The New Testament
488 Pages
English

The New Testament

-

488 Pages
English

Description

This is not your typical introduction to the New Testament. Rather, Bellinzoni invites the reader to understand how biblical scholars employ the historical method to understand better who Jesus of Nazareth really was and how and why oral and then written tradition about Jesus developed into the New Testament. Instead of simply summarizing the results of biblical scholarship, Bellinzoni discusses the rules of evidence and the tools of the historical method that scholars use. He then approaches the text of the New Testament by leading the reader step by step through relevant biblical texts in order to illustrate some of the tools of New Testament study and how these tools work: textual criticism, literary criticism and philology, source criticism, form criticism, redaction criticism, etc. This volume doesn't just describe the conclusions of biblical scholarship; it invites the reader to actually do biblical scholarship and thereby draw the best possible conclusions about what happened, when, and why. This volume is not limited to the twenty-seven books of the New Testament, but discusses relevant extra-canonical early Christian literature, which is critical to an understanding of the history of the early church and the development of the New Testament canon.

Subjects

Informations

Published by
Published 10 February 2016
Reads 0
EAN13 9781498235129
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

THE NEW TESTAMENT
THE NEW TESTAMENT AN INTRODUCTION TO BIBLICAL SCHOLARSHIP
A û J. B ézô
E NEW ESAMEN A ïôûçô ô Bçà Sçôàŝ
Cô © 2016 Aû J. Bézô. A ŝ éŝéé. Exçé ô é qûôàôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééŝ, ô à ô ŝ ôô à é éôûçé  à àé ôû ô  é éŝŝô ô é ûŝé. Wé: Péŝŝôŝ. W à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
W & Sôç A ï ô W à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
.àŝôç.çô
ïSBN 13: 9781498235112
Màûàçûé  é U.S.A.
01/05/2016
PREACE | x ABBREVïAïONS | x
CONTENTS
ïNRODUCïON | 1  Hé Oŝ ô Môé Bçà Sçôàŝ | 1  Hé ŝôçà Méô | 13  Hé Rûéŝ ô Eéçé | 16  Côçûŝôŝ | 20
CAPER : EXUA CRïïCïSM | 23  Wà ŝ éxûà Cçŝ? | 24  A é Méô ô é éx ô é Né éŝàé: Sôé Exàéŝ | 32  Mà 1:1 | 32  Mà 6:3 | 33  Jô 1:34 | 35  Màé 24:36 | 36  Rôàŝ 8:28 | 36  1 Jô 4:19 | 37  Côçûŝôŝ | 38  Aéx ô Càé 1 | 41
CAPER : ïERARY CRïïCïSM AND PïOOGY | 46  éà Cçŝ | 47  Hé éà ôŝ ô é Bôôŝ ô é Né éŝàé | 47  A é Méô ô é éx ô é Né éŝàé: Sôé Exàéŝ | 51  Pôô | 56  Hé Méà ô Wôŝ  é Oà Côéxŝ | 58  Hé Aûéç ô Eéŝàŝ à Côôŝŝàŝ | 60  Côçûŝôŝ | 65

