Biblical Marriage
134 Pages
English

Biblical Marriage

-

Description

Throughout history, many marriages have been characterised by confusion, conflict, and pain. Today, the very institution of marriage is often reviled and rejected as irrelevant. It has even been redefined to accommodate changes in societal thinking and beliefs. This is why, for the professing Christian, the distinction of biblical marriage, as instituted and defined by the Most High God, is so utterly fundamental to understand. In this book, John-William Noble unpacks what it means for two sinful people to enter into a covenant relationship covering a number of contemporary issues and questions.
What should a couple realistically expect as they prepare for marriage? How important is communication in a marriage? In what ways can we and should we fight to preserve our marriage? This book is written to take the Christian to Scripture as the author gives examples and applications from his own marriage where two sinners have become one flesh built upon the restoration and foundation of our Lord and Saviour, Jesus Christ.

Subjects

Informations

Published by
Published 15 October 2020
Reads 0
EAN13 9781725287648
Language English
Document size 3 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

ï ŝ ôô,Bîbîca Marrîage,Nôé pôéŝ té Jô-Wàm çuç wt à çôçŝé à àççéŝŝé àtô tô Cŝtà mààgé téàtué. ït ŝ ôt ôy téôôgçày ôuŝt, ut t ŝ pàŝtôà à pàçtçày wŝé: éé uŝg éxàmpéŝ ôm Pàŝtô Nôé’ŝ ôw mà-àgé tô téàç té éàé. hŝ ŝ à éxçéét péw-éé éŝôuçé wç ŝôu é wéy éà. Buy t! GAVIN PEACOCK,Aŝŝôçàté Pàŝtô, Càày Gàçé Cuç, Càgày, Déçtô ô ïtéàtôà Outéàç ô CBMW, àutô, ômé pôéŝŝôà ôôtàé à BBC Spôt ôàçàŝté
hôugôut té yéàŝ, ŝô mày uépu ôôŝ àé éé wtté ô mààgé tàt à tô émôŝtàté té éàuty ô à mà à wômà typyg Cŝt à ŝ çuç. Jô-Wàm Nôé àŝ ŝéé té çuç wé y pôg à wô tàt ôéŝ juŝt tàt. hé tté,Bîbîca Marrîage,éîéŝ tŝ éxçéét wô. hôôugy çà pôpéy à téôôgçày ŝôu, Nôé pàtŝ té pôtàt ô à mààgé, ôt àŝ çutué éîéŝ t, ut àŝ Sçptué çômmàŝ t. DUSTIN BENGE,Pôôŝt à Pôéŝŝô ô Cuç Hŝtôy, Uô Sçôô ô héôôgy, Bgé, Wàéŝ
