Between Heaven and Earth
146 Pages
English

Between Heaven and Earth

-

146 Pages
English

Description

Between these covers, in the form of poems and prayers, is condensed the insight and spirituality of a life lived fully in South Africa, a country first in struggle and then in transition. They are wide-ranging in their style and subject matter-from free-verse to traditional forms, from heartfelt prayers to light-hearted poems, from poems on nature to poems that ask deep spiritual questions, from poems and prayers written when all is light and full of joy, to those that take one into the depths of loss and grief. In short, they will take you between heaven and earth. They are interspersed with whimsical drawings that enhance the experience.

Subjects

Informations

Published by
Published 24 July 2015
Reads 0
EAN13 9781498222754
Language English
Document size 7 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Between Heaven and Earth
Between Heaven and Earth Poems, Prayers, Pictures
Isob el de Gr uchy
Fore word by D esmond Tutu
BeTween Heaven and earTH PoEms, PRàyERs, PîcuREs
CopyRîg © 2015 ïsobE DE GRucy. a Rîgs REsERVED. excEp oR bRîE quoàîoNs îN cRîîcà pubîcàîoNs oR REVîEWs, No pàR o îs book mày bE REpRoDucED îN àNy màNNER Wîou pRîoR WRîEN pERmîssîoN Rom E pubîsER. wRîE: PERmîssîoNs, wîp àND Sock PubîsERs, 199 w. 8 aVE., SuîE 3, eugENE, Or 97401.
rEsouRcE PubîcàîoNs aN ïmpRîN o wîp àND Sock PubîsERs 199 w. 8 aVE., SuîE 3 eugENE, Or 97401
WWW.WîpàNDsock.com
ïSBn 13: 978-1-4982-2274-7
MàNuàcuRED îN E U.S.a.
07/23/2015
o JoN Wo às WàkED îE’s jouRNEy Wî mE àND WosE oVE àND suppoR àVE bEEN îNVàuàbE
àND o JEàNEE àND aNoN Wo àRE àWàys ERE oR mE
C ontents
Foreword by Desmond Tuu | Preace | xîîî Noes or e Non-Sou Arîcan Reader | xV Acknowedgmens | xVîî
BEWEEN HEàVEN àND eàR | 1
EARTH SpRîNg | 3 auumN | 4 appRoàcîNg SoRm | 5 atERNooN wàk îN wîNER | 6 a rîVERs FoW o E SEà | 7 às îg | 8 GRàpE FoWERs | 8 Mày îs E MoN oR MusRooms | 9 TEN housàND dîàmoNDs | 10 robîN îN E ràîN | 11 SomEîmEs à poEm îs îkE à càERpîàR | 11 wàERà | 12 hE ORàNgE rîVER GoRgE | 13 hE rock hRus | 14 SNàkE | 15 hE wàsp àND E SpîDER | 17 ràîNy MoRNîNg à E rîVER | 18 hE Fàp o à BuERLy’s wîNgs | 19 hE OîVE hRus | 20 ï wàk aoNE à dàWN | 21 YEoW dàîsy | 21 atER E FîRE | 22 wE-SpRîNg | 22
Vîî
SELF wo àm ï? | 24 îVîNg îN BEWEEN | 25 ï àm | 26 ïN E MîRRoR | 28 hE Pàs | 29 Go o E aN . . . | 30 îkE à SààgmîE | 31 ïNsomNîà | 32 FouNàîN | 33 FîRs Kîss | 34 Pàs àND FuuRE | 35 Fu CîRcE | 36 hE MîEsoNE MàRkED SEVENy | 37 ON OuR GoDEN wEDDîNg aNNîVERsàRy | 38 hE MoNsER | 39 My PRàyER às à PERsoN Wî PàRkîNsoN’s dîsEàsE | 40
OTHERS CommuNîcàîoN | 42 You CàmE îNo My îE | 42 acRopobîà | 43 FRîENDsîp | 44 a BuNc o FoWERs | 45 a dEà àND à BîR | 46 My oVE oR You | 48 ïs î oVE? | 49 CoNNEcîoNs | 49 ï PRày Sàom oR You | 51 wEN GooD hîNgs eND | 53 îE îs UNàîR | 54 a woRD îgy SpokEN | 55 My PRàyER às ï ïNERàc dàîy Wî OERs | 56 SàyîNg E TRu | 59 SEEîNg hRoug à Mîs | 60 ComE ïNsîDE wî ME | 61 dREàm woRD | 62 aRED Mxàîsà | 63
Vîîî
SRuggE TàpEsRy | 64 wàk ON, wàk ON. | 65 ookîNg rîg hRoug | 66 eNDîNgs | 67
FUN ODE o à FRENEîc OD àDy | 69 CoNàbuàîoN | 69 CoNRàRy CREàuREs | 70 GoîNg Upî | 70 ràîN SoRm | 71 TîmE | 71 SàuRDày à GRàN’s | 72 TàkîNg à HîkE | 73 hE SEcoND TRy | 73 hE EcuRE | 74 PRocRàsîNàîoN | 74 wàE-wàcîNg | 75 To E îE MousE | 76
GOD MoRNîNg PRàîsE | 78 GoD îN à PoîN | 79 TREE îN E dEsER | 80 abRààm’s Cà | 81 MysERy àND MEàNîNg | 81 no-oNE KNoWs my nàmE | 82 CRîsmàs MoRNîNg, 2009 | 83 ïN rEmEmbRàNcE o HER | 84 GooD FRîDày oN MàuRîîus—a PRàyER | 85 eàsER MoRNîNg, 2009 | 86 eàsER MoRNîNg, à YEàR àER | 87 SoNNE o SîENcE | 87 Jàcob’s àDDER | 88 Jàcob wREsEs Wî GoD | 89 CàN you HEàR YouR nàmE? | 90 CoNEssîoN | 91 hE TREEs o îE | 92 oRD GoD o PoWER àND wîsDom àND oVE | 93
îx
x
PRàyER oR E nEW YEàR | 94 KEEpîNg E SîENcE | 95 wE do no KNoW | 96 wàs î eàsy oR You, JEsus? | 97 MàDE îN GoD’s ïmàgE | 98 BE PEREc | 99 wE nEED eàsER, oRD | 100 FoR ràcE’s CîDREN | 101 MàssàcRE, nàîRobî, 21 SEp 2013 | 102
HEAVEN a Sà bE wE, àtER dEà? | 104 dàWN Wî ComE | 105 ïs dEà oNy sîppîNg Roug E DooR? | 106 eàsER MEssàgE, 2010 | 107 ï’m OK, ï’m aRîg | 108 You Wî No bE OVERcomE | 110 ïN wE àND îN woE | 111 îtED àND CàRRîED | 112 SEEîNg HEàVEN OpEN | 113 To SEVE àND îs SpîRî | 115 PRàyER oN E FîRs aNNîVERsàRy o SEVE’s dEà | 116 Ou o dEà ComEs îE | 117 ï àm E Gos o CRîsmàs Pàs | 119 hE CuRàîN bEWEEN Wo woRDs | 120 wEN ï hîNk OîVE | 121 hE Càsm bEWEEN îE àND dEà | 125 HEàVEN îs HERE Too | 126
Bîbîograpy127 |