C ON  E N  S CAPER : SOURCE CRïïCïSM | 67  Hé Pô ô Mà | 69  Hé é àô | 70  ûé’ŝ Géà Oŝŝô ô Màà Màéà | 76  Hé Dôûé àô | 78  Hé Sàŝ Sôûçé Q | 82  Dô Nô Wô | 84  Jéŝûŝ’ Exôàô ô éàéŝŝ Côéŝŝô | 87  Séçà M à Séçà  | 88  Côçûŝôŝ | 92
CAPER : E APOSOïC PREACïNG AND ïS DEVEOPMENS | 95  Hé Aôŝôç Péàç | 96  A ïŝ Dééôéŝ | 107  Côçûŝôŝ | 113
CAPER:ECRUCïïXïONOJESUSANDEPASSïONNARRAïVE | 117  Hé Eééçé à Dééôé ô à Pàŝŝô Nààé | 117  Hé Cûçîxô ô Jéŝûŝ  Mà | 121  Côçûŝôŝ | 128
CAPER : ORM CRïïCïSM | 132  Wà ŝ ô Cçŝ | 132  Hé ôŝ | 133  Pôôûçéé Sôéŝ | 134  Màçé Sôéŝ | 138  Pààéŝ | 144  Sàŝ | 145  ééŝ | 147  Côçûŝôŝ | 156
CAPER : REDACïON CRïïCïSM | 159  Wà ŝ Réàçô Cçŝ? | 159  Exàéŝ ô Réàçô Cçŝ | 160  Péé’ŝ Côéŝŝô | 160  Hé Réjéçô ô Jéŝûŝ à Nàzàé | 167  Côçûŝôŝ | 173
CAPER : JESUS O NAZARE: E ESCAOOGïCA PROPE | 177  Hé Qûéŝ ô é ŝôçà Jéŝûŝ: Hé Sôûçéŝ | 178
C ON  E N  S Jéŝûŝ Oûŝé é Càôçà Gôŝéŝ | 180 Jéŝûŝ, é Eŝçàôôçà Pôé ô Gô’ŝ ïé Rûé | 183 Hé Qûéŝ ô é ŝôçà Jéŝûŝ: Hé Céà | 183 Hé Qûéŝ ô é ŝôçà Jéŝûŝ: A Né ôô à O éxŝ | 185 Côçûŝôŝ | 197
CAPER : JESUS O NAZARE: E EACER O WïSDOM | 203  Hé “Sàŝ Gôŝé” Q | 203  Réééçéŝ ô é Sô ô Mà  Kôéé’ŝ Q1 | 211  Réééçéŝ ô Gô’ŝ Rûé  Kôéé’ŝ Q1 | 213  ôô à Q àŝ à ïéà Wôé | 215  Hé Gôŝé ô Hôàŝ | 222  A Eà Dàé ô éGospe o homas225 | A àé Dàé ô éGospe o homas227 |  HéGospe o homas, Eŝçàôô, à Gôŝç Hôû | 230  Côçûŝôŝ | 233
CAPER : E EARY CRïSïAN CURC | 238  Hé Eàéŝ Jéŝûŝ Môéé: Oû Sôûçéŝ | 239  Pééçôŝ | 241  Eà Pàççéŝ | 244  Hé ééŝŝ | 246  Hé Jéŝûŝ Môéé  Jûéà à Sààà à Béô | 246  Hé Eàéŝ Péàçé Méŝŝàé: Hé PéKerygma247 |  Hé Séà ô Cŝà | 251  Dŝàéééŝ ééé Pàû à Açŝ | 257  Méŝŝééŝ ô é Gôŝé | 258  Hé Méŝŝàé ô é Eàéŝ Aôŝéŝ | 262  ôûŝé Cûçéŝ | 264 Aûôŝ, Aûéçé, à é Pàçé à Dàé ô Côôŝô ô é Açŝ ô é Aôŝéŝ | 265  Côçûŝôŝ | 267
CAPER : PAU: E MAN, E MïSSïON, AND E MESSAGE | 271  Pàû é Mà | 272  Hé Eà Yéàŝ | 272  Hé Côéŝô ô Pàû à é Açŝ ô é Aôŝéŝ | 273  Hé Pŝçôô ô Pàû | 278  Pàû’ŝ Mŝŝô | 279  Pàû’ŝ Eà àéŝ | 279

C ON  E N  S A Pôôŝé Côôô | 281 Hé Eç Côôŝô ô é Eà Cŝà Côû | 283 Hé Jéûŝàé Côûç | 284 Hé ïçé à Aôç | 287 Hé Côéçô | 289 Pàû’ŝ Méŝŝàé | 290 1 Héŝŝàôàŝ | 290 1 Côàŝ | 291 2 Côàŝ | 292 Gàààŝ | 293 Pàŝ | 294 Péô | 295 Rôàŝ | 295 Sûà ô Pàû’ŝ Gôŝé | 296 Pôéŝ à Côçûŝôŝ | 300 Côôô | 300 Pàû à Açŝ | 301 Hé Pàûé ééŝ à Hé àŝŝŝô | 301 Hé Péô Béôé 49 | 302 Hé Aôç Qûéŝô | 303 Pàû’ŝ Méŝŝàé | 303 Pàû’ŝ Déà àŝ à Mà | 304
CAPER : EARY CRïSïAN GOSPES, PAR  | 305  Hé Càôçà Gôŝéŝ | 306  Eà Wéŝŝéŝ ô é ôû Gôŝéŝ | 306  Pààŝ ô éàôŝ | 306  Màçô, Jûŝ Mà, à Oéŝ | 307  ïéàéûŝ | 308  Hé Mûàô Càô | 309  Hé Sôç Gôŝéŝ | 310  Hé Gôŝé ô Mà | 311  Hé Gôŝé ô Màé | 317  Hé Gôŝé ô ûé | 323  Hé Gôŝé ô Jô | 329  Côçûŝôŝ | 335
CAPER : EARY CRïSïAN GOSPES, PAR  | 340  HéGospe o homas340 |  HéGospe o Peer | 344

