Mission Strategy in the City
220 Pages
English

Mission Strategy in the City

-

Description

This book was written to suggest an appropriate mission strategy by identifying key issues that impact urban ethnicities through an urban socioanthropological lens.
This book is based on the author's sixteen years of living in China, where he conducted missionary work in urban areas. The book discusses the author's interactions with enclaves of ethnic minorities who had recently arrived in the city after migrating from rural areas. The minorities' struggles to balance cultural assimilation and tradition preservation are highlighted throughout. The book explains that similar phenomena occur within Korean American communities in Los Angeles as well. Based on these observations, the author states that immigrants in many cities face similar social issues and find similar resolutions to them.
Though there are many negative aspects to urban areas, readers will see some positive features of cities that can contribute to effective evangelism. The book highlights three main points: (1) Ethnic urban dwellers evolve into many more diverse ways than commonly thought. (2) Ethnic groups are actively choosing the future of their community types. (3) Modern cities create many new communication channels interethnically and also across social strata within ethnicities. 

Subjects

Informations

Published by
Published 07 November 2017
Reads 0
EAN13 9781498237345
Language English
Document size 8 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Mission Strategy in the City
Mission Strategy in the City Cultivation of Interethnic Common Grounds
ENOCH JINSIK KIM Foreword by Douglas McConnell
MïSSïON SRAEGY ïN E CïY Cûàô ô ïé-éç Côô Gôûŝ
Cô © 2017 Eôç Jŝ K. A ŝ éŝéé. Eçé ô é qûôàôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééŝ, ô à ô ŝ ôô à é éôûçé  à àé ôû ô é éŝŝô ô é ûŝé. Wé: Péŝŝôŝ, W à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
Pçç Pûçàôŝ A ï ô W à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
.àŝôç.çô
paperback Isbn: 978-1-4982-3733-8 Hardcover Isbn: 978-1-4982-3735-2 ebook Isbn: 978-1-4982-3734-5
Caaoguîng-în-Pubîcaîon daa:
Nàéŝ: K, Eôç Jŝ, àûô | MçCôé Dôûàŝ, ôéô. é: Mŝŝô ŝàé  é ç : çûàô ô é-éç çôô ôûŝ / Eôç Jŝ K ; ôéô  Dôûàŝ MçCôé. Déŝçô: Eûéé, OR: Pçç Pûçàôŝ, 2017 | ïçûéŝ ôàçà éééçéŝ à ééŝ. ïéiéŝ: Isbn 978-1-4982-3733-8 (àéàç) | Isbn 978-1-4982-3735-2 (àçôé) | Isbn 978-1-4982-3734-5 (éôô). Sûjéçŝ: CS: C ŝŝôŝ | C çûçéŝ | Céŝ à ô—Réôûŝ àŝéçŝ— Cŝà. Càŝŝiçàô: BV2653 K47 2017 () | BV2653 (éôô).
Màûàçûé  é U.S.A.
OcTober 30, 2017
Déçàé ô G.M.. à ôéŝ ôéŝ, à éŝéçà ô  é, Sàà àéà Kô
Contents
Lîs o Fîgures | Lîs o Tabes | Lîs o Cars |Foreword by Dougas McConne | Preace: Your Cîy ïs Bîgger han You hînk! | Acknowedgmens | ïnroducîon |
Pà ï: é Kŝ ô C àçéŝ ôà Uà Eçéŝ  C, Nô àŝ Jûŝ Pàçé, û àŝ Péôé à Sôçé | 3  C, à Né ôéô ô [ï]Màŝ | 23  C, à Pàçé ô Eç Côlç à Côéô | 41  C, à Pàçé Wéé Eçéŝ Aé Aŝŝàé | 58  C, à Pàçé Wéé Eçéŝ Açé Côôŝé ïééŝ: Uéŝà Sû-çûûà héô | 84
Pà ïï: Sàé  Uà Eçéŝ  Uà Néôŝ: Né Côûçàô Càéŝ à Uôç é Gôŝé (ï) | 113  Uà éŝ: Né Côûçàô Càéŝ à Uôç é Gôŝé (ïï) | 147  Sûçûûà Gôûŝ: Né Côûçàô Càéŝ à Uôç é Gôŝé (ïïï) | 164
Bîbîograpy |177 Subjec îndex |189 Auor îndex |192 Scrîpure ïndex |196
ûé 1–1
ûé 4–1
ûé 5–1
ûé 6–1
ûé 6–2
ûé 6–3
ûé 6–4
ûé 6–5
List of Figures
Sôçé ïŝ à Gàé ô Réàôŝŝ. Mûŝ Mé  éŝ ï X’à C, Cà. (A 2010) Pôô © Eôç K | 16 Gà Môŝqûé  X’à, Cà (A 2010) Pôô © Eôç K | 72 Uàéŝ Cûàé Wàŝ ô  hé Né Sééà Nééŝ ôû Wéà à Vàéà éŝ. A Sà Réŝàûà ï Cà, (Jûé, 2009) X’à C, Cà. Pôô © Eôç K | 103 Céŝé Mûŝŝ Wô Môé ô Rûà Aéàŝ é  à E-ç Eçàé ô à C. (Jûé 2011)DonxîangEçàé LînxîaC,Gansu| 120Pôçé, Cà. Pôô © Eôç K Mééŝ ô é Sàé Eç Gôûŝ Oté Séé ô é  Côŝé Pô àté Mà ô à Uàà Eô-é. (Jûé 2005)DonxîangEçàé ïLînxîaC,GansuPôçé, Cà. Pôô © Eôç K | 121 Côû Mééŝ ô é Sàé Eç Gôû é ô Sà à Sà Bûŝéŝŝ. (2004)Xîan, Cà. Pôô © Eôç K | 125 Céŝé Mûŝŝ Môô àŝ Pàé à Bûŝéŝŝ Oéŝ. (2011) Gàŝû Pôçé, Cà. Pôô © Eôç K | 136 KC Môôççé Déé Mà (A 2010) X’à C, C-à.Pôô © Eôç K | 142
viii
àé 2–1
List of Tables
Gééà ôô ô Màô | 26
ix
Cà 1–1 Cà 1–2 Cà 2–1 Cà 5–1 Cà 5–2 Cà 5–3 Cà 6–1 Cà 6–2 Cà 6–3
Cà 6–4 Cà 7–1 Cà 7–2 Cà 7–3 Cà 7–4 Cà 8–1
List of Charts
A Gà Eàé ô Uàzàô Sû | 9 A Déçé à Vàûé Gà | 17 Açô’ŝ ôû Dféé Sûôûŝ  Bàô | 34 Pôçéŝŝéŝ ô Eç ûŝô à ŝŝô | 89 Eôééŝŝ Péŝéçé | 96 hé ïéàçé Aççûûàô Môé | 98 Dŝéŝ é Séçôà Néôŝ | 127 Côçéàé éàéŝ àô é O Néôŝ | 130 Dŝéŝ é héé Néôŝ à é Né Néôŝ | 135 A Néô ô Dŝéŝé Côû éàéŝ | 138 hé àôà Séçôà Néôŝ | 152 Eàé Séçôà Néôŝ | 153 G-Gôû ôû-Qûàà Mà | 155 Gééà’ŝ Péôé Gôûŝ  à C | 158 Cà ïôàô ô: Eçŝ Véŝûŝ Sôçà Sàûŝ | 172
x