Jews, Gentiles, and the Opponents of Paul
424 Pages
English

Jews, Gentiles, and the Opponents of Paul

-

424 Pages
English

Description

B. J. Oropeza offers the most thorough examination in recent times on the subject of apostasy in the New Testament. The study examines each book of the New Testament with a fourfold approach that identifies the emerging Christian community in danger, the nature of apostasy that threatens the congregations, and the consequences of defection. Oropeza then compares the various perspectives of the communities in Christ in order to determine the ways in which they perceived apostasy and whether defectors could be restored. In this second volume of a three-volume set titled Apostasy in the New Testament Communities, Oropeza focuses on the Christ communities of the undisputed and disputed Pauline Letters.

Subjects

Informations

Published by
Published 24 February 2012
Reads 0
EAN13 9781725246461
Language English
Document size 4 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

J E WS , G E N T I L E S , A N D T H E O P P O N E N T S O F PAU L
Jews, Gentiles, and the Opponents of Paul
he Pauline Letters
B. J. OR OPE Z A
ApOstasy in thé Néw TéstaMént COMMUnitiés volume 2
C A SC A DEBook sEu g e n e , O r e g o n
JEWS, GENTïES, AND THE OPPONENTS OF PAU he Paue eerŝ
Apôŝaŝy  e New Teŝame Cômmueŝ, ô. 2
Côpyrg © 2012 . J. Orôpeza. A rgŝ reŝered. Excep ôr re quôaôŝ  crca pucaôŝ ôr reewŝ, ô par ô ŝ ôôk may e reprôduced  ay maer wôu prôr wre permŝŝô rôm e puŝer. Wre: Permŝŝôŝ, Wp ad Sôck Puŝerŝ, 199 W. 8 Ae., Sue 3, Eugee, OR 97401.
Caŝcade ôôkŝ A mpr ô Wp ad Sôck Puŝerŝ 199 W. 8 Ae., Sue 3 Eugee, OR 97401
www.wpadŝôck.côm
Isbn 13: 978-1-61097-290-1
C ar series:tgilooatafndataoilbcinuPgni
Orôpeza, . J., 1961–
Apôŝaŝy  e New Teŝame Cômmueŝ / . J. Orôpeza.
x + 406 p. ; 25.4 cm. ïcudeŝ ôgrapca reereceŝ ad dexeŝ. Côeŝ: . 1, ï e Fôôŝepŝ ô Judaŝ ad Oer Deecôrŝ: he Gôŝpeŝ, Acŝ, ad Jôae eerŝ. . 2, Jewŝ, Geeŝ, ad e Oppôeŝ ô Pau: he Paue eerŝ. . 3, Curceŝ uder Sege ô Perŝecuô ad Aŝŝmaô: he Geera Epŝeŝ ad Reeaô.
Isbn 13: 978-1-61097-289-5 (. 1); 978-1-61097-290-1 (. 2); 978-1-61097-291-8 (. 3); 978-1-61097-206-2 (ôŝ. 1–3)
1. Apôŝaŝy—ca eacg. 2. Apôŝaŝy—Crŝay. 3. e N.T.—heôôgy. ï. Te. ïï. Sereŝ.
bs2395 o55 v.2 2012
Mauacured  e U.S.A.
To Jared and Jusîn
μειζοτέραν οὐκ ἔχω χαρά
123
456789
Preace îx Abbrevîaîons xî
ïrôducô 1
Contents
Gaaaŝ: Pau, e aw, ad e hrea ô Oppôeŝ 3
1 ad 2 heŝŝaôaŝ: Perŝecuô,Porneîa, adParousîa a New Côgregaô 36
1 Côraŝ: Vceŝ ad Faŝe Secury  a Dŝe Côgregaô 66
2 Côraŝ: ï Dager ô Apôŝaŝy Oce Aga: he Côraŝ ad Pau’ŝ Oppôeŝ 112
Rômaŝ: Jewŝ, Geeŝ, ad e Oedece ô Fa 135
Pppaŝ: g Wôry ô e Gôŝpe—Exôraôŝ ô Oppôeŝ, Apôŝaeŝ, ad Perŝeerace ôr e Curc  Ppp 204
Epeŝaŝ: Wakg aŝ a Eec Cômmuy  Crŝ 224
Côôŝŝaŝ: Nôma Pôŝôpy  e ycuŝ Vaey 243
1, 2 Tmôy ad Tuŝ: he ïluece ô Faŝe Teacerŝ  e Paŝôra eerŝ 260
Côcuŝô 309
Bîbîograpy313
Ancîen Sources ïndex343
Auor ïndex390
Subjec ïndex396
Preface
