409 Pages
English

Tu sais, mon vieux Jean-Pierre

-

Gain access to the library to view online
Learn more

Description

Tu sais, mon vieux Jean-Pierre is inspired by the work of archaeologist Jean-Pierre Chrestien (1949–2008), who worked hand-in-glove with a generation of researchers in helping to unearth unexpected and always interesting aspects of New France.
Contributions focus first upon the door to New France in the Gulf of St. Lawrence, Newfoundland and Acadia. A second set of essays move further up the St. Lawrence and into the heartland of the continent. 
The final section examines aspects of Canadian culture: popular art, religion and communication. The essays share a curiosity for material culture, a careful regard for detail and nuance that forms the grain of New France studies, and sensitivity to the overall context that is part and parcel of how history

proceeds on the local or regional scale. 
Happily we can now dispense with old-fashioned and facile generalizations about the allegedly absent bourgeoisie, the purportedly deficient commercial ethic of the habitants and the so-called underlying military character of the colony and get down the business of understanding real people and their possessions in context.

Subjects

Informations

Published by
Published 28 April 2017
Reads 7
EAN13 9780776624587
Language English
Document size 20 MB

Legal information: rental price per page 0.0087€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

TU SAIS, MON VIEUX JEANPIERRE
TU SAIS, MON VIEUX JEANPIERRE Essays on the Archaeology and Historyof New France and Canadian Culturein Honour of JeanPierre Chrestien
Edited by John Willis
MERCURY SERIES ARCHAEOLOGY PAPER 178
CANADIAN MUSEUM OF HISTORY AND UNIVERSITY OF OTTAWA PRESS
© 2017 Canadîan Museum of Hîstory A ŝ ÉŝÉÉ. Nô à ô ŝ ôô à É ÉôûÇÉ ô àŝÉ  à ô ô  à Éàŝ ÉÉÇôÇ ô ÉÇàÇà, Çû ôôÇô-, ÉÇô, ô à ÉÉà ŝŝÉ, ôû É É Éŝŝô ô É ûŝÉ. Co-publîshed by the Canadîan Museum of Hîstory and the Unîversîty of Ottawa Press
Lîbrary and Archîves Canada Cataloguîng în Publîcatîon Tû ŝàŝ, ô Éû JÉà-PÉÉ: Éŝŝàŝ ô É àÇàÉôô à ŝô ô NÉ FàÇÉ à Cààà ÇûûÉ  ôôû ô JÉà-PÉÉ CÉŝÉ / ÉÉ  Jô Wŝ.
(MÉÇû ÇôÉÇô) (AÇàÉôô àÉ; 178) ïÇûÉŝ ôàÇà ÉÉÉÇÉŝ. ïŝŝûÉ   à ÉÉÇôÇ ôàŝ. TÉ  Eŝ ô FÉÇ. ïSBN 978-0-7766-2457-0 (ŝôÇôÉ). ïSBN 978-0-7766-2458-7 (PDF) 1. Cààà—Hŝô—Tô 1763 (NÉ FàÇÉ). 2. MàÉà ÇûûÉ—Cààà. 3. Cààà—AqûÉŝ. 4. Cààà— Hŝô—1763-. ï. CÉŝÉ, JÉà-PÉÉ, 1949-2008, ôôûÉÉ ïï. Wŝ, Jô, 1954-, Éô ïïï. Cààà MûŝÉû ô Hŝô, ŝŝû ô ïV. SÉÉŝ: MÉÇû ŝÉÉŝ V. SÉÉŝ: AÇàÉôô àÉ (Cààà MûŝÉû ô Hŝô); 178 FC305.T83 2017 971.01 C2017-902221-0E C2017-902222-9E How To Order A àÉ ôÉŝ ûŝ É ÉÇÉ ô É UÉŝ ô Oàà PÉŝŝ: Web:.Éŝŝ.ûôàà.Çà Emaîl:ûô-ûô@ûôàà.Çà Phone:613-562-5246 A ôÉ ôÉŝ à É ÉÇÉ ô ÉÉ É UÉŝ ô Oàà PÉŝŝ (àŝ àôÉ) ô ô É Cààà MûŝÉû ô Hŝô: Web:://.ŝôûŝÉû.Çà/ ŝô/#ûÇàôŝ Emaîl:ûÇàôŝ@ŝôûŝÉû.Çà Phone:1-800-5550-5621 (ô-ÉÉ) ô 819-776-8387 (Nàôà Càà RÉô) Maîl:Mà OÉ SÉÇÉŝ Cààà MûŝÉû ô Hŝô 100 àûÉ SÉÉ GàÉàû, QC K1A 0M8
TÉ UÉŝ ô Oàà PÉŝŝ àÉû àÇôÉÉŝ É ŝûô ÉÉÉ ô ŝ ûŝ ŝ  É GôÉÉ ô Cààà, É Cààà CôûÇ ô É Aŝ, É FÉÉàô ô É HûàÉŝ à SôÇà SÇÉÇÉŝ ôû É Aàŝ ô SÇôà PûÇàôŝ Pôà à É UÉŝ ô Oàà.
