The concept of faith in islam
60 Pages
English

The concept of faith in islam

-

Description

The issue of this book is the concept of faith in islam. The technical meaning of faith is firm belief in something real, based on evidence. Experts in this subject have defined faith as being, to believe with the heart and proclaim with the tongue; some have added, to act with the body.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 January 2012
Reads 0
EAN13 9796500117058
Language English

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

 ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﻪـﻠـﻟا ﻢﺴﺑ ِ ِ ِ َ ِ َِ َََُُُِْْداذإلَُوـﻠـَََِاأاْاْاََُُِْآ
The Conceptof  Faith in  Islam  Habib Ali alJifri
EnglishMonograph Series — Book No. 13
 ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﻪـﻠـﻟا ﻢﺴﺑ  ِﻪـﻠـ اﻮﻨﻣآ ﻦﻳ ِﺬﻟا ﺎﻬﻳَ ْاَُِْاْ ُ َ َ ﱠ َ ﱡ أ ﺎَﻳ ِ َ ِ ِ ِ َََُُُِْْداذإلَُو
O believers, respond to God and the messenger when He calls you unto that which will give you life Qur'an, AlAnfal, 8:24
OER BOOKS  E SERES
1. hé Aà Méŝŝàé20082. A Côô Wô Béwéé Ûŝ à Yôû2009 3. ô à ô Dé Méç2009 4. Jà à é ŝàç àw ô Wà2009 5. Bô Côû2009 6. hé ô Qû’à à é Eôé2010 7. Aéŝŝ ô . . Pôé Bééç XVI2010 8. Kéŝ ô Jéûŝàé2010 9. ŝà, Cŝà à é Eôé2011 10. hé ŝ UN Wô éà àô Wéék2011 11. ŝà à Péàçé201212. Réàŝô à Ràôà  é Qû’à2012 13. hé Côçé ô à  ŝà2012 14. Wààé  é Qû’à2012
Habib Ali al-Jiri
13 MABDA English MonogRaph SeRies
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ MABDA ∙ eîŝ môôà séîéŝ ∙ nô. 13 hé Côcé ô Fàî î ïŝà ISBN: 978-9957-428-49-5 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ àŝàîô ô aàîc îô eîŝ y Kàé Wîîàŝ.
© 2012 hé rôyà aà a-bày ïŝîûé ô ïŝàîc hôû 20 sà'é bîô rôà, dàûq PO BOX 950361 aà 11195, JORDAN www.îŝŝc.ô/
a îŝ éŝévé. nô à ô îŝ ôôk ày é éôûcé ô ûîîŝé î ày ô ô y ày éàŝ, éécôîc ô écàîc, îcûî ôôcôyî ô é-côî ô y ày îôàîô ŝôàé à éîévà ŝyŝé, wîôû é îô wîté éîŝŝîô ô é ûîŝé.
Vîéwŝ éxéŝŝé î é eŝŝày séîéŝ ô ô écéŝŝàîy éléc ôŝé ô RABIIT ô îŝ àvîŝôy ôà.
déŝîé y béŝî aî bûcà eîŝ ŝé î aô pô aàîc ŝé î nàŝk pîé î hé àŝéîé Kîô ô jôà
LEGAL DEPOSIT NUMBER hé àŝéîé Kîô ô jôà nàîôà îày 2012/1/126