What Is Religion?
322 Pages
English

What Is Religion?

-

322 Pages
English

Description

What Is Religion? is one of those questions rarely asked by Christian theologians who engage in interreligious discourse. Nigel Kumar makes the case, however, that to answer the question is critical for Christian scholars attempting to negotiate multiple religious identities, as well as for those who want a clearer understanding of their own faith as religion.
Kumar takes a historical approach to answering the question. He traces the development of the concept of religion and then formulates a theological answer, not only by looking at an Indian theologian, Chenchiah, but also by listening to other secular and theological voices.

Subjects

Informations

Published by
Published 11 September 2013
Reads 0
EAN13 9781725248229
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

What Is Religion?
What Is Religion?
A Theological Answer
Nigel Ajay Kumar
WA ïS REïGïON? A éôôîcà Aswér
Côprî © 2013 Nîé Ajà Kûmàr. A rîs résérvéd. Ecép ôr brîé qûôà-îôs î crîîcà pûbîcàîôs ôr révîéws, ô pàr ô îs bôôk mà bé réprôdûcéd î à màér wîôû prîôr wrîé pérmîssîô rôm é pûbîsér. Wrîé: Pérmîs-sîôs, Wîp & Sôck, 199 W. 8 Avé., Sûîé 3, Eûéé, OR 97401.
Pîckwîck Pûbîcàîôs A împrî ô Wîp àd Sôck Pûbîsérs 199 W. 8 Avé., Sûîé 3 Eûéé, OR 97401
ïSBN 13: 978–1-62032–794-4
Caaogîng-în-Pubîcaîon daa: Kûmàr, Nîé Ajà.
Wà îs réîîô? : à éôôîcà àswér / Nîé Ajà Kûmàr.
 + 310 p. ; 23cm ; ïcûdés bîbîôràp
ïSBN 13: 978–1-62032–794-4
1. Réîîô. 2. Réîîôs. 3. éôô ô réîîô (Crîsîà éôô). 4. Cé-cîà, Pàdîpéddî, 1886–. ï. îé.
B48 K85 2013
Màûàcûréd î é U.S.A.
Contents
Preacevîî
1ïrôdûcîô: é Nééd ôr à éôô ô Réîîô1 2é Côé ô Cécîà’s éôô ô Réîîô49 3Cécîà’s éôô ô Réîîô117 4Evàûàîô ô Cécîà’s éôô ô Réîîô192 5A Crîîcà Fràméwôrk ô Fôrmûàé à éôôîcà Aswér219 6Côcûsîô275
Bîbîograpy285 ïndex307
Preface
ïn a ConTexTua Heoogy càss dûrî m éôôîcà sûdîés à é ràdûàé évé, ï wàs srûck b Aôsîûs Pîérîs’s càéé à Asîà éô-ôîàs mûs àddréss ôé ô wô vîà îssûés àcî ôûr côé—pôvér ôr réîîô. M ôw ûrbàîzéd mîddé-càss côé àd îmîéd m épérî-écé ô é àbjéc pôvér àcî ôûr àîô. Névérééss, ï àd rôw ûp î à ïdîà à wàs déép réîîôûs î bô pôôr àd ô-pôôr côés. ï àd séé à spîrîûàî, ôds, rîûàs, réîîôûs ràdîîôs—ôwévér wé cômmô