Churches under Siege of Persecution and Assimilation
344 Pages
English

Churches under Siege of Persecution and Assimilation

-

344 Pages
English

Description

B. J. Oropeza offers the most thorough examination in recent times on the subject of apostasy in the New Testament. The study examines each book of the New Testament with a fourfold approach that identifies the emerging Christian community in danger, the nature of apostasy that threatens the congregations, and the consequences of defection. Oropeza then compares the various perspectives of the communities in Christ in order to determine the ways in which they perceived apostasy and whether defectors could be restored. In this final book of a three-volume set titled Apostasy in the New Testament Communities, Oropeza focuses on the Christ communities found in the General Epistles and Revelation.

Subjects

Informations

Published by
Published 04 May 2012
Reads 0
EAN13 9781725246454
Language English
Document size 3 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

C H U R C H E S U N D E R S I E G E O F P E R S E C U T I O N A N D A S S I M I L AT I O N
Churches under Siege of Persecution and Assimilation
he Genera Epîses and Reveaîon
B. J. OR OPE Z A
Apôsasy în é Néw Tésaén Côûnîîés volume 3
C A SC A DEB o o k sEu g e n e , O r e g o n
Cûrcés ûnder Siege of Persecûîôn and Assîîaîôn hé Généra Epîsés and Rééaîôn
Apôsasy în é Néw Tésaén Côûnîîés, ô. 3
Côpyrîg © 2012 B. J. Orôpéza. A rîgs réséréd. Excép ôr brîé qûôaîôns în crîîca pûbîcaîôns ôr réîéws, nô par ô îs bôôk ay bé réprôdûcéd în any annér wîôû prîôr wrîén pérîssîôn rô é pûbîsér. Wrîé: Pérîssîôns, Wîp and Sôck Puŝerŝ, 199 W. 8 Ae., Sue 3, Eugee, OR 97401.
Caŝcade ôôkŝ A ïmpr ô Wp ad Sôck Puŝerŝ 199 W. 8 Ae., Sue 3 Eugee, OR 97401
www.wpadŝôck.côm
Isbn 13: 978-1-61097-291-8
Caaogîng-în-Pubîcaîon daa or serîes:
Orôpeza, . J., 1961–
Apôŝaŝy  e New Teŝame Cômmueŝ / . J. Orôpeza.
x + 326 p. ; 25.4 cm. ïcudeŝ ôgrapca reereceŝ ad dexeŝ. Côeŝ: . 1, ï e Fôôŝepŝ ô Judaŝ ad Oer Deecôrŝ: he Gôŝpeŝ, Acŝ, ad Jôae eerŝ. . 2, Jewŝ, Geeŝ, ad e Oppôeŝ ô Pau: he Paue eerŝ. . 3, Curceŝ uder Sege ô Perŝecuô ad Aŝŝmaô: he Geera Epŝeŝ ad Reeaô.
Isbn 13: 978-1-61097-289-5 (. 1); 978-1-61097-290-1 (. 2); 978-1-61097-291-8 (. 3); 978-1-61097-206-2 (ôŝ. 1–3)
1. Apôŝaŝy—ca eacg. 2. Apôŝaŝy—Crŝay. 3. e N.T.—heôôgy. ï. Te. ïï. Sereŝ.
bs2395 o55 v.3 2012
Mauacured  e U.S.A.
To Jared and Jusîn
μειζοτέραν οὐκ ἔχω χαρά
Preaceîx Abbrevîaîons
Contents
 ïnrôdûcîôn 1 1Warnîngs ô Apôsasy wî Nô Résôraîôn  Hébréws: 3 2 Jaés: Pérséérancé rôûg Suferg  ad e Reŝôraô ô Jewŝ-Crŝa Apôŝaeŝ 71 3 1 Peer: ïdey, Perŝeerace, ad Perŝecuô  ô Margazed Crŝaŝ 105 4 2 Peer: Deyg eParousîaad Dŝôrg Pau—  Apôŝae Teacerŝ  e Crŝa Cômmuy 132
56
Jude: Aômaŝm ad e Vicaô ô Apôŝae Curc ïruderŝ 154
Reeaô: Oercômg Aŝŝmaô ad e ïmpera Cu  Aŝa Môr 175
Côcuŝô 234
Bîbîograpy249
Ancîen Sources ïndex 267
Auor ïndex 313
Subjecs ïndex 318
Preface
