Let
200 Pages
English

Let's Move On, Paul Okalik Speaks Out

-

Description

Paul Okalik was raised in Pangnirtung, a community that survived starvation, epidemics, eradication of its spiritual heritage, relocation, schooling in a foreign language, and confrontation with the Canadian justice system. He made the decision to improve the living conditions of his fellow Inuit. After ten years in Ottawa universities, he was called to the Northwest Territories Bar and then was elected the first Premier of Nunavut, the new Canadian territory, all in the year 1999.
The new government was challenged on all fronts. Education and training was crucial if Inuit wanted to play a determining role in decision-making. While Paul Okalik was premier, Nunavut developed a civil service decentralized over ten distant communities, built much-needed infrastructures and provided more affordable housing. Though Inuit employment in the Government of Nunavut managed to exceed 50 percent, this did not yet reflect the proportion of Inuit in the population. The Inuit’s long-standing goal of self-government in Nunavut remains to be achieved. It is a work in progress.
(Where We Live and Travel, courtesy of the Inuit Heritage Trust)
Let’s move on is an expression of determination inherited from generations of Inuit, faced with harsh climatic conditions and colonial policies. Getting bogged down with frustration is pointless. Paul Okalik’s leitmotiv is to move forward with hope and confidence. His story is a lesson in personal and political courage. Let’s move on is also the story of the creation of a representative government in a Canadian jurisdiction with a majority of indigenous people, a dream that cost the lives of Louis Riel and eight Cree leaders some 130 years earlier!

Subjects

Informations

Published by
Published 27 March 2018
Reads 2
EAN13 9781771861380
License: All rights reserved
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

