Undisciplined Heart
324 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Undisciplined Heart

-

Gain access to the library to view online
Learn more
324 Pages
English

Description

When Jane Katjavivi becomes involved in London in support of change in Southern Africa, she meets and marries a Namibian activist in exile. Moving with him to Namibia at the time of Independence in 1990, she faces a new life in a starkly beautiful country. She starts to publish Namibian writing and opens a bookshop. In Windhoek she develops friendships with a group of strong, independent women, who have also come from other countries, and are engaged in different ways to overcome the divisions of the past. Over coffee, drinks and food, they support each other through times of happiness and sadness, through juggling careers and family, and through illness and death. When her husband is made Ambassador to the Benelux countries and the European Union, and later Berlin, Jane has to build a new identity as the wife of an ambassador, and come to terms with her own ill-health without her friends around her to support her. Set against the backdrop of the historical, political and social development of newly independent Namibia, Undisciplined Heart tells the story of Jane�s love for her family, friends and her adopted country, in a gentle and honest way that reflects the joys and tragedies of life

Subjects

Informations

Published by
Published 01 April 2010
Reads 0
EAN13 9781920397814
Language English
Document size 5 MB

Legal information: rental price per page 0.0064€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Pubîcàîô © Môdjàjî Bôôkŝ 00 éx © Jàé Kàjàvîvî 00
Fîŝ pubîŝéd î 00 by Môdjàjî Bôôkŝ CC P O Bôx 8, Āôé, 60, Sôu Āîcà môdjàjî.bôôkŝ@gmàî.côm p://môdjàjî.bôôk.cô.zà
ïSB 98--909-0-
àmîbîà édîîô by îgééyé Pubîŝîg P O Bôx 9, Wîdôék, àmîbîà îgééyépubîŝîg@gmàî.côm
ïSB: 98-999--06-
Bôôk déŝîg: ààŝcà Môŝé Côvé àwôk: Dîàé Swàzbég ééîg: Hàà Môîŝ
Pîéd àd bôud by Cédà Cômmuîcàîôŝ, Càpé ôw Sé î Gààmôd
To te women I’ve grown wît, wo’ve sared my lîfe în Namîbîa, and wo sustaîn me.
C on t e n ts
E mbàcî g Nà m îbîà
T é pî ô dé à 
A wôé é w wôd
L îŝé î g ô  é w î d
11
75
141
217
‘hé môuàîŝ dô ô pày; éy àé àéàdy à pà ô Gôd’ŝ pàyéŝ. héy àvé ôud éî pàcé î é wôd àd éé éy wî ŝày. héy wéé éé béôé péôpé ôôkéd ô é éàvéŝ, éàd udé, àd wôdééd wô àd céàéd à ô îŝ. Wé àé bô, wé ŝufé, wé dîé, àd é môuàîŝ édué.’
Pàuô Côéô By te Rîver Pîedra I sat down and wept