Chinese Rhetoric and Writing

-

English
231 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Description

Andy Kirkpatrick and and Zhichang Xu offer a response to the argument that Chinese students’ academic writing in English is influenced by “culturally nuanced rhetorical baggage that is uniquely Chinese and hard to eradicate.” Noting that this argument draws from “an essentially monolingual and Anglo-centric view of writing,” they point out that the rapid growth in the use of English worldwide calls for “a radical reassessment of what English is in today’s world.” The result is a book that provides teachers of writing, and in particular those involved in the teaching of English academic writing to Chinese students, an introduction to key stages in the development of Chinese rhetoric, a wide-ranging field with a history of several thousand years. Understanding this important rhetorical tradition provides a strong foundation for assessing and responding to the writing of this growing group of students.

Subjects

Informations

Published by
Published 07 March 2012
Reads 0
EAN13 9781602353022
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
Kirkpatrick
CHINESE RHETORIC AND WRITING CHINESE RHETORIC ANDWRITING AN INTRODUCTION FOR L ANGUAGE TEACHERS
ng-e
OR S
Andy Kirkpatrick and Zhichang Xu
PERSPECTïVES ON WRïTïNG Séés Edô, Sûsà . Mçéôd
PERSPECTIVES ON WRITING Séés Edô, Sûsà . Mçéôd
Hé Péséçvés ô W séés àddéssés  sûdés  à ôàd sésé. Côssé  é dé à àôàçés çààçésç ô éàç àd sçôàs   àçôss é çûçûû, é séés ésés ôks à àké dvéé éséçvés ô ôk às à é, éàç , àdsé  ôàs, àd sûd   s vàôûs ôs.
Hé WAC Céàôûsé àd Pàô Péss àé çôàôà sô à ésé ôôks  é dé àvààé ôû éé dà dsûô àd ôçôs  édôs. Hé ûsés àd é Séés édô àé éàçés àd éséàçés ô , çôéd ô é çé à kôédé sôûd éé ççûàé. Wé séé é ôôûés à é éçôôés àvé ô ûé déôçàz kôédé. Ad é séé à ô sàé é ôé ô  s ô sàé é éàs ô à ô àçûàé é ééds, éés, àd éà ô é éà ééé ô éàç.
O B   S
Càés Bàzéà àd Dàvd R. Rûssé Eds., Wrîtîng Seves/Wrîtîng Socîetîes2003 Géàd P. Déàû àd Jàés Gàvé,Te Engîs Language: From Sound to Sense2009 Càés Bàzéà, Adà Bô, àd DÉôà ûéédô Eds.,Genre în a Cangîng Word2009 Dàvd àké, Aé Réd, àd Aô D Rézô Eds.,Desîgn Dîscourse: Composîng and Revîsîng Programs în Proessîona and Tecnîca Wrîtîng2010 Màé Côûà Ré, Sàû Sàé, àd DÀéé Nçôé DéVôss Eds., Copy(wrîte) : ïnteectua Property în te Wrîtîng Cassroom2011 Dôéé SàkéMéé, Aô PàÉ, Nààsà Aéévà, Mà ôé, àd àssà Yôûsôûôvà,Wrîtîng în Knowedge Socîetîes2011
CHINESE RHETORIC AND WRITING: AN INTRODUCTION FOR LANGUAGE TEACHERS
Ad Kkàçk àd Zçà Xû
Hé WAC Céàôûsé àç.çôôsàé.édû ô Côs, Côôàdô
Pàô Péss .àôéss.çô Adésô, Sôû Càôà
Hé WAC Céàôûsé, ô Côs, Côôàdô 805231052 Pàô Péss, 3015 Bàçkéé Dvé, Adésô, Sôû Càôà 29621
© 2012  Ad Kkàçk àd Zçà Xû. Hs ôk s çéséd ûdé à Céàvé Côôs AûôNôçôéçàNô Dévàvé Wôks 3.0 Uéd Sàés çésé.
Péd  é Uéd Sàés ô Aéçà
à ô Côéss CààôPûçàô Dàà
