328 Pages
English

The Worlds of Carol Shields

-

Gain access to the library to view online
Learn more

Description

"Carol was a very fine writer and a remarkable human being, a wonderful person whose work I closely followed for more than 20 years. I interviewed her frequently over those years, with virtually every work she produced —novel, radio drama, play, book of stories. So I had a good sense of the span of her work and also her evolution as a stylist. But the key reason I wanted to make a book focusing on her life and work is that we were friends."
—Eleanor Wachtel

This book strikes the right balance between intimate accounts and literary analysis. It opens with reminiscences by close friend Eleanor Wachtel, which are followed by a study of Shields’ poetry by her daughter and grandson, then by various aspects of her fiction, including a detailed examination of her plays. It closes with reminiscences by four close friends: Jane Urquhart, Joan Clark, Wayson Choy and Martin Levin.

The 23 contributors offer new insights, new theories, and new perspectives about Shields’ illuminating career. Only one piece—her obituary written by Margaret Atwood—has been previously published.


Subjects

Informations

Published by
Published 02 December 2014
Reads 1
EAN13 9780776621869
Language English
Document size 3 MB

Legal information: rental price per page 0.0054€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

The Worlds of Carol Shields
Page left blank intentionally
The Worlds of Carol Shields
Edited by David Staines
Réààŝàŝ: Cààà Wéŝ Uéŝ ô Oàà Péŝŝ
Hé Uéŝ ô Oàà Péŝŝ àçôééŝ  àûé é ŝûô  éçééŝ ô éàé Cààà ôû é Cààà Bôô û à éŝ Cààà Bôôŝ, é Cààà Côûç ô é Aŝ, à é Oàô Méà Dééôé Côôàô (OMDC), é Cààà ééàô ô é ûàéŝ à Sôçà Sçéçéŝ ôû é Aàŝ ô Sçôà Pûçàôŝ Pôà, à éŝéçà à ô é Uéŝ ô Oàà.
Cô é: ŝ O’Ré-Béà Pôôéà: Bààà ïô éŝé: Aéé ô-Jàé à CS Côé ûŝàô à éŝ: Bàôŝ Wàçà
Library and Arcives Canada Cataloguing in Publication
Hé ôŝ ô Càô Séŝ / éé  Dà Sàéŝ.
ïçûéŝ ôàçà éééçéŝ. ïŝŝûé   à ééçôç ôàŝ. ïSBN 978-0-7766-2206-4 (.).--ïSBN 978-0-7766-2186-9 ().--ïSBN 978-0-7766-2185-2 (éû)
 1. Séŝ, Càô, 1935-2003--Cçŝ à ééàô. ï. Sàéŝ, Dà, 1946-, éô
PS8587.46Z96 2014
C813'.54
© Uéŝ ô Oàà Péŝŝ, 2014 Pé  Cààà
C2014-907212-0 C2014-907213-9
ô é éô ô ôàé MçMûé 1926–2003
Page left blank intentionally
Açôéééŝ ïôûçô DavId STaInes
Table of Contents
ô é  ôûŝé MargareT ATwood
A ïŝ Mà: Càô Séŝ  Côéŝàô à Côéŝôéçé ELeanor WachTeL
é Sûàé Rôô ô à Côç ç: é à   Càô Séŝ’ŝ Pôé à Pôŝé Anne GIardInI and Joseph GIardInI
A à “Béô-é-Sûàçé Sû ”: Càô Séŝ’ŝ Côéŝàôà Môéŝ CoraL Ann oweLLs
Gû, Gûé, à Gé Small Ceremonies ELIzabeTh WaTersTon
Réŝ é Séûé: Càô Séŝ’ŝ Côàô Nôéŝ Wendy Roy
Bô-Cçà Aééŝ: Sàà Bŝ, Pà ôé, à é Sàçà Gôç û  Càô Séŝ’ŝSwann CynThIa Sugars
Aŝŝé ïé: àé-é Aéç Te Sone AngelàTe Sone Diaries PaTrIcIa IFe
Màé-Pàé Bééé Larry’s Pary John Van Rys

2
3
5
6
8
1
5
9
1
5
3
3
1
93
113
àé ô Côéŝ
Déàûéŝ, Aàŝ: Cààà/Ué Sàéŝ Màôŝ à é ôé ô àé  é çô ô Càô Séŝ ALex Ramon
“ô Bé àû ô é ïéà ô Bé Gôô”: é Eàŝô ô Gôôéŝŝ  Càô Séŝ’ŝUnless MargareT STeFFLer
Nààé Pààŝ: Gôôéŝŝ  Càô Séŝ’ŝUnless Im eaTh
Séŝ’ŝ Gûéà Gàééŝ: Sô Sééŝ ô Déàçé à Càé SheLLey Boyd
Côô Eà  é Sô çô ô Càô Séŝ MarILyn Rose
é “Pééç G” à é “ûé G”: Eàéç Dàôûé  Càô Séŝ’ŝ “A Sçà ” à Jôçé Càô Oàéŝ’ŝ “é Sçà ELIzabeTh ReImer
Péôŝôà Dôéŝç ArITha van erk
“Gà Sà”: B Wôé à B Gééàôŝ  Càô Séŝ’ŝ PàTireenHands Nora osTer SToveL
Açéŝ àŝ àçéŝ ô é Pôçéŝŝ à Eàéé: é àé Yéàŝ ô é Càô Séŝ ôŝ CaTherIne obbs
é Vôçéŝ ô Càô Séŝ Joan CLark
é Cà ô é Aé Jane UrquharT
MSeen-Sang,Càô Séŝ: A Méô ô à Màŝé éàçé Wayson Choy
Càô Séŝ MarTIn evIn
Côûôŝ

129
143
161
177
197
223
249
263
277
293
295
299
305
313
Acknowledgements
ŝ ôô ôàé  à çôééçé ûé  é Sôçà Sçéçéŝ T à ûàéŝ Réŝéàç Côûç ô Cààà. Hé éô àéû àçôééŝ é Côûç à ŝ iàçà ŝûô. é àŝô àçô-ééŝ é ŝûô à çôôéàô ô é Uéŝ ô Oàà Péŝŝ à ŝ éçô, àà Màé, ŝ àçûŝôŝ éô, Dôé Hôàŝ, à ŝ ôûçô éô, Eàé Sçàé. Héé ûàŝ éŝéé ŝéçà ûé: Zàçà Aà àé ééà éçàô ô é à à ééçûô ô é çôééçé, çû ŝ ŝûé ŝŝ àŝ à çôûé àûô. Dôà Séŝ àé ŝ éŝŝ ô é à ô é ôà çô-ééçé à ŝûôé ŝ ôààô. Hé àé Càô Séŝ ôé é içô à ô-içô, é ôé à àŝ é éŝé éŝŝàŝ. Wôû é, éé ôû ô é ŝ ôô. Dà Sàéŝ