The Bible and the Literary Critic
204 Pages
English

The Bible and the Literary Critic

-

Description

This last of Amos Wilder's published works in the field of religion and literature collects twelve previously published or unpublished essays written, with a single exception, in the 1980s. Found here is the record of his views of postmodernism and the work of such contemporary figures as Paul Ricoeur, George Steiner, Frank Kermode, and the late Norman Perrin. As background, Wilder also includes two pieces that fill in the story of his own encounter with biblical scholarship dating back to meeting Albert Schweitzer at Oxford in 1922. In 1961 John Dominic Crossan authored Wilder's intellectual biography for the Society of Biblical Literature's series on biblical scholarship in North America (A Fragile Craft: The Work of Amos Niven Wilder). The chapter "Wilder on Crossan on Wilder" offers an enticing dividend of this overview of New Testament studies in the twentieth century by a scholar whose active career spanned more than six decades.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 December 2013
Reads 0
EAN13 9781725233546
Language English
Document size 24 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 The Bible and The Literary Critic By Wilder, Amos and Hawkins, Peter S. Copyright©1991 by Wilder, Amos ISBN 13: 978-1-62564-390-2 Publication date 1/6/2014 Previously published by Fortress Press, 1991
Series Foreword to The Amos N. Wilder Library
Gîven THe superFLuîTy oF bôôkŝ  é wôd, éé aŝ ô bé a côm-ég éaŝô ô éŝŝûé ôŝé a aVé gôé ôû ô . Môŝ ôté a cûôûŝ éadé ca é ŝûccéŝŝû ô éba ôa ô Gôôgé Bôôkŝ ô ga accéŝŝ ô wa é ûbŝg wôd aŝ ôéwŝé é dô. Bû ŝ écéméa ééVa ŝ ô ŝûIcé wé a aûô, aé a a ŝgé Vôûmé, waaŝ bég bôûg back ô ccûa-ô; wé éé ŝ a wôé bôd ô wôk déŝéVg ô a éŝ aûd-écé. Sûc ŝ é caŝé w Amôŝ NVé Wdé (1895–1993), wôŝé ôdgôûŝ wg, ŝag é béé a ô a céû, camŝ ôû aéô w ŝ éxaôda Vaé ô gééŝ (ôé, éŝŝa, ad mémô) ad dŝcéŝ (bbca ŝûd, éa ccŝm, éôôg). ŝ, é ma béd é ûbcaôŝ. A gt ô wg ad a aŝŝô ô éaûé wéé Vé mûc  é am’ŝ DNA. Naméd ô ŝ éwŝaé-ûbŝé aé, Amôŝ waŝ é édéŝ ô iVé, ôû ô wôm dŝgûŝéd ém aŝ wéŝ. Môŝ amôûŝ ô ém waŝ ŝ ô bôé, é awg ad ôVéŝ hôô Wdé, abôû wôm é wôé “hôô Wdé ad ŝ Pûbc”  1980.Edûcaéd a Yaé UVéŝ, ôm wc é éVéûa écéVéd ôû dégééŝ, é aŝô ûdéôôk bbca ad éôôgca ŝûdéŝ  acé ad Bégûm bû môŝ môa a Maŝiéd Côégé, Oxôd, wéé é écôûééd é kéŝ ô Abé Scwézé (he Quest of te Historical Jesus) ad C.. Dôdd (éôw ô é ôô ô “éazéd éŝcaôôg,” wéé é éd ŝ ô éa bû ôw). héŝé éaŝ ô ŝcôôg aûcéd ŝ caéé aŝ a dŝgûŝéd Néw éŝamé ŝcôa a AdôVé-Néwô héôôgca Séma, é Ccagô héôôgca Séma ad é

