Ex Auditu - Volume 32
226 Pages
English

Ex Auditu - Volume 32

Description

Introduction
Klyne Snodgrass
On Bringing Home the Bacons: Reflections on Science, Faith, and Scripture
Iain Provan
Response to Provan
John Walton
Paul and the Person: Perspectives from Philosophy and the Cognitive Sciences
Susan Grove Eastman
Response to Eastman
A. Andrew Das
Evolutionary Psychology and Romans 5-7: The "Slavery to Sin" in Human Nature
Paul Allen
Response to Allen
Christopher Lilley
Multiverse: Philosophical and Theological Perspectives
Gerald B. Cleaver
Made as Mirrors: Biblical and Neuroscientific Reflections on Imaging God
Joshua M. Moritz
Response to Moritz
Tyler Johnson
Forming Identities in Grace: Imitatio and Habitus as Contemporary Categories for the Sciences of Mindfulness and Virtue
Michael Spezio
Knowing in Part: The Demands of Scientific and Religious Knowledge in Everyday Decisions, or "She Blinded Me With Science!" and Deciding Whether to Wear Checks with Stripes
Johnny Wei-Bing Lin
Response to Lin
Linda M. Eastwood
"A Rock of Offense": The Problem of Scripture in Science and Theology
Hans Madueme
Response to Madueme
Matthew Maas
Annotated Bibliography on Science and Religion
Presenters and Respondents

Subjects

Informations

Published by
Published 05 June 2017
Reads 0
EAN13 9781725250291
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

EX AUDïU
A ïeàôà Jôuà ô e eôôgcà ïepeàô ô Scpue
VOL. 32
206
Ex Audu ŝ puŝed àuày y Pcwc Pucàôŝ, à mp ô Wp àd Sôc Puŝeŝ, 199 Weŝ 8 Aveue, Sue 3, Eugee, Oegô 97401, USA
subscrip tions ïndîvîduas: U.S.A. àd à ôe côueŝ ( U.S. udŝ): $20.00 Sudeŝ: $12.00 ïnsîuîons: U.S.A. àd à ôe côueŝ ( U.S. udŝ): $30.00
ŝ peôdcà ŝ dexed  e AA Regô Dàààŝe, puŝed y e Amecà eôôgcà ày Aŝŝôcàô, 300 S. Wàce D., Sue 2100, Ccàgô, ï 60606, Emà: àà@àà.côm, www: p://www.àà.côm/;ïnernaîonae Zeîscrîtensau ür Bîbewîssen-scat; Reîgîous and heoogîca Absracs; and Od Tesamen Absracs.
Peàŝe àddeŝŝ à ŝuŝcpô côeŝpôdece àd càge ô àddeŝŝ ômàô ô Wp àd Sôc Puŝeŝ.
©2017 y Wp àd Sôc Puŝeŝ îssn: îsbn: 978-1-5326-1688-4
EX AUDïU
A ïeàôà Jôuà ô e eôôgcà ïepeàô ô Scpue
Klye R. Sôdgaŝŝ, Edô Sehe J. Cheŝe, Aŝŝôcàe Edô D. Chîŝôhe Sîkŝ, Aŝŝôcàe Edô
Nô Pà eôôgcà Semày 3225 Weŝ Fôŝe Aveue Ccàgô, ïôŝ 60625-4987 USA
e: (773) 244-6243 Fàx: (773) 244-6244 emà: ŝôdgàŝŝ@ôpà.edu We ŝe: p://wpàdŝôc.côm/cààôg/ jôuà/vew/d/12/
EDITORIAL BOARD
Teeçe E. Feheîm, ue Semày, S. Pàu, MN Rîçhad B. Hayŝ, e Dvy Scôô, Due Uveŝy, Duàm, NC Jô R. Sôçk, Wp & Sôc Puŝeŝ, Eugee, OR Mîôŝlav Vôlf, Yàe Dvy Scôô, New àve, C Jôh Wîf, Wp & Sôc Puŝeŝ, Eugee, OR
E EDïORïA BOARD MEMBERS AND CONSUANS epeŝe vàôuŝ dŝcpeŝ àd deômàôŝ. eôôgcà epeàô ô Scpue ŝ à àŝ ô e àe ŝeôuŝy y ŝcôàŝ wô àe cômmed ô e Cŝà à àd àdô. ôweve, àŝ ôe edôà côŝuà ŝàed: “e peôpe gàduày ge uŝed ô e deà à à ŝàe emeeucŝ ŝ ô ôeed  àdvàce ôwàd àgeeme/côŝe àd ŝ ŝmuàeôuŝy exge, dŝcmàg, ccà.”
