The Biblical “One Flesh” Theology of Marriage as Constituted in Genesis 2:24
406 Pages
English

The Biblical “One Flesh” Theology of Marriage as Constituted in Genesis 2:24

-

406 Pages
English

Description

This book provides a thorough study of the sole biblical foundation of marriage as given in the short description of Genesis 2:24: "For this reason a
man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife; and they shall become one flesh." All the other biblical texts dealing with marriage are traced back to this basis that was declared as the original ideal by Jesus even in the times of the New Testament and the emerging Christian church. Thoughts about crucial questions concerning marriage, divorce, remarriage, and even what we might expect of marriage in the world to come are thus presented in the light shining forth from the first pages of the Scriptures. The intriguing connections to the biblical plan of redemption, conversion, and baptism are also investigated, developing a deeper understanding of the human-divine covenant that is exemplified by this beautiful Edenic marriage pattern.

Subjects

Informations

Published by
Published 12 August 2013
Reads 0
EAN13 9781725248304
Language English
Document size 4 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

The Biblical “One Flesh” Theology of Marriage as Constituted in Genesis 2:24
Hé çà“One Flesh”Héôô ôMarrîageàŝ Côŝûé  Gééŝŝ 2:24
A Exééçà Sû ô ŝ ûà-Dé Côéà Pàé, ïŝ Né éŝàé Eçôéŝ, à ïŝ Réçéô ŝô ôûôû Sçûé ôçûŝ ô é Sûà ïàç ô Séxûà
RéÉ Gé
E ïïCA “ONE ES” EOOGy O MARRïAGE AS CONSïuED ïN GENESïS 2:24 A Exééçà Sû ô ŝ ûà-Dé Côéà Pàé, ïŝ Né éŝàé Eçôéŝ, à ïŝ Réçéô ŝô ôûôû Sçûé ôçûŝ ô é Sûà ïàç ô Séxûà
Cô © 2013 RéÉ Gé. A ŝ éŝéé. Exçé ô é qûôàôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééŝ, ô à ô ŝ ôôk à é éôûçé  à àé ôû ô é éŝŝô ô é ûŝé. Wé: Péŝŝôŝ, W à Sôçk Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
W&Sôçk A ï ô W à Sôçk Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
.àŝôçk.çô
Isbn 13: 978-1-62032-849-1
Màûàçûé  é u.S.A.
ô Càéà, Açà, , à Sé
ô ŝ éàŝô à à ŝà éàé ŝ àé à ŝ ôé, à é jôé ô ŝ é; à é ŝà éçôé ôé Léŝ. (Gééŝŝ 2:24)
ô ôé ŝ àŝ ŝô àŝ éà, Jéàôûŝ ŝ àŝ ŝééé àŝ Séô; ïŝ Làŝéŝ àé Làŝéŝ ô ié, Hé é Làé ô Jàé. (Sô ô Sôôô 8:6–7)
Contents
Foreword by Seven hompson |x Inroducîon |x Abbrevîaîons |x
I| 1Old Testament Foundation  he ï.1 Hé Oà “Oé éŝ” ïéà | 2 ï.1.1 Hé Eéç Côŝûô ô Mààé (Gé 1:26–27; 2:18–25) | 2 ï.1.1.1 ŝôçà Côéx | 2 ï.1.1.2 éx à àŝàô | 3 ï.1.1.2.1 Hé éé éx | 3 ï.1.1.2.2 àŝàô | 5 ï.1.1.3 éxûà Aàŝŝ | 6 ï.1.1.3.1 u ô Dŝçôû  Gééŝŝ 1–2 | 6 ï.1.1.3.2 Gééŝŝ 1:26–27 | 7 ï.1.1.3.3 Gééŝŝ 2:18–25 | 10 ï.1.1.4 Wé çà Côéx | 32 ï.1.1.4.1 Gé 2:4–25 ôéŝàô é à | 33 ï.1.1.4.2 Côéàà Aŝéçŝ | 41 ï.1.1.5 Sûà à à Côŝéàôŝ | 48 ï.1.2 Eéàŝéŝŝ à Môôà (Déû 24:1–4 é à) | 55 ï.1.2.1 Dôçé àŝ uéé Déàô | 55 ï.1.2.2 Pôà àŝ Cûûà Déŝŝô | 66 ï.1.2.3 Sûà à à Côŝéàôŝ | 73 ï.1.3 Rûà Pû ô ç Séxûà (é 15:18) | 76 ï.1.3.1 Açé Jéŝ Sôûçéŝ | 77 ï.1.3.1.1 Pô | 77 ï.1.3.1.2 Jôŝéûŝ | 78 ï.1.3.1.3 Ràç Nôéŝ | 80 ï.1.3.1.4 Côçûŝôŝ | 81 ï.1.3.2 Cûé ïééàôŝ à à Nô-Déi Aéàé | 83 ï.1.3.3 ûé Eéçé? | 96