ûdérsàd ésé érms—wéré wîî ïdîà’s cûûrà côré. ï àc, wé ï ét m jôb à Fîmàré mààzîé î 1998 ô jôî SAïACS, ôé ô é Irs sûppôrérs ô m jôûré îô éôôîcà édûcàîô wàs à îdû côéàûé wô présééd mé wî é Bààvàd Gîà. ï î sé wrôé: “Wé ôû Id é rû, é mé.” ï côsé ô ôcûs m réséàrc ô réîîô bécàûsé m ôw épérîécé ô à réîîôûs ïdîà ôôk mé éré. Wîé é àbôvé-sàéd épôsûré ô Pîérîs épàîs m côîcé ô réî-îô, î wàs wôrkî ô m M dîsséràîô à dréw m àéîô ô é prôbéms î é “éôô ô réîîôs.” ï à 2005 sûd, ï îvésîàéd sômé ïdîà récépîôs ô Kàr Bàr’s éôô ô réîîô. Pàrîcûàr ôcûsî ô Cécîà, Càkkàràî, àd Dévààdà, ï béà wî é às-sûmpîô à ïdîà éôôîàs dîsàrééd wî Kàr Bàr’s éôô ô réîîô, éspécîà wî îs îàmôûs réérécé ô réîîô àsunbeîe.ï àsô présûméd à é ïdîà éôôîàs wôûd ôfér vîéws sîîIcà dîfér-é rôm Bàr’s prôpôsà, côsîdérî à é émsévés àd càîméd ô réjéc Bàr. ï é côûrsé ô sûd, ôwévér, ésé àssûmpîôs wéré récî-Iéd: ï dîscôvéréd à, wîé ûdàméà dîférécés béwéé Bàr àd éàr ïdîà éôôîàs rémàîéd, ésé ïdîà éôôîàs àsô éd vîéws qûîé sîmîàr ô Kàr Bàr, évé àbôû réîîô. ô Id sûc sîmîàrî ô vîéws béwéé ïdîà éôôîàs àd Bàr sûrprîséd mé, àd ï îvésîàéd îs pôssîbé càûsés. ï ôûd à, ô é pôî à é ïdîà éôôîàs vîéwéd Crîs àbôvé réîîôs, é wéré sîmîàr
vii
viii
What Is Religion?
ô Bàr. Yé ô é pôî à é vîéwéd réîîôs ûcîôà, wî é àbîî ô pôsîîvé împàc cûûré, é ïdîà éôôîàs wéré côràr ô Bàr. A împôrà réàsô ôr é pércéîvéd côûsîô àd réjécîô ô Kàr Bàr’s vîéw ô réîîô wàs à é ïdîà éôôîàs àd Kàr Bàr wéré àkî à crôss pûrpôsés. Bàr prîmàrî àémpéd à éôô ô réîîô, é éôôîcà pérspécîvé ô réîîô. é ïdîà éôôîàs wéré àré côcéréd wî à éôô ô réîîôs, é éôôîcà îéràcîô béwéé mûîpé réîîôûs ràdîîôs. écé, ïdîà éôôîàs ôûd Bàr’s jûdmé ô réîîô ôfésîvé; î Bàr’s ûîvérsà crîîcîsm ô réîîô, é ïdîà éôôîàs pércéîvéd à réjécîô ô pàrîcûàr réîîôûs àîs. ï côcûdéd à à “pôsîîvé” vîéw ô réîîô wàs ô écéssàr ôr à pôsî-îvé îéràcîô wî/wîî réîîôs. Sô, ï prôpôséd à Bàr’s “éàîvé” éôô ô réîîô ôféréd é pôssîbîî ô à pôsîîvé éôô ô réîîôs. Déspîé é prévàîî côûsîô béwéé à “éôô ô réîîô” àd à “éôô ô réîîôs,” î wàs béôd é scôpé ô m M ésîs sûi-cîé ô épôré àd càrî é wô. Névérééss, sîcé é ï ôîcéd ôw éré wàs éérà îôràcé àbôû é îérà côràdîcîôs wîî à éôô ô réîîôs àbôû wà réîîô méà. Nô sûrprîsî, éôô-îàs ô réîîôs wéré àrd àér ô é côémpôràr dîscûssîôs àbôû é ûsé àd mîsûsé ô