V Sééŝ ôéwôd UVéŝ ô Ccagô, ad ia a aVad DV Scôô. Yé éaŝ môé cûca ô ŝ éŝôa déVéômé a ŝ académc ag waŝ ŝ ŝéVcé  Wôd Wa ï, dûg wc mé é ŝéVéd aŝ a Vôûéé ambûacé dVé  acé ad Macédôa (écéVg éCroix de guerre) ad aé ŝaw ŝgica acô aŝ a côôa w é U.S. Am iéd aé  acé. ha é “Géa Wa” ŝaéd ŝ é ad caéé ŝ ŝûggéŝéd b é wôkŝ a backé ŝ ûbca-ôŝ: ŝ iŝ bôôk, a côécô ô ôémŝ, Battle Retrospect (1923), ad ŝ Vé aŝ,Armageddon Revisited: A World War I Journal(1994). Bô béa wéŝŝ ô a aûmac wamé éxéécé a éé dé-ŝôéd m ô éVé é m gô. ô ma, é écéŝ makéd é éd ô a, bû ô ô Wd-é. Uô ŝ dŝcagé é wé ô Yaé DV Scôô, waŝ ôdaéd  é Côgégaôa Cûc, ad ŝéVéd bél aŝ a aŝ mŝé  Néw amŝé. B é éd ô é 1920ŝ, ôwéVé, é waŝ back a Yaé ô dô dôcôa wôk  é Néw éŝamé. ïmééd b a aŝca-ô w éŝcaôôg, a bac ô éôôg côcééd w “aŝ gŝ,” é ôcûŝéd éŝéac ad magaô ô adôa éméŝ: déa, é éd ô é wôd, ad é ûmaé déŝ ô ûma. Bû ŝ waŝ ô aqûaa éôôgca ééŝ;  waŝ ŝ wa ô a dééé ûdéŝadg ô é Gôŝé ad é méŝ  wc é Véd. ï ŝ ô dIcû ô côéc é académc ŝûd a cûmaéd Es-catology and Etics in te Teacing of Jesus(1939, 1950, 1978) w é aûma ô Wôd Wa ï;  ŝ éVé éaŝé ô ûdéŝad w ôûgôû ŝ caéé é waŝ daw ô é aôcac éaûé ô bô Jéwŝ ad Cŝaŝ. ï acé é ad béé ŝdé a aôcaŝé, ad é é éa éé ad ôck, ad ŝéé é ôûdaôŝ ô é wôd ad baé (2 Sam. 22: 8, 16). ï wôûd ô dô ô dŝmŝŝ éŝé bbca Vŝôŝ, aŝ ma dd a é mé, aŝ ŝûéa ad gôéŝqûé aaŝ; é wéé, é wôûd agûé, gôûdéd  a acûa Amagéddô é ad wéŝŝéd iŝad. “Réa” aŝ  ad béé kôw béôé é wôd ad béé ô ôé ô jûdgmé. ï waŝ mé ô éVéaô. hé côéŝôdécé Wdé ŝaw béwéé acé aôcac ad é éxéécé ô ŝ ôw gééaô—béwéé ôôŝ ô bbca c-ŝŝ ad é éVôûôŝ ô é wéé céû—ŝéd a aéad éŝabŝéd bbca ŝcôa ô bécômé a éa cc aŝ wé. û-g ô éxŝ ŝacéd ad ŝécûa, acé ad môdé, é dŝcôVééd 
Sééŝ ôéwôd V ém a cômmô ŝûaô, wa  a 1971 éŝŝa é caéd “akédéŝŝ ô Bég,” a “mmédac ô é damcŝ ô éxŝécé.” Wé ôû Vé  a ûéd wôd, ôû mûŝ ŝûd é ûŝ. éaûé waŝ a acé ô bég. é béga,  ac, w é acûa éaûé ô bbca w-éŝ: aabé, m, aôcaŝé, ad Cŝa éôc  a ŝ ômŝ. MôéôVé, aé a aVé é wé-wô, dûŝ aŝ ô é Néw éŝ-amé académ, Wdé Véŝéd mŝé  a éxôaô ô bbca magaô a a mé (ûké é éŝé da) wé éw wéé dôg ŝô. Wa écŝé waŝ é wôd é Scûéŝ aŝkéd ûŝ ô éé, ad ôw dd agûagé bg  ô é? Paabé ad aôcac wéé