The Text in Play
260 Pages
English

The Text in Play

-

260 Pages
English

Description

In The Text in Play, Mike Higton and Rachel Muers conduct a series of experiments in the reading of Scripture. They experiment in the first place with a form of Christian theological exegesis of the Bible that they call "serious play"--a form of reading beyond the literal sense that is nevertheless serious about the ethical, historical, and textual responsibilities of the reader. They experiment in the second place with the practice called Scriptural Reasoning--in which Jews, Christians, and Muslims read and argue over their respective Scriptures together--and argue that the practice makes deep sense for "seriously playful" Christian readers. This constitutes the most detailed and developed account of Scriptural Reasoning yet published.

Subjects

Informations

Published by
Published 02 November 2012
Reads 0
EAN13 9781725247017
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

TheText inPlay
TheText inPlay
Experimens in Reading Scripure
M H and R  M
E EX ïN PAY Eééŝ  Réà Sçûé
Côy © 2012 Mé ô à Ràçé Mûéŝ. A ŝ éŝéé. Eçé ô é qûôàôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééŝ, ô à ô ŝ ôô ày é éôûçé  ày àé ôû ô é éŝŝô ô é ûŝé. Wé: Péŝŝôŝ, W à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûéé, OR 97401.
Càŝçàé Bôôŝ A ï ô W à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûéé, OR 97401
.àŝôç.çô
Isbn 13: 978-1-61097-859-0
Caaogung-n-Pubcaon daa:
ô, Mé.
Hé é  ày : éééŝ  éà ŝçûé / Mé ô à Ràçé Mûéŝ.
 + 240 . ; 23 ç. ïçûéŝ ôàçà éééçéŝ à ééŝ.
Isbn 13: 978-1-61097-859-0
1. Bé—éééûçŝ. 2. Bé—Cçŝ, ééàô, éç. 3. Sàçé ôôŝ. 4. éééûçŝ. ï. Mûéŝ, Ràçé. ïï. é.
bl71 T35 2012
Màûàçûé  é U.S.A.
Fo Davd F. Fod
 1
Acknowédgméns/x
ïôûçô / 1
Contents
part one: Plàyig WiH HE TEx  2 Sûà Réà à Pày: Aûûŝé à é Gôô Sààà / 11  3 Cçà Réà à Pày: Déà éé à é Déŝé ô Gô / 20  4 Kéé à à é  Pày ï: W é Réà Wôé Péàŝé Sà U? / 27  5 Kéé à à é  Pày ïï: Jû à Bé Jûé / 33  6 Kéé à à é  Pày ïïï: éàû Bôéŝ / 42  7 Uŝé Pày: Néôà  é Môàé éàô ô / 47
part two: Sciuàl REàsOig  8 Wôŝé Pŝà ïŝ ï Ayày?: Wy Cŝàŝ Càô Réà Aôé / 71  9 Wà ïŝ Sçûà Réàŝô?: ô Cŝàŝ, Jéŝ, à Mûŝŝ Cà Réà ôéé / 93 10 Pàéŝ ô ïé-à Réà ï: Sçûà Séééŝ / 115 11 Pàéŝ ô ïé-à Réà ïï: Déŝŝô, Kéôŝŝ, ôŝày / 119
Conéns
12
13
14
15
16
Wy ïé-à Réà Màéŝ Cŝà Séŝé ï: à Sàyŝ / 130 Wy ïé-à Réà Màéŝ Cŝà Séŝé ïï: Hé é à é Né / 141 Pôéçy éà à Uéà: A Cŝà Réàŝ é Qû’à / 151 Réà W à Bééé àôŝ ï: ï àéŝ à éàŝ ô ô Réôûçé / 157 Réà W à Bééé àôŝ ïï: àô, ïéô, Réçôô / 168
