Thérèse of Lisieux
162 Pages
English

Thérèse of Lisieux

-

Description

Saint Thérèse’s life testifies that holiness doesn’t require unusual deeds or huge sacrifices. Rather, the little “yeses” of everyday life, when done with a trusting heart eager to please God, are a sure path toward holiness. In her daily surrender to all that Providence placed before her, Thérèse of Lisieux lived out the divine plan. Walk along with one of the most beloved saints in history and see how her “little way” will help you draw closer to God.


Subjects

Informations

Published by
Published 15 March 2015
Reads 0
EAN13 9781457176227
Language English
Document size 4 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Thérèse of Lisieux
Saints by Our Side
Thérèse of Lisieux
By Susan Helen Wallace, FSP Foreword by DonnaMarie Cooper O’Boyle
BOOKS & MEDIA Boston
bà ô Côéss Cààô--Pûbcàô Dàà bà ô Côéss Cààô--Pûbcàô Dàà Wààcé, Sûsà éé, 1940-2013.  Éèsé ô séû / Sûsà éé Wààcé, SP ; ôéôd b Dôà-Màé Côôé O’Bôé.  1 ôé ésôûcé.  Déscô bàséd ô  ésô écôd àd CïP dàà ôdéd b ûbsé; ésôûcé ô ééd.  ïSBN 978-0-8198-7514-3 (éûb) -- ïSBN 978-0-8198-7515-0 (môb) -- ïSBN 978-0-8198-7516-7 ( d ) -- ïSBN 978-0-8198-7513-6 1. Éèsé, dé séû, Sà, 1873-1897. 2. Csà sàs--àcé--séû--Bôà. ï. é.  BX4700.4  282.092--dc23  [B]  2014036744 é Scûé qûôàôs côàéd éé àé ôm éNew Reîsed Standad Vesîon Bîbe: Catoîc Edîtîon, cô © 1989, 1993, Dsô ô Csà Edûcàô ô é Nàôà Côûc ô é Cûcés ô Cs  é Uéd Sàés ô Amécà. Uséd b émssô. A s ésééd.
Qûôàôs ôm Sà Éèsé’s àûôbôà àé béé àké ômStoy o a Sou, d Edô, àsàéd b Jô Càké, O.C.D. Cô © 1975, 1976, 1996 b Wàsô Pôcé ô Dscàcéd Càméés, ïc. ïCS Pûbcàôs, 2131 cô Rôàd, N.E., Wàsô, D.C. 20002. U.S.A. Uséd  émssô. A s ésééd.
A ôé déc qûôàôs ô Sà Éèsé àé béé àké ômSt. héèse o Lîsîeux: He Last Convesatîons, àsàéd b Jô Càké, O.C.D. Cô © 1977 b Wàsô Pôcé ô Dscàcéd Càméés, ïc. àdhe Poety o St. héèse o Lîsîeux, àsàéd b Dôàd Ké, O.C.D. Cô © 1996 b Wàsô Pôcé ô Dscàcéd Càméés, ïc. ïCS Pûbcàôs, 2131 cô Rôàd, N. E., Wàsô, D.C. 20002. U.S.A. Uséd  émssô. A s ésééd.
“M Nôéà Rôsé Pàé” ûséd  é émssô ô é Sôcé ô é é ôé, 1313 ôàé Rôàd, Dàé, ï 60559.
Côé dés b Rôsàà Ussémà
Côé bàckôûd ôô: © sôckôô.côm/ Môà_sûdô
A s ésééd. Nô à ô s bôôk mà bé éôdûcéd ô àsméd  à ôm ô b à méàs, éécôc ô mécàcà, cûd ôôcô, écôd, ô b à ômàô sôàé àd ééà ssém, ôû émssô   ôm é ûbsé.
“P” àd PAUïNE àé ésééd àdémàks ô é Dàûés ô S. Pàû.
Oà ûbséd àsSaînt héèse o Lîsîeux . . . wît conidence and ove© 1998, 2015, Dàûés ô S. Pàû
Pûbséd b Pàûé Bôôks & Médà, 50 Sà Pàûs Aéûé, Bôsô, MA 02130–3491 Péd  é U.S.A. .àûé.ô Pàûé Bôôks & Médà s é ûbs ôûsé ô é Dàûés ô S. Pàû, à éàôà côéàô ô ômé éôûs sé é Cûc  é cômmûcàôs médà.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 19 18 17 16 15
Contents
ôéôd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Péàcé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTERONE Bés1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPTERTWO A mé ô Càé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CHAPTERTHREE Cdôôd Mséés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CHAPTERFOUR Mômés ô Gàcé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. . .
CHAPTERFIVE Gô  éédôm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CHAPTERSIX Dà ô Jésûs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
CHAPTERSEVEN Séék Gôd’s W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 .
CHAPTEREIGHT Hé Pmàé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
CHAPTERNINE Gàzé Sé ô Càmé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
CHAPTERTEN Hé Càmé ô séû. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 .
CHAPTERELEVEN Hé Bdé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 .
CHAPTERTWELVE Sé ô Sôà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.
CHAPTERTHIRTEEN Càéés ô ôé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 .
CHAPTERFOURTEEN Embàc é Côss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 .
CHAPTERFIFTEEN O é Rôàd ô Càà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CHAPTERSIXTEEN Jûs é Bé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Pàé  ôô ô Sà HÉèsé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Réécô Qûésôs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Côôô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Nôés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Foreword
à HÉèsé ô séû éT é éà é à é ôû àé ô S é ôû. Wé m éd ô àssûmé à à é-ôû-éà-ôd côûd’ ôssb àé àd mûc ôé ô ôFé é ôd béôé sé côséd é éés ô s é. Péàs é m àsô màé à sé côûd’ àé àccômséd mûc à côûd bé côsdééd ôéô  é sé ô à é— jûs ô dôzé éàs. Yé, ôû Cûc ks ôésé, àûés é sdôm, àd às éé décàéd Sà HÉèsé ô séû à dôcô ô é Cûc! Wà cà é éà ôm Sà HÉèsé, é smé, ôû côsééd Càméé û? ô cà à ôû é-ôû-éà-ôd é ûs ô ô  ôéss? Sà HÉèsé’s é às à m ô jô àd àbô àéd  é éàcé ô Cs. Hé ôû HÉèsé éésséd, “M ô
îx