The Coming Day

The Coming Day

-

English
204 Pages

Description

The Coming Day documents life at the edges of American society in ways that are both personal and universal in human experience. In this collection, poems stand at the crossroads of anthropology, theology, history, and ethnic identity to address issues of violence, poverty, immigrants' rights, family life, drug addiction, cultural diversity, and the struggle and hope of those too long ignored. The craft in these poems keenly documents life across the vast landscape of the United States and parts of Latin America to effectively make the world of forgotten people comprehensible. Recinos' collection seeks to give voice to the invisible people of the Americas born on God's day off.

Subjects

Informations

Published by
Published 09 December 2019
Reads 0
EAN13 9781532696398
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
“àô J. Réçôŝ’ çôéçô, he Coming Day, ŝ îé w ô-émŝ ô géàcariño, ô à ŝéŝy à ŝ àéé ô é àçéŝ à ôçéŝ ô ôŝé ôgôé à ééé ŝé y ŝyŝémŝ ô ôéŝŝô à égéç. ŝ gàô à juŝçé, ŝ ôg àéééŝŝ ô é éàŝ à ôwéŝ ém uŝ à wé çéàé éé çômmuéŝ, çôuéŝ, ŝééŝ y é quày ô àéô wé g ô éà ô à ôŝé wô àé à ô ôu mày ççéŝ. ŝ ŝ à àg à g-éàé màgàô.”
—Julia Alvarez, àuô ôIn te Time of te Butterlies
“àô J. Réçôŝ ŝ é Tu! é ŝ à ôà îé ôçé ô ôŝé ŝéôm éà: ôŝé ŝôçéy gôéŝ, éàŝ àç, ééŝ ôw, ŝôéŝ ôu, éàŝéŝ.he Coming Dayŝ à çàô çà ô çômàŝ-ŝô à àm ô éàg à muŝ àé àçé  ôé ô uŝ ô ààçé àŝ à umà àçé. Réçôŝ’ ôémŝ àé ŝà-ŝ ô ŝéàg ŝôu-ŝéàçg ô à wô ŝg ôf ŝ àxŝ. Héŝé ôémŝ àé é môŝ éçéŝŝày ôuŝmé ô éy ô wà Jàméŝ Bàw ôŝ-ŝ—éà wéŝŝ! Réçôŝ ŝ à méy ôé . . . ééé ôw môé à éé.”
—Tony Medina, àuô ôI Am Afonso Jonesàhirteen Ways of Looking at a Back Boy
“Héŝé ôémŝ àé é ŝàg ymŝ ô à àŝŝôàé ŝçôuŝé éwéé à çuué’ŝ àg àŝ à ŝ ôéu uué. Hŝ ô-gy ŝà à ôgy àé çôéçô éémŝ w àô Réçôŝ’ gàçéu ôçé ô à ŝéé ôŝôé, à ôwéu àŝô, à à  ôéŝŝô, wé éé ug ŝ uçéŝ.” —Ernesto Quiñonez, àuô ôBodega Dreams
“Dééy é à ugé,he Coming Dayéŝéŝ à uqué ôçé à émàŝ ô é éà, ô é ééé. Nô ôé u àô J. Réçôŝ çôu àé wé ôémŝ àŝ ŝéàg à àŝômàé àŝ éŝé.” —Lorraine M. López, àuô ôhe Daring
“Hé ôémŝ àŝuéy gàéé he Coming Day àé ŝô méy à ugé. Hé àg àwày ô çé ôm môéŝ, é u-màé çôôŝ à é ôé, é wày é éŝ ô uŝ u é ôé çéé—éŝé àé géà ôémŝ ô wéŝŝ à géà umày. Ré-çôŝ géŝ ôçé ô ŝô muç à émàŝ uŝéààé, à, à ŝug àôu ôw éôé ŝufé à é àŝ ô gôéméŝ à ôçàŝ. Héŝé àé mméŝéy môà à éçéŝŝày ôémŝ ééyôé muŝ éà.”
—Virgil Suarez, àuô ôhe Pained Bunting Last Mot(ôçômg)
“Hôugôu ŝ ŝguŝé çàéé, àô J. Réçôŝ àŝ ŝ-àyé é àé ày ô é équày à ômé  é éàm ô àçà-émç wg à çéàé wg. ï ŝ qué à gt à éà. A ŝô ŝ ŝ: wéé ôéàg  é é ô ôé ô é ôé ô éŝé éxéŝŝé môéŝ, é àŝ àwàyŝ éé àé ô çàégé à ŝé uŝ à é ŝàmé w môg wôŝ à ôé éé à ôé g. Héŝé ôwéu ôémŝ ô à wé àéy ô éméŝ çôué à éxé ŝ é. ï gy éçômmé ém ô ôé à à!”
—Benjamin Valentin, àuô ôheoogica Cartograpies: Mapping te Encounter wit God, Humanity, and Crist
he Coming Day
he Coming Day
Harold J. Recinos
TE COMïNG DAY
Côyg © 2019 àô J. Réçôŝ. A gŝ éŝéé. Exçé ô é quôàôŝ  ççà uçàôŝ ô ééwŝ, ô à ô ŝ ôô mày é éôuçé  ày màé wôu ô wé émŝŝô ôm é uŝé. Wé: Pémŝŝôŝ, W à Sôç Puŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sué 3, Eugéé, OR 97401.
Réŝôuçé Puçàôŝ A ïm ô W à Sôç Puŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sué 3 Eugéé, OR 97401
www.wàŝôç.çôm
paperback Isbn: 978-1-5326-9637-4 hardcover Isbn: 978-1-5326-9638-1 ebook Isbn: 978-1-5326-9639-8
Màuàçué  é U.S.A.
11/18/19
Conens
Hé Côô Wé | 1 Emé | 3 Hé Vg | 5 Gô Béŝŝ Améçà | 7 Pôéŝ | 8 Géŝémàé | 10 Hé Aà | 11 Fôwé C | 13 é Sçôô G | 14 Pôçŝ | 16 Càŝ | 18 éàgé | 19 Bégg | 20 Déàm | 21 Aà Màà | 22 Hé Dçàô | 24 ï, Cy | 25 Fg | 27 Rŝg | 28 Amŝ | 29 à Néà | 30 Rémàçé | 31 Hé Pŝàm | 32 Wé Vŝô | 34 Hé Pà | 35 Nô | 36 E Pàŝô Bgé | 37 Mà | 38 Hé Wàéé | 40 Hé Fà | 41 Côwé Néwŝ | 43 ôy Môé | 45
Wàg | 47 Séçô Cômg | 49 Sàŝ àém | 51 Rué | 53 Wôé | 54 Hé CàÉ | 55 Tçéy | 57 Sôw Dày | 59 ŝé | 61 ôw | 62 Nñôŝ | 64 ôŝ Côuy | 66 Cŝçuç | 68 B Uŝ | 70 Hé Dŝàéààçé | 71 Hé éé | 72 Rçé | 74 Côéŝŝô | 76 Sôà | 77 Yàéé Dôôé Dày | 78 E Méçàô | 80 Aŝéŝ | 81 Hé Pàygôu | 83 ôŝ Bôy | 85 Sà Pàç’ŝ Dày | 87 Hé Pééçôŝàŝ | 89 Sàŝà | 91 Gô | 92 à Pàzà | 94 Exéçué Oéŝ | 96 Gàéŝ | 98 Céàé | 100