réîîô, àd ûs é wéré î dàér ô ûcrîîcà réLécî côràdîcôr côcéps ô réîîô î éîr wôrk. ï wàs évîdé à à mûc déépér sûd à m îîîà M ésîs wàs éédéd ô àddréss ésé îssûés. M sûbséqûé sûd ôr m dôcôrà réséàrc pûrsûéd càrî wîî ésé wô éôôîcà Iéds. As ôr é réàsô ôr côôsî ô ôcûs ô ïdîà éôôîà Cé-cîà, é béîîs àré î àôér càss. Wîé àédî é Dôcôrà Méôdôô côûrsé à SARï, Bààôré, î Mà 2006, ï wàs sûrprîséd ô séé à môs ô é réséàrc prôpôsàs b é dôcôrà càdîdàés ôcûséd ûpô Wésér éôôîàs. ï réàcîô, é éàcér àsséréd à ïdîà sû-dés mûs îéràc wî ïdîà éôôîàs bécàûsé wé àd à ôbîàîô ô ïdîà éôô. é sàéd à wîé Wésér éôôîàs àd éôôîés àd béé ôté déà wî rôm vàrîôûs àés, às ïdîà scôàrs wé mûs dîàôûé wî ôûr ôw ô împrôvé ôûr dîscîpîé. Fôr îdééd, î wé dîd ô îéràc wî ôûr ôw scôàrs, wô wôûd? ï rémémbér à ï résîséd é ôrmàîvé àûré ô é cômmé bécàûsé ï ôûd à é scôàr dîvîdé béwéé Wés àd Eàs wàs û-épû. Yé ï ôéd à éré wàs sôméî ô bé sàîd àbôû é vàûé ô dîàôûî wî scôàrs rôm ôûr ôw ràdîîô, éspécîà wé déàî wî côcérs à déép àfécéd é ïdîà côé. ï msé àd bé-éIéd rôm scôàrs, sûc às Aôsîûs Pîérîs, wô wéré sîmîàr àfécéd b
Préacé
îssûés àd réàîîés às m ôw. ûs, wîé î wàs ô é à ï décîdéd ô ôcûs ûpô Cécîà, ï kôw à à sééd wàs sôw. A îs côûd àvé ôôwéd à dàérôûs ûprôdûcîvé ràck àd î ô béé ôr é îmé îérvéîô ô Kîrà Sébàsîà, à àcû mémbér à UC, wô wàréd mé ô ô sûd réîîô ûî ï àd réàd à bôôk b S. N. Bààààdàrà. rôû Bààààdàrà’s wôrk ï béà ô ôôk à é côcép ô réîîô môré crîîcà. ï réspôsé ô îs àd sîmîàr crîîqûés ô réîîô, ôwévér, ï wàs dràw ô àpprôàc é côcép ô réîîô môré éôôîcà. Dûrî m dîsséràîô prôpôsà dràtî sàé, ï spé à ô ô îmé éàmîî é méôdôôîés béîd é éôôîés ô réîîôs î é cô-é ô côémpôràr àd éôôîcà débàés àbôû réîîô. ï wàs évéû-à céàr à à ké prôbém î é ‘éôô ô réîîôs’ dîscîpîé à î é côûsîô ôvér wà réîîô wàs àd ô wà î côûd bé àppîéd. Név-érééss, éôôîàs ràré spé îmé épôrî éôôîcà déIîîôs ô wà réîîô wàs àd îséàd wéré môré ôcûséd ô é împîcàîôs ô é côLûécé ô ôé réîîô wî àôér. As m épôràîô éd mé ô ôôk ôr scôàrs wô àd ôféréd à éôôîcà déIîîô ô réîîô, ï wàs dràw bàck ô é ïdîà à îkér wô àddrésséd é côcép ô réîîô évé béôré é ‘éôô ô réîîôs’ dîscîpîé bécàmé prévàé. Pàdîpéddî Cécîà, à îdû côvér àd à àwér, wàs é épîômé ô à à éôôîà. é wrôé sévérà împôrà àrîcés à càééd îs ééràîô ô réîk îs Crîsîàî î é pré-ïdépédécé