98 Pages
English

Emotional Pain

-

Gain access to the library to view online
Learn more

Description

Bongekile Joyce Mbanjwe’s collection of poems in isiZulu, Izinhlungu Zomphefumulo, with accompanying English translations, is aimed at exposing pain, confusion and the different types of abuse that we face everyday of our lives and that suffering and pain must be followed by solutions.

Subjects

Informations

Published by
Published 29 December 2017
Reads 0
EAN13 9781990922084
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page 0.0032€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

 
   
 
     
     
Izinhlungu Zomphefumulo Incwadi Yezinkondlo
Emotional Pain A Collection of Poems
BONGEKILE JOYCE MBANJWA
Translations by Siphiwe ka Ngwenya
Botsotso Publishing
#PUTPUTP 1VCMJTIJOH Box 30952 Braamfontein 2017
Email: botsotso@artslink.co.za Website: www.botsotso.org.za
Copyright in the textCPOHFLJMF KPZDF NCBOKXB ©
*4#/ 
8F XPVME MJLF UP UIBOL UIF /BUJPOBM "SUT $PVODJM PG 4PVUI "GSJDB BOE UIF /BUJPOBM -PUUFSZ %FWFMPQNFOU 5SVTU 'VOE GPS UIFJS TVQQPSU JO NBLJOH UIJT QVCMJDBUJPO QPTTJCMF
Designer: Katherine Finlay
Amazwi okubonga
Ngithanda ukubonga amadodana ami uNkosinathi kan-ye noSiphamandla Sikhakhane, ngokuthi bangibekezelele bangigqugquzele nalapho ngizwa ngiphelelwa yithemba. Ngiphinde ngibonge umndeni ofudumele wakwaBotsotso ow-abona inhlansi ilokoza, bafisa ukuthi iphenduke imbuthuma ukuze soothe isizukulwane siKaZulu. Allan Kolski Horwitz no Siphiwe Ka Ngwenya, nginethulela isigqoko banewethu. Ngin-gakhohlwa abashicileli bethu, ngithi nime njalo.
I would like to thank my sons, Nkosinathi and Siphamandla Sikha-khane, for their patience and encouragement even when I had lost hope. I would also like to thank the warm family of Botsotso who saw a spark and wished it could turn into flames so that a whole Zulu generation could warm themselves. To Allan Kolski Horwitz and Siphiwe Ka Ngwenya - I take off my hat to you, my brothers. Not forgetting our publishers, hold on.
Okuqukethwe/Contents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Isivakashi Esingamenywanga/10Uninvited Guest Isihlahla Sezimanga/12Miracle Tree
Kufana Nokufa/14It Is Similar to Death
Ningizimu Afrika, Uthule Uthini?/16South Africa, Why Are You Silent?
Akhelwa Abanjani?/18For Who Are They Built?
Ngabuya Ngilambatha/20I Came Back Empty Handed Yima Kancane/22Hold On Ukuphi?/24 Where AreYou?
9.Siyazi/26 We Know 10.Ukuze Ukuqonde/28 For You to Understand 11.Wona nje Wodwa/30 The Only One 12.Kwakhala Nyonini/32 What Happened 13.Sizoshonaphi?/34 Where Shall We Go?
14.Gqabula Amaketango/36 Break the Chains 15.Khohlwa/38 Forget 16.Alukaze Lubekhona/40 It Never Existed 17.Uphawu/42 A Mark 18.Iningi Liyabubona Ububende/44 A Multitude Spoil the Blood Dish  (Too Many Cooks Spoil the Broth) 19.Ngangena Ndlwa!/46 I Entered Deep! 20.Silapha Ukuzohlala/48 We Are Here to Stay 21.Ngingowaphi?/50 Where Do I Belong? 22.Ubuhlalu Buhlakazekile/52 The Beads Are Scattered 23.Ziqhenye/56 Be Proud of Yourself 24.Niyibekile Induku Ebandla/58 You Have Paved theWay 25.Iqolo/62 Child Grant 26.S’timela Sempilo/66 Train of Life