Humanistic Critique of Education

-

English
270 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Description

Humanistic Critique of Education’s ten essays by noted scholars address the subject of educational policy, methods, ideology and more, with stress upon the rhetoric of contemporary teaching and learning. Humanistic Critique of Education focuses on education as symbolic action, as the foundation of discovery and, thus, as “equipment for living” in Kenneth Burke’s terms. These essays will spark dialogue about improving education in democratic societies through the lens of humanism.

Subjects

Informations

Published by
Published 03 February 2010
Reads 0
EAN13 9781602351592
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
E
R
HUMANISTIC CRITIUE OFEDUCATION TEACHING AND LEARNING AS SYMBOLIC ACTION
EDITED BY PETER M. SMUDDE
ûàîŝîç Cîîûé ô Eûçàîô
ûàîŝîç Cîîûé ô Eûçàîô
Téàçî à Léàî àŝ Sôîç Açîô
Eîé  Péé M. Sûé
Pàô Péŝŝ Anderson, Sout Carolîna .àôéŝŝ.çô
Pàô Péŝŝ LLC, Wéŝ Lààéé, Iîàà 47906
© 200  Pàô Péŝŝ A îŝ éŝéé. Pîé î é Uîé Sàéŝ ô Aéîçà
S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
Lîà ô Côéŝŝ Cààôî-î-Pûîçàîô Dàà
ûàîŝîç çîîûé ô éûçàîô : éàçî à éàî àŝ ŝôîç àçîô / éîé  Péé M. Sûé.  . ç. Içûéŝ îîôàîçà éééçéŝ à îéX. ISBN 978--60235-57-8 (. : à. àé) -- ISBN 978--60235-58-5 (àçôé : à. àé) -- ISBN 978--60235-59-2 (àôé éôô)  . Eûçàîô--Pîôŝô. 2. Eûçàîô--Aîŝ à ôjéçîéŝ. 3. Léàî, Pŝçôô ô. I. Sûé, Péé M. LB4.7.8645 200 370.--ç22  2009053934
Côé îàé: “Gôé Lîà” © 2008  AéX Nîàà. Fô îŝôçôô.çô Côé éŝî  Dàî Bàéŝé Pîé ô àçî-éé àé.
 2
Pàô Péŝŝ, LLC îŝ à îééé ûîŝé ô ŝçôà à àé îéŝ î î à ûîéîà ôàŝ. Tîŝ ôô îŝ ààîàé î àé, àçôé, à Aôé éBôô ôàŝ ô Pàô Péŝŝ ô é Wô Wîé Wé à ://.àôéŝŝ.çô ô ôû ôîé à îç-à-ôà ôôŝôéŝ. Fô ŝûîŝŝîô îôàîô ô ô î ôû àôû Pàô Péŝŝ ûîçàîôŝ, îé ô Pàô Péŝŝ, 305 Bàçéé Dîé, Aéŝô, SC 2962, ô é-àî éîô@àôéŝŝ.çô.
Déîçàé ô Béà L. Bôç (932–2006)— éàçé, ŝçôà, éô, çôéàûé, îé.
v
Côéŝ