part three: REàdig HE BOOk Of NàuE 17 Réà é Ràô: Pày  é é à   é Wô / 189 18 éà Réà à Oé Aàŝ ï: Sé éé é Môé B / 193 19 éà Réà à Oé Aàŝ ïï: Hé Aàŝ Wé Wé O / 219  Bbogapy/ 233  Scpué ïndéx/ 241  Subjéc ïndéx/ 245
viii
Acknowledgments
arIous oF The experImenTs  ŝ ôô éé iŝ é ôû ô V ôû éŝ à çôéàûéŝ—àçûày  àôûŝ Sçûà Réà-ŝô ééŝ, ô ŝéŝŝôŝ à é Sôçéy ô é Sûy ô Héôôy ô é Aéçà Açàéy ô Réô. Wé’é àéû ô à ôŝé ô àé ûŝ ééàç à ôŝé ééŝ, à ô é àôûŝ ûŝéŝ  ô éàé ôôŝ ô ŝôé ô é çàéŝ éé ûŝé.
FROM MIKE HIGTON
“Sûà Réà à Pày: Aûûŝé à é Gôô Sààà.” A éàé éŝô àŝ ûŝé àŝ “Bôéŝŝ à Réŝéé: A éŝŝô ô S. Aûûŝé,”Angcan Héoogca Révéw85/3 (2003) 445–56. Màéà ô à éŝô ŝ éôûçé éé  é  éŝŝô ô é û-ŝéŝ. A éé éàé éŝô àŝ éŝéé à é Sôçéy ô é Sûy ô Héôôy çôééçé à é Uéŝy ô Nôà  2001. “Kéé à à é  Pày ïï: Jû à Bé Jûé.” A é-ŝô àŝ éŝéé ô é Sçûà Réàŝô Gôû à é 2009 Aé-çà Açàéy ô Réô éé  MôÉà. “Uŝé Pày: Néôà  é Môàé éàô ô.” A éàé éŝô àŝ éŝéé àŝ “Wà’ŝ à Cŝà Héôôà ô Dô  Pŝà 2” ô é ûô Héôôçà Sôçéy  éûày 2008. “Wôŝé Pŝà ïŝ ï Ayày?: Wy Cŝàŝ Càô Réà Aôé.” Eàé éŝôŝ éé éŝéé ô é Déàé ô Héôôy à Ré-ôûŝ Sûéŝ à K’ŝ Côéé, ôô,  2006 (àŝ “ïŝ Pŝà 1 Aôû Jéŝûŝ?”), à ô é çié Céé ô Cŝà Sûéŝ  2009. A ûç ŝôé éŝô àŝ ûŝé àŝ “Hé ïééŝŝy ô Sçûé: Pŝà 1 ééé Jéŝ à Cŝàŝ,”Jouna o Scpua Réasonng7/1
ix
Acknowédgméns
(2008), à ŝ àààé ôé à ://éé..à.éû/jôûàŝ/ ŝŝ/ŝŝûéŝ/ôûé7/ûé1/ŝŝ07_01_é02.. “Wà ïŝ Sçûà Réàŝô?: ô Cŝàŝ, Jéŝ, à Mûŝŝ Cà Réà ôéé.” A éàé éŝô àéàŝ àŝ “A Séŝŝô ô Sç-ûà Réàŝô” ô é ôKa éuus, Jûé 23, 2008, ôé à :// ôé.é/éôôy/?=179. Hé éŝô éé àŝô çûéŝ,  é  éŝŝô ô é éôŝ, ŝôé àéàŝ à ô à éôà Convésaons n Régon and Héoogy7/2 (2009) 129–33—à ŝŝûé éôé ô Sçûà Réàŝô—à ô à éé  à ŝŝûé (. 147–55) ô Nçôàŝ Aàŝ,abémas and Héoogy(Càé: Cà-é Uéŝy Péŝŝ, 2006). “Pàéŝ ô ïé-à Réà ï: Sçûà Séééŝ.” A ûç éàé éŝô àŝ éŝéé àŝ à ô à éŝôŝé ô à Sçûà Réàŝô- Gôû ŝéŝŝô à é 2008 Aéçà Açàéy ô Réô éé  Cçàô,  ôô ô Dà ày. A é éŝô ô ŝôé ô é àéà àŝ ûŝé  é éôà Convésaons n Régon and Héoogyéôé ûé é éôûŝ é. “Wy ïé-à Réà Màéŝ Cŝà Séŝé ï: à Sàyŝ.” A éàé éŝô àŝ éŝéé ô é Sçûà Réàŝô Gôû à é 2010 Aéçà Açàéy ô Réô  Aàà. “Réà W à Bééé àôŝ ïï: àô, ïéô, Réçôô.” Eàé éŝôŝ éé éŝéé à é Sôçéy ô é Sûy ô Héôôy çôééçé  Dûà, à ô é Déàé ô Héôôy à é Uéŝy ô Eéé, ô  2008.
FROM RACHEL MUERS
“Cçà Réà à Pày: Déà éé à é Déŝé ô Gô.” A éàé éŝô àŝ ûŝé àŝ “Déà éé à é Déŝé ô Gô: A Bé Pày à Eééŝŝ”  éJouna o Scpua Réasonng7/1 (2008), à ŝ àààé ôé à ://éé..à.éû/jôûàŝ/ ŝŝ/ŝŝûéŝ/ôûé7/ûé1/ŝŝ07_01_é04.. “Kéé à à é  Pày ïïï: éàû Bôéŝ.” A éàé éŝô àŝ ûŝé àŝ à ô Ayéŝà Sqûà Càûy, Ràçé Mûéŝ, à Rà Ràŝôé, “Wôé Réà éŝ ô Mààé,”Fémns Héo-ogy17/2 (2009) 192–209. “Réà W à Bééé àôŝ ï: ï àéŝ A éàŝ ô ô Réôûçé.” A éàé éŝô àŝ ûŝé àŝ “ï àéŝ ô ô Réô-ûçé” Coss Cuéns55/2 (Sûé 2005) 162–71. x