Rîçhad Baûçkham Uveŝy ô S. Adewŝ, Emeuŝ S. Adewŝ, Scôàd
M. Danîe Carro R. Weàô Côege Weàô, ïôŝ
Jan Du Rand Emeuŝ, Uveŝy ô Jôàeŝug àd Exàôdày Pôeŝŝô, Nô Weŝ Uveŝy
Wîîe Jennîngs Yàe Dvy Scôô New àve, Cô.
EDITORIAL CONSULTANTS
Robert Jonston Fue eôôgcà Semày Pàŝàdeà, Càôà
R. Water L. Mobery Uveŝy ô Duàm Duàm, Egàd
Kateen M. O’Connor Côumà eôôgcà Semày Decàu, Geôgà
Iaîn Provan Rege Côege Vàcôuve, B.C.
Antony hîseton Uveŝy ô Nôgàm Nôgàm, Egàd
Augustîne hompson Uveŝy ô Vgà Càôeŝve, Vgà
Marîanne Meye hompson Fue eôôgcà Semày Pàŝàdeà, Càôà
Kevîn J. Vanoozer y Evàgecà Dvy Scôô DeeIed, ïôŝ
Geofrey Waînwrîgt e Dvy Scôô Due Uveŝy Duàm, N. Càôà
Sondra Weeer Weŝey eôôgcà Semày Wàŝgô, D.C.
Wîîam H. Wîîmon e Dvy Scôô Due Uveŝy Duàm, N. Càôà
N. T. Wrîgt S Mày’ŝ Côege, Uveŝy ô S. Adewŝ, Scôàd
VOL. 32
Aevàôŝ v
ïôducô v Kyne Snodgrass
EX AUDITU
CONTENTS
206
O Bgg ôme e Bàcôŝ: ReLecôŝ ô Scece, Fà, àd Scpue 1 ïaîn Provan
Reŝpôŝe ô Pôvà 22 Jon Waon
Pàu àd e Peŝô: Peŝpecveŝ ôm Pôŝôpy àd e Côgve Sceceŝ 26 Susan Grove Easman
Reŝpôŝe ô Eàŝmà 45 A. Andrew Das
Evôuôày Pŝycôôgy àd Rômàŝ 57: e “Sàvey ô S”  umà Nàue 50 Pau Aen
Reŝpôŝe ô Ae 65 Crîsoper Lîey
Muveŝe: Pôŝôpcà àd eôôgcà Peŝpecveŝ 69 Gerad B. Ceaver
Màde Aŝ Môŝ: Bcà àd NeuôŝceIc ReLecôŝ ô ïmàgg Gôd 94 Josua M. Morîz
Reŝpôŝe ô Môz 121 Tyer Jonson
Conens Fômg ïdeeŝ  Gàce:ïmîaîoàd àuŝ àŝ Côempôày Càegôeŝ ô e Sceceŝ ô Mdueŝŝ àd Vue 125 Mîcae Spezîo
Kôwg  Pà: e Demàdŝ ô SceIc àd Regôuŝ Kôwedge  Eveydày Decŝôŝ ô “Se Bded Me W Scece!” àd Decdg Wee ô Weà Cecŝ w Speŝ 142 Jonny Weî-Bîng Lîn
Reŝpôŝe ô  165 Lînda M. Easwood
“A Rôc ô Ofeŝe”: e Pôem ô Scpue  Scece àd eôôgy 169 Hans Madueme
Reŝpôŝe ô Màdueme 193 Maew Maas
“ï Beeve; ep My Uee !” Mà 9:1429 198 Kîrk Weger-McNey
Aôàed Bôgàpy ô Scece àd Regô 203
Peŝeeŝ àd Reŝpôdeŝ 246
iv
ANNOUNCEMENT OF THE 207 SYMPOSIUM
Nô Pà eôôgcà Semày  Ccàgô, ïôŝ, ŝ peàŝed ô àôuce à e y-ŝecôd Sympôŝum ô e eôôgcà ïepeàô ô Scpue w àe pàce Sepeme 2830, 2017. e ŝympôŝum w ŝà à 7:00 p.m. ô Sepem-e 28  Nyvà à àd w exed ôug à Sàudày àTeôô wôŝp ŝevce ô Sepeme 30. e eme  2017 w e Pàcpàô/Uô w Cŝ. e ôôwg peŝôŝ àve àgeed ô màe peŝeàôŝ:
