A Public and Political Christ
422 Pages
English

A Public and Political Christ

-

422 Pages
English

Description

Was Jesus a public figure? A political figure? Yes, according to Luke's gospel, Jesus was a Christ who was both public and political. Recent developments in the theory and practice of the study of space have provided tools to classify ancient social-spatial spheres with greater nuance and depth. A broad survey of literary and archaeological resources in the ancient world, as well as an in-depth look at Plutarch's Political Precepts and Philostratus's Life of Apollonius, reveals that the familiar dichotomy of public and private does not suffice to describe the Hellenistic-Roman milieu that shaped the author and audience of the third gospel.
This study employs social-spatial analysis to explore how Luke uses the power of place to portray Jesus frequently engaging the unofficial public sphere and local politics, specifically in 18:35--19:43--the public healing of the blind beggar, the unexpected impact of Zacchaeus's hospitality, the political implications of the parable of the king and his subjects, and the publicity and politics of Jesus' entry into Jerusalem. The result is an illuminating look at the overall spatial character of Luke's gospel, the development of Christianity in the latter half of the first century, and the role of place in contemporary Christianity.

Subjects

Informations

Published by
Published 05 August 2011
Reads 0
EAN13 9781725245099
Language English
Document size 5 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

A Public aNd Political Crist
PriNcetoN heological MoNograp Series
K. C. àŝô, Càéŝ M. Côé, D. Cŝôé Sŝ, à Rô Pà, Sééŝ Eôŝ
Recen voumes în e serîes Mz J. S he Lîerary Consrucîon o e Oer în e Acs o e Aposes Carîsmaîcs, e Jews, and Women
Dà Rôàŝ Luke-Acs and Empîre Essays în Honor o Rober L. Brawey
Jûé Wôôŝ Jeremîa 48 as Crîsîan Scrîpure
Sé Bô Gît Upon Gît Covenan roug Word în e Gospe o Jon
Dôà E. Gôà he Bîbe on Forgîveness
éçà Gôŝŝà Power and Margînaîy în e Abraam Narraîve—Second Edîîon
Cŝôé . ŝé Human SîgnîIcance în heoogy and e Naura Scîences An Ecumenîca Perspecîve wî Reerence o Pannenberg, Raner, and Zîzîouas
Cŝôé W. Sé Jon and homas—Gospes în Conlîc? Joannîne Caracerîzaîon and e homas Quesîon
J. àô Eéŝ Probîng e Fronîers o Bîbîca Sudîes
A Public aNd Political Crist he Social-Spatial Caracteristics of Luke 18:35—19:48 and te Gospel as a Wole in Its Ancient Context
Bart B. Bruehler
A PuBlIc ANd PolItIcAl cHRISt he SOCîaL-SpaTîaL caaCTeîŝTîCŝ Of lUke 18:35—19:48 aD Te GOŝpeL aŝ a WOLe î ITŝ ACîeT cOTexT
PîCeTO heOLOgîCaL MOOgap Seîeŝ 157
cOpyîgT © 2011 BaT B. BUeLe. ALL îgTŝ eŝeveD. ExCepT fO îef qUOTaTîOŝ î CîTîCaL pULîCaTîOŝ O evîewŝ, O paT Of Tîŝ OOk may e epODUCeD î ay mae wîTOUT pîO wîTTe pemîŝŝîO fOm Te pULîŝe. WîTe: PemîŝŝîOŝ, Wîpf aD STOCk PULîŝeŝ, 199 W. 8T Ave., SUîTe 3, EUgee, oR 97401.
PîCkwîCk PULîCaTîOŝ A ImpîT Of Wîpf aD STOCk PULîŝeŝ 199 W. 8T Ave., SUîTe 3 EUgee, oR 97401
www.wîpfaDŝTOCk.COm
isbn 13: 978-1-60608-851-7
CataloginginPublication data:
BUeLe, BaT B.
A pULîC aD pOLîTîCaL cîŝT : Te ŝOCîaL-ŝpaTîaL CaaCTeîŝTîCŝ Of lUke 18:35—19:48 aD Te gOŝpeL aŝ a wOLe î îTŝ aCîeT COTexT / BaT B. BUeLe.
PîCeTO heOLOgîCaL MOOgap Seîeŝ 157
xîî + 410 p. ; 23 Cm.ICLUDeŝ îLîOgapîCaL efeeCeŝ aD îDexeŝ.
isbn 13: 978-1-60608-851-7
1. BîLe. N.t. lUke XVIII, 35–XIX, 48—cîTîCîŝm, îTepeTaTîO, eTC. I. tîTLe. II. Seîeŝ.
br2595.2 b69 2011
MaUfaCTUeD î Te u.S.A.
hîs book îs dedîcaed o my wîe, Anne, wo as oowed Crîs wî me roug many prîvae and pubîc paces.
Lîs o Fîgures/vîîî
Lîs o Tabes/îx
Abbrevîaîons o Ancîen Sources/x
Acknowedgmens/xîî
CoNteNts
1  ïôûçô: Pàçé à Pôçŝ  é Sû ô ûé’ŝ Gôŝé /  part one: Réàdî LUké’s Sôcîàl-Sàîàl Côéx  ô Hŝ Pàçé: A Héôéçà àéô ô é Sôçà-Sàà Aàŝŝ ô 2 ûé /   Pàé, Pûç, à Pôçà  é Açé Côéŝ ô ûé’ŝ Gôŝé /  3  Hé Pûç Séé à ôçà Pôçŝ  Pûàç’ŝPrecepsà Pôŝàûŝ’ŝ 4 Lîe/ 
part two: Sôcîàl-Sàîàl Exéésîs ôf LUké 18:5—19:48 5  Hé éà ô é B Béà (:–): A Pûç Màçé Sô à ïŝ Pôçà ïçàôŝ /  6  Jéŝûŝ Mééŝ Zàççàéûŝ (:–): C à ôûŝé àŝ Pûç Séŝ ô CôLç à Sààô /  7  Hé Sô ô à K à ŝ Sûjéçŝ (:–): Pûç Péàô ôû à Pôçà Pààé /   Hé Pôçéŝŝô ô Jéûŝàé (:–): Hé Pûç Cûàô ô Jéŝûŝ’ 8 Môéé à ïŝ Pôçà Ràîçàôŝ / 
part three: Imlîcàîôs fô LUké’s Gôsél àd OU Wôld 9  ûé’ŝ Eàŝŝ ô é Pûç Séé à ôçà Pôçŝ  é Gôŝé àŝ à Wôé /  10  A Pûç à Pôçà Cŝ: Côûôŝ à ïçàôŝ / 
Bîbîograpy/ 
ïndex o Ancîen Sources/ 
ïndex o Auors/ 
ïndex o Subjecs/ 
Figures
. . ... . . .... ....
.
.
... . . . . .
Sàç’ŝ àéô /  Dàà ô Sôçà-Sàà Càŝŝîçàôŝ /  àé Vé ô Rôà Eéŝûŝ   CE /  Sééŝ à ééŝç Aôà ô Eéŝûŝ   CE /  Hé àôû ô Sôé ôûŝé  /  Mà ô Pôé /  Gà-ûé/Pûç-Pàé Aéŝ /  Hé ôûŝé ô Méàé /  Hé ôûŝé ô Sàûŝ Eôŝ /  Hé ôû ô Pôé /  Hé ôûŝé ô é Môàŝ—ôô Pà /  Hé ôûŝé ô é Môàŝ—Réçôŝûçé /  Hé ôûŝé ô Sàûŝ /  AVîcus Réô ï., ,  /  Pà à Réçôŝûçô ô éïŝûà ï ôûŝé à Méô, Séçô–H Céû CE /  Pà à Réçôŝûçô ô é“é Côûà ôûŝé” ô Càéàû, ŝ–Séçô Céû CE /  Réçôŝûçô ô é “Péŝé ôûŝé” à Aé, Séçô–H Céû CE /  ïŝûà ïï à Càéàû /  Réçôŝûçô ô ïŝûà ïï /  Dàà ô Sôçà-Sàà Càŝŝîçàôŝ /  Réçôŝûçô ô é “Péŝé ôûŝé” à Aé /  Hé ôûŝé ô é à /  Hé Eàŝé Sé ô Jéûŝàé /  Jéûŝàé  Jéŝûŝ’ é /  Hé ôûŝé ô Sàûŝ / 

