Theology and the Arts
210 Pages
English

Theology and the Arts

-

210 Pages
English

Description

This treatise on the importance of what the artist does--especially the man of letters--examines recent Christian appraisals of the creative enterprise and argues that Protestant interpretations of culture today are marred by their departure from Biblical faith in God as Creator.
Today, theologians find themselves writing more and more about painting, music, poetry, drama, and the novel. Many are convinced that no definition of man or interpretation of his condition is adequate if it ignores man as a creator. Some Christian writers have been content to explore the possibilities of new dialogue between religion and the arts. Others have sought to develop a theology of art--a systematic interpretation of what artists are doing, why they are doing it, and what it means in the context of the Christian story about nature, man, and God. In doing so, they have used either the image of creation, the cross, or consummation as their point of departure for an interpretation of the artist's venture.
Dr. Harned examines the merits and problems involved in the use of each image for the appraisal of the human enterprise and contends that consummation must use the doctrine of God as Creator in order to be useful to contemporary Christianity. He emphasizes the need for Protestantism to recover the idea of "the natural" and defines it in a way congruent with the theology of the Reformers.
Here are insightful answers for all who want to understand the importance of the arts, why theologians are concerned with literature and painting, and how that concern has been expressed.

Subjects

Informations

Published by
Published 15 April 2014
Reads 0
EAN13 9781725234239
Language English
Document size 14 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 Theology and the Arts By Harned, David Baily and Hein, David Copyright©1966 by Harned, David Baily ISBN 13: 978-1-62564-806-8 Publication date 3/25/2014 Previously published by Westminster Press, 1966
FOREWORD TO THE 2014 REPRINT EDITION OF THEOLOGY AND THE ARTS
Anyone pîckîng up a éàr It-éàr-ôd bôô s ééd ô wôdér  é wôr s à ôér évé réàdàbé.heology and te Arts(1966) wàs àûçéd ô é wôrd ô é Béàés, Sévé Wôdér, àd é Béàç Bôs. ï é Uéd Sàés, JFK àd béé àssàssàéd àd Ldô Jôsô àd dééàéd Bàrr Gôdwàér, bû ô é môô à àsrôàû àd ô é àdéd àd màdé s à éà ôr ûmàd. Urbà rôs rôdûçéd séàsôs ô ésô  Amérçà çés, bû réàsç ôé ôr às çàé wàs rôûdéd  é Cv Rs Aç ô 1964 àd é Vô Rs Aç ô 1965. ï 1966 é môs ràûmàç sûôà dsôçàôs—àd é àssàssàôs ô