The Indescribable God
186 Pages
English

The Indescribable God

-

Description

The God of classical Christian faith is radically transcendent--utterly beyond understanding and words. So if God is to be known it must be in the luminous darkness of unknowing.
Drawing on a wide range of primary sources--biblical, patristic, and medieval--Barry D. Smith identifies and explores seven ways of expressing the otherness of God in classical Christian thinking. By allowing historical theologians to speak for themselves, he shows how an aversion to ontotheology long precedes postmodernism.
The book first lays out the Old Testament and New Testament foundations for subsequent Christian reflections on divine transcendence. These were the teachings that the early church assumed and, with the assistance of Greek philosophy, further refined with their own set of apophatic conceptual tools. The main focus of the book is a sevenfold exposition of that theological refinement. Smith concludes by looking towards possible future theological developments within this apophatic tradition. Drawing on the theological methodology of historic Christianity, he indicates how a synthesis of the biblical teaching on the otherness of God with philosophical traditions other than those inherited from Greek philosophy is also possible.

Subjects

Informations

Published by
Published 05 October 2012
Reads 0
EAN13 9781725247345
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

THe IndescRibàble God
THe IndescRibàble God
Divine Otherness in Christian Theology
Ba r ry D. Sm I T h
E ïNDESCRïBABE GOD Dé Oééŝŝ  Cŝà Héôô
Cô © 2012 Bà D. S. A ŝ éŝéé. Eçé ô bé qûôàôŝ  ççà ûbçàôŝ ô ééwŝ, ô à ô ŝ bôô à bé éôûçé  à à-é wôû ô wé éŝŝô ô é ûbŝé. Wé: Péŝŝôŝ, W à Sôç Pûbŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
Pçwç Pûbçàôŝ A ï ô W à Sôç Pûbŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
www.wàŝôç.çô
ïSBN 13: 978-1-62032-104-1
Catalogîng-în-Publîcatîon data:
S, Bà D., 1957 Déç 4–
Hé éŝçbàbé Gô: é ôééŝŝ  Cŝà éôô / Bà D. S.
 + 168 . ; 23 ç.
ïSBN 13: 978-1-62032-104-1
1. Néàé éôô—Cŝà—ŝô ô ôçéŝ. 2. Gô (Cŝà)— ŝô ô ôçéŝ. 3. àéŝ ô é çûç. 4. Mŝçŝ. ï. é.
B148 S658 2012
Màûàçûé  é U.S.A.
Contents
Lîst o Abbrevîatîons | Introductîon |
1Biblical Data on God’s OtHerness | 1 ébéw Bbé Néw éŝàé Côçûŝô
2 God’s Essence or Nature as Unknowable19 | ééŝç O ô Côçé Gô’ŝ Eŝŝéçé àŝ Uôwàbé  Cŝà Héôô Côçûŝô
3 God as Nameless and Not in A Genus | 56 Gô àŝ Nàééŝŝ Gô àŝ Nô  à Géûŝ Côçûŝô
4 God as he One WHo Is78 | Hé Oà Méà ô Eô :– Gô àŝ é Oé Wô ïŝ  ééŝç Jûàŝ Gô àŝ é Oé Wô ïŝ  Cŝà Héôô Côçûŝô
5God as he Good | 100 Gô àŝ Gôô  é O éŝàé Pàôŝ à é Gôô Séŝŝ ô ééŝ à é Sçûéŝ Gô àŝ é Gôô  Cŝà Héôô Côçûŝô
vi
6God as Infinite | 121 Sçûà Bàŝŝ ô Gô’ŝ ïî ééŝç O ô Côçé ô ïî Gô àŝ ïîé  Cŝà Héôô Côçûŝô
7God as Invisible141 | Hé Uŝé ô é é ïŝbé  ééŝ Gô àŝ ïŝbé  Cŝà Héôô Côçûŝô
8OtHer Possibilities of Expressing he OtHerness of God | 161 Hé àô Bàà Eéŝŝ  Màààà Bûŝ Côçûŝô
Abbreviations
Açôûŝ,Dîdask. Abôŝé,De ide
Anselm Monol. Prosl.
Aristotle Anal. post. Categ. Meta. Pys.
Atanasius Adv. gent. Ar.
De syn.
Decr.
Ep. Ar.
Dîdaskalîkos (Handbook o Platonîsm) De ide ad Gratîanum Augustum (Exposî-tîon o te Crîstîan Faît)