. . . .. .
..
Cçéô’ŝ Pûç à Pàé ô Açûŝ /  Kàŝé’ŝ Càéôéŝ ô Vûûŝ’ŝ Pûç Sàçéŝ /  Kàŝé’ŝ Càéôéŝ ô Vûûŝ’ŝ Pàé Sàçéŝ /  ôçéŝ  é ôçà Pôçà Séé /  ôçéŝ  é UôIçà Pûç Séé /  ôçéŝ  é UôIçà Pûç à ôçà Pôçà Sééŝ /  Côàŝô ô ûé :– à :– /  Hé Sôç Côŝŝô Dŝçôûŝéŝ / 

Tables
AbbreviatioNs of ANcieNt Sources
2 Tars. Ann. An.Apop. ac. Arc. Ars A. b. B. Ba.b. ‘Erub. b. Ned. b. San.b.Šabb. Be. cîv. Congr. Con. Conemp. Cor.Ces. Curîos. Dem. Descr.Dîa. Dîar. Dîc. Exercî. Ebr. Ep. Ep. Ep. Epîc.dîss. Fac. Fam. Fac. Gorg.
Dô Cŝôŝô,Second Tarsîc Dîscourse àçûŝ,Annas Jôŝéûŝ,Jewîs Anîquîîes Pûàç,Sparan Sayîngs Vûûŝ,De Arcîecura(On Arcîecure) O,he Ar o Love Cçéô,Leers o Aîcus àçàéBava Bara é Bàôà àû àçàéEruvîn é Bàôà àû àçàéNedarîm é Bàôà àû àçàéSanedrîn é Bàôà àû àçàéSabba é Bàôà àû Aà,Cîvî Wars Pô,A Meeîng or e Sake o Educaîon Dô Cŝôŝô,ïn e Pubîc Assemby a Prusa Pô,On e Conempaîve Lîe Déôŝééŝ,On e Crown Aéŝçéŝ,Cesîpon Pûàç,On Curîosîîes Dôŝûŝ ô àçààŝŝûŝ,On Demosenes Pàûŝàûŝ,Descrîpîon o Greece àçûŝ,Dîaogue on Oraors Eçéûŝ,Dîarîbes Dô Cŝôŝô,Traînîng or Pubîc Speakîng Pô,On Drunkenness ôàçé,Leers Màà,Epîgrams Pôŝàûŝ, Leers Aà,Dîscourses o Epîceus Pûàç,On e Face în e Moon Cçéô,Leers o Frîends Cçéô,ïn Deense o Faccus Pàô,Gorgîas