Màr Lûér K àd Rôbér F. Kééd—wéré s à çôûé ô éàrs dôw é rôàd. ï dômésç ôçs, 1966 màréd é  dé ô Amérçà béràsm àd é Gréà Sôçé—às wé às é ééçô ô Rôàd Réàà às ôvérôr ô Càôrà. hé bôd çôûs  Véàm wéré çmb ér, àd àwàr démôsràôs wéré dràw és ô ôûsàds ô rôésérs. hé ôss ô Sôû Vé-àm ô é Cômmûs Nôr àd wdésréàd dsûsômé  é wàé ô Wàéràé wéré ô éàrs àwà. ï 1966 ôû éôé çôûd s éjô à sûmmér ô û  ér Mûsà çôvérbés, éàs rû- ô é sôré ô é réé àôs ô às à sé bûç wôûd bû. As é ôû àûôr ôheology and te Artsû é wàs Ià ôûçés ô s Irs bôô, é màsréàm Prôésà ésàbs-mé wàs àç, s déômàôà éxéçûvés s réséçéd à àré àd qûôéd  é àôà réss. Dàvd Hàréd àd ôér àsûé ôb-sérvérs ô é Amérçà réôûs sçéé çôûd sçàrçé àvé ôw à 1966 wôûd màr é éà ô ôdé-Prôésà mémbérs. Màssvé çàés  Amérçà réô—éséçà é rsé ô é éw évàéçàs àd é démôràç ràsôrmàô ô é Càôç Cûrç w é lûx ô é éw mmràs—wéré jûs àrôûd é
2 FOREWORD çôrér. ï é dàw ô é Aé ô Aqûàrûs, béràô éôô wàs ô qûé é  é àsçédà, àôû bérà Crsàs wéré réàç ôû ô é séçûàr ç. ï é àwàs ô dv sçôôs, ô ôé wôûd àvé rédçéd à, It éàrs éçé, é éô-ôrôdôx Swss éôôà Kàr Bàr (d. 1968) wôûd bé àr môré ôûàr àd wdé réàd (àd réséçéd) à s bérà éérs. Sômémés wà màés à bôô réàdàbé It éàrs àtér à ûbçàô s s àûôr’s àéàd-ô-é-çûrvé sôsçàô çôûéd w résçéçé. hé àà, sômémés s ôr ércontra mundumçôçûsôs w dô é rç: wà ô éôû ôr çûûré’s çàrôûsé ô ûr àd ôûr àrrôw àés w çômé bàç  sé àd ôûr réd çôéàûé’s Nérû jàçé àd éàçé béàds w ôô ôééss. Sômé-més à ôôd ûç çà ûr à dàéd môôrà ô à çôémô-ràr çàssç, à rédsçôvéréd àd wàrm àréçàéd. Wà s é çàsé éré? Sômé ô é sé ôheology and te Artss çéàr às s sé-b dàé—éséçà s ûsé ô ô-çûsvé àûàé—bû s é ss àré ô. Vsôrs ô s bôô éxéç ô éçôûér ô à sôrçà àràç—à dûs sàéçôàç sô ô é ôd àôà rôàd éàd ô à ôs ôw àméd héôô ô Cûûré (Hô. Pàû Tç, Màôr)—w séàd dsçôvér à bûs çéér ô vé ééçûà çômmérçé. Pàr ô é réàsô ôr s bôô’s édûr àéà s ôw ô é rû ô ôûr ràdmôér’s àdvçé ô séd ôûr sçàrçé, àrd-éàréd dôàrs ô é àçqûsô ô “ôôd ôôds”: é wôûd sérvé ôû béér  é ô rû. Nôwsàd é ûçôsçôûs séxsm ô s bôô’s ôççàsôà wôrd, é ôvérà sé ôheology and te Artss ûdéràé w à éxér çràtsmà’s àéô ô ràçé àd déà. Fôrm ôôws ûçô, sé émbôdés méà, às é àûôr màés à ôwérû çàsé à àûàé mûs bé ûséd w çàré  wé àré rû ô àéd ô àd àréçàé é wôrd à Gôd às màdé. Wç s éràs wéré sômé déréé ô ûç çômés . Wà s àûôr m àvé rééd àbôû bû çôûd ô àvé û évsàéd  é md-1960s—wé, bàô é  àd, é