Cô É: RôÉ MÇCà (Eŝ) à NàÉ EŝÉ (FÉÇ) PôôÉà: Bààà ïô (Eŝ) à Càà RûÉ (FÉÇ) TÉŝÉ: ÈŝÇ É. CôÉ Éŝ: ÈŝÇ É.
The Mercury Serîes S Cààà à  ŝÉÇàZÉ, ÉMercury SerîesÉŝÉŝ ÉŝÉàÇ ô É Cààà MûŝÉû ô Hŝô à ÉÉŝ ô É ûŝ ÉÉŝÉ ô É UÉŝ ô Oàà PÉŝŝ. CÉàÉ  1972, ÉMercury Serîesŝ É Cààà MûŝÉû ô Hŝô’ŝ à ÉÇÉ ô É ûÇàô ô àÇàÉÇ ÉŝÉàÇ, à ÇûÉŝ ûÉôûŝ àà Çôûôŝ  É ŝÇÉŝ ô Cààà ŝô,àÇàÉôô,ÇûûÉ à Éôô.Bôôŝ  É ŝÉÉŝ àÉ ûŝÉ  ÉÉ Eŝ ô FÉÇ, à à ÇûÉ à ŝÉÇô-àûàÉ ŝûà.
La Collectîon Mercure RÉàqûàÉÉ ÇààÉÉ É àûÉÉ ŝÇàŝÉ, àCollectîon Mercureû Éŝ ôûàÉŝ ôà ŝû Éŝ ÉÇÉÇÉŝ ÉÉÇûÉŝ àû MûŝÉ ÇààÉ É ’ŝôÉ, É ÉÉ ŝ’àûÉ ŝû É ŝàô-àÉ Éŝ PÉŝŝÉŝ É ’UÉŝ ’Oàà. MŝÉ ŝû É É 1972, àCollectîon MercureÉŝ É Çà ÇûÉ qû’ûŝÉ É MûŝÉ ÇààÉ É ’ŝôÉ ôû ûÉ ŝÉŝ ÉÇÉÇÉŝ ŝÇÉqûÉŝ. EÉ ÇôÉ ûŝÉûŝ Çôûôŝ ÉàqûàÉŝ À ’ŝôÉ, À ’àÇôôÉ,À à ÇûûÉ É À ’ÉôôÉ ÇààÉÉŝ.Éŝ ôûàÉŝ É à ŝÉ ŝô ûŝ É ààŝ ôû É ààŝ, É ŝ ÇôôÉ û ŝû àŝ ’àûÉ àûÉ ôÇÉÉ
Pour commander Éŝ àÉŝ É àûÉŝ ààŝ ôÉ àÉŝŝÉ Éûŝ ÇôàÉŝ àû PÉŝŝÉŝ É ’UÉŝ ’Oàà : Web :.ÉŝŝÉŝ.ûôàà.Çà Courrîel :ûô-ûô@ûôàà.Çà Téléphone:613-562-5246 Éŝ àÇûÉŝ ôÉ àÉŝŝÉ Éûŝ ÇôàÉŝ ŝô àû PÉŝŝÉŝ É ’UÉŝ ’Oàà (ô ûŝ àû), ŝô àû MûŝÉ ÇààÉ É ’ŝôÉ: Web :://.ûŝÉÉÉŝôÉ.Çà/ ààŝÉ/#ûÇàôŝ Courrîel :ûÇàôŝ@ûŝÉÉÉŝôÉ.Çà Téléphone:1-800-5550-5621 (ûô ŝàŝ àŝ) – 819-776-8387 (ô É à ÇààÉ àôàÉ) Poste :SÉÇÉ Éŝ ÇôàÉŝ ôŝàÉŝ MûŝÉ ÇààÉ É ’ŝôÉ 100, ûÉ àûÉ GàÉàû (QûÉÇ) K1A 0M8
Abstract
Tu saîs, mon vîeux Jean-Pîerre ŝ à ôô ô Éŝŝàŝ ŝÉ  É ÇàÉÉ ô àÇàÉôôŝ JÉà-PÉÉ CÉŝÉ, ô ôÉ ôÉ à É Éàŝ à É Cààà MûŝÉû ô Hŝô. JÉà-PÉÉ’ŝ ôÉŝŝôà É ôûÇÉ ô àôûŝ àŝÉÇŝ ô É FÉÇ ÉÉÉÇÉ: ÇÉàÇŝ, É ŝÉ, ààô, à ŝôÇà ŝô. HÉ ôÉ à  ôÉ  ÉŝÉàÇÉŝ à ŝôàŝ  ûÉà àôûŝ àŝÉÇŝ ô ôû Çôôà àŝ.TÉ ŝû ô NÉ FàÇÉ àŝ ÉÉ ÇôŝÉà ÉÉÉ àŝ à Éŝû. SÇôàŝ àÉ ÉôÉ à ŝôŝÇàÉ àà ô ÉôôôÉŝ à àôàÇÉŝ, ôûÇ ûàÇÉ à ŝôÉÉŝ ŝûŝ ŝ. Hà, É Çà ô ŝÉŝÉ  ô-àŝôÉ à àÇÉ ÉÉàZàôŝ àôû É àÉÉ àŝÉ ôûÉôŝÉ, É ûôÉ ÉÇÉ ÇôÉÇà ÉÇ ô É ààŝ, à É ŝô-ÇàÉ ûÉ à ÇààÇÉ ô É Çôô à É ô É ûŝÉŝŝ ô ûÉŝà Éà ÉôÉ à É àÉà ôŝŝÉŝŝôŝ  ÇôÉ. TÉ àÇÉŝ ÉàûÉ ÉÉ ôÉ à ŝÉ ô àôûŝ ÉôÉ à/ô ûÉŝûÉ Éŝôŝ ô ôû Çôôà àŝ.TÉ AàÇ ÉŝÉÇÉ (Pà 1) ÉôÉŝ ô NÉôûà, à É ÉàÇÉ ô É Gû ô S. àÉÇÉ, ŝÉ É ôÉ ô É ôÉ, ôàÉ ÉÇôûÉ ô É FÉÇ  É S. àÉÇÉ RÉ à É Çôû Éô. NÉôûà à ôûŝôû ÉàÉ ô ÇôÇÉŝ ô É ô ôûôû É ŝÉÉÉÉ à, ô É àÉ, ÉÉÉ ÇÉûÉŝ. TÉ ŝô ôÉŝ ô ŝô àÉ É Éà-ŝÉÉ-ÇÉû “Éà ô ŝÇôÉ.” Mô à (Pà 2), àÉàû (ÇÉàÇ) ôŝ à ŝô Éŝ àô àÇàÉôôŝŝ ô ÉàÉ ŝôÉ àŝÉÇŝ ô ÇôôZàô: É ÉÉÇàôŝ ô É Çôôŝŝ, ô É à-ÉÉ, à à É ÉÉŝ ÉÇàÉ. TÉ ûŝû ô ô  É û àÉ ûŝÉ É FÉÇ ô É ÇôÉ àŝ à àŝ Hûŝô Bà. TÉ Éà ÉÉÉ û àÉŝ ŝÉ Fô CûÇ, à É ïÉôûŝ ŝûÉŝ à ûŝÉŝŝ àŝŝôÇàÉŝ ôûŝÉ É ô ÉÉàŝ à ÉôÉ à àÉ ôÉ ô FÉÇ ÇôôZàô.A ŝû ô É û àÉ àôû Môà Éŝ ûŝ à, à Éàŝ ô É Éôôà ÉŝÉÇÉ, É Çôôŝŝ ô NÉ FàÇÉ ÉÉ à ûŝÇÉ ôû, ÉÉ ôÉ ÉÉŝ ô ôŝÉ  àûô ô ôŝÉ ô ô àûô. TÉŝÉ Çôôŝŝ ÉÉ ôÉ à  ô àŝô É ô ŝÉŝ ô Éà ôŝ àŝ ŝÇ ô ôŝÉ ô É ôôÉ. TÉ à ŝÉÇô ô É ôô (Pà 3) ôÇûŝÉŝ ô É Éô àÉ NÉ FàÇÉ. TÉ à àŝÉŝ ô ôûà à  É ŝô ô QûÉÇ ô àôà à ô à àÉ ÉàÉ.TÉ Çôàŝô ÉÉÉ àôà àŝÉ à É ŝÉà-ŝÉ àŝÉŝ  ŝûÉ àŝÉ ÉÉôŝ. RÉàÉŝ É àÉ É àÇ ôàŝ ô MàÇ Côû, QûÉÇ— JÉà-PÉÉ’ŝ ôÉ û—ôô ô à à ôàŝÉ ÇôŝŝÉŝ. TÉŝÉ àÉ ŝûôŝÉ ô ôô àÉ É àû, û ÉÇôÉ ÉàÉŝŝ ôÇÉ É ôûàô ô ÉÉ ÇûÉŝ. àÉŝ ô à à É, É à Çôûô, ŝ à ŝÇûŝŝô à ÉÉŝ à (ÇôûÇàô)  ŝ ôà à É àÉŝàôŝ. ï àÉŝ É ŝô ô Cààà ÇôûÇàô ô NÉ FàÇÉ û ô ÉÉ ô É Fŝ Wô Wà  1914.TÉ àÉŝ ô à (ÇôûÇàô) à àÇÇûûàÉ ôÉ É àÉ ô ôÉà à ÇôÇûÉ: É ÇôÉÉ  à ÇôÉÉ ôÉ àôÉ.TÉ àÉ ÉààÉ ŝà ôÉ à àÉ ôÉ à ô ô ŝûŝàÉ ŝôÇà ÉÉŝ.
v
Résumé
Tu saîs, mon vîeux Jean-PîerreÉŝ û ÉÇûÉ ’Éŝŝàŝ ŝ É à ÇàÉ É ’àÇôôûÉ JÉà-PÉÉ CÉŝÉ, qû à àà Éà ûŝ É 20 àŝ àû MûŝÉ ÇààÉ É ’ŝôÉ. Dàŝ ŝà É ôÉŝŝôÉÉ, JÉà-PÉÉ à û ûŝÉûŝ àŝÉÇŝ É ’àÉûÉ ÇôôàÉ ààŝÉ : à ÇàqûÉ, à êÇÉ, à ààô É ’ŝôÉ ŝôÇàÉ. ï à àà àÉÇ Éŝ ÇÉÇÉûŝ É Éŝ ŝôÉŝ À à ŝÉ àû jôû É Éŝ àŝ É ôÉ àŝŝ Çôôà. SÉŝ ààû ô ÉàÇ ’ûÉ É à NôûÉÉ-FàÇÉ. Éŝ ŝÇàŝÉŝ ô àô û ÉŝÉÉ ÇôÉÉ É ôÉŝ É ’àôÇÉŝ, qû ô àôû À Éŝ ŝûàŝ ûàÇŝ É àôŝ ŝûÉàŝ. Pà ôÉû, ôûŝ ôûôŝ àûjôû’û ôûŝ ŝÉŝÉ É ÇÉàÉŝ àŝ àÇÉŝ É ŝûÉŝ, À