Early Christian Rhetoric
172 Pages
English

Early Christian Rhetoric

-

172 Pages
English

Description

An illuminating New Testament study depicts the power and beauty of language that speaks with the words of God and man.
Words call man to battle or summon him to prayer. More and more, today man is analyzing his language and asking: What is the purpose of language? What do the words we speak mean? What is their religious significance? Dr. Wilder's extraordinary work attempts to answer these questions and, in particular, to study the qualities of the language that ushered in a new religion, the early Christian faith.

Subjects

Informations

Published by
Published 06 May 2014
Reads 0
EAN13 9781725233997
Language English
Document size 21 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 Early Christian Rhetoric The Language of the Gospel By Wilder, Amos Copyright©1964 by Wilder, Amos ISBN 13: 978-1-62564-636-1 Publication date 4/15/2014 Previously published by Harvard University Press, 1964 Reprint of the 1976 Harvard University Press edition.
S E R I E S F O R E W O R D T O T H E A M O S N . W I L D E R L I B R A R Y
îven THe superFLuîTy oF bôôkŝ  é wôd, éé aŝ ô bé a ôaGGôôgé Bôôkŝ ô ga accéŝŝ ô wa é ûbŝg wôd aŝ ô cômég éaŝô ô éŝŝûé ôŝé a aVé gôé ôû ô . Môŝ ôté a cûôûŝ éadé ca é ŝûccéŝŝû ô éba ôéwŝé é dô. Bû ŝ écéméa ééVa ŝ ô ŝûIcé wé a aûô, aé a a ŝgé Vôûmé, waaŝ bég bôûg back ô c-cûaô; wé éé ŝ a wôé bôd ô wôk déŝéVg ô a éŝ aûdécé. Sûc ŝ é caŝé w Amôŝ NVé Wdé (1895–1993), wôŝé ôdgôûŝ wg, ŝag é béé a ô a céû, camŝ ôû aéô w ŝ éxaôda Vaé ô gééŝ (ôé, éŝŝa, ad mémô) ad dŝcéŝ (bbca ŝûd, éa ccŝm, éôôg). ŝ, é ma béd é ûbcaôŝ. A gt ô wg ad a aŝ-ŝô ô éaûé wéé Vé mûc  é am’ŝ DNA. Naméd ô ŝ éwŝaé-ûbŝé aé, Amôŝ waŝ é édéŝ ô iVé, ôû ô wôm dŝgûŝéd ém aŝ wéŝ. Môŝ amôûŝ ô ém waŝ ŝ ô bôé, é awg ad ôVéŝ hôô Wdé, abôû wôm é wôé “hôô Wdé ad ŝ Pûbc”  1980.Edûcaéd a Yaé UVé-ŝ, ôm wc é éVéûa écéVéd ôû dégééŝ, é aŝô ûdéôôk