Açôééŝîx Iôûçîô: A Péûé ô CîîûéPeter M. Smudde and Bernard L. Brock Lîûîŝîç Aôàç ô Pôéŝ ô Eûçàîô3 Kennet Burke 2 Kéé Bûé àŝ Téàçé: Péàô, Màéîàîŝ, à Pôé42 Andrew Kîng 3 Té Bô-A ô Uéàûàé Eûçàîô: Bûé’ŝ “Lîûîŝîç” Aôàç61 Elvera Berry 4 Té Eûçàîô ô Cîîé Cîîçŝ: Té Côŝûŝàîàî ô Bûé’ŝ Pîôŝô à Côŝûçîîŝ Péàô92 Peter M. Smudde 5 EXéî Kéé Bûé à Mûîçûûà Eûçàîô: Béî Açîé Réîŝé  é Oé115 Mark E. Huglen and Racel McCoppîn 6 Péàçî Wà Wé Pàçîçé: Côûŝé Déŝî Bàŝé ô é Pŝçôô ô Fô127 Rîcard H. Tames 7 Môîéŝ à Méàôŝ ô Eûçàîô143 James F. Klumpp and Erîca J. Lamm 8 A Bûéîà Aôàç ô Eûçàîô î à Tîé ô Eçôôîçà Cîŝîŝ166 Robert Wess
vîî
vîîî Contents 9 “B à Tôû Làûàé, Béô Làûàé”: Eîŝîôî à Bûéîà Cûîçûû187 Bryan Crable 0 Eûçàîôà Tàjéçôîéŝ ô Oé à Déôçàîç Sôçîéîéŝ: Kéé Bûé’ŝ “Lîûîŝîç Aôàç”208 Davîd Cratîs Wîllîams Côîûôŝ233 IéX239
Açôééŝ
Tîŝ ôô àŝ éé à ôéû éXôàîô ô éûçàîô à Kéé Bûé’ŝ àîçàîî ô î. Aô é à çéàî éôé éé éŝéçîà é-û, à I à ô îé éXéŝŝ  àéçîàîô à àçôéé é éé. Fîŝ îŝ é àé Béîé Bôç, ô ô îŝ ôô îŝ éîçàé. é é-àçé  îéà ô îŝ ôô î îŝ ûŝûà éûŝîàŝ à ŝôû çôûŝé ô é é é î ôî. Té àç à é àŝô àé ô ô î é ô îî é îé îôûçîô ô àé é ôô àŝ à ŝéçîà jô. I à ŝô é î ô é ô ŝéé é îà ôûç, û I éîéé îŝ ŝîî îŝ ŝôéô àîîé. Séçô îŝ à ŝà û î ôû ô éîééŝ î îŝ ôjéç. Fôéôŝ àô é àé é çôîûôŝ ô îŝ ôûé, ô îôû é îŝ ôô ôû ô éXîŝ. I à àéû ô é Nàîôà Sôçîé ô é Sû ô Eûçà-îô î Cîçàô ô àî éîŝŝîô ô éî Kéé Bûé’ŝ çôéé, ôîîà àîçé, “Lîûîŝîç Aôàç ô é Pôéŝ ô Eûçàîô,” îç àéàé î é NSSE’ŝ 955 ôûé,Modern pîlosopîes and educatîon: Te fîfty-fourt yearbook of te Natîonal Socîety for te Study of Educatîon, Part 1 of 2. I àŝô à Jî Céŝéô, ôŝé îŝô, éé, à ŝàé àîçé éà à ô ô é à î ô îûéçé  îî à ààéé ô ûûé ôjéçŝ. Aŝô éé îŝ Jé Côûî, ôŝé îéŝî, çôàçî, ŝôû-ôàî, à ûô àé éé éà éŝŝîŝ ûô é à  ô. Pûŝ Dàî Bàéŝé, Pàô Péŝŝ’ŝ çûàô-î-çîé, àé é àéôûŝ ŝûô ôûôû é ôçéŝŝ, éŝéçîà î éîî é ôô’ŝ ôçûŝ. Pàô Péŝŝ’ŝ àôôûŝ éîéé àé é éXçéé çôéŝ à éé é à é çôîûôŝ àé îŝ ôô îô à ŝôû çôîûîô ô é îéàûé. A Jôà Léîîé ààŝ àŝ éé îééŝé î à ŝûôîé ô îŝ ôjéç, éŝéçîà ôû é ŝéçîà éàîôŝî î Béîé Bôç. Làŝ û çéàî ô éàŝ îŝ  àî. M îé, Pà, à  ôŝ, Mà à Jéé, û û î à ô ô  ûŝîŝ àôû îŝ à  ôé ôjéçŝ. Téî ôé à ŝûô ô é éé ŝé ô é à éàŝ ôé à é ô.