Mààgé ôôŝ tàt àé Gô-çété, gôŝpé-ŝàtuàté, à -çày é àé àé  à màét çôç-u ô tôméŝ ô éàtô-ŝpŝ. Jô-Wàm Nôé’ŝ éw ôô,Bîbîca Marrîage,ŝ à éàt ô éŝ à  à çmàté ôt àwàyŝ éy tô té éà ô ŝtçty Cŝtà mààgé. Eé tôug té éîtô ô mààgé ŝéémŝ tô é éé-éôg  ôu çutué, ô ŝuç éôutô éxŝtŝ  Sçptué. Mààgé ŝ à ôy uô étwéé à mà à à wômà ô à étmé. Mààgé ŝ à géàt àmà tàt téŝ té éépé à môé wôéu ŝtôy ô té ôé ô Jéŝuŝ ô ŝ çuç. Jô-Wàm Nôé ŝééŝ té çuç wé Bîbîca Marrîage, à ôô tàt w à yôu ô té çétà ôuàtô ô té Bé, pôé ô yôu à ŝô ô à Cŝt-éxàtg mààgé, à ôfé yôu pàçtçà çôuŝé tàt yôu çà put tô wô  yôu mààgé. Gét tŝ ôô, éà tŝ ôô, pàçtçé tŝ ôô.
RAY RHODES JR.,Autô ôYours, Tî Heaven: he Untod Love Story o Cares and Susîe Spurgeon,à Pàŝtô ô Gàçé Cômmuty Cuç ô Dàw-ŝôé, GA
Jô-Wàm’ŝ ôô ŝ à ééŝg àtô tô Cŝtà téàtué ô mààgé. Wŝt mày ôôŝ àé éé wtté ôm té pôt ô éw ô pŝyçôôgy, téé àé éàtéy éw tàt u pçpéŝ îmy ô té ŝô ôç ô té Bé’ŝ téàçgŝ. Jô-Wàm ôéŝ ôt ŝy àwày ôm çôutéçutuà éwŝ wé téy àé àŝé ô Sçptué, ŝôwg ôw té wô ô Gô çà à ŝôu ôm ééy àŝpéçt ô à ŝuççéŝŝu mààgé. LUKE JEFFERY,Déçtô, Owàŝ à Upwàŝ Puŝéŝ
hŝ ôô’ŝ ôpég çàpté àyŝ à îm çà ôuàtô, à té îà çàpté péàŝ ô à çà çutué  uéŝtàg mààgé. ï étwéé, té àutô gôôuŝy àŝŝétŝ çà pçpé, éîg mààgé àŝ à éLéçtô ô Gô’ŝ çôéàt ôé  Cŝt. Hé àçéŝ té pàçtçàtéŝ ô màé é wt ŝé-àwàééŝŝ à éàŝm à ôféŝ wŝé çôuŝé. Hŝ ôw éxpééçé ô à çôŝŝ-çutuà mààgé à té àçt tàt é ŝ à yôug mà éàçéŝ té ôô’ŝ àué. JONATHAN BAYES,UK Déçtô, Càéy Outéàç Mŝtéŝ, à Pàŝtô, Stàtô ééŝ Càpé, Déyŝé, Uté Kgôm
ï tŝ ôô Pàŝtô Nôé ééàŝ à ôég çôçé tàt ôu mààgéŝ ŝôu gôy Gô, à é éàŝ éy ôéŝty wt té pàçtçà tôpçŝ téàté. Hé ŝ éy çéà tàt éé té éŝt ô mà-àgéŝ ŝ à mààgé étwéé twô ŝéŝ, à tàt çà éàŝ çàôt é mpémété wtôut ôt té gàçé ô Gô à éà éfôt ô ôu pàt. hŝ ŝ à çàégg à tôugt-pôôg ôô. GILBERT McADAM,Pàŝtô, Hàôu Mŝŝô Bàptŝt Cuç, Wç, Sçôtà
hŝ ôô ŝ wôt éàg àŝ t épŝ tô uéŝtà té çà péŝpéçté ô mààgé. hé tmé  wç wé àé g wé ŝéé té é ŝ ŝtôtg té tut ô té Bé ô mààgé à tŝ éŝŝéçé. Mààgé wàŝ Gô’ŝ éà étwéé à mà à wômà. Gô éŝŝé té mààgé étwéé ôé mà à wômà. ï ô pày tàt tŝ ôô çàgéŝ éŝ. hé wté ŝ à tué mà ô Gô wô àŝ upàçé çà tut àôut mààgé. AMIR SHAHBAZ BHATTI,Autô ôCrîstîan Tears o Pakîstan: Fasey Accused Under Baspemy Law 295-BC,à Pàŝtô, Agàpé Cuç à Mŝ-ŝô ô Pàŝtà
