The Harmony Within
244 Pages
English

The Harmony Within

-

Description

George MacDonald is a witness to the power of imagination. By using the art of enchantment, he is able to draw readers into another world seemingly more real than this one. What was the power behind his imagination and what drove MacDonald's art? It was his vision of the spiritual life that provided the context for his fantastic fairy tales and other writings.
The Harmony Within: The Spiritual Vision of George MacDonald takes a close look at the religious roots of MacDonald's writing. So many people today are looking for a spiritual connection between God and man, between myth and destiny. George MacDonald's work provides a doorway to other worlds; the ideas behind his writing may help reshape the mythic elements of our lives.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 December 2013
Reads 0
EAN13 9781725233614
Language English
Document size 23 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 The Harmony Within The Spiritual Vision of George MacDonald By Hein, Rolland and Hilder, Monika Copyright©1999 by Hein, Rolland ISBN 13: 978-1-62564-385-8 Publication date 1/7/2014 Previously published by Cornerstone Press, 1999
Foreword to the 2013 Reprint Edition
Wonder, Joy, Goodness, and ôé, Fàî, à ôvé—é îmàîàîvé ôwé ô môôéîà ô émbô ŝîîuà éà-î—éŝé àé îŝ à éàŝî çômé ô mî wé wé îk ô Sçôà’ŝ Géôé MàçDôà. Hé àŝômàîvé îmàç ô Géôé MàçDôà’ŝ ôîIç wîîŝ àŝ àîé îçéàŝ-î wîé àéîô î ôu îmé. Wîé vé ôuà î é îééé çéu, àwàééŝŝ ô MàçDôà’ŝ àçîévémé wîé îô éàîvé ôbŝçuî uî àmôuŝ wéîé-çéu àuôŝ ôîé ô îŝ îLuéçé. G.K. Céŝéô éàé é àî àéhe Princess and te Goblinàvî àŝ “màé à îfééçé ô [îŝ] wôé éXîŝéçé,” à éŝéémé îŝ ŝô àŝ “é môŝ éà, é môŝ éàîŝîç … é môŝ îké îé.” C.S. éwîŝ ŝàî, “ï àvé évé çôçéàé é àç à ï éàé îm àŝ m màŝé; îéé ï àç ï àvé évé wî-é à bôôk î wîç ï î ô quôé ôm îm.” îkéwîŝé, Mà-ééîé ’Eé àîé îm àŝ é méô: “ôbàb é môŝ îmôà îLuéçé î éééî m mîç uéŝàî wàŝ Géôé MàçDôà” wô ôàé “à uîvéŝé çéàé b à ôwé ô ôvé à ôô éà ô bé uéŝôô ô éXàîé b ééŝ ô ômàŝ.” Péàŝ éî wôŝ éé éàé uŝ ô é ŝuîŝî îŝçôvé à îŝ “ôbŝçué” àuô wàŝ wé çôéçé wî àmôuŝ Bîîŝ Iuéŝ ô îŝ à, ŝuç àŝ à Bô, Fé-éîçk Déîŝô Màuîçé, Càéŝ Kîŝé, Màéw Aô, Jô Ruŝkî, à îŝ çôŝé îé Càéŝ . Dôŝô (éwîŝ Càô), à à é wàŝ éà àmîé b Améîçàŝ ŝuç àŝ Màk wàî. “Wô kéw?” Bu é ôwî îé ô Màç-Dôà àmîéŝ, îçuî W.. Aué, .S. Eîô, à, môé éçé, Fééîçk Buéçé, Màuîçé Séàk à Jàé Yôé, îîçàéŝ bô ôu îŝŝàîŝàçîô wî àîôàîŝm à màéîàîŝm à ôu îçéàŝî àŝŝîô ô îmàîàîô (à îŝ àŝô àîôà) à àî. Aŝ é î î îŝ îmé, MàçDôà çôîuéŝ ô ŝéàk ô à éé éé ô éàémé wî é wô ô é ŝîî. Wî éŝçîé vîŝîô, é Sçôîŝ àuô uuéŝ uŝ wî wà mà ô uŝ wéé évé ô, ô wéé ô î
îîForeword wàŝ uué, à wà wé éçôîzé àŝ îé-îvî. Wé àé môé à wé çà ŝà ô ôvé; é çôŝmôŝ îŝ môé mŝéîôuŝ à wé çà uéŝŝ; à à é éà ô é uîvéŝé, wé ôé à béîévé, îŝ îéé é àuàé ô ôvé. ï Iŝ éà MàçDôà àŝ à ôu ŝué à Hé Uîvé-ŝî ô Bîîŝ Côumbîà wé D. Mààé Bôm îôuçé uŝ ôhe Princess and te Goblin î é Cîé’ŝ îéàué çôuŝé—à ï é î ôvé. ATé àvî wéŝé wî muç é-éŝŝîvé môéîŝ îéàué à àéîŝîç îôŝô, îçu-î é éXéîéçé ô ôu P.D. ŝué éàçî àŝŝîŝà’ŝ môçké ô é Cîŝîà àî àŝ é équîvàé ô béîévî à éé wéé “Ivé îvîŝîbé ukéŝ màçî àçôŝŝ é çàŝŝôôm Lôô,” ï ôu î MàçDôà’ŝ Pîçéŝŝ bôôkŝ, àŝ î éwîŝ’ŝCronicles of Narniaà î J.R.R. ôkîé’ŝhe Hob-bitàhe Lord of te Rings, é îéàué ï wàŝ ôôkî ô: uuî ŝôîéŝ àbôu ôu ŝuéàuà çôŝmôŝ. ï éw u ô Bîbé ŝôîéŝ à ô Gémà àî àéŝ, à ôm à ôu àé ï kéw à bô wéé ué, àôu ué î îféé wàŝ. ï wàŝ îŝôîçà ué à Gô àé é Ré Séà ô îŝ çôŝé éôé ô àŝŝ ôu, à ué ô Eîjà’ŝ ôéç é àîu wîôw’ŝ ŝmà ŝu ô Lôu à ôî éw ô éîué, à à Jéŝuŝ é Sô ô Gô wô ôvéçàmé éà é à éàé éôé î bô à ŝôu. Hîŝ kôwéé màé î éàŝ ô àŝ é îmàîàîvé, ŝçôôî-çà à ŝîîuà u à ŝàw çôu bé ŝu îô ô, à Cîééà à à ôô àî ômôé, à à éôé çôu àwàké ôm à ôé-ué-éà éçàé ŝéé uàmé à éà ô çéébàé à màîàé éàŝ. Hé béŝ ô àî àé, àŝ ôkîé à Buéçé àvé éXàîé, îmŝéŝ é Gôŝé u. A àŝ Màîô ôçéà àŝ ŝàî, î wàŝ MàçDôà’ŝ “ŝuémé à uîqué îT” à é çôu “bé ôîéŝŝ wî màîç.” Sô wé ï çômé ô MàçDôà’ŝ mîç wô ï àm çômî ômé ô éé çîîké àî. Wî Pîçéŝŝ ïéé îhe Princess and te Goblinï àm ôôwî é Géà-Géà-Gàmôé’ŝ uîî îvîŝîbé éà éé îô ôbî éîô ô à àéôuŝ éŝçué mîŝ-ŝîô. Wî Cuîé îhe Princess and Curdieï ŝé ôu îô à
