Albrecht Dürer
328 Pages
English

Albrecht Dürer

-

328 Pages
English

Description

The artist and entrepreneur Albrecht Durer lived in Germany in the early 1500s, when two storms were threatening the Holy Roman Empire. First, Suleiman the Magnificent and his army of Ottoman Turks were expanding from Constantinople to Vienna, the doorstep of Europe. Second, Martin Luther, a German monk and professor, wrote his Ninety-Five Theses identifying corruption within the Roman Catholic Church. This challenged the authority of both Emperor Charles V and Pope Leo X, who responded by accusing Luther of heresy.
Albrecht Durer influenced art and media throughout Europe as strongly as Martin Luther influenced people's views of life, death, and their relationship with God. Durer's art and writing reveal how this creative and thoughtful man responded to the changes offered by Luther.
Why was Durer so attracted to Luther's writings? Why would he risk being accused of being a heretic?
Both of these men inspired changes in art, religion, and politics that still underlie the foundation of today's social structures and Western culture.

Subjects

Informations

Published by
Published 06 December 2017
Reads 0
EAN13 9781498246101
Language English
Document size 136 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Albrecht Dürer
Albrecht Dürer
Artist in the Midst of Two Storms
Stace y Bieler
ABRECT DÜRER Aŝ  é Mŝ ô Twô Sômŝ
Côyg © 2017 Sàçéy Béé. A gŝ éŝéé. Eçé ô é quôàôŝ  ççà uçà-ôŝ ô ééwŝ, ô à ô ŝ ôô mày é éôuçé  ày màé wôu ô wé émŝŝô ôm é uŝé. Wé: Pémŝŝôŝ, W à Sôç Puŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sué 3, Eugéé, OR 97401.
Càŝçàé Bôôŝ A ïm ô W à Sôç Puŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sué 3 Eugéé, OR 97401
www.wàŝôç.çôm
paperback îsbn: 978–1-5326–1965-6 Hardcover îsbn: 978–1-4982–4611-8 ebook îsbn: 978–1-4982–4610-1
Caalogîng-în-Publîcaîon daa:
Nàméŝ: Béé, Sàçéy, àuô. Té: Aéç Düé : àŝ  é mŝ ô wô ŝômŝ / Sàçéy Béé. Déŝçô: Eugéé, OR: Càŝçàé Bôôŝ | ïçuéŝ ôgàçà éééçéŝ. ïéIéŝ: ïSBN: 978-1-5326-1965-6 (àéàç) | ïSBN: 978-1-4982-4611-8 (àçôé) | ïSBN: 978-1-4982-4610-1 (éôô). Sujéçŝ: CS: Düé, Aéç, 1471–1528—Cçŝm, ééàô, éç. CàŝŝIçàô: N6888 D4 B54 2017 () | N6888 D4 (éôô)
Màuàçué  é U.S.A.
10/30/17
Sçué àé ôm é ôy Bé, NEW ïNTERNATïONA VERSïON®, NïV® Côyg © 1973, 1978, 1984, 2011 y Bçà, ïç.® Uŝé y émŝŝô. A gŝ éŝéé wôwé.
Tô Tôm à Rééé
Contents
1 A, Régô, à Pôçŝ | 1 2 hé Réçug Oué Sôm | 5 3 A | 9Eàé ïé Sôm 4 Nuémég | 11 5Yôug Aéçé | 17 hé 6Wôôçuŝ | 21 Wôgému’ŝ 7Jôuéymà | 25 A 8S. Jerome în Hîs Sudy(1492) | 27 9 A Wég | 31 10 Fŝ Jôuéy ô ïày | 33 11 Ség | 35U ŝ Wôŝô 12 Fééç | 39é Wŝé 13 héApocalypse(1498) | 41 14| 45 1500 15Self-porraî(1500) | 51 16 ôg Fàéŝ | 53 17Madonna wî a Mulîude of Anîmals(1503) | 55 18 Amàŝ à Pàŝ | 57 19Adam and Eve(1504) | 61 20Féŝ | 65 Düé’ŝ 21 Réug | 67ô ïày 22 Môg ô à Néw ômé | 73 23 uçàŝ Cààç’ŝ Réç Sàmé | 77 24he Lîfe of e Vîrgîn(1511) |  25heSmall PassîonàheLarge Passîon(1511) | 81 26| 85Môéméŝ w é Cuç  Réôm
