Signs in the Wilderness
230 Pages
English

Signs in the Wilderness

-

Description

Signs in the Wilderness portrays Nicodemus as a traveler on a faith journeythrough the wilderness who is tested by Jesus's signs. Signs test Nicodemus's faith in the same way they tested that of the wilderness generations of ancient Israel in the book of Numbers. The first generation saw the miraculous signs of God, yet refused to believe, and so forfeited its right to enter the promised land. The second generation, in contrast, saw the signs, believed, and boldly entered the promised land. So it was in John's Gospel as well, in which many people see Jesus' miraculous signs but refuse to believe, thus forfeiting eternal life. Others believe and inherit eternal life. Nicodemus is a test case in that his own wilderness experience is one of divine testing in the face of Jesus' signs. Will he have a heart of flesh, believe, and enter eternal life, or a hard heart of stone, refuse to believe, and die in the wilderness? Similarly, Jesus' signs test the readers of John's gospel, resulting in either belief or unbelief.

Subjects

Informations

Published by
Published 22 September 2014
Reads 0
EAN13 9781630875411
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

S I G N S I N T H E W I L D E R N E S S
Signs in the Wilderness InERExUàLiY ànD E TESinG Of NicODEMUS
Da N I E L H . F L E Tc H E R
SîgNS îN E WîDERNESS îééûà à é éŝ ô Nçôéûŝ
Cô © 2014 Dàé . éçé. A ŝ éŝéé. Eçé ô é qûôà-ôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééŝ, ô à ô ŝ ôôk à é éôûçé  à àé ôû ô é éŝŝô ô é ûŝé. Wé: Péŝ-ŝôŝ. W à Sôçk Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
W à Sôçk A î ô W à Sôçk Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
.àŝôçk.çô
îSBN 13: 978-1-62564-915-7
Màûàçûé  é U.S.A.
09/17/2014
Môŝ Sçûé qûôàôŝ àé éé àŝàé  é àûô ûéŝŝ çàé ôéŝé.
Sçûé qûôàôŝ ô Hé ô Bé, Eŝ Sàà Véŝô, àé çô © 2001  Côŝŝà Béŝ, à ŝô ô gôô Néŝ Pûŝéŝ. Uŝé  éŝ-ŝô. A ŝ éŝéé.
Sçûé qûôàôŝ ô é Né Réŝé Sàà Véŝô Bé, àé çô- © 1989  é Dŝô ô Cŝà Eûçàô ô é Nàôà Côûç ô Cûçéŝ ô Cŝ  é U.S.A. Uŝé  éŝŝô. A ŝ éŝéé.
Sçûé qûôàôŝ ô é NEW AMERîCAN SANDARD BîBE, àé çô- © 1962, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1988, 1995  é ôçkà ôûàô. Uŝé  éŝŝô.
Sçûé Qûôàôŝ éŝàé (NîV) àé ô E OY BîBE: NEW îNERNAîONA VERSîON®. NîV®. Cô © 1973, 1978, 1984, 2011  îéàôà Bé Sôçé, .ŝ.ô. A ŝ éŝéé ôé.
Sçûé qûôàôŝ àké ô éôy Bîé,Né  àŝàô, àé çô- © 1996, 2004, 2007. Uŝé  éŝŝô ô àé ôûŝé Pûŝéŝ, îç., Càô Séà, îôŝ 60188. A ŝ éŝéé.