Monologîum Proslogîum
Posterîor Analytîcs Categorîes Metapysîcs Pysîcs
Oratîo contra gentes (Agaînst te Natîons) Oratîones contra Arîanos (Oratîons agaînst te Arîans) De synodîs Arîmînî în Italîa et Seleucîae (On te Synods o Arîmînum and Seleucîa) De decretîs Nîcaenae synodî (On te Coun-cîl o Nîcaea) Epîstula ad Aros (Letter to te Bîsops o Arîca)
vii
Abbrevîatîons Augustine Cîv. Deî De Trîn. Doct. cr.
En. ps.
Fîde et symb. Io. ev. tr.
Ser. Bà,CD
Basil of Caesarea
Adv. Eunom. De Spîrîtu Ep. Hex.
BôéûŝDe Hebd.
Bonaventure Comm. sent.
Itîn. men.
Cà,Inst.
Clement of Alexandria
Paedag. Strom. Cà,De îdol. vanît.
viii
De cîvîtate Deî (On te Cîty o God) De trînîtate (On te Trînîty) De doctrîna Crîstîana (On Crîstîan Doctrîne) Enarratîones în Psalmos (Exposîtîons on te Psalms) De ide et symbolo (O Faît and te Creed) Tractatus în evangelîum Ioannîs (Homîlîes on Jon) Sermones (Sermons) Curc Dogmatîcs
Adversus Eunomîum (Agaînst Eunomîus) De Spîrîtu Sancto (On te Holy Spîrît) Epîstolae (Letters) In exaemeron (Sîx Days o Creatîon)
De Hebdomadîbus
Commentarîa în quatuor lîbros sententîa-rum(Commentary on te Four Books o Sentences) Itînerarîum mentîs în Deum (Journey o te Mînd înto God) he Instîtutes o te Crîstîan Relîgîon
Paedagogus (Tutor) Stromata (Mîscellanîes) De îdolorum vanîtate (On te Vanîty o Idols)
Cyril of Alexandria
De Trîn.Comm. în evang. Ioan.
C ô Jéûŝàé,Cat. lect.
Epraim of Nisibis CHHdF
Eusebius H.E. Praep. ev.
Géô ô Nàzàzûŝ,Or.
Gregory of Nyssa Abl.
Anîm. et res.
Or. cat.
Con. Eunom. In beat.
In cant. In eccl.
Maced.
Vît. Mos.
Abbrevîatîons
De Sancta Trînîtate (On te Holy Trînîty) Commentarîus în evangelîum Ioannîs (Commentary on Gospel o Jon) Catecetîcal Lecture
Hymns agaînst Heresîes hree Hymns concernîng te Faît
Hîstorîa ecclesîastîca (Curc Hîstory) Praeparatîo evangelîca (Preparatîon or te Gospel) Oratîon
Ad Ablabîum. Quod non sînt tres deî (On Not hree Gods) De anîma et resurrectîone (On te Soul and te Resurrectîon) Oratîo catecetîca magna (he Great Catecîsm) Contra Eunomîum (Agaînst Eunomîus) De beatîtudînîbus (Homîlîes on te Beatîtudes) In cantîcum cantîcorum (Song o Songs) In ecclesîasten omîlîae (Homîlîes on Ecclesîastes) Adversus Macedonîanos de Spîrîtu Sancto (On te Holy Spîrît. Agaînst te Followers o Macedonîus) Vîta Mosîs (Lîe o Moses)
ix
Abbrevîatîons
x
Gregory Palamas
Cap. py. Trîads é., Mand. à,De Trîn.
Irenaeus Adv. aer. Demonstr. Jéôé,C. Ep.
Jô Cŝôŝô,De încomp.
Jô CàInst.
Jon Duns Scotus DPP
Ord.
Jô ô Dààŝçûŝ,O.F.
Justin Martyr
1 Apol. 2 Apol.
Lactantius D.I. Ira Deî
Capîta pysîca (Capters Pysîcal) Trîads în Deense o te Holy Hesycasts Seperd o Hermas, Mandate De Trînîtate (On te Trînîty)
Adversus aereses (Agaînst Heresîes) Demonstratîon o te Apostolîc Preacîng Commentarîorum în epîstolam beatî Paulî ad Epesîos (Commentary o Epesîans) De încompreensîbîlî Deî natura (On te Incompreensîble Nature o God)
he Instîtutes o te Crîstîan Relîgîon
Tractatus de prîmo prîncîpîo (Treatîse on te Fîrst Prîncîple) Ordînatîo or Opus Oxonîense (Oxord Lectures) An Exact Exposîtîon o te Ortodox Faît
Fîrst Apology Second Apology
Dîvînarum înstîtutîonum (Dîvîne Instîtutes) De îra Deî (On te Anger o God)