Peter the Rock

Peter the Rock

-

English
206 Pages

Description

Peter the Rock is a series of studies of basic Christianity based on the New Testament accounts of Peter in the Gospels, Acts, and Letters. Because his stories are in all four Gospels, Acts, in Paul's Letters, and with First and Second Peter in the New Testament, Peter provides a fascinating avenue for lacing together the New Testament with all its variety. Conversion, discipleship, servanthood and leadership, failure and recovery . . . Simon Peter has lessons for us in each area. His story cuts across the New Testament more than any other figure except for Jesus Christ. He is far from perfect, an ordinary man in so many ways. We can relate. But God does extraordinary things through Peter.
Uses:
--great, widely-tested, proven material for adult education and small group study; good questions at end of each chapter
--study resource for preachers and teachers
--alternative perspectives for New Testament scholars to think about

Subjects

Informations

Published by
Published 09 March 2020
Reads 0
EAN13 9781532699467
Language English
Document size 18 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 Peter the Rock Extraordinary Insights from an Ordinary Man By Gill, David W. Copyright©1986 by Gill, David W. ISBN 13: 978-1-5326-9836-1 Publication date 8/19/2019 Previously published by InterVarsity Press, 1986
Author’s Preface to2020Edition
PeTer The Rock was Wîén duîng my 1984-85 Sàbbàîçàl Sudy léàvé în Bôdéàux, Fànçé, Wéé I WàS mééîng Wî JàçquéS Ellul môS Fîdày àténôônS ô dîSçuSS îS WôK (ànd mîné). Ellul àd à ugé împàç ôn my lîé, bu é împàç ô é NéW éSàmén Péé, én ànd àlWàyS, WàS évén Sôngé. HîS lîé ànd éàçîng çàlléngé ànd înSpîé àS muç ôdày àS évé ànd my ôpé îS à à néW généàîôn ô éàdéS Wîll éél é Sàmé. An înéxpéîénçéd çôpy édîô çàngéd é çàpé numbéS ô é iS édîîôn ànd àîléd ô çôéç é éx, Sô Wénévé my éx SàyS “Séé çàpé x” î Sôuld àvé Sàîd “Séé çàpé x + 1.” Oé éàà: Déléé “în” ôm “dîféénîàé în é SéîôuS” ôWàd ôp ô pàgé 94. Déléé “Sçôôl” ôn ôp lîné ô pàgé 130. Côéç “pédàl” ô “péddlé” mîddlé ô pàgé 139. Côéç “é WàS é vôîçé” ô “îS WàS é vôîçé” ôWàd bôôm ô pàgé 160. Côéç “éxpé àS inéSSîng” ô “éxpé à inéSSîng” ôWàd bôôm ô pàgé 185. Côéç “ôug” ô “ôug” mîddlé ô pàgé 187.
David W. Gill OàKlànd, Càlîônîà WWW.dàvîdWgîll.ôg