Cçà éôŝ ô ôà àûàé éŝ ûŝé çûé: Néŝé-Aà,Nôû éŝ-àéû,çô @ 1993  Déûŝçé BééŝéŝàT,Bîîà éàîçà Sû-àéŝîà, çôyî@ 1997  Déûŝçé BééŝéŝçàT, à Ràŝ-àà, Séûàîà,çô@ 2006  Déûŝçé BééŝéŝçàT.
ô  à ô é ŝàçIçé à ŝûô: éç, éàçé, à ôé  àûàçé.
C oN T e N T s
Lîŝ ô àéŝ à îûéŝ|  Açkôééŝ|  Aéîàîôŝ|  ïôûçîô| 
Càé 1: ŝô ô Réŝéàç|1 Càé 2: Méôôôçà Aôàç|30 Càé 3: Séé îŝ Nô Aàŝ Béé|71 Càé 4: Eéŝ ô à|125
Côçûŝîôŝ| 183
Appendix 1:Ερημοςin THe New esTamenT|187 Appendix 2: BapTism and “WaTer And SpiriT” in JoHn 3:5|190 Appendix 3: Nicodemus’s ConFusion aT Being Born From Above|192
Bîîôày| 195
Ta bl e s a N d F Igu r e s
TàBLES
1. Jôàé éçôéŝ ô Nûéŝ|59 2. Jôàé àûŝôŝ ô Nûéŝ|60 3. Jôàé àûŝôŝ ô Déûéôô|61 4. ûŝç çôàŝô ééé Nû 21:8–9 à Jô 3:14–15|152 5. Séé ŝ éé|163
FiGURES
1. Eŝçàôôçà S ôôé  ééŝŝ|120 2. à ô éŝçàôôçà S|121 3. îééàô ô SûFé Séà, Sô ô Mà, à Jéŝûŝ Méŝŝà|149
viii
aC k Now l e d g m e N T s
î firmLy beLieve in é ôàçé ô çôû ô à ôàô. Nô ôé éàŝ Sçûé  ŝôàô. Nô éçé ô éàûé—éé à àçàéç ôé ô à à éôôà ûé—ŝ é ôûç ô à -ûà ééé. î ŝ  ŝ ŝ à î éçôzé ôŝé ô àé à ŝôé ûô ŝôé ô é û û ô é çôû ô à à ŝû-ôûŝ é.Sîŝ î é Wîééŝŝŝ à éŝô ô  PD ŝŝéàô à Wéŝ-ŝé Héôôçà Séà ôà éé, “Hé Wééŝŝ Mô  Jô 3:1–21 à îŝ îàç ô Jôàé Sŝ à à: A îééûà Càŝé Sû” (2012), à î ôû é éŝŝ  î  ô éé à éàé àkŝ ô Wéŝŝéŝ çà ŝûéŝ àçû ô ŝûôû é  à ŝ ô éôŝ é ûŝû  ôçôàé. Hàkŝ éŝéçà ô  ŝŝéàô àŝô, Bàô Côé, à ô  ŝéçô éàé, Vé Pôéŝŝ, ô ôFé ôŝ ô éçôûàéé à éôàô û é  ôçéŝŝ. î à éé ô Séé àô ô àçôûŝ àô é ô ŝéé àŝ à géék éàç éô é ûŝû ôçôà ŝûéŝ à Wéŝŝé. î ôé à ô ô àkŝ ô Dôû géé ô ôûç é ô é “éçô çàé” ô Sçûé. Péé Eŝ à Dà MçCàé ôéé û ô é é àŝ ô ô Séçô éé éééûçŝ, ç àŝ à ŝû-ŝàà ôé  ŝ ŝû. î àéçàé Mké Kéŝ éŝŝ ô ôé à ŝé éà, ç ôé çééŝŝ àŝ î ààé àôûŝ ééé ŝŝûéŝ, ô ô éô é çàçéŝ ô çàŝŝç ôçk ûŝç. î à éôé ô é éŝŝé éô ô J. Aà gôéŝ (1952–2007), ô àôçàé ô éàŝ, ç éléç é  à àçé çààçé ô Sçûé. î àûé é û ô gà Mà à Bôà Uéŝ à àéçàé ŝ -éŝŝ ô ŝéé àŝ é ééà éàé ô  ŝŝéàô, à ô ŝ àçé ô éà ŝ àûŝç ô ûçàô. î à àéû ô é ŝûô ô Mçàé ûé, Sàé Pàéŝô, à Rôé Côû à Aé Ué-ŝ. ô é Bé àçû à ŝçô Uéŝ, ô çûàé  àŝŝô
ix
x
Acknowledgments
ô çà ŝûéŝ û  éàŝ éé (1997–2002): î çôûà é-éé ôû ôk ôûçé  à à ôû àô ôé  ôé. Wé  ééŝ  ééûà  ô ôççû û ôçôà ŝûéŝ à Wéŝŝé,  ôé ô é gôŝé ô Jô éà à ŝçô ûé é éçô ô Mçàé Môŝŝ à Jô Màk çkŝ, é ôé éûà, é àé éôôçà. Nô ô àé ôéŝŝôŝ àéé é ô   éà, û àŝô àŝ-ôŝ, éŝéçà Jôé Dàé, ôŝé àéŝ  é ôŝé ŝ çéà ô  éIçàô à ééé. Aà  à Rà Pàô, ô àé àŝ çôŝé àŝ ôéŝ ô é, àé ééôûŝ é ô é ŝôéôûŝéŝ ô ŝô. Hé éŝ àŝ éàé çôŝà ô ôû àŝ ôéé à ŝçô, éé ûô ôà, àŝ é àé ûŝûé ôû éŝéçé ŝéŝ à ààçé éééŝ. î éà àéçàé é éôà éFôŝ ô àûé Dàé à K gàéé. M àkŝ ô Màé Wé à W & Sôçk ô à ŝôô ûçàô ôçéŝŝ. Môŝ ôà, î é ŝçéé àkŝ ô à ô  à ô é ôé à ôà, àéçé à éŝééàçé, à ô é à çôûà ŝôûçé ô ôàô à àûéŝŝ. Dàé . éçé Mà 29, 2014