Cyà Peeŝ Adeŝô, peàcg, Bààvà Ued Meôdŝ Cuc Be Bàcwe, New eŝàme àd Pàŝcŝ, ôuŝô Bàpŝ Uveŝy Jue Càŝ, Jô Càv ŝcôà, àdjuc à Rege Côege Buce Fedŝ, Fà àd Cuue, y Evàgecà Dvy Scôô Mcàe Gômà, New eŝàme, S. Mày’ŝ Semày àd Uveŝy Gà Màcàŝ, New eŝàme, Kg’ŝ Côege, Uveŝy ô Aedee Be A. Sàw, Od eŝàme, Càde Scôô ô eôôgy, Emôy Uveŝy O-Peà Vàô, eôôgy, Uveŝy ô eŝ Aŝŝ Vàmà, eôôgy, Môôdy Be ïŝue
Peŝôŝ eeŝed  àedg e ŝeŝŝôŝ ŝôud we eôe Sepeme 1 ô M. ue Pàmeee, Nô Pà eôôgcà Semày, 3225 W. Fôŝe Aveue, Ccàgô, ïôŝ 60625, ô e-mà m à pàmeee@ôpà.edu. Meàŝ mày e àe à Nô Pà àd àŝŝŝàce cà e pôvded  Idg eày ôdgg.
v
ABBREVIATIONS
A àevàôŝ àe àŝ ŝpecIed  Pàc . Aexàde e à., edŝ., e SB àdôô ô Sye, 2d edô (Aàà: SB Peŝŝ, 2014). Bôgàpcà deàŝ àd ày àevàôŝ ô ŝed ee cà e ôud ee.
AB ACW ANF ïep JR KJV W NïGC NPNF
Acô Be AceCŝàWeŝ Ae-NceeFàeŝ ïepeàôJôuàôRegôKg Jàmeŝ Veŝô ue’ŝ Wôŝ New ïeàôà Gee eŝàme Cômmeày NceeàdPôŝ-NceeFàeŝ
INTRODUCTION
ï yôu àŝ môŝ peôpe e dŝàce à g yeà epeŝeŝ, ey àve ô deà. A g yeà ŝ eày ŝx ô meŝ. Ou gààxy, ôe ô e ŝmàe ôeŝ, ŝ àôu 100,000 g yeàŝ àcôŝŝ. Repôedy e ue eeŝcôpe àŝ ecôded e àeŝ ôjec  ŝpàce àŝ à gààxy 13.4bîîong yeàŝ àwày. ôw dd we ge ô ŝ pàe? Ae we meey e eŝu ô mecàcà ôceŝ, ô wàŝ ee à àcô ô Gôd à ôug uŝ ô eg? e peôpe à e ŝympôŝum àŝŝumed à àcô ô Gôd, u dôeŝ e Gôd wô ceàed ŝuc à vàŝ ey àŝwe e pàyeŝ ô à dvduà ô à y pàe càed eà? umy— àyg eŝued ôm e ŝympôŝum pàpeŝ àd e md-ôwg dŝcuŝŝôŝ epeŝeed  ŝ jôuà,  ŝ umy, wee e ŝŝue wàŝ côŝmôôgcà, àôpôôgcà, ŝôcà, ô eôôgcà. Ye  à eŝe dŝcuŝŝôŝ e ŝàeŝ àe exemey g egàdg ôw we ve ôu veŝ. e àge ôu u-deŝàdg ô e uveŝe/muveŝe e ŝmàe umàŝ ecôme. Wà juŝIeŝ àg àôu e dgy ô umàŝ? e mà côce wàŝ e eàô ô ŝcece àd egô, ô côuŝe, u e pàpeŝ àppôàced e ŝujec ôm à vàey ô àgeŝ. Udeyg àŝŝumpôŝ ŝeemed ô e à à u ŝ ôm Gôd àd ŝ ô ôu eŝ ŝpuà gôôd àd à e ŝàme Gôd egô ŝeeŝ ô ôô ŝ e Gôd wôŝe wô ŝcece—ô à eàŝ ŝôme ŝceŝŝ—ŝee ô udeŝàd. Scece ŝ uŝuày gôôd à expàg ôw gŝ àp-peed u ô wy. Môŝ à e ŝympôŝum ejeced e màge ô à wààe ewee ŝcece àd egô àŝ demeà, àd peôpe àmeed e àue ô educàô ô  ŝcece àd eôôgy ô môŝ ô ôu ŝôcey. We e ŝŝue wàŝ e eàô ô ŝcece àd egô, muc ô e ôcuŝ wàŝ ô e queŝôŝ Wà ŝ Scpue àd Wà ŝ  ô? Smpŝc àd môôc vewŝ ô e àue ô e ŝàced wgŝ càô ŝeve e dŝcuŝŝô ô ŝcece àd egô ô àyg eŝe  e. ïà Pôvà eŝpecày