Wà Gôŝé | 102 Jugéŝ | 104 Hé Bué | 106 Wôŝ | 108 E Nôé | 109 Séé Nàmé | 111 Hé Wà | 113 Néé à Pàyé | 115 ï Héŝé Tméŝ | 117 Gô Kôwŝ | 118 Hé Méôŝŝ | 119 Bàô Bôy | 120 Gôô Fày | 122 Hé Bé Tôwé | 123 Côéŝŝ | 124 Déà Féŝ | 126 Pôŝçàŝ | 128 Eàŝé | 129 Gôéŝŝ | 131 Sà Juà | 133 Hé Aàmé | 134 Hé Vàçà | 136 ïôày | 138 Hé Oé Sàŝ | 140 Mg | 142 Pàyé | 144 Wàg | 146 Hé Améçà Wày | 147 Côŝŝ é Ré | 149

Suŝé | 151 Néçà | 152 Wéé | 154 Hé Réuç | 156 Càmé Juà | 158 Fàôé | 159 Màéŝŝ | 161 Suwày Sàô | 162 Fôy-Fé | 164 é Sŝé | 166 Sééçéŝŝ | 168 Bé | 170 Côŝŝg | 171 Néà | 173 ôôŝéé | 174 Hé Côŝŝ | 176 Nàé Wô | 177 Hé Dàég | 179 Fàé | 180 Sufég | 182 é B | 183 Wé | 185 Méàŝ | 187 Mgà | 188 Pôçŝ | 190 Môg | 191 Hé Cy | 192 Hé Aéŝày | 193
Acknowledgmens
A wô ô àŝ gôéŝ ô é Céé ô é Suy ô àô/à Cŝày à Régôŝ à Sôué Méôŝ Uéŝy à é éy uçé Fôuàô ô ŝuôg ŝ ôjéç. ï àŝô wà ô à é éôé wô ŝàé é wŝôm, çôŝŝé ôéŝ, à éçôuàgé mé ô î é wôŝ ô éàç ôém. àŝy, à ŝéçà wô ô àŝ ô é éôé  é àôŝ à çôôàŝ ô ô Gô’ŝ ày ôf.
x