Theopoetic
118 Pages
English

Theopoetic

-

Description

In today's crucible of myths, theology has a special problem. Ancient scenarios provided by Scripture are especially vulnerable to the modern outlook.
Amos Wilder, a distinguished scholar and critic, here relates the Christian faith, in depth, to the changes in modern man's sense of reality, and to the powerful new forms of spirituality that reflect these changes. The focus is upon the deeper dynamics of the religious situation--that is, upon its myths and dreams, symbols and arts--rather than upon its doctrines and social forms.
A total vision requires a mythopoetic and not only isolated visions and epiphanies. The testimony of contemporary poets and believers demonstrates that world-old myths and sagas can still have living power. As Wilder writes, "Before the message, the vision; before the sermon, the hymn; before the prose, the poem. The discursive categories of theology as well as the traditional images of sermon and prayer require a theopoetic."

Subjects

Informations

Published by
Published 01 December 2013
Reads 0
EAN13 9781725233720
Language English
Document size 12 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 Theopoetic Theology and the Religious Imagination By Wilder, Amos and Hawkins, Peter S. Copyright©1976 by Wilder, Amos ISBN 13: 978-1-62564-505-0 Publication date 2/1/2014 Previously published by Fortress Press, 1976
Series Foreword
i
vi
Series Foreword to The Amos N. Wilder Library
Gîven THe superFLuîTy oF bôôkŝ  é wôd, éé aŝ ô bé a cômég éaŝô ô éŝŝûé ôŝé a aVé gôé ôû ô . Môŝ ôté a cûôûŝ éadé ca é ŝûccéŝŝ-û ô éba ôa ô Gôôgé Bôôkŝ ô ga accéŝŝ ô wa é ûbŝg wôd aŝ ôéwŝé é dô. Bû ŝ écéméa ééVa ŝ ô ŝûIcé wé a aûô, aé a a ŝgé Vôûmé, waaŝ bég bôûg back ô ccûaô; wé éé ŝ a wôé bôd ô wôk déŝéV-g ô a éŝ aûdécé. Sûc ŝ é caŝé w Amôŝ NVé Wdé (1895–1993), wôŝé ôdgôûŝ wg, ŝag é béé a ô a céû, camŝ ôû aéô w ŝ éxaôda Vaé ô gééŝ (ôé, éŝŝa, ad mémô) ad dŝcéŝ (bbca ŝûd, éa ccŝm, éôôg). ŝ, é ma béd é ûbcaôŝ. A gt ô w-g ad a aŝŝô ô éaûé wéé Vé mûc  é am-’ŝ DNA. Naméd ô ŝ éwŝaé-ûbŝé aé, Amôŝ waŝ é édéŝ ô iVé, ôû ô wôm dŝgûŝéd ém aŝ wéŝ. Môŝ amôûŝ ô ém waŝ ŝ ô bôé, é awg ad ôVéŝ hôô Wdé, abôû wôm é