ôcuŝed ô e pupôŝe ô Scpue, àd ŝ queŝô eedŝ muc môe àeô  e cuc. Addôày e cuc eedŝ ô empàŝze e dveŝy ô Scpue àd à ô à ô Scpue àŝ e ŝàme pupôŝe àd dôeŝ ô à cày e ŝàme àuôy, eve we we àim e vàue ô à Scpue. ee wàŝ àŝô à ôug queŝô ude e ŝuàce. eŝe wee g-eve dŝcuŝŝôŝ ô à ee gôup, u muc ô e wôd ŝ juŝ yg ô ge eôug ô eà ô ôdày. Wà gveŝ ŝcece à eàŝô ô càe, àd ôw cà e Cŝà egô
vii
ïnroducîon
mee ŝuc eedŝ muc môe efecvey à  àŝ? ô dŝcuŝŝ ŝcece àd egô ŝ ô eà à ô e, àd à e queŝôŝ àe eeàed. A e ŝympôŝum wce àŝ muc me ŝ gve ô dŝcuŝŝô ô e pàpeŝ àŝ ô e devey, àd e jôuà càô epôduce e cààce ô ôŝe dŝcuŝŝôŝ, wc àe àwàyŝ ŝmuàg àd ecg àd  my ôpô e môŝ mpôà pà ô e ŝympôŝum. Peôpe  àedàce à e ŝympôŝum cude à eeŝ-g mx ô àcuy ypeŝ, pàŝôŝ, cuc eàdeŝ, ŝudeŝ, àd ày peôpe. We àe gàeu ô à wô pàcpàed. Appecàô ŝ eŝpecày expeŝŝed ôce àgà ô à e peŝeeŝ àd eŝpôdeŝ wô màde à ŝgIcà veŝme  e e ô Nô Pà. e edŝp ô à e peôpe vôved ŝ à gT we vàue deepy. e àuôŝ ô pàpeŝ wee gve à càce ô ed e côuôŝ àTe e ŝympô-ŝum, u e eŝpôŝeŝ àe eŝŝeày àŝ ey wee peŝeed. Aŝ ŝ ôvôuŝ, e vewŝ expeŝŝed àe ôŝe ô e àuôŝ àd ô eceŝŝày ôŝe ô e jôuà ô ô Nô Pà. Specà gàude ŝ expeŝŝed ô Jôàà Fôge, à ŝude à Nô Pà, ô ŝ wô ô e ôgàpy àd eŝpecày ô Guyà Bôw àd Nô Pà’ŝ ŝàf, wôu wôm e ŝympôŝum wôud e mpôŝŝe. ŝ ŝ à yeà ô àŝô ô e ŝympôŝum àd e jôuà. Guyà ŝ ôw eed àd w ô ôge e vôved. ue Pàmeee w àe ôve e dueŝ. ŝ ŝ àŝô my àŝ yeà ô pà e ŝympôŝum àd ed e jôuà. ï wà ô à eŝpecày e peôpe ŝed  e ô pàgeŝ ô e jôuà wô àve ŝeved ô e edôà ôàd àd àŝ edôà côŝuàŝ. ï w ô epeà e àmeŝ ee, u ï àm gàeu ô e côuôŝ àd ô e edŝp. ey àve ôôed e jôuà àd Nô Pà y e vôveme. ï àŝô wà ô à Cŝ Spŝ ô Wp àd Sôc wô àŝ ee à àŝŝôcàe edô àd à emedôuŝ ep. ŝ peŝ-ece à e ŝympôŝà eàc yeà ŝ à eà eeI, ô ŝày ôg ô ŝ edŝp àd à ô e ôe peôpe à Wp àd Sôc. Cŝ w côue àŝ àŝŝôcàe edô, àd ŝ à Sepe Ceŝe, wô àŝ àŝô ee à àŝŝôcàe edô, w àe ôve e edôà àd pàg eŝpôŝ-eŝ. ï wà ô à Sepe àŝ we, ô e àŝ ee à côŝà ep àd ŝ à vàued ed. ï àve ô dôu ô Sepe’ŝ ày ô côue e àgedà ô eôôgcà epeàô ô Scpue ô e cuc. à ŝ wee ŝ eà ŝ, àd e gŝ ŝgIcà gTŝ ô e àŝ. e w ecôŝue e edôà ôàd àd e edôà côŝuàŝ. Fày ï wôud e ô à e àedeeŝ à e ŝympôŝà ôve e yeàŝ àd e edŝ àd eàdeŝ ô e jôuà. ô e vôved  ŝ pôjec àŝ ee à gT.
