Tiger in an African palace, and other thoughts about identification and transformation
302 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Tiger in an African palace, and other thoughts about identification and transformation

-

Gain access to the library to view online
Learn more
302 Pages
English

Description

Tiger in an African palace collects eight essays about kinship and belonging that Richard Fardon wrote to complement his monographs on West Africa. The essays extend those book-length descriptions by pursuing their wider implications for theory in social anthropology: exploring the relationship between comparison and historical reconstruction, and questioning the fit between personal, ethnic and cosmopolitan identities in contemporary West African nations. In an Introduction written specially for this Langaa collection, Richard Fardon retraces the career-long development of his preoccupation with concepts of identification and transformation, and their relevance to understanding West African societies comparatively and historically.

Subjects

Informations

Published by
Published 13 June 2014
Reads 0
EAN13 9789956792252
Language English
Document size 5 MB

Legal information: rental price per page 0.0062€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Tigerin aAfricanPlacand other oughts abut idntficaion ad transformation
RichardFn
Tiger in an African Palace and other thoughts about LGHQWLÀFDWLRQ DQG WUDQVIRUPDWLRQ
Richard Fardon
Langaa Research & Publishing CIG Mankon, Bamenda
Publisher: Langaa RPCIG /DQJDD 5HVHDUFK 3XEOLVKLQJ &RPPRQ ,QLWLDWLYH *URXS 32 %R[ 0DQNRQ %DPHQGD North West Region &DPHURRQ /DQJDDJUS#JPDLOFRP ZZZODQJDDUSFLJQHW
'LVWULEXWHG LQ DQG RXWVLGH 1 $PHULFD E\ $IULFDQ %RRNV &ROOHFWLYH RUGHUV#DIULFDQERRNVFROOHFWLYHFRP ZZZDIULFDQERRNFROOHFWLYHFRP
,6%1 
‹ 5LFKDUG )DUGRQ 
',6&/$,0(5 $OO YLHZV H[SUHVVHG LQ WKLV SXEOLFDWLRQ DUH WKRVH RI WKH DXWKRUDQG GR QRW QHFHVVDULO\ UHÁHFW WKH YLHZV RI /DQJDD 53&,*
)RU -'<3
In specialibus generalia quaerimus
, DP PRVW JUDWHIXO IRU SHUPLVVLRQ WR XVH DQ DUWZRUN E\ +DVVDQ 0XVD DV WKH FRYHU LOOXVWUDWLRQ IRU WKLV FROOHFWLRQ RI HVVD\VThere are no tigers in Africa DVVHPEOHG WH[WLOHV [ FP ‹ 3DVFDO 3RODU *DOOHU\ %UXVVHOV
7KH DUWLVW H[SODLQV
7KLV ZRUN LV LQVSLUHG E\ D SDLQWLQJ RI 'HODFURL[·V ¶,QGLDQ ZRPDQ ELWWHQ E\ D WLJHU· 7KH LGHD ZDV WR WDNH XS WKH WKHPH RI ¶7LJULWXGH· GHYHORSHG E\ WKH 1LJHULDQ 1REHO /DXUHDWH IRU /LWHUDWXUH :ROH 6R\LQND ZKR GHFODUHG ¶$ WLJHU GRHV QRW SURFODLP KLV WLJULWXGH KH SRXQFHV·
