“All Authority Has Been Given To Me”

“All Authority Has Been Given To Me”

-

English
342 Pages

Description

For much of Christian history, greater focus has been paid to Jesus' death than to his three years of ministry, and his crucifixion has often been understood primarily as a means to salvation in heaven. But retired pastor Tim Lehman contends that we've drastically missed the point by not looking closely at and learning from Jesus' words and actions before his death. As a result, we lose out on the joy and freedom of living fully as his disciples and experiencing salvation already in this life on earth.
In this broad study of Matthew's Gospel, Lehman challenges readers to view Jesus' death in light of his life. He urges us not just to believe in Jesus, but to believe Jesus--to take seriously all that he taught and how he lived. As Lehman leads readers along a carefully laid path, Christians and non-Christians alike will have to rethink long-held assumptions: the place of violence in the Christian life; the givenness of division in our modern world; the meaning of "atonement," "salvation," and "the kingdom of heaven"; and more. But along the way, we are sure to learn, grow, and, hopefully, come to know more deeply God's unconditional love for all.

Subjects

Informations

Published by
Published 20 November 2019
Reads 0
EAN13 9781532694882
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
“All Authority Has Been Given to Me”
“All Authorit y Has Been Given to Me” Hearing and Seeing Jesus in the Gospel of Matthe w
TIM LEHMAN
“A AUORïY AS BEEN GïVEN O ME” éàg à Séég Jéŝûŝ  é Gôŝé ô Màéw
Côg © 2019 m émà. A gŝ éŝéé. Exçé ô é qûôàôŝ  ççà û-çàôŝ ô ééwŝ, ô à ô ŝ ôô mà é éôûçé  à màé wôû ô wé émŝŝô ôm é ûŝé. Wé: Pémŝŝôŝ, W à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûgéé, OR 97401.
Réŝôûçé Pûçàôŝ A ïm ô W à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûgéé, OR 97401
www.wàŝôç.çôm
paperback Isbn: 978-1-5326-9486-8 Hardcover Isbn: 978-1-5326-9487-5 ebook Isbn: 978-1-5326-9488-2
Màûàçûé  é U.S.A.
OcTober 14, 2019
A ŝçûé àŝŝàgéŝ àé qûôé ôm é Néw Réŝé Sàà Véŝô ô é Bé, éxçé wéé àéé ŝg  é àûô à çàé àŝ ŝûç.
ô à wô é ôg ô ŝçôé é Gô ô ûçôôà ôé.
Contents
Péàçé | x Açôééŝ | x
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
hé Amàzg Fŝ Wôŝ | 1 Jôû Sà à g | 26 Bgg é Béàûéŝ ô é | 51 Gô’ŝ Gàçé à é àw ô ôé | 78 Séég Fŝ é Kgôm ô Gô | 106 ïŝ Jéŝûŝ é Oé? | 135 Kgôm Pààéŝ ô Aûàçé | 163 ïŝ héé à m ô Fôgééŝŝ? | 189 ïŝ Gô’ŝ ôé Réà? | 216 Gô’ŝ Jûgmé ïŝ ôé’ŝ ôûg Sé | 243 Sààô à é Côŝŝ ô Jéŝûŝ Cŝ | 275 hé Amàzg àŝ Wôŝ | 300
Bîîôà329 |
PreFace
ôg  ŝ é éŝçàéŝ Gô’ŝ éw. hŝ ŝ wôéû éwŝ, ô Gô ŝ ô ŝçà, N ô àg, ô à ûŝg Gô, à ô ŝôméôé wé éé ô éà. A éé à màéŝ Gô ôû ô é éŝŝ à ûçôôà ôé ŝ ô ôû ôw çéàô, ômé ôm éŝôà éé—ôû ŝé-màgé  ŝé-ééŝé môé. Gô wôû àé wé û ôw ôû ééŝéŝ à àôw é wôŝ à àçôŝ— é é é—ô Jéŝûŝ ô éé ûŝ. Wé é ô, é ôé Jéŝûŝ àûg w ôéàé  ûŝ à mûŝé ô éàç ô é wô w ôéçé, à jûŝiçàô ô éààô, ûû éŝôŝéŝ ô é û é wô Lçŝ ô ûŝ. ï é çàéŝ àéà wé w éxôé mà ô é wôŝ à é éxàméŝ ô Jéŝûŝ  é Gôŝé ô Màéw. Wé w é çàégé àéw  ŝ éxàmàô ô ôé çààé. Wé w é çàé ô àççôû ô àg  ôû é à ŝ ô ôôé  à gôwg ôû ô Gô’ŝ ôé ô ûŝ à à é wô. hŝ ôô ŝ à çà ô à éôé, û éŝéçà ô Cŝàŝ wô mà àé ôŝ é wà àŝ é ôŝ ŝg ô Jéŝûŝ’ wà. M ôé à àé ŝ à é çàéŝ à ôôw w éàé é é ô Jéŝûŝ àç ô éôé à ŝûàôŝ wéé ôé,  à àgé ô à ŝmà wà, àŝ éé ôŝ. Vôéçé,  ŝ mà ômŝ à à ŝ mà ééŝ, àŝ çé é  ŝ wô—-çûg, ôté,  é Cŝà çûç. Bû ôéçé w é éxôçŝé à ŝmŝŝé  é S ô Gô  Cŝ Jéŝûŝ. Gô’ŝ gôô éwŝ ŝ éé àŝ gôô éwŝ ôàéôé ééwéé—ô éxçéôŝ. Jéŝûŝ éŝ  û û àŝ Gô à w Gô, wô ôéŝ à éôé ûçôôà. Jéŝûŝ ŝ ô à mô ô Cŝà ô é çûç, ô é ééé wé  ŝééŝ ûŝ, à ô é gôé wé ôôwg Jéŝûŝ’ é à éàç-gŝ wôû méé ôû éàgŝ ôwà ôéçé, éxçûŝŝm, jûgméàŝm, à ôé wô àûéŝ. ïéé, àŝ Jéŝûŝ mŝé éçàé, “A àûô  éàé à ô éà àŝ éé gé ô mé” (Mà 28:18). hŝ ŝ gôô éwŝ éé, éçàûŝé  ééŝ ûŝ ôm éég çôméé ô wé ŝûç àûô. hŝ ôô ŝ ô éxàç à Bé ŝû, à ŝçôà éxàmàô, ô à àém ô ômôé Cŝà. Ràé,  ŝ à -é wà ôûg é é à mŝ ô Jéŝûŝ àŝ éôé  Màéw. ï ŝ à àém ô àéàô Jéŝûŝ ŝéôûŝ, à ô àŝé m ôû  wàŝ à wôû m é ŝçôé ô ŝ méŝŝàgé ô ûŝ ôà.
x
P r e Fa c e Wéé ôû àé ûàmà w Jéŝûŝ ô àé ôôwé m à ôû é, é méŝŝàgé ô ŝ ôô mà wé àŝôm ôû—ô wôŝ, û ôûg ôû ôw ŝçôé ô éŝçôé ô Jéŝûŝ’ é w ôû àŝ, môé à môé, ôû àé éàŝ ô éà ŝ méŝŝàgé à ééŝ ô ŝéé ŝ g éxàmé. M àé ŝ à wà ï àé wé w é ôû ŝçôé é ŝôûçé ô à ôé à é. ôgéé mà wé ŝçôé é jô ô g môé éé w é ég ô Gô éé ô éà, à ô ôwg à Jéŝûŝ àŝ ôà àûô ôé à ô é!
x