érà. Cé-cîà wàs àsô ôé ô é éàrîés ïdîà éôôîàs ô màké à éôôîcà àssérîô àbôû wà réîîô wàs. O côûrsé é dîd ô côscîôûs wrîé à éôô ô réîîô ôr à éôô ô réîîôs, bécàûsé îs ôrmà dîscôûrsé dîd ô éîs bàck î îs dà. Fûrérmôré, Cécîà’s côcérs wéré prî-màrî éôôîcà î à îs éfôr wàs ô séék àd ûdérsàd Crîs àd wà é méàs ô ûmàî ràér à prôvîdé à ràméwôrk ôr dîscôûrsé béwéé mûîpé réîîôs. Névérééss, ï sàw à Cécîà wàs ô ô îéréséd î éôô, bû wàs àcûé àwàré ô é ‘réîîôûs’ côé wîî wîc éôô éîséd. Cécîà ûséd îs ‘éôô ô réîîô’ às à séppî sôé ôr îs Crîsôôîcà ôrmûàîôs àd îs vîéws ô réîîô prôvîdéd à ûîqûé àccéss ô é éôôîcà dîscôûrsé àbôû réîîô. Fôr à ïdîà éôôîà wô dîscûsséd é prôbém ô réîîô, ï ô ôér éédéd ô ôôk ûrér. é résûs ô m dîsséràîô wéré dràw ôvér sév-érà pàés ô ô àd àrdûôûs réséàrc. àkû, déspîé sévérà édîs î îs bôôk, m côcûsîô rôm m dîsséràîô rémàîs àré é sàmé. Béôré ï prôcééd ô présé m càsé, ï àvé à éw péôpé wô ï wîs ô àk. ï wôûd îké ô àk Dr. Crîs Bàrrîàr. é às béé m sûpérvîsôr, côûséôr, àd rîéd ôvér mà éàrs. ï àk é mémbérs ô S. Péérs’
ix
x
What Is Religion?
Aîcà Cûrc, Môréà, wô ràcîôûs ôséd m àmî î Môréà. A spécîà àks ô é Fàcû ô Présbérîà Côéé, m ôs îsîûîô î Môréà, éspécîà ô Dr. Jô Vîssérs àd Dr. Dà Sûé. ï àsô àk é Iàcîà sûppôrérs ô ôûr rîp ô Cààdà—î pàrîcû-àr Dr. Crîs àcôck àd AMO. éîr àssîsàcé sûsàîéd ûs ô éôû ôr mé ô màké é bés ûsé ô é àcàdémîc résôûrcés àvàîàbé éré. A SAïACS, ï wôûd îké ô àk Dr. Grààm àd Càrô ôûô, Dr. Asîs Crîspà, Dr. ïà Pàé, àd Dr. Côr Béémà. ï éspécîà àk Dr. Dîéér Kémmér, wô épéd mé ô ràsàé à Gérmà bôôk îô Eîs. M mà àks ô é îbràr sàf ô SAïACS, UC, àd McGî. ï wôûd îké ô àk Sîpà Wàmàré ôr ér édîôrîà àssîsàcé ôr îs bôôk. ï àsô àk é édîôrs à Wîp àd Sôck Pûbîsérs ôr bô é ôppôrûî ô pûbîs wî ém àd éî m wôrk prî réàd. ï àk m pàrés, wô sûppôréd mé ûcôdîîôà. ï àk ôûr rîéds Abrà àd Sàd, Sàdéép àd Aîr, àd Arpî àd Sîpà, wô sôôd b m àmî î dîicû îmés. ï àk m dàûér, ààrîkà, wô rémîdéd mé ô ôcûs ô wà wàs împôrà. Ad Ià ï àk m wîé, Sééà, wô sôôd b mé àd sûp-pôréd mé rôû î à. M ôpé îs à îs wôrk wî côrîbûé ô é àcàdémîc dîscûssîô àbôû réîîô, pàrîcûàr ôr ôsé wîî ô éàé wî éôôîcà vôîcés. Sîmîàr, ï ôpé à é Cûrc î ïdîà wî àké ôîcé, ô bé bô îspîréd b prédécéssôrs îké Cécîà bû àsô ô àké éàrî àd ré-séàrc àbôû réîîô môré sérîôûs—ôr é sàké ô é Gôspé.