The Greening of Hebrews?
146 Pages
English

The Greening of Hebrews?

-

Description

Applying an ecological hermeneutic developed in the Consultation on Ecological Hermeneutics of the Society of Biblical Literature, and in conjunction with intertextual and theological hermeneutics, Jeffrey Lamp creatively reads the Letter to the Hebrews from the perspective of Earth. The author of Hebrews engages in an extended argument that reinterprets features of the old covenant in terms of the Son in order to demonstrate that the new covenant instituted by the Son is superior to the old. In such an argument, the voice of Earth is understandably absent. The author of the letter is frequently understood as denigrating the temporal order, of which the old covenant is a part, while praising the eternal order, of which the new covenant is a part. An ecological reading of Hebrews demonstrates that, despite the rhetorical concerns of the author, embedded in the argument are textual clues, derived primarily from the christological affirmations of the argumentation, connecting Hebrews with the larger biblical concern for the integrity and care of the created order.

Subjects

Informations

Published by
Published 11 July 2012
Reads 0
EAN13 9781725246829
Language English

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

The Greening of Hebrews?
The Greening of Hebrews? Ecological Readings in the Letter to the Hebrews
J S. L
E GREENïNG O EBREWS? Eçôôgçà Réàgŝ  é éé ô é ééŝ
Côpg © 2012 JéFé S. àp. A gŝ éŝévé. Exçép ô é qûôàôŝ  ççà pûçàôŝ ô évéŝ, ô pà ô ŝ ôô à é épôûçé  à àé ôû pô é péŝŝô ô é pûŝé. Wé: Péŝŝôŝ, Wp à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Avé., Sûé 3, Eûgéé, OR 97401.
Pçç Pûçàôŝ A ïp ô Wp à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Avé., Sûé 3 Eûgéé, OR 97401 .pàŝôç.çô
Isbn 13: 978-1-61097-655-8
Cataogîng-în-Puîcatîon data:
àp, JéFé S.
Hé géég ô ééŝ? : éçôôgçà éàgŝ  é éé ô é ééŝ / JéFé S. àp.
x + 134 p. ; 23 ç. — ïçûéŝ ôgàpçà éééçéŝ à éxéŝ.
Isbn 13: 978-1-61097-655-8
1. Bé. N.. ééŝ—Cçŝ, épéàô, éç. 2. ûà éçôôg  é Bé. ï. é.
bs2775.52 l25 2012
Màûàçûé  é U.S.A.
Né Révŝé Sàà Véŝô Bé: Càôç Eô, çôpg 1989, 1993, Dvŝô ô Cŝà Eûçàô ô é Nàôà Côûç ô é Cûçéŝ ô Cŝ  é Ué Sàéŝ ô Aéçà. Uŝé  péŝŝô. A gŝ éŝévé.
Càpé 2,Céàôà Cŝôôg: Réçôvég é Cŝôôgçà Vôçé ô Céàô (ééŝ 1:2–3à),” ŝ à ôié véŝô ô à àçé ï pûŝé àŝ “Céàôà Cŝôôg: A Ràôàé ô Wéŝéàŝ ô Càé ô é Céàé Oé,”Weseyan heoogîca Journa44 (Spg 2009) 91–103. Uŝé  péŝŝô. A gŝ éŝévé.
To my grandcîdren, Jona, Kadîn, and Emîy, wît ope or a more sustaînae uture, and to teîr grandmoter, my wîe, Monîca, wo gave me te encouragement to see tîs project troug to îts competîon.
Côéŝ
Acknowedgments ∙îx Lîst o Arevîatîons ∙
1∙ 1 ïôûçô 2 Céàôà Cŝôôg: Réçôvég é Cŝôôgçà Vôçé ô Céàô (ééŝ 1:2–3à) ∙ 10 3 Wà’ŝ W Cûg ûp A Hôŝé Aàŝ? Réàg é Sàçiçé ô Cŝ  ééŝ ô é Péŝpéçvé ô é Aàŝ ∙ 21
4Pôŝé ô Gô’ŝ Réŝ (ééŝ 4:1–11): Jôŝûà, Jéŝûŝ, Hé Sàà, à é Càé ô é à ∙ 37 5Wŝpéé Vôçé  é Cô: ôà à Eçôôgçà A Péûàôôg  ééŝ ∙ 51 6àŝ Pépàé à C ô Hé” (ééŝ 11:16): “é Eŝçàpŝ Eŝçàôôg ô Eçôôgçà Expééçé? ∙ 69
7 “Wé àvé à Aà” (ééŝ 13:10): Hé Réçààô ô é Eûçàŝ ô Eçôôgçà Réŝpôŝ ∙ 85 8Cŝôôg Réûx: Agéŝ, ôà, Sô, à Céàô Céàôà (ééŝ 2:1–4) ∙ 101 9 Côçûŝô ∙ 113
Bîîograpy ∙ 119 Autor ïndex ∙ 125 Ancîent Document ïndex127 ∙
Açôégéŝ
would lIke To à Nô àé ô gvg é é çàçé ô éà ï ûpô ŝ pôjéç  gàg é à iŝ ôppôû ô éxpôé éçô-ôgçà éééûçŝ   iŝ pàpé à é Sà Dégô éég ô é SB. ï éxé  gàûé ô à ô é ééŝ ô à pàçpàŝ  é Côŝûàô ô Eçôôgçà éééûçŝ, éŝpéçà ôŝé ô gàvé éçôûàgéé à ééàç ô  iŝ à ŝûŝéqûé péŝéàôŝ, àŝ é àŝ ô ôŝé ô àéé ŝéŝŝôŝ à éégŝ ô é Wéŝéà Héôôgçà Sôçé à Sôçé ô Pééçôŝà Sûéŝ, ôŝé àçéŝ ôté ôé qûzzçà éxpéŝŝôŝ àŝ ï gûé é ôûg ŝ à ô éçôûég é çà éx. ï ôFé à éép ŝéŝé ô àppéçàô ô  é, é çàpéŝô ô é Uégàûàé Héôôg Dépàé à Oà Rôéŝ Uvéŝ, D. Eà Wàŝô, à ô é Déà ô é Côégé ô Héôôg à Mŝ, D. Hôŝô Màé, ô é à-ŝàvé ŝûppô à éàç  ŝéçûg àvé ûg ŝô à ï g àé ôŝé çôééçéŝ éé ŝ pôjéç ôô ô. ï àŝô à é à à ôŝé vôvé  gàg é é ŝààçà éàvé  é Spg 2010 ŝééŝé éé é àûŝçp ià çàé ô çôpéô. A ô Jûŝ S, à ôé ŝûé à é, à éà àŝ ô ŝévg àŝ  éŝéàç àŝŝŝà ûg  ŝààçà. ï ôpé ŝ ôô pôvéŝ ô ô é pû.
x