297 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Best of the Independent Rhetoric and Composition Journals 2010, The

-

Gain access to the library to view online
Learn more
297 Pages
English

Description

THE BEST OF THE INDEPENDENT RHETORIC AND COMPOSITION JOURNALS 2010 represents the result of a nationwide conversation—beginning with journal editors, but expanding to teachers, scholars and workers across the discipline of Rhetoric and Composition—to select essays that showcase the innovative and transformative work now being published in the field’s independent journals. Representing both print and digital journals in the field, the essays featured here explore issues ranging from classroom practice to writing in global and digital contexts, from writing workshops to community activism. Together, the essays provide readers with a rich understanding of the present and future direction of the field.

Subjects

Informations

Published by
Published 26 March 2011
Reads 0
EAN13 9781602352292
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

THE BEST OF THE INDEPENDENT RHETORIC & COMPOSITION JOURNALS SERIES
THE BEST OF THE BESTTHE OF THE INDEPENDENT INDEPENDERNTICOR&HTE COMPOSITION JOURNALS 2010
OR RESS
EDITED BY Steve Parks, Linda Adler-Kassner, Brian Bailie, and Collette Caton
The Best of the Independent Rhetoric and Composition Journals
THe Best oF tHe ïndependent RHetorîc and Composîtîon JournaLs Serîes Edîtor: Steve Parks
Eàç yéà, à éà ô éôŝ ŝééçŝ é béŝ wô ûbŝé  é ééé jôûàŝ  é é ô Réôç à Côôŝô, ôôwg à çôéé é-éw ôçéŝŝ ôg jôûà éôŝ à ûbŝéŝ. ô àôà ôàô àbôû é ŝééŝ, ŝéé ://www.àôéŝŝ.çô/béŝôéçô.
THE BEST OF THE INDEPENDENT RHETORIC AND COMPOSITION JOURNALS
2010
Eé by Séé Pàŝ, à Aé-Kàŝŝé, Bà Bàé, à Côéé Càô
Pàô Péŝŝ Anderson, Sout Carolîna www.àôéŝŝ.çô
Pàô Péŝŝ C, Aéŝô, Sôû Càôà, USA
© 2011 by Pàô Péŝŝ. ïûà éŝŝàyŝ  ŝ bôô àé béé éé w éŝŝô ô é éŝéçé çôyg ôwéŝ. A gŝ éŝéé. Pé  é Ué Sàéŝ ô Aéçà
S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
bày ô Côgéŝŝ Cààôgg--Pûbçàô Dàà Açàô  Pôçéŝŝ
Côé éŝg by Dà Bàéŝéy. Pé ô àç-éé àé.
Pàô Péŝŝ, C ŝ à ééé ûbŝé ô ŝçôày à àé éŝ   à ûéà ôàŝ. Tŝ bôô ŝ àààbé  àé à gà ô-àŝ ô Pàô Péŝŝ ô é Wô Wé Wéb à ://www.àôéŝŝ. çô ô ôûg ôé à bç-à-ôà bôôŝôéŝ. ô ŝûbŝŝô ôàô ô ô  ôû àbôû Pàô Péŝŝ ûbçàôŝ, wé ô Pàô Péŝŝ, 3015 Bàçébéy Dé, Aéŝô, Sôû Càôà, 29621, ô éà éô@àôéŝŝ.çô.
Contents
ïôûçôvîî Stepen J. Parks, Lînda Adler-Kassner, Brîan Baîlîe, and Collette Caton Across the Disciplines .....................................................................2 Wg  Céà à Eàŝé Eûôé: Sàéôéŝ à Déçôŝ  ïàg Càgé3 Jon Harbord Community Literacy Journal ........................................................26 Séé Séx Wô: Ré/Côŝûçg Dŝçôûŝé ô Màg ô Céé27 Jîll McCracken Composition Forum......................................................................48 Sûŝàg Wg Téôy49 Amy M. Patrîck Composition Studies.....................................................................70 A ïçôéé Tôô: Rég é Rôé ô Séwàé  é Wg Càŝŝôô71 Laurîe E. Grîes and Collîn Gîford Brooke Computers and Composition ........................................................92 Réçôég Dééy ô Dgà Réôç93 James E. Porter JAC .............................................................................................132 Pàŝŝ ï O: Réŝg éPlagîarîsm Is TetMéàô133 Amy Robîllard
v

