîô . 57 Péŝôà Sàîŝàçîô éŝûŝ Pôôàîç Sàéŝ. . . . . . 59 Té iéîéŝ ô Né à Dîéé Wô . . . . . . . . 61 béàî bàîéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Pôôàŝ éŝûŝ fîé A Pôôàŝ . . . . . . . . . . . . 66 Té Pôé ô Pôôà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Eôîôà Eéçŝ ô Pôôà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Té Pŝçôôîçà Hî ô Pôôà . . . . . . . . . . . . . . 72
FIndIng InsPIratIon For realIsm or abstractIon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 iŝîàîô ô Dàî Lîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Pôôàîç iŝîàîô Néà à Aà ô Hôé79 iŝîàîô ô Lîéàûé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 iŝîàîô ô Mûŝîç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 iééàîô ô Réàîŝ à Aŝàçîô. . . . . . . . . . . . 83 Côô î Réàîŝ à Aŝàçîô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Té iôàçé ô Déîî Yôû Exéŝŝîé Gôàŝ . . . 85 Wé Séé Sîîà Pàéŝ î Dîéé Sûéçŝ . . . . . . . . . 86
vii
viii
T A B L E O F C O N T E N T S
5
6
the heart oF IntuItIon and creatIvItY. . . . . .91 Céàîî Réûîéŝ Péààîô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Wà Dîéŝ Céàîî? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 “Kô Tŝé ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Aî iŝî à iûîîô ô Pôôà . . . . . . 97 Tûŝî Yôû iûîîô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fîî Oôûîîéŝ ô Céàîî . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Péŝôà Exàéŝ ô Céàîî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Céàîî î Uéxéçé Pàçéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Môî Aéà î Céàîî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Pûŝî Yôûŝé éŝûŝ Péŝŝûî Yôûŝé . . . . . . . . . . 117 Pûî Eéî ô Uŝé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
learnIng through PhotograPhY WorkshoPs and assocIates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Pôôà Wôŝôŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Mîŝûîé Eûçàîô î é Aŝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Té bééîŝ ô Pôôàî î Oéŝ . . . . . . . . . . 129 Réîéî é Wô ô Oéŝ à Vîçé Véŝà. . . . . . . . . 132 fîî Pôôàîç Aŝŝôçîàéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Oééŝŝ ô iŝûçôŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7
8
technIcal knoWledge, materIals, and equIPment For creatIve PurPoses. . . . . . .137 Uŝî Téçîûé ô Céàîé à Eûçàîôà Pûôŝéŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Côîî Kô iéàŝ î Né à Céàîé Wàŝ . . 144 Yôû Càô Ré ô Gôô Téçîûé Aôé. . . . . . . . . . . 149 Màéîàŝ, Eûîé, à éî Oéîŝ ô Céàîî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
breakIng the rules and FolloWIng Your PassIon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Wôî î Lî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Céà béàŝ, Wîé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Rôôôŝ, Héîéé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pôôàî M Pàŝŝîô; fîî Yôûŝ. . . . . . . . . . . . 169 Pôôà àŝ à Céàîé A fô . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Déîî M Gôàŝ; Déîî Yôûŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
technIcal InFormatIon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183