Rhetoric's Earthly Realm

-

English
397 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Description

Plato privileges the realm of absolute reality and truth above and beyond the world of language, discourse, and rhetoric. For Plato, earth harbors the façade of mere appearances and the evils of the bewitching powers of language. In RHETORIC’S EARTHLY REALM: HEIDEGGER, SOPHISTRY, AND THE GORGIAN KAIROS, Bernard Alan Miller counters this intellectual legacy with an innovative and thoroughly conceived theory of rhetoric, one concerned with “earth” in its Heideggerian aspect, complex and multifaceted, at the root of a phenomenology placing the focus on earth as the power of Being itself, whereby it is manifest purely as language.

Subjects

Informations

Published by
Published 07 May 2011
Reads 0
EAN13 9781602351493
Language English
Document size 4 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
MILLER Rhetor Rhetoric’s Earthly ic’s Earthly Realm Real
arlor press
Heidegger, Sophistry, and the Gorgian Kairos
Bernard Alan Miller
Rhetoric’s Earthly Realm
Lauer SerIes In RHetorIc and ComposItIon Séîéŝ Eîôŝ: Càéîé ôbbŝ, Pàîçîà Sûllîvà, Tôàŝ Rîçké, à Jéîé Bày
Té Làûé Séîéŝ î Réôîç à Côôŝîîô ôôŝ é çôîbûîôŝ Jàîçé Làûé ûô àŝ àé ô é éégéçé ô Réôîç à Côôŝîîô àŝ à îŝ-çîlîày ŝûy. ï ûblîŝéŝ ŝçôlàŝî à çàîéŝ ô Pôéŝŝô Làûé’ŝ vàîé wôk î é îŝôy ô wîé éôîç, îŝçîlîàîy î çôôŝîîô ŝûîéŝ, çôéôày éàgôgîçàl éôy, à wîé lîéàçy éôy à éŝéàç.
Other Books in the Series
Tecne, from Neoclassîcîsm to Postmodernîsm: Understandîng Wrîtîng as a Useful, Teacable Art, by Kélly Péé(2011) Greek Retorîc Before Arîstotle, , Révîŝé à Exàé Eîîô, by Rîçà Léô Eôŝ (2011) Walkîng and Talkîng Femînîst Retorîcs: Landmark Essays and Controversîes, é-îé by Lîàl Bûçàà à Kàléé J. Ryà (2010) Transformîng Englîs Studîes: New Voîces în an Emergîng Genre, éîé by Lôî Oŝégàà, Jé Lûwîg, à Jî Nûgé (2009) Ancîent Non-Greek Retorîcs, éîé by Càôl S. Lîŝô à Rôbéà A. Bîkléy (2009) Roman Retorîc: Revolutîon and te Greek Influence, Révîŝé à Exàé Eîîô, by Rîçà Léô Eôŝ (2008) Storîes of Mentorîng: Teory and Praxîs, éîé by Mîçéllé F. Eblé à LyÉé Léwîŝ Gàîllé (2008) Wrîters Wîtout Borders: Wrîtîng and Teacîng în Troubled TîmesLy Z. by Blôô (2008) 1977: A Cultural Moment în Composîtîon, by Bé ézé, Jàçk Sélzé, à Wéy Sàé (2008) Te Promîse and Perîls of Wrîtîng Program Admînîstratîon,éîé