Karl Barth
238 Pages
English

Karl Barth

-

238 Pages
English

Description

In the 1930s, Karl Barth was unquestionably the most discussed personality in the theological world of that time. This book was the first of its kind to be published in America, giving an adequate story of Barth's life, a complete outline of his teaching, and a careful estimate of the so-called "Barthian Movement."
Dr. Pauck, of the Chicago Theological Seminary, was born and educated in Germany, and had studied under Barth. By training, personal relationship with Barth and his followers, and by a knowledge of practically everything that has been written by or about Barth, Dr. Pauck was preeminently fitted to write this book. Moreover, his American professorship allowed him to be more cognizant of the American mind, enabling him to explain Barth and his message to a puzzled, sometimes skeptical, American audience.
The author pictures Barth in his early days as a minister of a Reformed Church in Geneva. Fresh from a seminary training in liberal theology, he finds that he is not assured of that authority with which he feels he has to speak of God to his people. He therefore attempts to retrieve the old Christian belief in a revelation of the divine. Opposing the orthodox dogma of supernaturalism as well as the modernist emphasis on the psychological approach to religion, he develops a theology of "divine realism."
The challenging theology of Barthianism is presented historically, practically, and without prejudice. It not only confronts every minister, conservative or liberal, with the persistent question, "What do I think about Barth?" but also with the more personal question, "What do I now do in light of Barth's prophetic message?"

Subjects

Informations

Published by
Published 06 April 2018
Reads 0
EAN13 9781725239272
Language English
Document size 22 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 Karl Barth Prophet of a New Christianity By Pauck, Wilhelm Copyright©1931 by Pauck, Wilhelm ISBN 13: 978-1-5326-4155-8 Publication date 9/29/2017 Previously published by Harper & Brothers Publishers, 1931
FOREWORD TO THE2018EDITION
WIlHelm Pauck was 30 yéàrŝ od én é pûbîŝéd îŝ irŝ boo în é Unîéd Sàéŝ oF Aérîçà. Kéény ààré à é oûg oF Kàr Bàr àd béén négéçéd în îŝ çoûnry, é în-rodûçéd Bàr ànd îŝ oûg în à ûnîqûé ày. ïn é irŝ àF oF é boo, Pàûç déŝçrîbéŝ é bàŝîç prînçîpéŝ oF Bàr’ŝ éo-ogy, ŝééîng o bé în àgrééén î îŝ poîn oF vîé; în é ŝéçond pàr oF é boo, oévér, Pàûç îŝ àûdàçîoûŝy çrîîçà oF é gréà éoogîàn’ŝ îdéàŝ. Any oûgFû réàdér ûŝ çoé o îŝ on çonçûŝîon. hé énŝûîng çorréŝpondénçé bééén Bàr ànd Pàûç, àŝ yé ûnpûbîŝéd, répréŝénŝ à brîîàn ànd îvéy débàé à çonînûéd roûg éîr îFéîé. Pàûç ŝén à ŝîgnéd çopy oF îŝ boo o Bàr ŝory àtér pûbîçàîon. A Fé onŝ àér, on Crîŝàŝ Evé oF 1931, Bàr dîçàéd à réé pàgé, ŝîngé-ŝpàçéd ypéd éér o é yoûng àûor, proéŝîng ŝoé oF é çrîîçîŝ, bû àdîîng à é àŝ éŝŝ ànnoyéd ŝînçé é àd dîŝçovéréd à Pàûç àŝ Géràn ànd àd ŝûdîéd î àrnàç, o, ànd Troéŝç à é Unîvérŝîy oF Bérîn. A ŝéçond, îdér éxçàngé oççûrréd în Màrç ànd Jûné oF 1932. Bàr ŝûggéŝéd à Pàûç îg bé béér of dîŝçûŝŝîng Tîîç’ŝ îdéàŝ. ïndééd, Pàûç bé-çàé çoŝé Frîéndŝ oF Tîîç, ànd é ànd ï joînéd Forçéŝ în rîîng é irŝ voûé oF oûr bîogràpy oF à Fàŝçînàîng ànd brîîàn pîoŝopér-éoogîàn néàry 50 yéàrŝ àér. v
F o r e w o r d t o t h e 2 0 1 8 E d i t i o n
Pàûç ànd Bàr éàç àd à ŝûpérb ŝénŝé oF ûor à àévî-àéd é énŝîon oF éîr dîŝàgrééén. Bàr évén éçoéd é poogràp oF îŝéF à Pàûç àd ŝén o î, ànd obîgéd î î à ŝîgnéd poogràp oF îŝ on. hîŝ poogràp àŝ ààyŝ o bé Foûnd on é à oF Pàûç’ŝ ŝûdy àong î poogràpŝ oF àrnàç, o, Troéŝç, ànd Tîîç. hûŝ, é o proàgonîŝŝ béçàé ànd réàînéd Frîéndŝ déŝpîé éîr oppoŝîng vîéŝ. ïnçîdénày, Eûgéné Exàn, é dîŝîngûîŝéd éàd oF é Réîgîoûŝ Booŝ Dépàrén à àrpér & Broŝ., àŝ î àŝ non à à îé, çréàéd é îé, àddîng à qûéŝîon àr ovér Pàûç’ŝ oppoŝîîon (KaRl BaRTH: PROpHéT Of a NéW CHRIsTIaITy?) Wé àvé réovéd é qûéŝîon àr în îŝ 2017 édîîon béçàûŝé Bàr dîd îndééd béçoé é propé oF à né Crîŝîànîy. ï à gràé-Fû o Téd Léîŝ o ûrgéd é o pûbîŝ îŝ boo. é àdé ŝévérà çréàîvé ŝûggéŝîonŝ régàrdîng îŝ né édîîon For îç ï à gràéFû. ï îŝ y opé à îŝ boo î bé oF înéréŝ o îŝ-ory ànd o énîé-çénûry éoogy bûfŝ à ovér é ord.
Màrîon Pàûç, Lîéràry Exéçûor Moûnàîn Vîé, CàîFornîà Jànûàry 8
vîî
vîîî
FOREWORD PREFACE
îx
v vii
x