VSeries Foreword bbca ad éôôgca ŝûdéŝ  acé ad Bégûm bû môŝ mô-a a Maŝiéd Côégé, Oxôd, wéé é écôûééd é kéŝ ô Abé Scwézé (he Quest of te Historical Jesus) ad C.. Dôdd (é-ôw ô é ôô ô “éazéd éŝcaôôg,” wéé é éd ŝ ô éa bû ôw). héŝé éaŝ ô ŝcôôg aûcéd ŝ caéé aŝ a dŝgûŝéd Néw éŝamé ŝcôa a AdôVé-Néwô héôôgca Séma, é Ccagô héôôgca Séma ad é UVéŝ ô Ccagô, ad ia a aVad DV Scôô. Yé éaŝ môé cûca ô ŝ éŝôa dé-Véômé a ŝ académc ag waŝ ŝ ŝéVcé  Wôd Wa ï, dûg wc mé é ŝéVéd aŝ a Vôûéé ambûacé dVé  acé ad Macédôa (écéVg éCroix de guerre) ad aé ŝaw ŝgica acô aŝ a côôa w é U.S. Am iéd aé  acé. ha é “Géa Wa” ŝaéd ŝ é ad caéé ŝ ŝûggéŝéd b é wôkŝ a backé ŝ ûbcaôŝ: ŝ iŝ bôôk, a côécô ô ôémŝ,Battle Ret-rospect (1923), ad ŝ Vé aŝ,Armageddon Revisited: A World War I Journal(1994). Bô béa wéŝŝ ô a aûmac wamé éxéécé a éé déŝôéd m ô éVé é m gô. ô ma, é écéŝ makéd é éd ô a, bû ô ô Wdé. Uô ŝ dŝcagé é wé ô Yaé DV Scôô, waŝ ôdaéd  é Côgégaôa Cûc, ad ŝéVéd bél aŝ a aŝ mŝé  Néw amŝé. B é éd ô é 1920ŝ, ôwéVé, é waŝ back a Yaé ô dô dôcôa wôk  é Néw éŝamé. ïmééd b a aŝcaô w éŝcaôôg, a bac ô éôôg côcééd w “aŝ gŝ,” é ôcûŝéd éŝéac ad magaô ô adôa éméŝ: déa, é éd ô é wôd, ad é ûmaé déŝ ô ûma. Bû ŝ waŝ ô aqûaa éôôgca ééŝ;  waŝ ŝ wa ô a dééé ûdéŝad-g ô é Gôŝé ad é méŝ  wc é Véd. ï ŝ ô dIcû ô côéc é académc ŝûd a cûmaéd Escatology and Etics in te Teacing of Jesus(1939, 1950, 1978) w é aûma ô Wôd Wa ï;  ŝ éVé éaŝé ô ûdéŝad w ôûgôû ŝ caéé é waŝ daw ô é aôcac éaûé ô bô Jéwŝ ad Cŝaŝ. ï acé é ad béé ŝdé a aôcaŝé, ad é é éa éé ad ôck, ad ŝéé é ôûdaôŝ ô é wôd ad baé (2 Sam. 22: 8, 16). ï wôûd ô dô ô dŝmŝŝ éŝé bbca Vŝôŝ, aŝ ma dd a é mé, aŝ ŝûéa ad gôéŝqûé aaŝ; é wéé, é wôûd agûé, gôûdéd  a ac-ûa Amagéddô é ad wéŝŝéd iŝad. “Réa” aŝ  ad béé
Series ForewordV kôw béôé é wôd ad béé ô ôé ô jûdgmé. ï waŝ mé ô éVéaô. hé côéŝôdécé Wdé ŝaw béwéé acé aôcac ad é éxéécé ô ŝ ôw gééaô—béwéé ôôŝ ô bbca cŝŝ ad é éVôûôŝ ô é wéé céû—ŝéd a aéad éŝ-abŝéd bbca ŝcôa ô bécômé a éa cc aŝ wé. ûg ô éxŝ ŝacéd ad ŝécûa, acé ad môdé, é dŝcôVééd  ém a cômmô ŝûaô, wa  a 1971 éŝŝa é caéd “akédéŝŝ ô Bég,” a “mmédac ô é damcŝ ô éxŝécé.” Wé ôû Vé  a ûéd wôd, ôû mûŝ ŝûd é ûŝ. éaûé waŝ a acé ô bég. é béga,  ac, w é acûa éaûé ô bbca wéŝ: aabé, m, aôcaŝé, ad Cŝa éôc  a ŝ ômŝ. Môé-ôVé, aé a aVé é wé-wô, dûŝ aŝ ô é Néw éŝamé académ, Wdé