Formation for Knowing God
288 Pages
English

Formation for Knowing God

-

Description

"God is Self-Revealed" we are assured by many Christians today. Yet this conviction stems only from eighteenth-century Enlightenment debates. Early and ongoing Christians, with their Jewish roots, trusted God as a committed and saving but heavily clouded presence (whether by God's choice, or our inadequacy, or both). Continuing Christian tradition has thus insisted that there is much more to this God than we can hope to get our heads round. Yet such Christians have trusted that this loving, saving, triune God's purpose is to transform us Godward. "The divine Word became as we are so we might become as he is." Meanwhile, some of us at least can find ourselves drawn to share with our predecessors and one another in imagining how this may be. And then we may be drawn to realize in practice what we imagine--in active service to God among fellow humans and all God's fragile creation. Then, we may hope, we may have been brought to know God more nearly as God is.
Gerald Downing first argued this fifty years ago, and here he restates the issues with fresh insights and renewed hope.

Subjects

Informations

Published by
Published 29 April 2015
Reads 0
EAN13 9781498270182
Language English
Document size 12 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

F O R M AT I O N F O R K N O W I N G G O D
Formation for K N O W I N G G O D
ïà Gô: A-Oé-, àŝô, ô Sé-Rééà
. Géà Dô
ORMAïON OR KNOWïNG GOD ïà Gô: A-Oé-, àŝô, ô Sé-Rééà
Cô © 2015 . Géà Dô. A ŝ éŝéé. Eçé ô é qûôà-ôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééŝ, ô à ô ŝ ôô à é éôûçé  à àé ôû ô é éŝŝô ô é ûŝé. Wé: Péŝ-ŝôŝ, W à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
Càŝçàé Bôôŝ A ï ô W à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
.àŝôç.çô
Isbn 13: 978-1-62564-457-2
Caaogîng-în-Pubîcaîon daa:
Dô, . Géà
ôàô ô ô Gô : à Gô : à-ôé-, àŝô, ô ŝé-ééà / . Géà Dô.
 + 263 . ; 23 ç. —ïçûéŝ ôàçà éééçéŝ à é(éŝ).
Isbn 13: 978-1-62564-457-2
1.Rééàô.2. Gô—Kôàééŝŝ. ï. é.
BT127.2 D6 2015
Màûàçûé  é U.S.A.
1 2 3 4 5 6 7
8
Iusraîons | Preace |  Acknowedgmens | Abbrevîaîons | 
Contents
Inroducîon | Séé à Séçû Cà à U  à à Gô-à | 1 “Réçôçàô,” “A-ôé-é,” “Sé,” à “Rééàô” ôà | 35 Açé Jéŝ Sçûéŝ | 69 Né éŝàé Sçûéŝ | 93 Oô Cŝà àô | 121 é à Séé  é Gô ô ôé | 147
ïààé à Wé Bé àŝôé ô Kô àŝ Wé Aé Kô | 167
A Vé Bé Aôŝç (Uô) Sŝéàç héôô ô Aà Gô’ŝ Sé-Rééàô | 191 Bîbîograpy| 215 Ancîen Documen Index| 237 Recen Auor Index | 250 Subec Index256 |
Illustrations
1 Réçà Pàô Pçàŝŝô’ŝGuernîca | 2 S O Gà |  3 Jô éé’ŝHumpy Dumpy |  4 Jûà àŝ éà ô Jôŝé (Gé 44:18) | 34 5 Réçà à ôààŝ ôhe Sacrîice o Isaac68 | 6 Réçà Jô Eéé Màŝ’Crîs în e House o Hîs Parens | 92 7 àôà,he Hospîaîy o Abraam, ô, he Od Tesamen Trînîy | 120 8Headînes, ôàé | 146 9Encompassîng Prayer| 166, ôàé 10 Réçà à ôààŝ ô hé Péàçéàé Kô (ïŝà 11:1–10) | 190