C ON  E N  S Jéŝ Cŝà Gôŝéŝ: Hé éŝô | 346 ïéàéûŝ | 346 Céé ô Aéxàà | 346 Oé | 347 Eûŝéûŝ ô Càéŝàéà | 347 Eàûŝ | 348 Jéôé | 348 Jéŝ Cŝà Gôŝéŝ: Hé àéŝ | 349 Gospe o e Hebrews349 | Gospe o e Nazoreans350 | Gospe o e Ebîonîes351 | Jéŝ Cŝà Côûéŝ: Hé Sôçà ôçàô | 352 Inancy Gospe o James352 | Inancy Gospe o homas | 353 Gospe o Mary356 | Gospe o Tru | 357 àà’ŝDîaessaron | 359 Côçûŝôŝ | 361
CAPER : POS APOSOïC CRïSïANïES | 366  Jéŝ Cŝàéŝ | 367  Hé éé ô Jàéŝ | 368  Hé Gôŝé ô Màé | 369  Hé éé ô é ééŝ | 370  HéDîdace | 371  Jéŝ Cŝàéŝ  é Eàŝ | 372  DéûéôPàûé ô PôŝPàûé Cŝà | 375  Pŝéûéà  é Açé Wô | 376  Eéŝàŝ | 377  Côôŝŝàŝ | 377  2 Héŝŝàôàŝ | 378  1 à 2 ô à ûŝ | 380  Màçô | 381  Jôàé Cŝà | 382  Hé Gôŝé ô Jô | 383  Hé Jôàé ééŝ | 384  Péé Cŝà | 386  Hé Pàç ô Péé | 387  1 Péé | 387  2 Péé à Jûé | 388  Oé Péé Wŝ | 389
x
x
C ON  E N  S Gôŝç Cŝàéŝ | 389 Hé Oŝ ô Gôŝçŝ | 389 Réééçéŝ ô Gôŝçŝ  é Né éŝàé | 390 Cŝà Gôŝçŝ | 392 Côçûŝôŝ | 393
CAPER : E REVEAïON O JON | 397 Aûôŝ, Dàé à Pàçé ô Côôŝô, à éà Géé ô Rééàô | 398  Aûôŝ | 398  Dàé | 400  Pàçé ô Côôŝô | 401  Géé: Aôçàŝé, éé, à Pôéç | 402  Sûçûé ô é Rééàô ô Jô | 402  Uéŝà é Méŝŝàé ô Rééàô | 404  Hé ééŝ ô é Séé Cûçéŝ | 406  Jô’ŝ Rééàô à Açé éàûé | 407  Côçûŝôŝ | 408
CAPER : E CANON O E NEW ESAMEN | 410  Hé Béŝ ô Cŝà Wŝ | 411  Oé Cŝà Wŝ ô é Péô | 413  Hé ôàô ô é Càô | 414  Eà Côéçôŝ ô Cŝà Bôôŝ | 414  Pàû’ŝ ééŝ | 414  Hé Gôŝéŝ | 416  Hé Càôç ééŝ | 418  Açŝ à Rééàô | 418  Càôçà ŝŝ | 418  Màçô | 419  Hé Càô ô Oé | 419  Hé Mûàô Càô | 421  Eûŝéûŝ ô Càéŝàéà | 421  Côŝàé | 422 Hé Cààôûé ô Uçéà Dàé à Pôéàçé ïŝéé  Côéx Càôôàûŝ | 423  Hé Cééà Càô | 423  Aààŝûŝ’ŝ ŝ | 424  Hé Càô ô C ô Jéûŝàé | 424  Hé Càô ô é Sô ô àôçéà | 425