ï gy éçômmé tŝ ôô éŝpéçày tô ŝgé péôpé wô àé pàg tô gét màé. hŝ ŝ ôt tô ŝày tàt màé çôupéŝ wô’t ééît ôm t. hé wŝôm à çàty ô tôugt àé ô u ŝpày àŝ Jô-Wàm Nôé ôféŝ pàçtçà çà ép tô uéŝtà wàt à çà mààgé ŝôu ôô é. SONNY SIMAK,Pàŝtô, Gàçé Cuç Sôutà, Uté Kgôm
Bîbîca Marrîageŝ à ôô tàt àççômpŝéŝ muç ô tŝ ŝzé. ït ôt ôy ôutéŝ té çà àméwô ô wàt mààgé ŝ, ut éàŝ wt à ôŝt ô pàçtçà màttéŝ, çug té tôpçŝ ô tuŝt, ŝéxuà puty, à îàçéŝ. Jô-Wàm Nôé àŝ, tééôé, wtté à téméôuŝy épu ôô. Hé ôéŝ ôt ŝtôp àt àtuy péŝétg té çà téàçg ô mààgé ut gôéŝ ô tô àtuy àppy t tô ééyày é. A yét ôé ô tŝ wàŝ à ŝupŝé tô mé.Bîbîca Mar-rîageŝ ŝmpy çôŝŝtét wt wàt ï ôw àôut tŝ àutô: à ŝé ŝàé y gàçé, wô ŝééŝ tô ôé Gô à égôu, à wô ŝééŝ tô é ŝçptuà  à ô é. ï éy gày éçômmé tŝ ôumé tô à wô àé màé, à tô tôŝé wô àé puŝug mààgé  té utué. DANIEL FUNKE,Pàŝtô, Gàçé Bàptŝt Cuç Gôà, Gàŝgôw, Sçôtà
Mààgé ŝ àt té éàt ô Gô’ŝ ŝô ô àmy é, ŝô wéé étté tô ŝéé égtémét ô té tôpç tà  Gô’ŝ wô? hàt’ŝ éxàçty wàt Jô-Wàm Nôé ôéŝ. Fôm té téôôgçà ôuàtôŝ tô ày-tô-ày àppçàtôŝ, wé àé péŝété wt Gô’ŝ éàtôà wŝôm,  tŝ çôçŝé, ŝtàgt-tàg, à wàm tté ôô. —RICHARD LUCAS,éàé ô hé Sçôttŝ Fàmy Pàty, Gàŝgôw, Sçôtà
BïBïCA MARRïAGE
BïBïCA MARRïAGE
Two Sînners and a Gracîous God
Jô-Wàm Nôé
RESOURCEPublications• Eugene, Oregon
BïBïCA MARRïAGE Twô Séŝ à à Gàçôuŝ Gô
Côpygt © 2020 Jô-Wàm Nôé. A gtŝ éŝéé. Exçépt ô é quôtàtôŝ  çtçà puçàtôŝ ô ééwŝ, ô pàt ô tŝ ôô mày é épôuçé  ày màé wtôut pô wtté pémŝŝô ôm té puŝé. Wté: Pémŝŝôŝ, Wp à Stôç Puŝéŝ, 199 W. 8t Aé., Suté 3, Eugéé, OR 97401.
Wp & Stôç A ïmpt ô Wp à Stôç Puŝéŝ 199 W. t Aé., Suté 3 Eugéé, OR 97401 www.wpàŝtôç.çôm
Pàpéàç Isbn: 978-1-7252-8763-1 Hàçôé Isbn: 978-1-7252-8762-4 éBôô Isbn: 978-1-7252-8764-8
Màuàçtué  té U.S.A.
Sçptué quôtàtôŝ àé ôm té ESV® Bé (hé Hôy Bé, Egŝ Stàà Véŝô®), çôpygt © 2001 y Côŝŝwày, à pu-ŝg mŝty ô Gôô Néwŝ Puŝéŝ. Uŝé y pémŝŝô. A gtŝ éŝéé.
To Bînglîn Luo Noble my éàutu é, my ôg wé, ô à éxçéét wômé yôu ŝupàŝŝ tém à.
* * *
A Gôy é tô ôu Gô tôug Cŝt Jéŝuŝ ôu ô. Amé.