Preface
ï 1964 SCM Péŝŝ  ôô à Wéŝŝé Péŝŝ  Pàéà û-ŝé Has Crîsîanîy a Reveaîon?à éçéé qûàié ŝûô ï ô à ûé ô  ŝéôŝ, ôà Jô Mçïé à Jàéŝ Bà. ï àŝ é é à éŝéçû ééé, éé ôû  àŝé ô é qûéŝ-ô àŝ “Nô, ô é.” ïŝ àûéŝ àé çôûé ô é àé ŝéôûŝ  à àû ô éôôçà ŝçûŝŝôŝ ŝçé é, û ôŝ éçé  àŝ éé é ôé  ôôŝ çà “é (ŝé-)ééàô” àŝ à é. hŝ éŝé, ŝôéà ŝôé ôôà ŝééŝ ô éŝ é ŝŝûéŝ, û ô Féé àéŝ. Oé é ŝà ô éàŝ é ŝàé:
A éŝé é ŝéé ûzz éléçôŝ  à ô, û ôé à é ŝà ŝéé àçé ô àçé. M ôéé ô ŝ àà; é   é ôé, é Gô’ŝ ôéé ô é. (1 Cô 13:12, REB)
A ô çà é ŝé-ééàô éŝ àéà;  ŝ à ûŝé ôé, ô à éŝé ôŝŝéŝŝô, àççô ô Pàû à ôé éà Cŝàŝ. Aŝ-éçŝ ô Gô’ŝ  à é àé ô àé éé ééàé. Bû à û é ŝé-ééàô éŝ àéà. ûé, ôû ôô Cŝà àûé ô àéé ô Gô’ŝ  ô à é àé ô ôçŝ é éé ôà ŝôŝ ô é ŝ é  ŝ àŝ é ééàé ô ûŝ. hé àûéŝ ô é 1964 ôô ô éŝé ŝçôéŝ àé ûŝ él ŝûàzé  ôŝ ô é çàéŝ éé. Wà ŝ é ŝ à é çàŝé ŝ ô ŝûôé  ôûàôà ŝçûà àççôûŝ ô é ŝé-ééŝŝ. A ûé éàôàé ŝ é iŝ çéû CE Jéŝ (Pôç) à ôô éà Cŝà ŝŝéçé ô é çôééŝ: Gô ŝ éàŝûà ôé à é çà ôé ô é ôû é ŝ ôû. Oé é ôŝé ŝà ô ŝ ûç é ŝàé: à é Cŝàŝ àé àéà ŝ ôû ûŝ à Gô àŝ çàé ôû ûà ŝûàô  éà-ô ô /éŝé. A ŝ ŝà ŝ ô éà éàé,  éŝ ô:

p r e fa c e

Gô àŝ éçôçé ûŝ ô ŝé ôû Cŝ, à àŝ é-ŝé ûŝ  ŝ ŝ ô éçôçàô. (2 Cô 5:18)
Wé àé é àŝôé ô ŝ ééŝŝ  éé çéàŝ ô. (2 Cô 3:18)
héŝé çôçôŝ ô Pàû’ŝ àé éé éàé  éŝ ô ôû ôéŝŝ  “éiçàô,” éçô é   éŝôŝé ô  éçô ôé ô ûŝ. Wé àé é ôé, àŝôé, éàé, ô à û, ô à éàŝ, ûç ûé ôéé ô Gô. Wé àé é ŝéçé ô à çààç ô ééé—éé  éé çôéé—ààééŝŝ ô é ôé ô  ôé à ŝô ŝô éà àŝçéŝ ûŝ. Eàç çàé ŝ ôûçé  à éŝ, ôTé  ô éçà à é-ô çûé à éà ô àŝé qûéŝôŝ. éé éé ŝ à ééŝéàô ô Pàô Pçàŝŝô’ŝGuernîca. SCM Péŝŝ àŝ  àôé é ô qûôé àŝŝàéŝ ô à 1964 ôô. ï à àéû ô Càŝçàé Bôôŝ ô àççé ŝ éŝàô ô ôé ô W à Sôç’ŝ é àççéŝŝé ŝŝ.