Véŝéd mŝé  a éxôaô ô bbca maga-ô a a mé (ûké é éŝé da) wé éw wéé dôg ŝô. Wa écŝé waŝ é wôd é Scûéŝ aŝkéd ûŝ ô éé, ad ôw dd a-gûagé bg  ô é? Paabé ad aôcac wéé éŝéca cômég ô m aŝ é émégéd, é agûéd, ôm “a cûcbé wéé é wôd ŝ madé ad ûmadé.” Wdé dd ô aôac é Bbé “aŝ éaûé,” bû aé aŝ é Wôd ô Gôd acûaéd  a Vaé ô éa ômŝ. é wécôméd é éw aéô bég ad b éa ŝcôaŝ ô é Scûéŝ—Nôô é, Rôbé Aé, ak Kémôdé—ad waŝ gaéû a wdôwŝ ad béé ôééd “ a acé ba ôg ôbŝcûéd b ŝaéd gaŝŝ ad côbwébŝ” (aŝ é wôé  a édôŝémé ô Aé ad Kémôdé’ŝLiter-ary Guide to te Bible). Yé é waŝ ô ûcca ô wa é ôûd ô é ŝacéd agé, ô dd ŝ ééŝ  éa éô éVé m ôm agûg agaŝ é Décôŝûcôŝ ôô a bbca aaVé (paceKémôdé’ŝhe Genesis of Secrecy) waŝ ia déémaé ad ôé-édéd. ô Wdé, é Gôŝé ô Mak, ô ŝacé, waŝ “ôô ûgé ô ûzzéŝ ad mŝicaô”;  waŝ ô a côgam bû a “ôég ad côwg dŝcôŝûé” ô gô.ï a dag môVé ô a “gûd” ŝcôa, éVé ôé ôg daw ô qûéŝ-ôŝ ô bbca ééaô, Wdé aŝô ôééd ŝ éadéŝ ô é ôé, icô, ad dama ô é wéé céû. A éa ôa ô ŝ caéé-ôg éxôaô waŝhe Spiritual Aspects of Modern Poetry 1940; a décadé aé camé é décéa Bôŝŝ Pzé-wgModern
VSeries Foreword Poetry and te Cristian Tradition(1952),heology and Modern Literature(1958), ad éhe New Voice: Religion, Literature, and Hermeneutics(1969), wéé é ôûcéŝ ô ôVéŝŝ (Pôûŝ, Gdé, Saé) ad ôéŝ (Eô, Rôbé ôwé, DaVd Jôéŝ). héŝé bôôkŝ Vé é éôôgca éadé ô bé a ôcé ôûŝéd ad caégéd b wéé-céû -éaûé. ôwéVé, é wéé wé ô ô ô éxad é ôzôŝ ô bbca ŝcôaŝ, bû aŝô ô déVéô a ééŝ  égô amôg ôŝé ô céd ô ŝéék  ôû. S môé ambôûŝ ŝ Wdé’ŝ 1976 bôôk, heopoetic, w ŝ ca ô a ééwa ô bbca égô ŝé ôûg é cûVaô ô é magaô. hŝ éqûéd é ŝk ô é éw, ŝég béôd é ŝaé ô é ama ad mé-wô ô éxôé dééé waéŝ: “Od wôdŝ dô ô éac acôŝŝ é éw gûŝ, ad  ŝ ô  Vŝô ad ôacé a wé ca ca é ûkôw ad éw-amé é céaûéŝ.” Béôé é méŝŝagé, camé é Vŝô; béôé é ŝémô, é m; béôé é ôŝé, é ôém. (é béga ŝ é aŝ a wé  1923, até a, aŝ a Yaé Yôûgé Pôé.) Wdé’ŝhe Bible and te Literary Critic, ûbŝéd  1991—jûŝ wô  éaŝ béôé ŝ déa  ŝ 98 éa—ôféŝ ŝ ôw éôŝécô ô a é’ŝ wôk ŝé ô a bôdé béwéé Scûé ad éaûé, ôcama-ô ad cqûé, Gôd’ŝ Wôd ad é ôé’ŝ éw accôû ô éVég ôd. hakŝ ô W & Sôck’ŝ éûbcaô ô ŝ wôkŝ  “hé Amôŝ N. Wdé ba,” wé ôw aVé a cacé ô méé ô ôôk back ô a éx-aôda Vaéd céaVé é bû ô éazé aéw wa  ŝadŝ ô ôfé ôû ûûé éxôaôŝ ô é Bbé ad ŝ éa atéé.
Peter S. Hawkins Pôéŝŝô ô Régô ad éaûé Yaé DV Scôô Néw aVé, C Ocôbé 2013