Making of Barack Obama, The

-

English
244 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Description

The Making of Barack Obama: The Politics of Persuasion provides the first comprehensive treatment of why Obama’s rhetorical strategies were so effective during the 2008 presidential campaign, during the first four years of his presidency, and once again during the 2012 presidential campaign.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 October 2013
Reads 0
EAN13 9781602354692
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
OR
he Makîng of Barak Obamas à ust éàd ô àyôé tééstéd  ôw pôltçàl étôç wôs—àd dôés’t—  twéty-îst-çétuy Aéçà.
—STEVEN MAïLLOUX Presîdent’s Professor of Retorîc, Loyola Marymount Unîversîty
Edîted by MATTEW ABRAAMandEREC SMïT
THE MAKINGof BARACK OBAMA
THE POLITICS OF PERSUASION
Pàsé ôTe Makîng of Barack Obama . . .
“Wt ts tély àd éà ôçus ô té étôçàl péôàçés ô Bààç Oàà, ts çôlléçtô àés à sçàt çôtutô tô té study ô çô-tépôày pulç étôç àd pôltçàl dsçôusé. Té çôtutôs ààlyzé à vàéty ô pôltçàl spééçés—ô tôpçs à ô àçàl pôltçs, tô té U.S. ltày’s usé ô tôtué, tô çôlçt  té Mddlé Eàst—àd çtçàlly éxàé té étôçàl stàtéés éplôyéd y Oàà tô éôtàté dvésé àtôàl àd téàtôàl àudéçés, tô àvàté pôltçàl àd àtéàl çô-stàts, àd tô çôstuçt àd évét s pésôàl àd pôltçàl détty. Té ôô vtés à déépé éxplôàtô tô Oàà’s usé ô pésuàsô, àd wt ts ààlyss ô ôw s péôàçés éôé ultplé àd çôpôsté àudéçés àé ôt làwléss àd làwéd, éçés ôu udéstàd ô ôw étôçàl péôàçés uçtô às stés ô tévétô àd pôltçàl àéçy àd ôw étôçàl àçtôs ôt éàlé àd lt sôçàl çàé.” Mary Jo Reîff, Assocîate Professor of Englîs Unîversîty of Kansas
“ô té sp slôàs àd spééçés ô s çàpà tô té élôquét suççéssés àd àlués ô s pésdéçy, Bààç Oàà às éé éxtàvààt-ly pàséd àd sàçàstçàlly çtçzéd ô té dstçtvé pôwé ô s étôç. Té éssàys  ts çôlléçtô pésuàsvély ààlyzé tàt étôç  àll ts spé-çç tàçtçs àd ééàl stàtéés,  ts déàlst yéàs àd ts pààtç çôpôsés,  ts àtôus stvs àd ts pôltçàl ôstàçlés.”
Steven Maîlloux,Presîdent’s Professor of Retorîc, Loyola Marymount Unîversîty
“By çôôt tôpçs ôté àvôdéd  pôltçàlly çôéçt dsçôusé—-çlud élôus détty, àçàl élô àd té çultuàl pôltçs ô dé-éçé—The Making of Barack Obama ôéŝ’ éŝîàé ô éàé îîŝîé à îîçû îŝŝûéŝ; ôûçî ŝôé ô é ôŝ çàéî, îŝîû à ôôçàîé éŝéçîéŝ ô àé.” —Rea Latan, Assîstant Professor of Englîs, Florîda State Unîversîty