Forewordîîî ŝàçé wéé ï çà “ŝéé éîé wàŝ ô Lôô, ô àkéŝŝ à é éà ŝk,” bu I éôu Lôô ô ŝàîŝ m ôô. Aô wî éŝé çîé ï çà éuŝ mŝé ô é éàî Ié ô ôŝéŝ. Wî Aôôŝ îPantastes, ï çà ŝà, “ï kôw à ôô îŝ çômî ô mé—à ôô îŝ àwàŝ çômî.” ïSir Gibbieï éjôîçé î éàî ôw ô “îvé î é ô çàééŝŝéŝŝ ô é ééà ôw.” HôuLilitï àb ô ô é àç à “é buŝîéŝŝ ô é uîvéŝé îŝ ô màké ŝuç à ôô ô ôu à ôu wî kôw ôuŝé ô bé ôé, à ŝô béî ô bé wîŝé!” Wî “îé Dàî” ï éçô, “ï évé kéw ô à îéé-éçé ô é à ô à wîçké àî à î ô u ôu à ôô î î é é.” D. Rôà éî’ŝ çàéu à bààçé îŝçuŝŝîô ô MàçDôà îhe Harmony Witinôéŝ ŝô muç ô é uŝ éà é àuô î émŝ ô îŝ îŝôîçà çôéX, îŝ îé-àçîô wî ééôôX éôô, îŝ ôçîé ô “béçômî,” îŝ Cîŝîà îçààîôà wôvîéw, à î é màvéôuŝ éàîŝ ô îŝ ôvéŝ. îké C.S. éwîŝ, éî îŝ ô à uçîîçà éàé ô MàçDôà à ééŝ ô ŝômé ô îŝ àéŝéîç wéàk-éŝŝéŝ. Bu ààé ô éuîé wéàkéŝŝéŝ ôwîŝàî, éî ôîŝ ô MàçDôà’ŝ à àçîévémé î çéàî “à vîŝîô ô îé éîçé b é îumîàîô à mîç vîŝîô àfôŝ. A évé u, ééî îŝ éŝé î îmé.” éî ém-àŝîzéŝ, “MàçDôà’ŝ mŝ ô ô çéàé ôé wôŝ ŝô muç àŝ é éàbé uŝ ô uéŝà é ué éàîîéŝ ô îŝ à’ŝ évéŝ à éàbé uŝ ô méé ém wî éàçé, jô, à à éàé éémîàîô ô wàk wô ô é àçé béŝôwé uô ôu îvéŝ.” éî uéŝçôéŝ à MàçDôà “ŝôw[ŝ] é u-ŝôwàbé”: “é éŝéçé ô îŝ àŝçéé é îmmàé éàî” ô îvîé àçé. Hé “ŝuàçé îçôééçé” ô éXîŝéçé à éàîŝ éà évî à ŝuféî îŝ çéà éméàé wî “à uéî àmô”: “[]é méàîŝ à uôŝéŝ ô Gô îuŝé é éîé ô îŝ ààé çàôŝ wî à ‘àmô wîî.’” Béô é ôubî ŝàôwŝ ô àîôàîŝm wé àé àbé ô àŝ îmàîàîvé wà î méàŝ ô çômé àîvé ô Gô à ééôé ô éàç ôé à ô ôu ué ŝévéŝ àŝ wé àé
îvForeword méà ô béçômé. MàçDôà ŝééŝ wî wà Séé Pîçké àŝ éŝçîbé àŝ “bîôçà” vîŝîô: é ŝééŝ é émôà à é ééà à ôçé. îŝ îŝ à àî à éŝôéŝ vîŝîô ô wà éwîŝ çàé “é bî ŝàôw” ô “ôîéŝŝ” à éméàéŝ à é wô, à à é wîé ôîî ô é ôô wîç îŝ çômî, àwàŝ çômî, ôuôu ééî. Jôî mé î wàkî àôŝîé Rôà éî, àîbàzé à é-émîé méô, î îŝçôvéî à éîŝçôvéî îmméŝé îçéŝ î é mîç vîŝîô ô Géôé MàçDôà—à vîŝîô à çà màké à é îfééçé î à ôubé wô. Aŝ Rôà ôTé ŝàŝ, “Kéé ôôkî ô é àçé.”
Monika B. Hilder Aŝŝôçîàé Pôéŝŝô ô Eîŝ îî Wéŝé Uîvéŝî Bîîŝ Côumbîà Séémbé 2013