27 Mà ué | 87 28ô Rôéàm  Eàŝmuŝ | 89 29hôugŝ ô Gô à A  Düé’ŝ | 93 30he Rîder() |  31 Môé àMelancolîa I |  32S. Jerome în Hîs Sudy() |  33he Rînoceros() |  34| 105ô Sàuz  Jôà 35 Eméô Màmà | 107 36é Cô Rgŝ | 113 Wé 37héŝéŝ | 115 Néy-Fé 38| 119Sàyŝ hà Yôu  ué 39| 121 hé Dé ô Augŝug (1518) 40| 125 Càà Càjéà ïééwŝ ué 41y ôŝéàç  Féég | 127 42Fééŝ é Squéézé  Fééç | 129 43 “Düé ïŝ  Bà Sàé” | 131 44 ué Déàéŝ Eç à Wéŝ Tàçŝ | 133 45ŝ à éé  Düé’ŝ | 135 46Pàà Bu  hé | 137 47 Cààç’ŝLuer în a Monk’s Nîce() |  48| 141 Tàég ô é Nééàŝ 49| 145 Awé, A Cy ô Wéà à Pôwé 50| 149 ôŝg ŝ Sg 51| 151à Aàçé  Côôàô 52ïééwŝ Eàŝmuŝ  Fééç | 157 53| 159 hé Dé ô Wômŝ 54| 161 Fà Môŝ  Awé 55| 165 Bôô 56 ué | 168ïŝ Kàé 57Càŝé | 171 Wàug 58 P Méàçô | 173 59 Aéŝ | 175Bôéŝé ô Kàŝà 60 ué’ŝ | 178Néw Téŝàmé  Gémà 61 Cààç, é Aŝ à Puŝé | 181 62 ué àŝ Téàçé à Réômé | 184
vîîî
63 Bôôŝ | 187ô A héôy 64“Rômà” Egàgŝ | 193 hé 65Fàmy Côçé | 197 Düé 66| 201Fôôwŝ ué  Nuémég 67| 205ô Düé ôm Aôà  ééŝ 68| 207Réômŝ  Nuémég  Méàçô’ŝ 69Réô | 209 Péàŝàŝ’ 70| 213 hé Mààgé ô Mà à Kààà 71ErasmusàMelancon(1526) | 216 72 Eéçô | 219Jôàéŝ à é Réçŝ 73he Four Aposles(1526) | 221 74 ué’ŝ “A Mgy Fôéŝŝ ïŝ Ou Gô” | 223 75Déà | 227 Düé’ŝ 76| 230Wôéu, Ràé, à Aŝç hgŝ  Môé 77ué | 231 Séé-éàé 78 héAugsburg Confessîon |233 79 Pçémé | 238Déŝ à Càôç 80 Béwéé é à Déà | 240 81 Agéŝ’ŝ Déà à W | 244 82 Suôué y à Géà Côu ô Wéŝŝéŝ | 246 83Eméô Fày Aàçŝ | 251 hé 84 Aéç | 257Düé’ŝ ïluéçé ô A
Epîlogue263 | Acknowledgmens267 | Dîscussîon Quesîons | 268 Dürer’s Ar în World Museums | 269 Fîgure Credîs | 271 Endnoes281 | Bîblîograpy303 | Subjec Index | 307 Scrîpure Index | 317
îx
0 200 Miles Baltic NorthDENMARK IRELAND ATLANTIC Sea Sea 0 200 Kilometers OCEAN P R U S S ENGLAND I A E l b e R . Oxford CambridgeD HOLYROMAN N LAL I T H U A N I A LTorun O LondonHEMPIRE R ih AntwerpnS Holy Roman EmpireeW ittenberg CanterburyA RX GhentSO CIRCA1520 A.D.R. EEisenachNLeipzig DP O L A N D Y BrusselsN Cologne HOLYROMANEMPIREAW eimar Kiev L F ANDBOUNDARYMain R. SAachen eFrankfurt iPrague n Coburg eMainz PROVINCIALR .Bamberg Krakow BOUNDARYW orms BOHIA EM Paris Nuremberg SWISSD a n CONFEDERATIONNantesu b ColmareM .R Vienna Augsberg. HABSBURGLANDSeRO oir L L OFCHARLESVBaselD Salzburg ConstanceA Zurich Gyula Buda PestV F R A N C EInnsbruckI A Bay of SzigethH U N G A R Y Lyon Trent R Biscay E P Santaigo MilanU BBelgrade VeniceIA LH C CLLA I A W Toulouse Avignon GenoaBlack O F VDanubeR. LValladolidESea C IN AAI L BC UOPAPAL GMarseillesPE EN RFlorence E G U FSTATESAO TS P A I NOO N GdT r A RRi AaT t Yuste Madridi OCORSICAcO M PBarcelona RomeS eConstanople aA Lisbon ToledoN KINGDOM IL CASTE OFSalonica Valencia Naples NAPLES CordovaE SARDINIAM P I R dsTyrrhenianAE Seville Granadaan sle cI rig leSeae a aa B Mn tS edierPalermo ra neanSeaa Athense KINGDOM Patmos OF SICILY Hippo A F R I C A Regius LUCIDITYINFORMATIONDESIGN,LLCMalta
Fîgure 1. A Map of Europe around 1520.