“A éààé é çîîçà éàî çôéçîô, The Making of Barack Obama: The Politics of Persuasion ôéŝ à ôûŝ ôô à é é é-ôîçà ŝàéîéŝ éôé  é îŝ Aîçà Aéîçà Péŝîé. Môî éô ŝéîéà, éçîîçà ô ôéîŝé îŝîŝŝîé éàîŝ ô îŝ ôà-ô, éŝé éŝŝàŝ éôé ô Oàà’ŝ ŝééçéŝ àé àéŝŝé ŝûŝàîé îŝŝûéŝ, ŝûç àŝ ôàîàîô, é Aéîçà éà, ôîîçà îôç, à é éàç ô àçîŝ à éîîôûŝ îô. Tîŝ ôô î àéà ô éôîçà ŝçôàŝ à àéŝôŝ àîé.” —Davîd G. Holmes, Professor of Englîs, Pepperdîne Unîversîty
“I The Making of Barack Obama, Màé Aàà, Eéç Sî à éî çôîûôŝ àé éàçé é ààîçà é Oàà’ŝ ô éôîç ààŝ. Tàé ôéé, é éŝŝàŝ î îŝ çôéçîô éà Bààç Oàà’ŝ éôîç î ô é éŝéç à ŝûŝîçîô î éŝééŝ; î é jûàôŝîîô ô ôŝé éŝôŝéŝ, é éà à éà éà àôû îàéŝ ééé éŝûàŝîô à îéî î çôéôà U.S. à ôà ôîîçŝ. A îîçû ôjéç ûé ô é é”
—Set Kan, Assocîate Professor of Englîs, West Cester Unîversîty of Pennsylvanîa
“The Making of Barack Obamaéŝ ûŝ éçôîé ô éôîç ô àé à ûàé Oàà. Téŝé îŝîû éŝŝàŝ àôû é ŝééçéŝ é ûŝ ŝéé ô Oàà îŝ éîé à ŝàî ô é éî, ô ŝôéôé ô éîé ûŝ ô éî ô ôé ô éîéŝ éî. Té éŝŝô é ôô éàçéŝ îŝ îôà: A ôîîçîà î éôîçà ŝîŝ çà’ çàé é éàîîéŝ à ŝàé ôû ôîîçŝ.” —Robert Jensen, Professor, Scool of Journalîsm, Unîversîty of Texas at Austîn
MAKING THE BARACK OBAMA OF
he Polîtîcs of Persuasîon
Eîé  Màé Aàà à Eéç Sî
Pàô Péŝŝ Aéŝô, Sôû Càôîà .àôéŝŝ.çô
Pàô Péŝŝ LLC, Aéŝô, Sôû Càôîà, USA
© 13  Pàô Péŝŝ A îŝ éŝéé. Pîé î é Uîé Sàéŝ ô Aéîçà Fîŝ Eîîô
S A N:  5 4 -   7 
Lîà ô Côéŝŝ Cààôî-î-Pûîçàîô Dàà
Té àî ô Bààç Oàà : é ôîîçŝ ô éŝûàŝîô / éîé  Màé Aàà à Eéç Sî.  àéŝ ç  Içûéŝ îîôàîçà éééçéŝ à îé.  ISBN 7-1-635-467- (. : à. àé) -- ISBN 7-1-635-46-5 (àçôé : à. àé) -- ISBN 7-1-635-46- (àôé éôô) -- ISBN 7-1-635-47- (éû) -- ISBN 7-1-635-471-5 (îé) -- ISBN 7-1-635-47- (îôô) 1. Oàà, Bààç--Oàô. . Oàà, Bààç--Làûàé. 3. Réôîç--Pôîîçà àŝéçŝ--Uîé Sàéŝ--Hîŝô--1ŝ çéû. 4. Côûîçàîô î ôîîçŝ--Uîé Sàéŝ--Hîŝô--1ŝ çéû. 5. Uîé Sàéŝ--Pôîîçŝ à ôéé--- I. Aàà, Màé, 17-E.3.M35 13 73.3--ç3  1331674
Fô çôé îàé: Péŝîé Bààç Oàà à Jô Fàéàû, éà ŝééçîé, éî à ŝééç ô éà çàé î é Oà Oîçé, Sé. , , î éààîô ô é éŝîé’ŝ àéŝŝ ô à jôî ŝéŝŝîô ô Côéŝŝ. (Oîçîà Wîé Hôûŝé Pôô  Péé Sôûà). Bàç çôé îàé: Té Péŝîé éîéŝ éàŝ ô Aàîŝà éôé çàéŝ à Wéŝ Pôî (Déç. 1, ). (Oîçîà Wîé Hôûŝé ôô  Péé Sôûà)
Côé éŝî  Dàî Bàéŝé Pîé ô àçî-éé àé.
