Joy Through the Night

Joy Through the Night

-

English
252 Pages

Description

Joy Through the Night uniquely combines personal experience and scholarship in order that readers may face the most difficult questions Christians can ask: If God is good and all-powerful, how can the world be so shot through with evil? What about the pain of so many children and other innocent people? And why is God letting me hurt so much, so long?
Aida and William Spencer draw on the suffering they have faced--including chronic disease and the untimely death of a sibling--to ask these questions on a practical, down-to-earth level. But they also draw on their extensive theological training and ministry experience to present biblical resources for dealing with suffering.
In the end, this is a book both realistic and hopeful, offering reassurance that even in the midst of pain we can know joy as we learn to rely on God and the communal care of the church. It will prove a valuable aid to those who minister to them.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 June 2007
Reads 0
EAN13 9781725220102
Language English
Document size 20 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 Joy Through the Night Biblical Resources on Suffering By Spencer, Aída Besançon and Spencer, William David Copyright©1994 by Spencer, Aída Besançon and Spencer, William David ISBN 13: 978-1-55635-502-8 ISBN 10: 1-55635-502-5 Publication date 5/25/2007 Previously published by Intervarsity Press, 1994
Hé ôUŝé ô PRŝçà àND AQUà
Our mîssîon at the ouse oF Prîsca and Aquîla îs to produce qualîty bôôkŝ à éxôUND àççURàéY é wôRD ô GôD ô éôwéR wôéN àND éN ô NŝéR ôgééR N à UçUURà çURç. OUR wRéRŝ àvé à ôŝvé véw ô é Bbé àŝ GôD’ŝ RévéàôN à àféçŝ bô ôUgŝ àND wôRDŝ, ŝô  ŝ éNàRY, ŝôRçàY àççURàé, àND çôNŝŝéN N ŝé; UY Réàbé; àND àUôRàvé àŝ GôD’ŝ RévéàôN. BéçàUŝé GôD ŝ RUé, GôD’ŝ RévéàôN ŝ RUé, NçUŝvé ô éN àND wôéN àND ŝéàkNg ô à UçUURà çURç, wéRéN à é DvéRŝY ô é çURç ŝ RéRéŝéNéD wN é àRàééRŝ ô égààRàNŝ àND NéRRàNçY. Hé wôRD ô GôD ŝ wà wé àRé éxôUNDNg, éRébY éôwéRNg wôéN àND éN ô NŝéR ôgééR N à évéŝ ô é çURç àND ôé. Hé RéàŝôN wé ŝàY wôéN àND éN ôgééR ŝ béçàUŝé à ŝ é ôDé ô PRŝçà àND AQUà, NŝéRNg ôgééR ô àNôéR ébéR ô é çURç—Aôôŝ: “àvNg éàRD Aôôŝ, PRŝçà àND AQUà ôôk  àŝDé àND ôRé àççURàéY éxôUNDéD ô  é WàY ô GôD” (Açŝ 18:26). TRUé éxôŝôN, ké RUé RégôN, ŝ bY Nô éàNŝ bôRNg— ŝ àŝçNàNg. Bôôkŝ à Révéà àND éxôUND GôD’ŝ RUé NàURé “bURN wN Uŝ” àŝ éY éUçDàé é SçRURé àND àY  ô ôUR véŝ. Hŝ wàŝ é éxéRéNçé ô é Dŝçéŝ wô éàRD JéŝUŝ ôN é RôàD ô EàUŝ: “WéRé Nô ôUR éàRŝ bURNNg wé JéŝUŝ wàŝ àkNg ô Uŝ ôN é RôàD, wé é wàŝ ôéNNg é ŝçRURéŝ ô Uŝ?” (LUké 24:32). Wé àRé ôNg ô çRéàé é çàŝŝçŝ ô ôôRRôw: ŝgNIçàN àND àççéŝŝbé RàDé àND àçàDéç bôôkŝ à “bURN wN Uŝ.” OUR “ôUŝé” ŝ ké é ôé ô wç PRŝçà àND AQUà Nô DôUb bRôUg Aôôŝ àŝ éY ôôk  àŝDé. ï ŝ ké é ôé N EàUŝ wéRé JéŝUŝ ŝôéD ô bRéàk bRéàD àND Révéà ŝ RéŝéNçé. ï ŝ ké é ôUŝé bU ôN é Rôçk ô ôbé-DéNçé ô JéŝUŝ (Mà 7:24). OUR “ôUŝé,” àŝ à éUéŝ ôR ôUR UbŝNg éà, ŝ à ôé wéRé RU ŝ ŝàRéD àND JéŝUŝ’ SR bRéàkŝ bRéàD w Uŝ, NôURŝNg à ô Uŝ w ŝ bôUNY ô RU. Wé àRé DégéD ô wôRk ôgééR w W àND Sôçk N ŝ ŝéRéŝ àND wé-çôé ŝUbŝŝôNŝ ôN à wDé vàRéY ô ôçŝ Rô àN égààRàN NéRRàNŝ gôbà éRŝéçvé. Hé ôUŝé ô PRŝçà àND AQUà ŝ àŝô à NŝRY çéNéR àiàéD w é ïNéRNàôNà CôUNç ô CôUNY CURçéŝ. ôR ôRé NôRàôN, vŝ www.ôUŝéôRŝçààNDàQUà.çô.
iv
Our “ouse” is like te ome to wic Prisca and Aquila no doubt brougt Apollos as tey took im aside. It is like te ome in Emmaus were Jesus stopped to break bread and reveal is presence. It is like te ouse built on te rock of obedience to Jesus (Matt 7:24). Our “ouse,” as a eupemism for our publising team, is a ome were trut is sared and Jesus’ Spirit breaks bread wit us, nourising all of us wit is bounty of trut. We are deligted to work togeter wit Wipf and Stock in tis series and welcome submissions on a wide variety of topics from an egalitarian inerrantist global perspective. he House of Prisca and Aquila is also a ministry center affiliated wit te International Council of Community Curces. For more information contact ousepriscaaquila@comcast.net.