6R\LQND ZDV UHVSRQGLQJ WR WKH QRWLRQ RI ¶1HJULWXGH· SXW IRUZDUG E\ /pRSROG 6pGDU 6HQJKRU DQG $LPp &pVDLUH +H EHOLHYHG WKDW LW ZDV QRW HQRXJK WR PDNH GHPDQGV LW ZDV QHFHVVDU\ WR DFW 7KH VRUW RI QHJULWXGH SHRSOH ZDQW WR LPSRVH RQ XV LV OLNH D ELWFK WKDW KDQJV DURXQG RQ WKH VWUHHW XQWLO VKH VHHV VRPHRQH VXVSLFLRXV FRPLQJ WRZDUGV KHU WKHQ VKH ÁHHV LQWR KHU RZQHU·V FRPSRXQG ZKHUH VKH VHWV WR EDUNLQJ ,W·V D PDWWHU RI JHWWLQJ VRPH WLJULWXGH WR FRXQWHU WKH HVVHQWLDOLVP RI QHJULWXGH
7KH SUREOHP IRU 6R\LQND·V VROXWLRQ LV WKDW WKHUH DUH QR WLJHUV LQ $IULFD
TIGER IN AN AFRICAN PALACE
DQG RWKHU WKRXJKWV DERXW LGHQWLÀFDWLRQand transformation
Contents  Figures: illustrations, maps and table      L[  Copyright acknowledgements        [L   ,QWURGXFWLRQ WKRXJKWV DERXW LGHQWLÀFDWLRQ DQG WUDQVIRU PDWLRQ               6LVWHUV ZLYHV ZDUGV DQG GDXJKWHUV D WUDQVIRUPDWLRQDO DF FRXQW RI WKH SROLWLFDO RUJDQL]DWLRQ RI WKH 7LY DQGtheir neighbours           $OOLDQFH DQG HWKQLFLW\ DVSHFWV RI DQ $GDPDZDQUHJLRQDO V\VWHP            ¶$IULFDQ HWKQRJHQHVLV· OLPLWV WR WKH FRPSDUDELOLW\RI HWKQLF SKHQRPHQD          ¶LGHQWLW\·(WKQLFLW\ WKH SHUVRQ DQG WKH SUREOHP RI LQ :HVW $IULFD            ¶&URVVHG GHVWLQLHV· WKH HQWDQJOHG KLVWRULHV RI:HVW $IULFDQ HWKQLF DQG QDWLRQDO LGHQWLWLHV               (WKQLF SHUYDVLRQ 7LJHU LQ DQ $IULFDQ SDODFH         &RVPRSROLWDQ QDWLRQV QDWLRQDO FRVPRSROLWDQV   Bibliography             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Index . 
Tiger in an African Palace | ix
Figures Figure 1.1H[FKDQJH PDUULDJH DQG PDUULDJH'LVWULEXWLRQ RI ORUGVKLS V\VWHPV HDVWHUQ FHQWUDO 1LJHULDDQG ZHVW &DPHURRQ           Figure 2.1  7KH $GDPDZDQ UHJLRQDO V\VWHP DQG WKH &KDPED Figure 2.2&URZ VNHZLQJ LQ 0DSHR &KDPED NLQVKLS WHUPLQRORJ\ PDOH (JR             Figure 2.3   )RUPDO IHDWXUHV RI 0DSHR NLQVKLS WHUPLQRORJ\ Figure 2.4&HQWUDO &KDPED H[WHQGHG FODQVKLS        D WKH PDWULFODQ kuni'DNDkuna/HNR  E WKH SDWULFODQ da-membu'DNDba-wa/HNR Figure 2.5([WHQGHG FODQVKLS PDOH (JRFHQWUHG SHUVSHFWLYH   Figure 2.67KH SRVVLEOH WUDQVIRUPDWLRQV RI &KDPED PDUULDJHDQG FODQVKLS             Figure 7.16WHLQHU·V RSHUDWRU VXSHULPSRVHG RQ /HRQDUGR·V PHDVXUH PHQW GUDZLQJ            Figure 7.23HWHU Y 6HQJEXVFK %DOL 1\RQJD ‹ 7KH 3DODFH RI Figure 7.37UHDVXUH GLVSOD\HG DW WKH /HOD %DVHO (  Figure 7.47UHDVXUH GLVSOD\HG DW WKH RU /HOD%DVHO (           Figure 7.5+5+ )RQ *DOHJD ,, GXULQJ /HOD LQ %DVHO ( ‹ +DQV3HWHU 6WUDXPDQQ    Figure 7.67UHDVXUH GLVSOD\HG DW WKH /HOD‹ +DQV-RDFKLP .RORVV         Figure 7.77KH WKURQH GDLV RI +5+ )RQ 'U *DQ\RQJD ,,, ‹ (UQVW (OVHQKDQV         Figure 8.1+5+ $OKDML*DQJZDUL 3UHVHQWDWLRQ &RXUWHV\ RI 8PDU $ 6DQGD            Figure 8.2&KDPED 3URJUHVVLYH 8QLRQ EXPSHU VWLFNHU &RXUWHV\6WHYH 6LPRQ 6DPOHXNHQQL         Figure 8.31DWLYH $XWKRULW\ 2IÀFHV 3ODTXH 3KRWRJUDSK5LFKDUG )DUGRQ