Contents
The Journal of Teaching Writing................................................164 ééwg à éé Sééç: A Pàgàç Péŝéçé165 Janet Bean and Peter Elbow Kairos .........................................................................................186 Séàg w Sûéŝ: Pôéŝ  Dgà Péàgôgy187 Vîrgînîa Kun, wît DJ Jonson and Davîd Lopez Pedagogy ....................................................................................194 Rééàg é Bôô Rééw: Tôwà Côàbôàô à Mûôày àçôŝŝ é Egŝ Cûçûû195 Crîstîne Tulley and Krîstîne Blaîr Reflections ..................................................................................228 Egàgg Côûy éàçy ôûg é Réôçà Wô ô à Sôçà Môéé229 Crîstoper Wîlkey
ïééw w Bôé Néûéé258 Crîstoper Wîlkey Writing on the Edge ...................................................................270 Eéyg Wàŝ Gôg Qûé Sôôy U ï Sûbé ô à ôôôé271 Davîd Bartolomae
Abôû é Eôŝ285
Introductîon
Stepen J. Parks, Lînda Adler-Kassner, Brîan Baîlîe, and Collette Caton
Ay àôôgy à àôûçéŝ ŝé àŝ ôég é “béŝ” çéày ééŝ ô éxà ŝ é, ŝ éôy, à ŝ àôàé. ô é ôû-ŝé, é, wé wà ô àçôwégé é éé çûy ô é-g é “béŝ” ô à é wôŝé éŝéàç bégŝ  é çàŝŝôô, bû àŝéŝéŝ ôgàŝ, çôégéŝ, çôûéŝ, à ûàéy, àôà bôéŝ. W ŝûç à ŝûàéôûŝy àgàç à éôéçà, ô-çà à gôbà çôéx, ày éŝéàç ôûçé w éé ô àéŝŝ ûé çôçéŝ àçôŝŝ ûé àûéçéŝ. Ay çôéçô ô é “béŝ,” é, ŝôû ô àô ôé àçûà éàçg ôé ô éŝéàç ôé, bû ŝôû ééŝé é yàç éày ô à éŝé çôéxŝ, ŝûàéôûŝy ôg àçôŝŝ éé ôàŝ, éàŝ, à éçŝô ôŝ. ï ŝôû éŝé éŝŝàyŝ à àé éé ô à ô é ébàéŝ à à ôû çûé é, àŝ wé àŝ ŝûggéŝg wàyŝ ô ŝ à éààgé éy éŝ w éôç à çôôŝô ô àôw éw ôwégé ô bé çéàé. Nô ŝ ŝûç wô é ôà ô  jôûàŝ ôy; wé àé àŝô wôé w gày bô jôûàŝ ô éŝûé é ûéà wô çôû bé çûé, ééŝég ôw ŝçôàŝ àŝ béé ŝégéé by é éàçô ô àôà wg gééŝ, éw éà, à ŝôçà é-wôg éçôôgy. A  ŝ ô à éàŝô à é “bôô” yôû àé ôw éàg w àéà ô é Wéb ŝô à yôû çà ŝéé é ôgà gà ôàŝ  wç ŝôé ô é éŝŝàyŝ ôgàé: ://www. àôéŝŝ.çô/béŝôéçô. Wé àŝô bééé à ày ŝûç àôôgy ûŝ éégé ôû ô ŝ ŝéŝé ô çôàbôàé çôéŝàô. Tô à é, wé é ày jôû-à à éé àŝ “ééé” ô ŝééç wô éŝŝàyŝ ûbŝé  é àŝ yéà. Téŝé wôû bé ôû bàŝé ŝé ô éŝŝàyŝ, ô wç é
vîî