ŝàô à ÉûÉ àŝÉÇÉ ’ûÉ ôûÉôŝÉ, ’qûÉ ÇôÉÇàÉ ÉûÉ àŝÉ Éŝ ààŝ É É ÇààÇÉ ŝô-ŝà àÉ É à ÇôôÉ. Nôûŝ ôûôŝ É ÇôÉÇÉ À Éû ÇôÉÉ à àÉ É Éŝ Éŝ, ÇôÉ Éûŝ Éŝ àÉŝ, àŝ É ÇôÉÉ É Éû ôqûÉ. Éŝ ÇàÉŝ É ÇÉ ôûàÉ ôÉ û àÉû Éŝ ÉŝÉŝ ôÉŝ ôàÉŝ ôû ŝûŝàÉ ûÉŝ É ôÉ àŝŝ Çôôà. CôŝàÇ À à ô É ’AàqûÉ, É ÉÉ ôÉ ôÉ ÇôÉ TÉÉ-NÉûÉ, ŝûÉ À ’ÉÉ û ôÉ û Sà-àûÉ, ÇôŝûÉ û àà-ôÛ É à ôûÉ É àŝÉ ÇôûÉÉ û ÉûÉ Sà-àûÉ É û àŝ à Éŝ Fààŝ. ’ààÉàÇÉ É TÉÉ-NÉûÉ É É ôûŝôû Éŝ ÉÉûÉ ûÉ É É ŝôûÇÉ É ôÇÇûàô ôû àû ô Éŝ xvîî É xvîîî ŝÇÉŝ. ’ŝôÉ É ŝ’Éŝ àŝ àêÉ É àŝ ’« É É à ÇôûÉÉ », Ç’Éŝ-À-É àû û û xvî ŝÇÉ. CôŝàÇ À ’ààÇÉ À ’Éû Éŝ ÉÉŝ, É ÉûÉ ôÉ ÉàÉ Éŝ àÉàû, Éŝ ôŝ (ÇàqûÉ) É Éŝ Éŝ É ûÉûŝ qû ÉÉÉ àû àÇôôûÉŝ ’ûÉ ÇÉàŝ àŝÉÇŝ É à Çôôŝàô : Éŝ àÉÉŝ Éŝ Çôôŝ, Éûŝ ôÉŝ É àÇÉÉ É ’ôûô É Éû É. É ô  à É ÇôÉÇÉ É à ôûûÉ à ÉÇôûà Éŝ Fààŝ À ŝ’àÉûÉ À ’Éû û ÇôÉ, jûŝqû’À à àÉ ’Hûŝô. Éŝ ÇàÉŝ ÉÉ Éŝ àÇÉÉûŝ É ôûûÉ É Éûŝ ôûŝŝÉûŝ àûôÇôÉŝ É àÉàÉŝ ÇôÉÇàû É Éŝ Éŝ ôÉŝ ’ûÉ Çôôŝàô ààŝÉ qû à Çôû. UÉ ûÉ ŝû É ÇôÉÇÉ É à ôûûÉ àŝ à ô É Môà ôûŝ àÉÉ qûÉ Éŝ Çôôŝ É à NôûÉÉ-FàÇÉ ôàÉ û ôûÉ ŝÇ, à Éŝ Éàŝ qûÉ Éûŝ ŝûôôŝ. CÉŝ Çôôŝ àÉ ûŝ qûÉ Çŝ À à Éûŝ ôÉŝ ôÉŝ, qû àÉ ŝÇÉŝ É ÇÉÉŝ É à ôôÉ. É ôŝÉ ôÉ É ’ôûàÉ ŝÉ ÉÇÉ ŝû à ôÉ ŝûà ÇÉÉ É à NôûÉÉ-FàÇÉ. EÉ ÉàÉ Éŝ Çàû Çôûàŝ ŝôqûÉŝ É ’à ôûàÉ àû QûÉÇ, É ’à àôÉ àû à. à Çôààŝô ÉÉ ’àŝÉ àôÉ É É àÉû àû û ôÉô É àqûÉà ŝÛÉÉ àŝ É àÉ ŝôûÇÉ Éŝ ÉÇÉûŝ. CÉŝ ÉÉŝ ôûô ÉŝûÉ àÇôû Éŝ ôûÉŝ É ÇààÉ û Çô É MàÇ (à ô ’ôÉ É JÉà-PÉÉ), àû QûÉÇ, À à ÉÇÉÇÉ É Çô É ÇÉ. CÉŝÉŝ ôÉ Éŝ Éŝ, ÉÉŝ ô ôÉŝŝÉÉ Éû É Éû ŝÉŝ É àŝô û ÉÇû É à Éô. É ÉÉ ÇàÉ, ûÉ ŝÇûŝŝô ŝà À ÉÉ Éŝ ÇàÉŝ ŝôûŝ ôÉ ôàÉ É ÇÉ, ÉàÉ ’ŝôÉ É à ÇôûÇàô àû Cààà, É à NôûÉÉ-FàÇÉ jûŝqû’À à ÉÉ É à PÉÉ GûÉÉ ôàÉ, É 1914. Éŝ ŝàÉŝ ’ÇàÉŝ àÇÇûûÉŝ àû  û Éŝ ŝÉ ÇÉàûÇÉ É ŝÉ ÇôÉŝÉ : ÉÉŝ àŝÉ ÉÉ ÉÉŝ, ôû É ŝÉ Çôà. EÉŝ ÉÉûÉ ôûÉôŝ ŝ ’àÇûà É É qû’ô ŝ’ ààÉ ’û ô É ûÉ ŝôqûÉ. vi
Table of Contents
Abstract..............................................................................................................