LET’S MOVE ON Paul Okalik Speaks Out
PAUL OKALIK Historical Context by Louis McComber
LET’Ś MOVE O
Paul Okalîk Speaks Out
We’ve been pressîng our natîonal government to allow us to contrîbute to our sovereîgnty. We had a constant presence, and an hîstorîcal use of the land în the Arctîc. We’re always used for the benefit of our country for assertîng Canadîan sovereîgnty over our tradîtîonal land, but at the same tîme we have to catch up to the rest of the world, support those communîtîes and assert our presence în the modern world. And we’re far from beîng there. It’s nîce to buîld îcebreakers and those thîngs, but where are they goîng to refuel? Where are they goîng to land theîr boats în our terrîtory, îf they have problems? It’s stîll under development, but the facîlî-tîes are not there. How are these decîsîons goîng to benefit our communîtîes that are lîvîng there permanently? We see a total absence of învestment în the people by the federal government. How wîll that allow us to grow and prosper lîke the rest of the country?
LET’Ś MOVE O
Paul Okalîk Speaks Out
oéwod y Hooûalé Paûl Aaûlaaq Qûaŝŝa, Pémé o ûaû
PAUL OKALîK Hŝocal Coéx y Loûŝ McComé
M O  T R É A L
All gŝ éŝééd. o pa o ŝ ook may é épodûcéd o aŝméd  ay om o y ay méaŝ, élécoc o mécacal, clûdg poocopyg, écodg, o y ay omao ŝoagé ad ééal ŝyŝém, woû pé-mŝŝo  wg om é pûlŝé.
© Paûl Okalk ad Loûŝ McComé
ïSBN 978-177186-136-6 pk; 978-1-77186-138-0 épû; 978-1-77186-139-7, pd; 978-1-77186-140-3, mo pocké
o pagé map: Wéé Wé Lé ad Taél, coûéŝy o é îû Héagé Tûŝ Coé poo y Mcél Alé back coé poo y Loûŝ McComé book Déŝg ad Coé y olo ogapé Edg y Ro Plpo Pooéadg Aéllé Aaoŝo
Légal Dépoŝ, 2d qûaé 2018
bloèqûé é Acéŝ aoaléŝ dû QûÈéc Lay ad Acéŝ Caada Pûlŝéd y baaka bookŝ o Moéal 6977, ûé Lacox MoÈal, QûÈéc h4e 2v4 Télépoé: 514 808-8504 o@aakaookŝ.com
Péd ad oûd  Qûééc
Tadé Dŝûo & Réûŝ Caada ad é Uéd Śaéŝ îdépédé Pûlŝéŝ Goûp 1-800-888-4741 (îPG1); odéŝ@pgook.com
Wé ackowlédgé é ŝûppo om é ŚocÈÈ dé dÈéloppémé déŝ éé-pŝéŝ cûlûélléŝ (ŚODEC) ad é Goémé o Qûééc ax céd o ook pûlŝg admŝééd y ŚODEC.
Contents
Ackowlédgéméŝ Acoymŝ îû ŝ Capé 1à ûï Wàŝ ôû, ôôîŝ, ô Éé! Càpté 2 ï Wàŝ Tîî Āôût Tôôôw Càpté 3 M Stûîéŝ Màé Mé à Pôû ïû Càpté 4 Wé Hà tô Màé té Gôéét Wô Càpté 5 M Rôé Wàŝ tô Léà à Màé Tîŝ Wô Càpté 6 ôû Hàé tô é Décîŝîé, à Āct Qûîc Càpté 7 ït’ŝ Stî Tàî Uŝ Tôô Lô tô Càtc Up Càpté 8 ï Dô’t Jûŝt Sît Téé à Sîé à Càp M Hàŝ Càpté 9 Sôûté Cààà Dî Nôt Gét Dééôpé Wîtôût Nàtîôà Sûppôt Càpté 10 Wé Uŝé tô Déà wît Pôéŝ Rît Āwà, à Môé O Càpté 11 Stî ôzé î Tîé! Càpté 12 Dôî M Pàt tô Côtîûté tô Nûàût ï’ Oût! Nûàût: Té Lô Rôà éôé – Hîŝtôîcà Côtéxt  Lôûîŝ McCôé Côcûŝîô Tîéîé Nôtéŝ îîôàp ïéx
9 11 15
19 31 39 47
59
65
73
81
87
97 103 111 115
125 167 169 171 189 193
Pàû Oàî îcé fiŝî àt îît (Pôtô: îà Sûéŝ).
Acknowledgements
é îtéîéwŝ ô tîŝ ôô wéé côûcté wé Pàû T Oàî wàŝ Mîîŝté ô Jûŝtîcé î té Gôéét ô Nûàût. ï à é tàû tô M. Oàî ô àééî tô wô ô à ôô pôjéct wît é à, éŝpîté îŝ ûŝ ŝcéûé, àtî é îtéîéwŝ. Lé cété îtéûîé-ŝîtàîé ’ètûéŝ ét é écécéŝ àûtôctôéŝ (CïÈRĀ) ô Uîéŝîtè Làà pôîé fiàcîà ŝûppôt tô té àûtôŝ ô tîŝ ôô pôjéct. Wé àé àŝô àtéû tô Mèàîé Gàô wô pôîé té àpŝ ô Nûàût ô té ôô à Jôŝ Wôà wô épé î té tàŝcîptîô à té éîtî ô té àûŝcîpt. Spécîà tàŝ tô Mîcé Āét ô ïqàûît wô ééôûŝ pôîé té ôt pàé pôtôàp, tô Lûé Müé-Wîé à é Gîéŝéî ô téî pô-tôŝ, à tô té ïûît Héîtàé Tûŝt ô àôwî ûŝ tô ûŝé té àcôû àp ô Nûàût. îà ôû pûîŝé ààà ôôŝ à îtŝ îéctô Rôî Pîpôt éŝéé ôû àîàtîô ô ŝûppôtî tîŝ pôjéct à té wà tô îtŝ pûîcàtîô ût àŝô ô à té îŝpîî ôôŝ pûîŝé  ààà ôôŝ tôû té éàŝ.
Lôûîŝ McCôé Sûttô, éûà 2018
ĀïM RïĀ DÉW GN GNWT ïTC
ïTK
DïĀND
NïC NLCĀ NTï OïC QïĀ RCĀP T UNDRïP
Acronyms
Āéîcà ïîà Môéét àI Réîô ïûît Āŝŝôcîàtîô Dîŝtàt Éà Wàî Gôéét ô Nûàût Gôéét ô té Nôtwéŝt Téîtôîéŝ ïûît Tàpîîŝàt Cààà (Nôw, ïûît Tàpîîît Kààtàî) ïûît Tàpîîît Kààtàî (ôé, ïûît Tàpîîŝàt Cààà) Dépàtét ô ïîà Āàîŝ à Nôté Dééôpét (Nôw ïîéôûŝ à Nôté Āàîŝ Cààà (ïNĀC)) Nûàût ïpéétàtîô Côîŝŝîôé Nûàût Là Càîŝ Āééét Nûàût Tûàî ïc. OIcé ô té ïtéî Côîŝŝîôé Qîîqtàî ïûît Āŝŝôcîàtîô Rôà Côîŝŝîô ô Āôîîà Péôpéŝ Téîtôîà îàcî ôûà Uîté Nàtîôŝ Décààtîô ô té Rîtŝ ô ïîéôûŝ Péôpéŝ