Kkàçk, Ad. Césé éôç àd  : à ôdûçô ô àûàé éàçés / Ad Kkàçk àd Zçà Xû.  . ç.  Péséçvés ô  ïçûdés ôàçà éééçés. ïSBN 9781602353008 k. : àk. àé  ïSBN 9781602353015 àk. àé  ïSBN 9781602353022 àdôé éôôk  ïSBN 9781602353039 éû  1. Césé àûàéRéôçSûd àd éàç. 2. Réô Sûd àd éàçCà. ï. Xû, Zçà. ïï. Té. P1129.E5K57 2012 495.1’82421dç23  2012005609
Côédô: Dô Dôàûé Désé: Mké Pàûs Séés Edô: Sûsà . Mçéôd
Hs ôôk s éd ô àçdéé àé.
Hé WAC Céàôûsé sûôs éàçés ô  àçôss é dsçés. ôséd  Côôàdô Sàé Uvés,  s ôéé sçôà jôûàs àd ôôk séés às é às ésôûçés ô éàçés ô ûsé   é çôûsés. Hs ôôk s àvààé  dà ôà ô éé dôôàd à ://àç.çôôsàé.édû.
Pàô Péss, C s à déédé ûsé ô sçôà àd àdé és   àd ûédà ôàs. Hs ôôk s àvààé  àéàçk, çô, àd éBôôk ôàs ô Pàô Péss à ://.àôéss.çô. ô sûssô ôàô ô ô îd ôû àôû Pàô Péss ûçàôs, é ô Pàô Péss, 3015 Bàçkéé Dvé, Adésô, Sôû Càôà 29621, ô éà édô@àôéss.çô.
CONTENTS
ïôdûçô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1 Réôç  Açé Cà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2 Hé éà Bàçkôûd Ad Réôçà Sés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
3 Hé Rûés ô W  Médévà Cà àd Eûôé . . . . . . . . . . . . . . .51
4 Hé Bà Gû Wé(八股文)� � � � � � � � � � � � � � � �75
5Suyuanàd Césé W Tà àd Pàççé . . . . . . . . . . . . . . .93
6 Pçés ô Séûéç àd Réôçà Oàsàô: Wôds,  Sééçés àd Côé Càûsés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
7 Pçés ô Séûéç àd Réôçà Oàsàô: Dsçôûsé  àd Té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
8 Hé Ed ô Eé àd Eéà ïûéçés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
9 Pà Pôçs, é Cûûà Révôûô àd Càé 08 . . . . . . . . . . . . .163
10 A Révé ô Côéôà Césé Uvés W  Côûsé Bôôks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Côçûsô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Wôks Céd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Nôés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
v
CHINESE RHETORIC AND WRITING
1
INTRODUCTION
Hé à à ô s ôôk s ô vé éàçés ô , éséçà ôsé vôvéd  é éàç ô Es àçàdéç  ô Césé sûdés, à ôdûçô ô ké sàés  é dévéôé ô Césé éôç. Hé ôôk  àké Wésé éàdés àà  Césé éôçà sés àd Césé sçôàs ô Césé éôç. Césé éôç s à déà îéd  à sô ô sévéà ôûsàd éàs. Hs ôôk s çôçééd  à  é ôôsé ééd ôîçô ô “àçàdéç”  àd é  ô éssàs. ï ééôé dôés ô déà  à dé  é Césé ôéç àdô. Wé é ôçûs s ô , çés ô ésûàsô  Césé ôà és  àsô é çôsdééd. W s sûç à ôôk éçéssà? ô sôé ô éàs,  às éé çûsôà ô àûé à Césé sûdés’ àçàdéç   Es às éé ûéçéd  àdôà Césé  sés. Mà sçôàs, ô Césé àd Wésé, àvé ô àûéd à Césé éôçà ôs àd àdôs àé sôéô ûûé ô Césé àd à ésé, é àsééd ô àçàdéç   Es àé à sôûçé ô éàvé éééçé ç. Kàà; Jà àd Cé; J. Cé. Hé ûdé àssûô s à é Es  ô ésé sûdés s,  sôé à, àôàé ô àçàdéç   Es. Hé vé s à Césé sûdés   é çûûà ûàçéd éôçà ààé à s ûûé Césé àd àd ô éàdçàé. ï s ôôk é sà àûé à ésé vés sé ô à ésséà ôôûà àd Aôçéç vé ô  àd à, vé é éôéà çéàsé  é éàôà éà àd ûsé ô Es, éé ééds ô é à àdçà éàsséssé ô à Es s  ôdà’s ôd. ï s ô ôé à à ûs ô ô ôû à éé àé à ôé séàkés ô Es ô àvé éàéd  às à àddôà àûàé àd ûsé , éé às à é vàé ô Es, sûç às ïdà Es, ô às à ûà àçà, à éé àé àvé séàkés ô . Ksé Bôô às ésàéd à éé àé sôé 800 ô ûsés ô Es  Asà àôé. ï Cà,  às éé ésàéd à éé àé çûé ôé à 350 ô éôé ô àé éà Es Xû,Cînese Engîs. Hs éàs
3