SERïES OREWORD  wôé “hôô Wdé ad ŝ Pûbc”  1980.Edûcaéd a Yaé UVéŝ, ôm wc é éVéûa écéVéd ôû dégééŝ, é aŝô ûdéôôk bbca ad éôôgca ŝûdéŝ  acé ad Bégûm bû môŝ môa a Maŝiéd Côégé, Oxôd, wéé é écôûééd é kéŝ ô Abé Scwézé (he Quest of te Historical Jesus) ad C.. Dôdd (éôw ô é ôô ô “éazéd éŝcaôôg,” wéé é éd ŝ ô éa bû ôw). héŝé éaŝ ô ŝcôôg aûcéd ŝ caéé aŝ a dŝgûŝéd Néw éŝamé ŝcôa a AdôVé-Néwô héôôgca Séma, é Ccagô héô-ôgca Séma ad é UVéŝ ô Ccagô, ad ia a aVad DV Scôô. Yé éaŝ môé cûca ô ŝ éŝôa déVéômé a ŝ académc ag waŝ ŝ ŝéVcé  Wôd Wa ï, dûg wc mé é ŝéVéd aŝ a Vôûéé ambûacé dVé  acé ad Macédôa (é-céVg éCroix de guerre) ad aé ŝaw ŝgica acô aŝ a côôa w é U.S. Am iéd aé  acé. ha é “Géa Wa” ŝaéd ŝ é ad caéé ŝ ŝûggéŝéd b é wôkŝ a backé ŝ ûbcaôŝ: ŝ iŝ bôôk, a côécô ô ôémŝ, Battle Retrospectad ŝ Vé (1923), aŝ,Armageddon Revisited: A World War I Journal (1994). Bô béa wéŝŝ ô a aûmac wamé éxéécé a éé déŝôéd m ô éVé é m gô. ô ma, é écéŝ makéd é éd ô a, bû ô ô Wdé. Uô ŝ dŝcagé é wé ô Yaé DV Scôô, waŝ ôdaéd  é Côgégaôa Cûc, ad ŝéVéd bél aŝ a aŝ mŝé  Néw amŝé. B é éd ô é 1920ŝ, ôwéVé, é waŝ back a Yaé ô dô dôc-ôa wôk  é Néw éŝamé. ïmééd b a aŝcaô w éŝcaôôg, a bac ô éôôg côcééd w “aŝ gŝ,” é ôcûŝéd éŝéac ad magaô ô ad-ôa éméŝ: déa, é éd ô é wôd, ad é ûmaé
SERïES OREWORD  déŝ ô ûma. Bû ŝ waŝ ô aqûaa éôôgca ééŝ;  waŝ ŝ wa ô a dééé ûdéŝadg ô é Gôŝé ad é méŝ  wc é Véd. ï ŝ ô dIcû ô côéc é académc ŝûd a cûmaéd Escatology and Etics in te Teacing of Jesus (1939, 1950, 1978) w é aûma ô Wôd Wa ï;  ŝ éVé éaŝé ô ûdéŝad w ôûgôû ŝ caéé é waŝ daw ô é aôca-c éaûé ô bô Jéwŝ ad Cŝaŝ. ï acé é ad béé ŝdé a aôcaŝé, ad é é éa éé ad ôck, ad ŝéé é ôûdaôŝ ô é wôd ad baé (2 Sam. 22: 8, 16). ï wôûd ô dô ô dŝmŝŝ éŝé bbca Vŝôŝ, aŝ ma dd a é mé, aŝ ŝûéa ad gôéŝqûé aaŝ; é wéé, é wôûd agûé, gôûdéd  a acûa Amagéddô é ad wéŝŝéd iŝad. “Réa” aŝ  ad béé kôw béôé é wôd ad béé ô ôé ô jûdgmé. ï waŝ mé ô éVéaô. hé côéŝôdécé Wdé ŝaw béwéé acé aôcac ad é éxéécé ô ŝ ôw gééaô—bé-wéé ôôŝ ô bbca cŝŝ ad é éVôûôŝ ô é wéé céû—ŝéd a aéad éŝabŝéd bbca ŝcôa ô bécômé a éa cc aŝ wé. ûg ô éxŝ ŝacéd ad ŝécûa, acé ad môdé, é dŝcôVééd  ém a cômmô ŝûaô, wa  a 1971 éŝŝa é caéd “akédéŝŝ ô Bég,” a “mmédac ô é damcŝ ô éxŝécé.” Wé ôû Vé  a ûéd wôd, ôû mûŝ ŝûd é ûŝ. éaûé waŝ a acé ô bég. é béga,  ac, w é acûa éaûé ô bb-ca wéŝ: aabé, m, aôcaŝé, ad Cŝa éôc  a ŝ ômŝ. MôéôVé, aé a aVé é wé-wô, dûŝ aŝ ô é Néw éŝamé académ, Wdé Véŝéd mŝé  a éxôaô ô bbca magaô a a mé (ûké é éŝé da) wé éw wéé dôg ŝô. Wa