by Tééŝà Eôŝ à Sàé Bôôwà (2008) Untenured Faculty as Wrîtîng Program Admînîstrators: Instîtutîonal Practîces and Polîtîcs, éîé by Débà Fàk Déw à Alîçé ôîg (2007) Networked Process: Dîssolvîng Boundarîes of Process and Post-Process, by élé Fôŝé (2007) Composîng a Communîty: A Hîstory of Wrîtîng Across te Currîculum, éîé by Sûŝà . MçLéô à Màgô ïîŝ Sôvé (2006) Hîstorîcal Studîes of Wrîtîng Program Admînîstratîon: Indîvîduals, Communîtîes, and te Formatîon of a Dîscîplîne, éîé by Bàbàà L’Elàéîé à Lîŝà Màŝàgélô (2004). Wîé ô é WPA Béŝ Bôôk Awà ô 2004–2005. Retorîcs, Poetîcs, and Cultures: Reigurîng College Englîs Studîes(Exàé Eîîô) by Jàéŝ A. Bélî (2003
RHETORIC’S EARTHLY REALM
HéîDéé, Sôpîŝ, àD é Gôîà Kàîôŝ
MîlléBéà Alà
Pàlô Péŝŝ Anderson, Sout Carolîna www.àlôéŝŝ.çô
Pàlô Péŝŝ LLC, Aéŝô, Sôû Càôlîà, USA
© 2011 by Pàlô Péŝŝ All îgŝ éŝévé. Pîé î é Uîé Sàéŝ ô Aéîçà
S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
Lîbày ô Côgéŝŝ Cààlôgîg-î-Pûblîçàîô Dàà
Mîllé, Béà, 1946-Réôîç’ŝ éàly éàl : éîéggé, ŝôîŝy, à é Gôgîà kàîôŝ / Béà Mîllé.  . ç. ïçlûéŝ bîblîôgàîçàl éééçéŝ (. ) à îéx. ïSBN 978-1-60235-147-9 (bk. : àlk. àé) -- ïSBN 978-1-60235-148-6 (àçôvé : àlk. àé) -- ïSBN 978-1-60235-149-3 (àôbé ébôôk : àlk. àé) -- ïSBN 978-1-60235-211-7 (éûb : àlk. àé) 1. éîéggé, Màî, 1889-1976. 2. Sôîŝŝ (Géék îlôŝôy) 3. Tîé--Pîlôŝôy. ï. Tîlé. B3279.49M494 2011 111’.1--ç22  2011010080
Té îîîàl çôvé éŝîg wàŝ é wôk ô Jéà Kéàŝ Mîllé. Pîé ô àçî-éé àé.
Pàlô Péŝŝ, LLC îŝ à îééé ûblîŝé ô ŝçôlàly à àé îléŝ î î à ûlîéîà ôàŝ. Tîŝ bôôk îŝ àvàîlàblé î àé, çlô à Aôbé éBôôk ôàŝ ô Pàlô Péŝŝ ô é Wôl Wîé Wéb à :// www.àlôéŝŝ.çô ô ôûg ôlîé à bîçk-à-ôà bôôkŝôéŝ. Fô ŝûbîŝŝîô îôàîô ô ô î ôû àbôû Pàlô Péŝŝ ûblîçàîôŝ, wîé ô Pàlô Péŝŝ, 3015 Bàçkébéy Dîvé, Aéŝô, Sôû Càôlîà, 29621, ô éàîl éîô@àlôéŝŝ.çô.
Côéŝ
Açkôwlégéŝvîî
1 ïôûçîô: Eàly Réàlŝ à é Pé-Sôçàîç Myŝéy3
2 Té PlàôîçKaîros34
3 Té GôgîàKaîros74
4 Das Seîn, Daseîn, àDoxa: Aéîg ô é Wày ô éîéggé’ŝ Tôûg117
5 éîéggé à é GôgîàKaîros166
6 Pààôx à é Pôwé ô é Pôŝŝîblé:Kaîrosàŝ é Màk ô é Tîçkŝé237
Nôéŝ321 Wôkŝ Cîé361 ïéx379 Abôû é Aûô387
v
AçôéDéŝ
