Jeremiah among the Prophets
166 Pages
English

Jeremiah among the Prophets

-

166 Pages
English

Description

This book seeks to place before beginning students and general readers a representative discussion of material contained in the biblical book of Jeremiah. It is written for those who may never look into a Jeremiah commentary or read a scholarly work on one who arguably stands as the greatest of ancient Israel's prophets. My hope is that these twenty essays can be read with profit by beginning students, adults in Bible study classes, and people anywhere who simply want an introduction to Jeremiah and the book bearing his name. Hopefully this will generate interest, not only in Jeremiah, but in all the Hebrew prophets, who are without parallel in the ancient world, and who define the office of prophet up to the present day.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 November 2012
Reads 0
EAN13 9781621894865
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

J  P
J  P
Jack R. Lundb om
JEREMïA AMONG E PROPES
Cô © 2012 Jàç R. ûô. A ŝ éŝéé. Eçé ô é qûôàôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééŝ, ô à ô ŝ ôô à é éôûçé  à àé ôû ô é éŝŝô ô é ûŝé. Wé: Péŝŝôŝ, W à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
Càŝçàé Bôôŝ A ï ô W à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
.àŝôç.çô
Isbn 13: 978-1-62032-486-8
Caaloguîng-în-Publîcaîon daa:
ûô, Jàç R.
Jééà àô é ôéŝ / Jàç R. ûô.
 + 154 . ; 23 ç. ïçûéŝ ôàçà éééçéŝ.
Isbn 13: 978-1-62032-486-8
1. Bé. O.. Jééà—Cçŝ, ééàô, éç. 2. Jééà (Bçà ôé). ï. é.
bs 580 j4 l860 2012
Màûàçûé  é U.S.A.
Dedîcaed o sudens în eeologîcal scools of Myanmar (Burma)
 1
 2
 3  4  5  6
 7
 8
 9
10 11 12 13 14 15
Preface·îx Abbrevîaîons·
Contents
Jééà’ŝ Cà à Côŝŝô (1:4–12, 13–19; 15:16–17)· 1 Déôô  é Wééŝŝ, Aàôé  é à (2:1–3, 4–9, 10–13)· 7 ï Yôû Réû, ô Mé Réû (3:1–5, 19–20, 21–25; 4:1–2)· 14 Hé ôé ô é Nô (4:3–4, 5–8, 23–26; 5:14–17)· 20 Pàô ô Jéûŝàé? (5:1–9)· 26 éé Oàçéŝ à à Dà  Côû (7:1–7, 8–11, 12–15; 26:1–24)· 31 àéŝ à Wéé (8:18–21; 8:22—9:2; 9:20–22; 14:17—15:3)· 37 Dôûŝ Wôû à W (14:2–6, 7–9, 10-16; 15:15–18, 19–20)· 45 Pŝôŝ Wôû à W (19:1–13; 19:14—20:6; 20:7–10, 11–13)· 52 Cûŝé Bé é Dà, Cûŝé Bé é Mà (20:14–18)· 57 Wôé ô é Kŝ! (21:1—23:8)· 63 Wôé ô é Pôéŝ! (23:9–40)· 70 Cûéàé à Bàqûé ô é Nàôŝ (25:15–29; 46–51)· 77 Jééà Mééŝ ààà (27:1—28:17)· 91 ééŝ ô é Gôô ŝ  Eé (24; 29:1–32)· 98
Contents
viii
16
17 18 19
20
Réçàéŝ àû, Zééà à Jûà Uàû (34–35)· 105 Hé Né à Eéà Côéà (31:31–34; 32:38–40)· 111 Jééà Bûŝ à é (32)· 118 Sûfé, ïŝôé, à Réŝçûé (37–38; 39:11–14; 40:1–6)· 125 Sçéŝ ô é Jééà Bôô (36:1–8; 45; 51:59–64)· 132
Bîblîograpy· 141 Scrîpure Index· 143
Preface
hIs book seeks to àçé éôé é é ŝûé à ééà éàé à ééŝéàé ŝçûŝŝô ô àéà çôàé  é çà ôô ô Jééà. ï ŝ é ô ôŝé ô à éé ôô ô à Jééà çôéà, ç ôû çûé, àô ôéŝ,  éé ôûéJere-mîaô é Açô Bé (Né Yô: Dôûéà, 1999, 2004; Né àé: Yàé Uéŝ Péŝŝ, 2009). Héé àé ô ôôôéŝ, ô éççà ŝçûŝ-ŝôŝ, à é çàôŝ ô é éé. Hé ôà ŝ é. M ôé ŝ à éŝé éŝŝàŝ çà é éà  ôi  ŝûéŝ, àû Bé ŝû çàŝŝéŝ, à éôé àéé ô à ô éà ôé àôû Jééà, ôé ô é û éà ôéŝ  àçé ïŝàé. Péàŝ à ôéŝ ôûçô ŝûç àŝ ŝ  ééàé ûé ééŝ  Jééà, é éé ôéŝ, à é O éŝàé àŝ à ôé,  ç çàŝé é éàé  é é ô éà ôé à çà çôéà ô éà ôé. ï éŝé àŝ àé éàzé, é ôô  àé àçéé ŝ ôà. ï à éçà ŝ ôô ô ŝûéŝ  é ŝéàéŝ à éôô-çà ŝçôôŝ ô Màà (Bûà), ô àé éçôé é ŝéçà ô é. ï çàé ô ô à ô é  çàŝŝéŝ àû à é ûéà Héôôçà Séà  ô Kô, à é ô Jûé 16 ô Jû 2, 2010, ï ŝé Màà à àé éçûéŝ à é ŝéàéŝ à éôôçà ŝçôôŝ  é çôû: Màà ïŝûé ô Héôô, Pô Kàé Héôôçà Sé-à, Béà Héôôçà Séà, Kàé Bàŝ Héôôçà; Séà, à é Cŝà Côéé  Yàô; Màà Héôôçà Côéé  Mààà; àà Héôôçà Côéé, Béé Héôôçà Séà, à àà ïŝûé ô Héôô  àà. Sééçé éŝŝàŝ  é ôô éé é àŝ éçûéŝ ô éŝé ôççàŝôŝ, à  ô éŝ é éà éàŝûé ô éŝé éŝé à ôéŝ  é ô ô ôŝé  ô ï ŝé éŝé 17 éôàé àŝ. ï éà ûç  é é ô éŝé ôéû ŝûéŝ à é éàçéŝ ô é à éŝŝéŝ ŝô é ô  ŝ. ï àŝô à é éé ô  é éŝŝàŝ àŝ éçûéŝ ô é Aû Sûà Sçôô Càŝŝ ô é ŝ Péŝéà Cûç, Eàŝô, ï,  Jàûà ô Màç,
ix
Preace
x
2012. Nô ï ŝ à é éŝŝàŝ ô éàç à ôàé àûéçé, ô ô Jééà, é éé ôéŝ, à é O éŝàé àŝ à ôé ŝ ŝ é ûéŝôô. Jàç R. ûô
Gàé-Eàéçà Héôôçà Séà