Résumé...............................................................................................................
Acknowledgements...........................................................................................
Introductîon John WîLLîs .......................................................................................................... RÉÉÉÇÉŝ ....................................................................................................
Part I
Introductîon Prehîstorîc Fîsh KarenRyan.........................................................................................................
Chapître 1 e Les Françaîs dans les eaux nord-amérîcaînes auXVIsîècle : un retour légîtîme sur le contexte de l’époque Bernard ALLaîre .................................................................................................. ïôûÇô ................................................................................................... É Éŝ Fààŝ À TÉÉ-NÉûÉ àû û û xvî ŝÇÉ ......................................... àôôôàÉ............................................................................................Éŝ àÇÉûŝ É ’àûÉàô É à ŝÉÇÉ ààŝÉ .................................... Éŝ ôàÉŝ ’Éôàô ûÇàŝ : ôûÉŝ, àÉÉŝ É ÉÉÉÉŝ................ CôÇûŝô É ÉŝÉÇÉŝ ûûÉŝ .................................................................. à ÉÇÉÇÉ àŝàôàÉ............................................................................. OûàÉŝÇŝ................................................................................................
Chapter 2 Fîsher Men at Work: The Materîal Culture of the Champ Paya Fîshîng Room as a Gendered Sîte Peter E. Pope ....................................................................................................... ïôûÇô ................................................................................................... EÇààôŝ à Cà Pàà............................................................................. SÉàŝôà Fŝ Rôôŝ àŝ GÉÉÉ SÉŝ ..................................................... TÉ MàÉà EÉŝŝô ô GÉÉ ................................................................ FàôHôÉ..............................................................................................RÉÉÉÇÉŝ .....................................................................................................
vii


1 11
15
17 17 20 21 25 27 32 37 38
43 44 45 48 50 56 58
Chapter 3 Lîfe în a French Atlantîc Fîshîng Vîllage: A Look at the Outports of Île Royale 1713–1758 Anne Marîe ane Jonah, wîth Rebecca Dunham ............................................... ïôûÇô ................................................................................................... TÉ Nô AàÇ FŝÉ ........................................................................... Éà NÉôûà ................................................................................. SÉÎÉRôàÉ..........................................................................................SÉÉOûôŝ......................................................................................Habîtants-pêcheursà FŝÉÉ..................................................................... A TàŝààÇ Côû/Côŝŝ-Cûûà EÇôûÉŝ.................................. TÉ ïàÇ ô Wà ......................................................................................... BÉÉà É SûàÇÉ........................................................................................ RÉÉÉÇÉŝ .....................................................................................................