Kye Sôdgàŝŝ Emeuŝ Pôeŝŝô ô New eŝàme Sudeŝ Nô Pà eôôgcà Semày viii
ON BRINGING HOME THE BACONS: REFLECTIONS ON SCIENCE, FAITH, AND SCRIPTURE
Iain Provan
Oce upô à me, ee wee ee e pgŝ. Bu à ŝ eŝde e pô. Muc môe mpôày, ôce upô à me ee wee wô màjô Bàcôŝ. e Iŝ wàŝ càed Rôge, àd e ved  e ee ceuy (cà. 12141292). e ŝecôd wàŝ càed Fàcŝ (ô eàô) àd e ved  e ŝxee ceuy (15611626); we ŝà mee m eLy àe. Rôge Bàcô wàŝ à Egŝ Fàŝcŝcà mô ô à mŝŝô, àd ewee 1267 ô 1268 e ŝedŝ ee eŝŝàyŝ ô Pôpe Ceme ïV. eŝe eŝŝàyŝ epeŝe à ŝuŝàed Bàcôà àme àôu e wôeu ŝàe ô educàô  ŝ me. Sôme ô ŝ cô-ceŝ peà ô Be eàdg àd peàcg. e wàŝ ô ŝee cà exegeŝŝ gve môe weg àd e muc ee execued  e côempôày cucuum. Few ee-ceuy ŝcôàŝ, e cômpàŝ, àve môe à à eemeày ôw-edge ô eew àd Gee. ey eàd e à exŝ ô e Vugàe, uŝuày  à exceedgy côup ôm. Aŝ à eŝu, e eà ŝeŝe ô e cà ex àŝ àe ô dôu, àd ee muŝ àŝô e dôu, eeôe, àôu ŝ ŝpuà meàg. Rôge ŝ àŝô côceed àôu e emàde ô e cucuum. ŝ côempôàeŝ (e càmŝ) pôŝŝeŝŝ deecve ôwedge eve ô e ŝujecŝ ey vàue, pecŝey ecàuŝe ey ôy eàd à. ey eed ô e eàdg à eàŝ Gee, eew, àd Aàc àŝ we,  ey eày wà ô udeŝàd e wôd pôpey. Wôŝe à ŝ, e “vàued ŝujecŝ” (gàmmà, ôgc, àuà pôŝôpy, àd ŝôme àŝpecŝ ô meàpyŝcŝ) àe  ày càŝe ô vey mpôà ô eôôgàŝ,  cômpàŝô ô ôeŝ à àe eg egeced: màemàcŝ, àcemy, cemŝy, pyŝcŝ, e expemeà ŝceceŝ, àd môà pôŝôpy. Bàcô mŝe wàŝ à expemeà ŝceŝ, eeŝed  àŝôômy, e àwŝ ô gàvy, àgcuue, àd medce. e eŝeàced ŝuc gŝ àŝ e eLecô ô g, expàed e cômpôŝô àd efecŝ ô gupôwde, àd dŝcuŝŝed e pôŝŝy ô veôŝ ô àe ceueŝ ŝuc àŝ ŝeàm veŝŝeŝ, mcôŝcôpeŝ, àd eeŝcôpeŝ. e wàŝ eeŝed  ew ôw-edge, .e,  dŝcôvey. ŝ côempôàeŝ, e càmŝ, àe ô. Wà dôeŝ e àdvô-càe ô, e,  eŝe eŝŝàyŝ? e àdvôcàeŝ ô à ee eàdg ô ô ô Gôd’ŝ “ôôŝ”—ô Scpue àd ceàô. ŝ peà ŝ ô à eewed cômmme ô
1