Introductîon
“béŝ” wôû bé àw. Tŝ ôçéŝŝ àôwé é ûà éôŝ ô jôûàŝ ô ŝééç é wô éy bééé béŝ ééŝéé é gôàŝ à àŝ ô é jôûà. éé wé wàé ô éŝéç é wô, é é-ôà ŝgŝ. Té, ŝéà ô ôûçg à àôôgy wç éé ûô ôû ôw ŝéŝé ô “béŝ” ô éé à “ŝééç” gôû ô éé éàéŝ, wé éçé ô àé é ŝééçô ô éŝŝàyŝ  ŝ ôûé à ôô-ûy ô à bôà ŝçûŝŝô àôgŝ é ày àbôéŝ à ŝçôàŝ  ôû é – àjûç ŝûçôŝ, gàûàé ŝûéŝ, û é àçûy, éûé ôéŝŝôŝ, ûôzé à ô-ûôzé wôéŝ; ûàŝ wô ŝàw é ày éçàô àŝ wg ôgà àŝà-ôŝ, ŝçôàŝ, wg çéé ûôŝ, ô çàŝŝôô éàçéŝ. (Oû ôé àg  ŝ égà wàŝ ô àg à çôûy çôégé ô wô yéà àçûy àbô ôô ééŝéé, à àg wé ôé ô çôéç ô é û-ûé éôŝ.) Wôg w ôû ŝûôŝ, ééŝég éé ŝûé à éàçg ôûàôŝ, wé éŝàbŝé éàg éàŝ wô àé é éŝŝàyŝ àççôg ô à ŝé ô ôég çéà:
Açé éôŝàéŝ à bôà ŝéŝé ô é ŝçé, éô-ŝàg é àby ô éxà ôw ŝ ŝéçç ôçûŝ  à ŝûb-ŝçày àéà àéŝŝéŝ bôàé çôçéŝ  é é. Açé àéŝ ôgà çôbûôŝ ô é é, éxàg ô éàçûàg çéà éŝéŝ. Açé ŝ wé  à ŝyé à, wé bàŝé  é ŝçé, àéŝ ô égàgé w à wé àûéçé ô çôçéŝ à wé àûéçé.
Eàç éàg gôû wàŝ àŝé ô à é éŝŝàyŝ ô à ŝçàé ô 1-4, -çàg wç wô béŝ é é çéà. A éàç ôé, ôwéé, wé àŝô éçôûàgé é éàéŝ ô éxà ôû çéà. ô à éà-ŝô, é àgŝ bégà ô àé ôw ŝûôà ôçàô àéçé ôé’ŝ éàg – gàûàé ŝûéŝ ôôg ô éŝŝàyŝ à ôé bô éôy à àççé; àjûç àçûy ôôg ô ŝçûŝŝôŝ ô àbô à éàçg; wg ôgà àŝàôŝ ôôg ô ŝàégç -ŝgŝ ô àççé. A, àŝ yôû g éxéç, ày gôû àçàŝ ûŝé é ûé ôçàôŝ àŝ ûàŝ, ébéŝ ô àçûà éàgéŝ, à ŝûôày ôçàé wôéŝ ô ô é çôéçé éçŝôŝ.
Introductîon
x
ï ŝ ô ŝ çôàbôàé à çôéçé ôçéŝŝ, é, à é éŝŝàyŝ  ŝ ôûé wéé çôŝé. Tô ûŝ, é, éy àé é “béŝ” béçàûŝé éy ééç é éçŝôŝ àé by à bôà çôŝŝ-ŝéçô ô ôŝé àçé  ôû é’ŝ çàŝŝôôŝ, ôgàŝ, à ŝûôŝ. Té ŝééçé éŝŝàyŝ ééŝé ôw wôéŝ  ôû é çôŝé ô béŝ éé-ŝé é yàç éçàgé ô éàŝ à àççéŝ ôççûg  é ééé Réôç à Côôŝô jôûàŝ. Tŝ wàŝ ôû é à éôy  ûg ôgéé ŝ àôôgy. Oû àôàé, ôwéé, ôûçéŝ ûô à ŝgy éé ŝéŝé ô “ôû é” à ôw ôwégé ŝ ôûçé. Ué ŝûôày ŝûô-é jôûàŝ, ŝûç àŝCollege Englîs, ééé jôûàŝ ôé ô ô àé é éŝôûçéŝ ô àé à çôéçé ŝbé éŝéçé à ôû égôà ô àôà çôééçéŝ. A ôŝé ôéŝ wé ôû é “gàéŝ” ô ééŝé ŝ ôà éŝéàç à ŝçôàŝ, éé ŝ é ûbç ŝàçé ô é wô ô ééé jôûàŝ. A àŝ à çôŝéqûéçé, éé ŝ é ôôûy ô ŝàé é ŝgŝ çôàé  é ûb-çàô à ô éxà é éàéŝ bàŝé (wç ô ééé jôûàŝ ŝ ôé à à ééé  é çôûé éxŝéçé). Eçôôçŝ, é, àé àçg é ŝûŝààby ô éé-é jôûàŝ. ô wé çéà jôûàŝ g bé àbé ô àé é Côééçé ô Côégé Côôŝô à Côûçàô (4Cŝ), ô ŝàçé, çôéŝàôŝ w jôûà éôŝ w gg ôw é éçôôçŝ ô çôééçéŝ àé é ày ô ôwé é ôé. Exb-ô bôôŝ à çôééçé ôgà àéŝg ŝàçé àé à ôô éx-éŝé. ï àô, é éçôôçŝ ô çôégé à éàé bûgéŝ àé àŝô éé é ôé ô ééé jôûàŝ  àçàéç bàéŝ. Té éçé éçéŝŝô àŝ àŝô û é àby ô ôé ŝ-ûôŝ ô ôé éà ŝûô. A éŝé àçôŝ û é ôg-é àby ô ŝ ôà éwô ô ŝçôày ôûçô. ô wé wôû àgûé à ééé jôûàŝ ôé ŝéé àŝ é àçé éw éàŝ àé çûbàé, wéé éôéŝ à ôjéçŝ bég ô éégé ô ôgààç ôçûŝ, à éw àéwôŝ ô ôû é àé àçûàé. Réà é çàô àgéŝ  àŝéà jôûàŝ, é bb-ôgàéŝ  éçéy ûbŝé bôôŝ, à yôû’ ŝéé é àç ô -ééé jôûàŝ:Across te Dîscîplînes, Communîty Lîteracy Journal, Computers and Composîtîon, à ôéŝ. Véy ôé éŝé jôûàŝ àé à ô é ééçûà ûégŝ à ŝûô é ûbçàôŝ éàûé à é çôééçé. Téy àé à égà à ô é çôéŝà-