1  3 4 5
Pàô Péŝŝ, LLC îŝ à îééé ûîŝé ô ŝçôà à àé îéŝ î î à ûîéîà ôàŝ. Tîŝ ôô îŝ ààîàé î àé, àçôé, à Aôé éBôô ôàŝ ô Pàô Péŝŝ ô é Wô Wîé Wé à ://.àôéŝŝ.çô ô ôû ôîé à îç-à-ôà ôôŝôéŝ. Fô ŝûîŝŝîô îôàîô ô ô î ôû àôû Pàô Péŝŝ ûîçàîôŝ, îé ô Pàô Péŝŝ, 315 Bàçéé Dîé, Aéŝô, SC 61, ô é-àî éîô@àôéŝŝ.çô.
Contents
Açôééŝvîî Eîôŝ’ Iôûçîô3 Mattew Abraam and Erec Smît
1 Té Réôîçà Côŝàîŝ Lîîî Péŝîé Oàà’ŝ Dôéŝîç Pôîç Aôçàç17 Robert C. Rowland
“Yéŝ, Wé Cà”: Iéîîçàîô à é Iîàîô ô Côéçîé Iéî î Bààç Oàà’ŝ Cààî Réôîç52 Courtney Jue
3 Aôîéŝ à Dîŝàôîéŝ: A Réôîçà Aàŝîŝ ô é Réàîôŝî Bééé Péŝîé Oàà, Càôîçŝ, à Téî Cûç65 Jon Jasso and Antony Wacs
4 Bààç Oàà, Iŝà, à é Dîŝçôûŝéŝ ô Aéîçà Ràçîà Béôî91 Steven Salaîta
5 Té Né Cûûà Pôîîçŝ ô Oàà: Ràçé, Pôîîçŝ à Uî î Oàà’ŝ “A Môé Pééç Uîô”101 Erec Smît
6 Oàà’ŝ Wéŝ Pôî Aéŝŝ: Té Sôîç Côŝûçîô ô Pôîç à Aûôî120 Mîcael Kleîne
Contents
7 A Fé Bà Aéŝ: Bààç Oàà’ŝ Réŝôŝé ô é Bûŝ Aîîŝàîô Pôîç ô Tôûé141 Rîcard Marback
Té Séçé ô Nûéŝà AÉîçà: Bààç Oàà, Làî Aéîçà à é  Sûî ô é Aéîçàŝ163 René Agustîn De los Santos
Oàà’ŝ Càîô Sééç: Béô é Réôîç à Pôîîçŝ ô “Gôô Mûŝî, Bà Mûŝî”181 Mattew Abraam
1 Rééçîôŝ ô Té Màî ô Bààç Oàà204 Davîd A. Frank
Gôŝŝà214 Côîûôŝ225 Ié229
Acknowledgments
Té éîôŝ îŝ ô àçôéé é éé é ô Pôéŝŝô Rîçà Mààç î éàî é àûŝçî ô ûîçàîô. Rîç î à ôô î ô é éà îî ô é çôéçîô, îôû îç é ôjéç çôû ô àé éé ôû ô çôéîô. Té éîôŝ àŝô îŝ ô à Pôéŝŝô Dàî Bàéŝé à Pàô Péŝŝ ô îŝ éà îééŝ î îŝ ôjéç, àŝ é àŝ îŝ çôîé ô ŝééî é àûŝçî çôé îô î. Wé ôû àŝô îé ô à A Hûà î DéPàû Uîéŝî’ŝ Déàé ô Wîî, Réôîç, à Dîŝçôûŝé, ô ôîé îàûàé ŝûô î çôéîî é çôéçîô. Wé àé àŝô îéé ô é àôôûŝ éîéé ôŝé ŝû-éŝîôŝ ô éîŝîô ôé ô é îàûàé. Fîà, Màé îŝéŝ ô àç-ôéé é ééôûŝ ŝûô ô à 1 DéPàû Uîéŝî Lîéà Aŝ à Sôçîà Sçîéçéŝ ŝûé éŝéàç à, àŝ î àé é î ŝôé éçéŝŝà ééàŝé îé ô àçé é îà ôûçéŝ ô é çôéçîô.
îî
MAKING THE BARACK OBAMA OF
1