Tîŝ bôôk îŝ é éŝûl ô é éôŝ ô à ûbé ô éôlé. Wàévé îŝ wôwîlé î î ï ôwé ô é; àll à îŝ ôéwîŝé îŝ y éŝôŝî-bîlîy àlôé. Tééôé, ï éxéŝŝ y àéçîàîô ô é ŝûggéŝîôŝ à îŝîgŝ ï àvé gàéé ô îŝ ôîç ôkaîrosà Sôîŝîç éô-îç î îŝçûŝŝîôŝ wî Sûŝà Evéŝô, Vîgîl Lôkké, Bû Wéîŝé, Rôb Cà, Lîà Méçé Léàà, Màyà Bàîé, Gwé Fléîg, Lày Jûçàz, à Jàçk Bàé. A ô Càlvî Sçàg, wô wîôû àîl bôûg ô àll ôû îŝçûŝŝîô à àbûlôûŝ îx ô éûŝîàŝ, kîly ééàé, à bôûléŝŝ îéllîgéçé. ï îŝ égà ï àlŝô éxéŝŝ y gàîûé ô é ûkàà Làkôà ô é Sàîg Rôçk ïîà Réŝévàîô ô Nô Dàkôà. ï çàé ô é à ééŝ-ôŝŝé éûgéé ô é US Ay à é égîéé élîgéé ô àçàéîà, à yéàŝ làé ï lé é-îàgîîg àll ï îk à kôw ôûg wà ï léàé ô é ô é Aéîçà ïîà’ŝ éxéîéçé à lîéàûé. ï àlŝô éxéŝŝ y àkŝ ô Dàvî Blàkéŝléy, é éîô ô Pàlô Péŝŝ. Gîvé àll y éwîéŝ, évîŝîôŝ, à élàyŝ, ï çàé ô éàlîzé î àîéçé îŝ à vîûé, àŝ ŝûély î îŝ, é îŝ à véy vîûôûŝ éŝô î-éé. é îŝ àlŝô à véy çààblé à élûl éîô. Tîŝ àûŝçî àŝ àlŝô bééîé çôŝîéàbly ô é çîîçàl éàîg gîvé by Tôàŝ Rîçké, Pûûé Uîvéŝîy à Eîô ô é Làûé Séîéŝ ô Pàlô Péŝŝ. îŝ éçôûàgéé çôvîçé é é àûŝçî wàŝ wô çôléîg, à îŝ ŝûggéŝîôŝ àvé àé î à béé ôçûé ô ô ô bôô. Tîŝ bôôk àŝ àlŝô bééîé ô é çôy éîîg ô Eà Sôà, wôŝé kôwlégé ô é MLA ŝylé ŝéé à îlîgéçé î àlyîg î ô îŝ ŝçî wé à béyô wà ï wôûl évé bé àblé ô ûŝé. Fîàlly, ï wîŝ ô àk y wîé, Jéà, à y kîŝ, Aîà à Càŝŝàà, àll ô wô àvé àûg é éé àé à ôé î-ôà îgŝ î é wôl à wîîg à bôôk, évé ôé àbôû é Géékŝ ô àîqûîy. Léŝ ï ôgé, Jéà, Aîà, à Càŝŝîé àé éé à ôw, à ôŝé Géékŝ àé lôg gôé, wî éîé wîé ô çîl-é ô îé àôg é.
vîî
vîîî
Acknowledgments
ïàŝûç àŝ é ŝûô ô à àçàéîç îŝîûîô îŝ éŝŝéîàl ô çôléé à ôjéç ô îŝ ŝô, ï éxéŝŝé y àéçîàîô ô Pûûé Uîvéŝîy, î àîçûlà îŝ ŝléî ôgà î éôîç à çôôŝî-îô. A éé ï çlôŝé wî y àçkôwlégéé ô é éb ï ôwé y éàçé, éô, îé, à Gôôé ô y ŝô, Jàîçé Làûé. Tîŝ àûŝçî géw ôû ô à éŝéàîô ï gàvé ày yéàŝ àgô à à RSA çôééçé î Alîgô, Téxàŝ, à ô à éŝéàîô ô y PD îŝŝéàîô, à ôw, à lôg làŝ, ô îŝ bôôk. Té îŝàçéŝ béwéé éàç, î îé à çôé, ŝéé béŝ éàŝûé î lîg yéàŝ, à ô àll éŝé yéàŝ Jàîçé àŝ béé wî é à îŝ bôôk évéy ŝé ô é wày. ï éxéŝŝ y éééŝ àéçîàîô ô é.
Rhetoric’s Earthly Realm
God îs day and nîgt, wînter and summer, war and peace, sur-feît and unger, cangîng as fîre consumîng încense, eac beîng called accordîng to îts scent. —éàçlîûŝ
Tree and grass, eagle and bull, snake and crîcket fîrst enter înto teîr dîstînctîve sapes and tus come to appear as wat tey are. Te Greeks early called tîs emergîng and rîsîng în îtself and în all tîngs pysîs . . . We call tîs ground eart. —Màî éîéggé,Poetry, Language, and Tougt
Were language touces te eart, tere îs te oly, tere îs te sacred. In our deeper întellîgence we know tîs: tat names and beîng are îndîvîsîble. —N. Sçô Môàày,Man Made of Words
1