EX AUDïU VO.  /  geue ŝcôàŝp w à Cŝà àme ô eeece,  wc ŝcece, à, àd e Scpue àe à ŝeôuŝy egàged àd côempàed  eàô ô eàc 1 ôe, àd ŝue ôwedge ô à dŝ emegeŝ ôm à pôceŝŝ. Oe wôdeŝ wà Rôge Bàcô wôud àve ô ŝày àôu ôu ôw côempô-ày ŝuàô. ï ŝuŝpec à e wôud e dve, àgà, ô àme. O e ôe àd, e wôud e à ôm mpeŝŝed y e àc ô eeŝ , àd gôàce ô, ŝc-ece àmôg mày Cŝàŝ  ôu me—peàpŝ môŝ eŝpecày àmôg cuc eàdeŝ wô àve e duy ô ŝucg e Lôc. O e ôe àd, e wôud ceày e ccà ô e àc ô ŝeôuŝ cômmme ô ege Be eàdg  ôu cuceŝ, àd ceàŝgy  ôu ŝemàeŝ àŝ we, wc àppeà  geeà ô e àŝ ààdôg e eàge, ypcày ô pôô eàŝôŝ we  cômeŝ ô e eàcg ô cà àguàgeŝ (àmôg ôe gŝ). e wôud ceày, e, e àppàed y e wày  wc côempôày Cŝà à ŝô ypcày eepŝ ŝcece àd Scpue à àm’ŝ eg ôm eàc ôe, àd deed equey à wà w eàc ôe, àŝ  Scpue àd ceàô wee ô e wô ôôŝ ô Gôd à à. e wôud ŝŝ ô ŝeôuŝ egàgeme w ô, dvduày àd  eàô ô eàc ôe, ô e gôud à à u ŝ Gôd’ŝ u, àd à ô  muŝ e emàced y geue ŝeeeŝ àTe u. e wôud e g ô dô ŝô, ô Scpue àd ceàô càô côeey e côceved ô, w e Cŝà àdô, àŝ eg à ôddŝ w ôe àôe  ŝpeàg àôu wà ŝ ue. Bcà exegeŝŝ càô e àôwed ô eŝde  à ŝàe ô wà w e ŝceIc “eàdg” ô ceàô, ô vce veŝà. ï-deed, àôug  ŝ cômmô ô môde peôpe ô ŝde àd ôuŝde e cuc ô àŝŝume à e “wààe môde” ô à àd ŝcece ô wc ey peŝey àdee ŝemôde à àŝ cààcezed e ŝôy ô Cŝà eLecô ô ŝuc màeŝ, ŝ ŝ ô àcuày ue. Rôge Bàcô àŝ mày mpôà edŝ  e àdô, wô e m àve cômed à g vew ô Scpue àd ŝ eày àŝ Gôd’ŝ Wôd ô uŝ w à eŝôue cômmme ô egàg ŝcpuà eàcg w u à àŝ ee dŝcôveed ôm ceàô.
Augustîne o Hîppo
e cuc àeŝ, ô à à ey ŝômemeŝ dŝàgeed ô ôw ô eàd Scpue, wee ued  e àpôŝôc côvcô à à Scpue ŝ Gôd-eàed àd “uŝe-u ô eàcg, eug, côecg àd àg  geôuŝeŝŝ, ŝô à e mà ô Gôd mày e ôôugy equpped ô evey gôôd wô” (2 m 3:16). Auguŝe wàŝ ceày ô ŝ vew: “Sàced Scpue wàŝ we ude e ŝpàô ô e
1. See eŝpecày Rôge Bàcô,he Opus Majus o Roger Bacon, àŝ. R. B. Bue (Pàdepà: Uveŝy ô Peŝyvàà Peŝŝ, 1928) Pà ïïï (75115).
2
)