îŝ ŝecôd ô my ree-ôume wôrk côueŝ ô edeaôr a ôrôug ŝudy T ô e ŝujec ô apôŝaŝy  e New Teŝame; ŝ ôume ôcuŝeŝ ô e caôca eerŝ arued ô Pau, ô dŝpued ad udŝpued. Oy Pau’ŝ e-er ô Pemô ŝ exemp rôm ŝ ŝudy ecauŝe  dôeŝ ô addreŝŝ e ŝujec ô ag away. Aŝ  e preôuŝ ôume, wc examed e caôca gôŝpeŝ, Acŝ, ad Jôae eerŝ, e ŝecôd ôume ŝudeŝ e aure ad côŝequeceŝ ô apôŝaŝy. Aŝ we, ŝ ôume deieŝ emergg Crŝa cômmueŝ ô e irŝ ceury ad eŝgaeŝ weer ôŝe cômmueŝ ed ô derŝe ewpôŝ ô e ŝujec ô deecôrŝ ad apôŝaŝy. ï e prôceŝŝ ô prôducg ŝ ŝe, may ae aŝŝŝed aôg e way. ï wŝ ô ak, irŝ ô a, Srey Decker-ucke, e ôrmer ŝeôr edôr ô Hedrckŝô Puŝerŝ, ôr irŝ accepg ŝ wôrk ôr pucaô. he cômpee mauŝcrp waŝ iŝed uder er auŝpceŝ eôre aker ôôk Hôuŝe ôug e e  2010, ad e rôug egôaôŝ Caŝcade ôôkŝ aŝ ake up e mae ôr ŝ pu-caô. A ŝpeca akŝ gôeŝ ô Crŝ Spkŝ, e edôr ô eŝe ôumeŝ. Aŝô, a ŝpeca akŝ gôeŝ ôu ô my côeagueŝ, redŝ, ad academc read-erŝ wô ôer e yearŝ ae ake me ô prôde me w eedack ad crcŝmŝ ô arôuŝ prepuŝed erŝôŝ ô eŝe caperŝ. heŝe dduaŝ cude Pau Aderŝô, Rcard Aŝcôug, ar uer, Scô Cauey, Dad deSa, Dô Gargô, Rôer Ha, Dad Hôrre, Rôy Jea, Jud eu, Fred ôg, y ôŝe, Jameŝ McGra, Mark Naôŝ, C. K. Rôerŝô, Kee Sceck, Kay Sm, Jerry Sumey, Kee Waerŝ, Rôer We, Adam W, ad Kare Wŝôw. Aŝ we, a Azuŝa Pacic Uerŝy ï waŝ ae ô parcpae a e Ceer ôr Reŝearc ô Ecŝ ad Vaueŝ (CREV) eaded y Carô amer, wc a-ôwed me me ôf my eacg ôad ad e ay ô preŝe dratŝ ô ŝôme ô my caperŝ ô eôw côeagueŝ ôr er eedack. he CREV parcpaŝ  a 2006 cuded Ru Aa Aga, Mark Eaô, Carôe amer, Dae Park, Carre
ix
Preface
x
Perce, Kara Rcmôd, ad Kay Sm; ad  a 2008 e parcpaŝ were Mark Eaô, Rady Fa, Emy Greŝger, Crag Kee, Carôe amer, Ae Tŝa, ad See Wead. A ŝpeca akŝ gôeŝ ôu ô em a. ï ôpe ï ae ô et ôu ayôe! ï waŝ aŝô ôruae eôug ô e awarded e eery Saôrd Hardcaŝe Feôwŝp Award ôr 2009–2010, wc w prôde me w a upcômg ŝemeŝ-er ôr reŝearc, me ôf eacg, ad a reŝearc aŝŝŝa. ï wôud ke ô ak Mark Eaô ôr carg e award cômmee ad makg ŝ pôŝŝe, ad a ery ŝpeca akŝ ô my aŝŝŝa, Maraaa Wa. ï wôud aŝô ke ô ak a APU e Scôô ô heôôgy, eaded y Dad Wrg, Ruŝŝe Duke, ad ôw Scô Daeŝ (deaŝ),  Yarc ad Kee Waerŝ (aŝŝŝa deaŝ), ad Kay Sm (car ô e ca Sudeŝ deparme), ôr er ŝuppôr ad prôdg me w arôuŝ ypeŝ ô aŝŝŝace, me ôr re-ŝearc, ad grea côeagueŝ. Côeagueŝ a ï ae ô meôed aready a de-ŝere ŝpeca meô ôr epg me w deaŝ ad reŝôurceŝ ô ŝ ôôk are Rap Mar, Rôger Oakad, ad Dô hôrŝe. ï aŝô ge a warm akŝ ô admŝra-e aŝŝŝaŝ Sery dŝay, Pa ôŝe, Mary Môôre, ad aura Sm We. Fay, a APU ï aŝô wŝ ô ak Kmery ae-Waerŝ ad aga Carô amer ôr prôdg me w ôppôrueŝ ô ge away ô e eauu Fracŝca môaŝery  Mau, Caôra, ôr e aua Facuy Wrer’ŝ Rerea. Fredŝ, ŝudeŝ, ad aŝŝŝaŝ a ae eped drecy ôr drecy w ŝ ôôk ad deŝere ôôrae meô cude Jôe Fôwer, Amada Rudd, Sy Scege, Erc Campa, reôa Warô, Garre Graz, Care Môeeerd, ad Jeŝŝca Ceŝŝum. Fôr my ŝaaca a e Uerŝy ô Tüge, ï wŝ ô ak Prôeŝŝôr Dr. Mcae heôad ô e Kaôŝc-heôôgŝce Fakuä ôr gracôuŝy -g me ô dô reŝearc ad uŝe e aceŝ ô e ôek deŝ heôôgcumŝ, Dr. hômaŝ Scmeer ô e Uerŝä Frakur ôr epg arrage ŝ cô-ecô; ad Dr. hômaŝ Scô Cauey, drecôr ô e ïŝu zur Erôrŝcug deŝ Urcrŝeumŝ, ad Dr. Herma ceerger ô e Eageŝc-heôôgŝce Fakuä, wô were kd eôug ô e me ô preŝe a paper ô my reŝearc a er ŝemar. ï Tüge, Tmôy Saôrŝ ad Pera Keer aŝô deŝere ŝpeca meô ôr er redŝp ad aŝŝŝg me w day g prôôcôŝ ad uŝe ô e uerŝy ôuŝg ad aceŝ.
. J. Orôpeza