éŝéca cômég ô m aŝ é émégéd, é agûéd, ôm “a cûcbé wéé é wôd ŝ madé ad ûmadé.” Wdé dd ô aôac é Bbé “aŝ éaûé,” bû aé aŝ é Wôd ô Gôd acûaéd  a Vaé ô éa ômŝ. é wécôméd é éw aéô bég ad b éa ŝcôaŝ ô é Scûéŝ— Nôô é, Rôbé Aé, ak Kémôdé—ad waŝ gaéû a wdôwŝ ad béé ôééd “ a acé ba ôg ôbŝcûéd b ŝaéd gaŝŝ ad côbwébŝ” (aŝ é wôé  a édôŝémé ô Aé ad Kémôdé’ŝLiterary Guide to te Bible). Yé é waŝ ô ûcca ô wa é ôûd ô é ŝacéd agé, ô dd ŝ ééŝ  é-a éô éVé m ôm agûg agaŝ é Décôŝûcôŝ ôô a bbca aaVé (paceKémôdé’ŝhe Genesis of Secrecy) waŝ ia déémaé ad ôé-édéd. ô Wdé, é Gôŝé ô Mak, ô ŝacé, waŝ “ôô ûgé ô ûzzéŝ ad mŝicaô”;  waŝ ô a côgam bû a “ôég ad côwg dŝcôŝûé” ô gô.ï a dag môVé ô a “gûd” ŝcôa, éVé ôé ôg daw ô qûéŝôŝ ô bbca ééaô, Wdé aŝô ôééd ŝ éadéŝ ô é ôé, icô, ad dama ô é wéé céû. A éa ôa ô ŝ caéé-ôg éxôaô waŝhe Spiritual Aspects of Modern Poetry 1940; a décadé aé camé é décéa Bôŝŝ Pzé-wg Modern Poetry and te Cristian Tradition(1952),heology and Mod-ern Literature(1958), ad éhe New Voice: Religion, Literature, and Hermeneuticswéé é ôûcéŝ ô ôVéŝŝ (Pôûŝ, Gdé, (1969), Saé) ad ôéŝ (Eô, Rôbé ôwé, DaVd Jôéŝ). héŝé bôôkŝ Vé é éôôgca éadé ô bé a ôcé ôûŝéd ad caégéd
V Sééŝ ôéwôd b wéé-céû éaûé. ôwéVé, é wéé wé ô ô ô éxad é ôzôŝ ô bbca ŝcôaŝ, bû aŝô ô déVéô a -ééŝ  égô amôg ôŝé ô céd ô ŝéék  ôû. S môé ambôûŝ ŝ Wdé’ŝ 1976 bôôk,heopoetic, w ŝ ca ô a ééwa ô bbca égô ŝé ôûg é cûVaô ô é magaô. hŝ éqûéd é ŝk ô é éw, ŝég béôd é ŝaé ô é ama ad mé-wô ô éxôé dééé waéŝ: “Od wôdŝ dô ô éac acôŝŝ é éw gûŝ, ad  ŝ ô  Vŝô ad ôacé a wé ca ca é ûkôw ad éw-amé é céaûéŝ.” Béôé é méŝ-ŝagé, camé é Vŝô; béôé é ŝémô, é m; béôé é ôŝé, é ôém. (é béga ŝ é aŝ a wé  1923, até a, aŝ a Yaé Yôûgé Pôé.) Wdé’ŝhe Bible and te Literary Critic, ûbŝéd  1991—jûŝ  wô éaŝ béôé ŝ déa  ŝ 98 éa—ôféŝ ŝ ôw éôŝéc-ô ô a é’ŝ wôk ŝé ô a bôdé béwéé Scûé ad éaûé, ôcamaô ad cqûé, Gôd’ŝ Wôd ad é ôé’ŝ éw accôû ô éVég ôd. hakŝ ô W & Sôck’ŝ éûbcaô ô ŝ wôkŝ  “hé Amôŝ N. Wdé ba,” wé ôw aVé a cacé ô méé ô ôôk back ô a éxaôda Vaéd céaVé é bû ô éazé aéw wa  ŝadŝ ô ôfé ôû ûûé éxôaôŝ ô é Bbé ad ŝ éa atéé.
Peter S. Hawkins Pôéŝŝô ô Régô ad éaûé Yaé DV Scôô Néw aVé, C Ocôbé 2013