SERïES OREWORD V écŝé waŝ é wôd é Scûéŝ aŝkéd ûŝ ô éé, ad ôw dd agûagé bg  ô é? Paabé ad aôcac wéé éŝéca cômég ô m aŝ é émégéd, é a-gûéd, ôm “a cûcbé wéé é wôd ŝ madé ad ûmadé.” Wdé dd ô aôac é Bbé “aŝ éaûé,” bû aé aŝ é Wôd ô Gôd acûaéd  a Vaé ô é-a ômŝ. é wécôméd é éw aéô bég ad b éa ŝcôaŝ ô é Scûéŝ—Nôô é, Rôbé Aé, ak Kémôdé—ad waŝ gaéû a wdôwŝ ad béé ôééd “ a acé ba ôg ôbŝcûéd b ŝaéd gaŝŝ ad côbwébŝ” (aŝ é wôé  a édôŝémé ô Aé ad Kémôdé’ŝLiterary Guide to te Bible). Yé é waŝ ô ûcca ô wa é ôûd ô é ŝacéd agé, ô dd ŝ ééŝ  éa éô éVé m ôm agûg agaŝ é Décôŝûcôŝ ôô a bbca aaVé (paceKémôdé’ŝhe Genesis of Secrecy) waŝ ia déé-maé ad ôé-édéd. ô Wdé, é Gôŝé ô Mak, ô ŝacé, waŝ “ôô ûgé ô ûzzéŝ ad mŝicaô”;  waŝ ô a côgam bû a “ôég ad côwg dŝ-côŝûé” ô gô.ï a dag môVé ô a “gûd” ŝcôa, éVé ôé ôg daw ô qûéŝôŝ ô bbca ééaô, Wdé aŝô ôééd ŝ éadéŝ ô é ôé, icô, ad dama ô é wéé céû. A éa ôa ô ŝ caéé-ôg éxôaô waŝhe Spiritual Aspects of Modern Poetry 1940; a décadé aé camé é décéa Bôŝŝ Pzé-wgModern Poetry and te Cristian Tradition(1952), heology and Modern Literature (1958), ad éhe New Voice: Religion, Literature, and Hermeneuticswéé (1969), é ôûcéŝ ô ôVéŝŝ (Pôûŝ, Gdé, Saé) ad ôéŝ (Eô, Rôbé ôwé, DaVd Jôéŝ). héŝé bôôkŝ Vé é éôôgca éadé ô bé a ôcé ôûŝéd ad caégéd
SERïES OREWORD V b wéé-céû éaûé. ôwéVé, é wéé wé ô ô ô éxad é ôzôŝ ô bbca ŝcôaŝ, bû aŝô ô déVéô a ééŝ  égô amôg ôŝé ô céd ô ŝéék  ôû. S môé ambôûŝ ŝ Wdé’ŝ 1976 bôôk, heopoetic, w ŝ ca ô a ééwa ô bbca égô ŝé ôûg é cûVaô ô é magaô. hŝ éqûéd é ŝk ô é éw, ŝég béôd é ŝaé ô é am-a ad mé-wô ô éxôé dééé waéŝ: “Od wôdŝ dô ô éac acôŝŝ é éw gûŝ, ad  ŝ ô  Vŝô ad ôacé a wé ca ca é ûkôw ad éw-amé é céaûéŝ.” Béôé é méŝŝagé, camé é Vŝô; béôé é ŝémô, é m; béôé é ôŝé, é ôém. (é béga ŝ é aŝ a wé  1923, até a, aŝ a Yaé Yôûgé Pôé.) Wdé’ŝhe Bible and te Literary Critic, ûbŝéd   1991—jûŝ wô éaŝ béôé ŝ déa  ŝ 98 éa—ôféŝ ŝ ôw éôŝécô ô a é’ŝ wôk ŝé ô a bôdé bé-wéé Scûé ad éaûé, ôcamaô ad cqûé, Gôd’ŝ Wôd ad é ôé’ŝ éw accôû ô éVég ôd. hakŝ ô W & Sôck’ŝ éûbcaô ô ŝ wôkŝ  “hé Amôŝ N. Wdé ba,” wé ôw aVé a cacé ô méé ô ôôk back ô a éxaôda Vaéd céaVé é bû ô éazé aéw wa  ŝadŝ ô ôfé ôû ûûé éxôaôŝ ô é Bbé ad ŝ éa atéé.
Peter S. Hawkins Pôéŝŝô ô Régô ad éaûé Yaé DV Scôô Néw aVé, C Ocôbé 2013
vi