Chapter 4 Bread Ovens and Bakîng în Nîneteenth-Century Breton Fîshîng Statîons of Newfoundland Genevîève Godbout ............................................................................................ Nô AàÇ FŝÉÉŝ.................................................................................. TÉ Cà Pàà BÉà OÉ ........................................................................ BÉà à Bà  MôÉ Bà ............................................................ CôÉ à RÉÇôÇ .......................................................................... AÇôÉÉÉŝ ........................................................................................ RÉÉÉÇÉŝ .....................................................................................................
Chapter 5 The Atlantîc Travels of Henrî Brunet, a Mîgrant Merchant în Seventeenth-Century French Newfoundland Amanda Crompton.............................................................................................. Fŝ à Tà  Eà MôÉ FÉÇ NÉôûà .......................... BûÉŝPàÉŝ...............................................................................................BûÉ’ŝ BûŝÉŝŝ AŝŝôÇàÉŝ ............................................................................ TàÉÉ, MÉÇà, MàÉ........................................................................... PÉôÉ à PàÇÉŝ  NÉôûà .............................................................. CôÇûŝô..................................................................................................... AÇôÉÉÉŝ ........................................................................................ RÉÉÉÇÉŝ ....................................................................................................
viii
63 63 65 66 69 71 74 76 83 88 89
91 93 94 101 103 106 106
109 110 112 113 115 116 123 125 125
Part II
Introductîon: Tobacco Teeth JanetYoung.........................................................................................................
Chapter 6 Smokîng Pîpes as Sîgnîiers of French Creole Identîty Gregory A.WaseLkov .......................................................................................... ïôûÇô ................................................................................................... TÉ CÉàô ô FÉÇ Nô AÉÇà ïÉÉŝ ........................................ M’àq-SÉ Sô PÉŝ àŝ ïÉ SIÉŝ........................................ SôûÉ Dŝûô ô M’àq-SÉ Sô PÉŝ................................. ôûŝàÉ ................................................................................................. É Pàŝ Éŝ ïôŝ ................................................................................... RÉÇôŝÉ M’àq-SÉ PÉŝ............................................................... AÇôÉÉÉŝ ........................................................................................ RÉÉÉÇÉŝ .....................................................................................................
Chapître 7 Les « batteaux plats » de Nouvelle-France CharLes Dagneau................................................................................................ ïôûÇô ................................................................................................... à ÇôŝûÇô Éŝ àÉàû àŝ ................................................................... UÉ ôûÇô ÇôûÉ É ŝààŝÉ ........................................................ ’ûŝàô Éŝ àÉàû àŝ ......................................................................... UÉ ÉàÇàô ààÉ À ŝô ÉôÉÉ .............................................. Éŝ àÉàû û ô : ûÉ à ÇôôàÉ ô-àÇàÉ .............................. CôÇûŝô..................................................................................................... OûàÉŝÇŝ................................................................................................
Chapter 8 If These Pots Could Talk: French Stoneware în Eastern Canada, cîrca 1540–1760 MéLanîe J. Gervaîs................................................................................................ ïôûÇô ................................................................................................... MÉôôô..................................................................................................CààÇÉZàô ô FÉÇ SôÉàÉ ............................................................ TÉÇÇà AŝÉÇŝ, Fôŝ, à FûÇôŝ ......................................................... FÉÇ PôûÇô RÉôŝ............................................................................ TÉ Dŝûô ô FÉÇ SôÉàÉ  QûÉÉÇ .......................................... PôÉàÇÉ RÉôŝ  FàÇÉ........................................................................ FÉÇ SôÉàÉ OûŝÉ QûÉÉÇ................................................................. CôÉŝ ô UŝÉ ô FÉÇ SôÉàÉ............................................................. ix
133
137 137 138 139 143 143 150 150 154 154
161 162 163 167 169 171 172 174 175
177 177 178 180 180 182 184 186 187 188