II
ï.1.3.3.1 Exô 19:14–15 | 96 ï.1.3.3.2 1 Sà 21:4–5 | 99 ï.1.3.3.3 “ûé yôû Sôûŝ” ô à Mŝŝ Péçé? | 100 ï.1.3.3.4 A Né éŝàé ? | 101 ï.1.3.4 Sûà à à Côŝéàôŝ | 102 ï.2 Aôàç é Sûà Séé | 106 ï.2.1 ïéàçô ééé é ô ééŝ | 106 ï.2.1.1 Hé “Sôŝ ô Gô” Gô Aŝà (Gé 6:1–4) | 107 ï.2.1.1.1 Ojéçôŝ ààŝ é ûà Cààçé | 109 ï.2.1.1.2 Aûéŝ  àô ô é ûà ïééàô | 113 ï.2.1.1.3 Côçûŝôŝ | 120 ï.2.1.2 ïŝàé’ŝ Aôŝàŝ à S (Nû 25) | 121 ï.2.1.3 Hé Gôé Cà (Exô 32) | 131 ï.2.1.4 Sûà à à Côŝéàôŝ | 137 ï.2.2 Mààé àŝ Môé ô é Dé Côéà | 142 ï.2.2.1 Mààé à Pôŝûô ïàéŝ | 143 ï.2.2.2 Hé “Côéà ô Péàçé” | 148 ï.2.2.2.1 ûà-Dé “Mààé” | 148 ï.2.2.2.2 Hé Mààé Côéà  Mààç | 154 ï.2.2.2.3 Dôçé  é Pôéŝ | 159 ï.2.2.3 Sûà à à Côŝéàôŝ | 160
he New Testament EcHoes of tHe Edenic Ideal | 164 ïï.1 Hé Eéç ïéà  Pôé Açé Jéŝ éàûé | 164 ïï.1.1 Pô | 165 ïï.1.2 Jôŝéûŝ | 171 ïï.1.3 Pôŝ-Càôçà Jéŝ éàûé | 173 ïï.1.4 Hé Qûà Sçôŝ | 179 ïï.1.5 Ràç Péçéôŝ | 180 ïï.2 Côçéé N Réééçéŝ ô é Eéç ïéà | 187 ïï.2.1 Jéŝûŝ àôû Dôçé (Mà 5:32; 19:3–9; Màk 10:2–12; ûké 16:18) | 187 ïï.2.1.1 ŝôçà Côéx | 188 ïï.2.1.1.1 Hé XX àŝ àŝŝ ô é Déàé | 189 ïï.2.1.1.2 Jôŝéûŝ à Pô àôû Dôçé | 192 ïï.2.1.1.3 Ràç éàçŝ ô Dôçé | 194 ïï.2.1.2 éx à àŝàô | 203 ïï.2.1.2.1 Hé Géék éx | 203 ïï.2.1.2.2 àŝàô | 211 ïï.2.1.3 éxûà Aàŝŝ | 215 ïï.2.1.4 Sûà à à Côŝéàôŝ | 225 ïï.2.2 Pàû’ŝ Sûà Açàô (E 5:21–33; 1 Cô 6:12–20) | 235 ïï.2.2.1 ŝôçà Côéx | 236
III
ïï.2.2.1.1 Eéŝàŝ | 236 ïï.2.2.1.2 Cô | 237 ïï.2.2.2 éx à àŝàô | 239 ïï.2.2.2.1 Hé Géék éx ô  Cô :– | 239 ïï.2.2.2.2 àŝàô | 241 ïï.2.2.2.3 Hé Géék éx ô E 5:21–33 | 242 ïï.2.2.2.4 àŝàô | 244 ïï.2.2.3 éxûà Aàŝŝ | 245 ïï.2.2.3.1 Eéŝàŝ 5:21–33 | 245 ïï.2.2.3.2 1 Côàŝ 6:12–20 | 260 ïï.2.2.4 Sûà à à Côŝéàôŝ | 274 ïï.3 ûé Aûŝôŝ | 279 ïï.3.1 Pàû’ŝ Pàççà Açàô (1 Cô 7) | 280 ïï.3.1.1 Nôéŝ ô àû Séxûà | 281 ïï.3.1.2 Pàû ô Màà Séààô/Céàç | 285 ïï.3.1.3 Mxé Mààéŝ à Sééŝŝ | 294 ïï.3.1.4 Sûà à à Côŝéàôŝ | 299 ïï.3.2 Nûà ïàé | 300
Results: Permanent Commitment to tHe Edenic Ideal | 310 ïïï.1 Hé Sûà éé (Cŝ–Cûç): ôà à Sûççéŝŝû Rééŝéàô | 310 ïïï.1.1 Eéç àŝŝ à Sôéôôçà Oééŝŝ | 311 ïïï.1.2 Mààé àŝ ïàé ô é Pà ô Rééô | 314 ïïï.2 Hé éà éé (ûŝà–Wé): ôà à Sôû ôûàô | 318 ïïï.2.1 Siçàçé à Réŝôŝ ô Séxûà | 319 ïïï.2.1.1 Côŝûàô ô Mààé | 320 ïïï.2.1.2 Sôçà Séçû à Pôéçô | 325 ïïï.2.1.3 Sûà à à Côŝéàôŝ | 328 ïïï.2.2 ûé éàé Réàŝôŝ ô Dôçé | 330 ïïï.3 Eéà ïéà ô à Aôŝé? | 338 ïïï.3.1 Aéàé ô Péàé Pàé? | 340 ïïï.3.2 éx, àŝàô, à ŝ ŝ | 343 ïïï.3.3 Mààé ééé S à Rééô | 345 ïïï.3.4 Sûà à à Côŝéàôŝ | 348
Epîogue |351 Appendîx |355 Bîbîograpy |367