FOREWORD3 wôrd-rôçésséd s bôô   ô éôw éà àds—wàs ô ô é çrédbé éxé ô çàé  é ôi bû àsô é àûré àd dréçô ô à çàé: Wà à à çéûr, à Tmé Lôrd é Dr. Wô m àvé ôd ôûr ôû sçôàr, àd ôûr bôô w Id à éw àûdéçé, çômôséd ô dvdûàs ôûr més às ééd às ér rédéçéssôrs ôû ô ôé w àér ô éàr wà ôû àvé ô sà. Ft éàrs ô, évé é àç ô réàd s ô é  wàs. hé b ô àd ssûéd ô ôdà’s çûûré-sérs çômrsés à àmàr rûdôw: é ïéré àd é Pôé àd é ééçrôç àbé, é ôsmôdér dévàûàô ô à éx’s méà, é wôésàé réàxàô ô àçàdémç sàdàrds  àvôr ô çôsûmérs çrédéà, é és-çéwà ô sôrçà ôwédé àd ô éràé, à àz sû ô màérs  éérà àd ô àéçé àd àévééss àd érsôà vésmé  àrçûàr, à  vàûàô ô çéà sûççéss àd ô sàméésséss çôûéd w à évé çôém ôr “ôûmôdéd” çôdés ô ôôr àd ôr réà éxéréçé àd àççômsmé, Amér-çàs’ ûàbàséd sôssm àd rç réàvsm. ï àddô, b é wér ô dsçôé 2013–14, é ççà çôrrûô ô àûàé à é és évés ô é U.S. ôvérmé wôûd màé é çrédb à ô 1966 ôô é à àré çràç. Dàvd Hàréd s ûç, é, à més àré sô àrôûs àd ôûr çômmô çûûrà çûrréç sô débàséd—ûç, à s,  é wàs s ôd bôô ô ôô éxç àd éw réévà àd dééd ô bé môré vàûàbé àd éédû à évér béôré. Aôû à Prôésà éôô-à, é s àsô ôrûàé à Amérçà Crsàs àvé àré çéàséd ô ôçûs às mûç às é dd It ôr sx éàrs àô ô déômàôà dé. ï ôûr éçûméçà àé, Rômà Càôç éôô (às wé às é çàssçs ô Càôç srûà) éjôs à çrôss-déômàôà àéà. Nô rôû ûç àôé, ôwévér, dd Hàréd ràs é ér-dûr vàûé ô é wôr ô Jàçqûés Màrà, Eéé Gsô, àd Wàm F. Lç.
4 FOREWORD Aôû s bôô’s éràr éxàmés àré ô réçé, é àré  à môré môrà sésé ôrôû û ô dàé. Wà Hàréd çàs “é w ô ôwér à àçôwédés ô çômmmé ô rû éxçé ô é rû ô s ôw àmbô” s érvàsvé  Amérçà sôçé ô-dà; àd éréôré wô ô é ôvés é éxôrés, Géôré Orwé’s1984àd Arûr Kôésér’sDarkness at Noon, wàrrà wdé àéô s. hé w ô ôwér, Hàréd wrés, “sss à  çà ûsé wôrds w mû,” àôû “wà  dôés w ém réàés é sûrvvà ô rûé çômmû.” Wôrds béçômé wàréd ô sôàs àd ççÉs àd séréôés, wé rôààdà “çàms à sômé Ié çômmû s àbsôûé” (179). ï ôààrà àds, às Orwé wrés, wôrds béçômé Néwséà, wç sôdIés çôôrm àd révés déôôçà érés àd é-éçûà ôrà. “ïôràçé s sré”  é àd ô B Brôér; àd ûs é rçéss ô wôrds, Hàréd ôés, “s ôçzéd àwà.” Môréôvér, 1984, ràdôà ôrms ô à àvé béé rôsçrbéd. Péô-é àvé ûréd réééss sé-sérôûs. Nô àr rvés. ï à và ûmà çômmû, Hàréd ôbsérvés, “à çréàés à rvàé réàm”—àd rôm B Brôér’s ô ô véw, à’s réçsé é rôbém: s sàçé ààr rôm é sàé “çôlçs w é àbsôûs réésôs ô é rémé” (180). ï Orwé’s wôrds: “Tô dô à à sûéséd à àsé ôr sô-ûdé, évé ô ô ôr à wà b ôûrsé, wàs àwàs s dàérôûs. héré wàs à wôrd ôr   Néwséà:ownlife… méà dvdûàsm àd éççérç” (qd., 180).1984, Hàréd àssérs, résés “às réà-” às bô “ûûré ôssb” àd “àwàs résé dàér” (181). Réôrç à ûsés wôrds às srûmés ô ôwér, jàrô à déàdés àûàé àd sôr-çrçûs ôrà ôû àd çréàvé éxréssô, ôçà çôrréç çôôrmsm à sàçés àr àd é rés ô çûûré: à àré ûdàméàunàûrà àd éréôré é-réçà ûsàés ôr à àû sô ôr dàûér ô Gôd é Aûôr ô àûré. hé rûé àrs às à çrûçà rôé ô à. Lé Rûbàsôv Dark-ness at Noon, é àrs às ô é wà w s ôr ér çé-éz (ôr