s în é préîôûs ôûés, wîc côér é Gôspés, Acs, and Jôannîné wrî-A îngs (ô. 1)and Paûîné éérs (ô. 2),îs îrd and ina ôûé ô y wôrk côpéés a ôrôûg sûdy ôn é sûbjéc ô apôsasy în é Néw Tésaén. ïn îs ôûé ï éxaîné é côûnîîés ô é Généra Epîsés and Rééaîôn. hé côûnîîés în Hébréws, Jaés, 1 and 2 Péér, Jûdé, and é séén cûrcés în Asîa Mînôr aré é ôcûs. hé éérs ô Jôn aré încûdéd wî y capér ôn é Jôannîné côûnîy în ôûé ôné. ïn é prôcéss ô prôdûcîng îs wôrk any aé assîséd aông é way. ï wîs ô ank Srey Decker ucke, ôrmery ô Hedrckŝô Puŝerŝ, ad Crŝ Spkŝ ô Caŝcade ôôkŝ, ôr er aŝŝŝace aŝ my edôrŝ. Aŝô a ery ŝpeca akŝ gôeŝ ôu ô my côeagueŝ, redŝ, ad academc readerŝ wô ae ake me ô prô-de me w eedack ad crcŝmŝ ô arôuŝ prepuŝed erŝôŝ ô caperŝ ad ŝeecôŝ  ŝ ôôk. heŝe dduaŝ cude Pau Aderŝô, Rcard Aŝcôug, ar uer, Scô Cauey, Dad deSa, Dô Gargô, Rôer Ha, Dad Hôrre, Rôy Jea, Fred ôg, y ôŝe, Jameŝ McGra, Mark Naôŝ, C. K. Rôerŝô, Kee Sceck, Kay Sm, Jerry Sumey, Kee Waerŝ, Rôer We, Adam W, ad Kare Wŝôw. A Azuŝa Pacic Uerŝy ï waŝ ae ô parcpae a e Ceer ôr Reŝearc ô Ecŝ ad Vaueŝ (CREV), eaded y Carô amer, wc aôwed me me ôf my eacg ôad ad e ay ô preŝe dratŝ ô ŝôme ô my caperŝ ô eôw cô-eagueŝ ôr er eedack. he CREV parcpaŝ  a 2006 cuded Ru Aa Aga, Mark Eaô, Carôe amer, Dae Park, Carre Perce, Kara Rcmôd, ad Kay Sm; ad  a 2008 e parcpaŝ were Mark Eaô, Rady Fa, Emy Greŝger, Crag Kee, Carôe amer, Ae Tŝa, ad See Wead. ï wôud ke ô ak aŝô Dr. Mark Eaô ôr carg e award cômmee ad côôŝg me ô recee e eery Saôrd Hardcaŝe Feôwŝp (2009–2010), wc a-
ix
Preface
x
ôwéd é îé ôf y éacîng dûîés ôr a séésér. A éry spécîa anks gôés ôû asô ô y réséarc assîsan, Maranaa Wa. ï wôûd asô îké ô ank a APU éScôô ô heôôgy, eaded y Dad Wrg, Ruŝŝe Duke, ad ôw Scô Daeŝ (deaŝ),  Yarc ad Kee Waerŝ (aŝŝŝa deaŝ), ad Kay Sm (car ô ca ŝudeŝ), ôr er ŝup-pôr ad prôdg me w arôuŝ ypeŝ ô aŝŝŝace, me ôr reŝearc, ad grea côeagueŝ. Côeagueŝ a ï ae ô meôed aready a deŝere ŝpeca me-ô ôr epg me w deaŝ ad reŝôurceŝ ô ŝ ôôk are Rap Mar, Rôger Oakad, ad Dô hôrŝe. ï aŝô ge a warm akŝ ô admŝrae aŝŝŝaŝ Sery dŝay, Pa ôŝe, Mary Môôre, ad aura Sm We. Fay, a APU ï aŝô wŝ ô ak Kmery ae-Waerŝ ad aga Carô amer ôr prôdg me w ôppôrueŝ ô ge away ô e eauu Fracŝca môaŝery  Mau, Caôra, ôr e aua Facuy Wrer’ŝ Rerea. Fredŝ, ŝudeŝ, ad aŝŝŝaŝ a ae eped drecy ôr drecy w ŝ ôôk ad deŝere ôôrae meô cude Jôe Fôwer, Amada Rudd, Sy Scege, Erc Campa, reôa Warô, Garre Graz, Care Môeeerd, ad Jeŝŝca Ceŝŝum. Fôr my ŝaaca a e Uerŝy ô Tüge, ï wŝ ô ak Prôeŝŝôr Dr. Mcae heôad ô e Kaôŝc-heôôgŝce Fakuä ôr gracôuŝy -g me ô dô reŝearc ad uŝe e aceŝ ô e ôek deŝ heôôgcumŝ, Dr. hômaŝ Scmeer ô e Uerŝä Frakur ôr epg arrage ŝ cô-ecô; ad Dr. hômaŝ Scô Cauey, drecôr ô e ïŝu zur Erôrŝcug deŝ Urcrŝeumŝ, ad Dr. Herma ceerger ô e Eageŝc-heôôgŝce Fakuä, wô were kd eôug ô e me ô preŝe a paper ô my reŝearc a er ŝemar. ï Tüge, Tmôy Saôrŝ ad Pera Keer aŝô deŝere ŝpeca meô ôr er redŝp ad aŝŝŝg me w day g prôôcôŝ ad uŝe ô e uerŝy ôuŝg ad aceŝ.