Falter
98 Pages
English

Falter

-

98 Pages
English

Description

The poems in Marjorie Stelmach's Falter attempt to comprehend what Soren Kierkegaard in Fear and Trembling deems our "highest passion": faith--a task that he claims has remained the same for each generation and "is always adequate for a person's lifetime."
In the opening section, "Inscrutability & Error," the poems consider an assortment of obstacles--misinterpretations, distractions, self-delusions, dead ends, and excuses--that complicate this task, leaving the various seekers in frustration, even despair.
The title poem, which makes up the central section, follows a woman through the first difficult days of a silent retreat, guided by readings from The Wisdom of the Desert Fathers, contemplation of the natural world, and meditation on her own personal history.
The poems of the final section, "The Breaking Strain of Grace," gather the hard-won bits of understanding arrived at in parts one and two and apply them to the sorrows and losses of later life. Although the pilgrimage toward a steadfast faith must continue, these poems show the seeker arriving at some provisional faiths that may serve as she nears the conclusion of her allotted lifetime.

Subjects

Informations

Published by
Published 20 February 2017
Reads 0
EAN13 9781532606205
Language English

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

FALTE R
Hé Pôémà Pôéy Sééŝ
Pôémŝ àé wôwŝ ô wôŝ; wôwŝ ô éàûy, gôôéŝŝ, à û; wôwŝ ô ûéŝàgŝ à wô’ wŝ émŝééŝ ô y ôgmàç ŝàéméŝ; wôwŝ ô éxééçéŝ. Wé çà ô môé à mééy éé ô ŝûç wôwŝ; w à é éfô wé çà lg ôé é çàŝéméŝ, à éà ôé é ŝŝ ô é éà ô éŝé wôŝ. Wé àé àŝô é ô àmà àçéŝ ô û, çôûŝô, à ŝàômé, û wé àé  é ôé’ŝ çômày. Pôéy ŝ à àéŝ éwéé ôé à éàé, ŝéég ôgéé ô gà ŝômég ô àûé—ô gé à ŝômég môà. Eéŝàŝ 2:10 ŝàyŝ, “Wé àé Gô’ŝ wômàŝ . . .”poîémà Géé— é g à àŝ éé màé, é màŝééçé, é ôém. Hé Pôémà Pôéy Sééŝ éŝéŝ é wô ô gTé ôéŝ wô àé Cŝà à ŝéôûŝy, à émôŝàé  wôŝé màgé wé àé éé màé ôûg é çéày à çàTŝmàŝ. Héŝé ôéŝ àé éçé àçàŝ  é àçé àô ô Dà, Aŝà, ïŝàà, à Jô é Rééàô. Hé éà çà é ôôwé ôûg é çéûéŝ—ôûg é éŝé ôéç ŝôŝ ô Dàé, Béà ô Cà-àûx, Dôé, éé, Mô, ôŝ, Eô, R. S. Hômàŝ, à Déŝé ééô—ôw ô é ôé wôŝé wô ŝ  yôû à. W é ŝééç-ô ô ŝ ôûmé yôû àé éég ŝ éûg àô, à àŝ à éàé çôûg ô .
—D.S. Mà  Sééŝ Eô
Falter
poems by Marjorie Stelmach
FAER
Côyg © 2017 Màjôé Sémàç. A gŝ éŝéé. Exçé ô é qûôàôŝ  ççà ûçàôŝ ô ééwŝ, ô à ô ŝ ôô mày é éôûçé  ày màé wôû ô wé émŝŝô ôm é ûŝé. Wé: Pémŝŝôŝ, W à Sôç Pûŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sûé 3, Eûgéé, OR 97401.
Càŝçàé Bôôŝ A ïm ô W à Sôç Pûŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sûé 3 Eûgéé, OR 97401
www.wàŝôç.çôm
paperback Isbn: 978-1-5326-0619-9 hardcover Isbn: 978-1-5326-0621-2 ebook Isbn: 978-1-5326-0620-5
Cààoguîng-în-Pubîcàîon dàà:
Nàméŝ: Sémàç, Màjôé.
é: Fàé / Màjôé Sémàç.
Déŝçô: Eûgéé, OR: Càŝçàé Bôôŝ, 2017 | Pôémà Pôéy Sééŝ. ïéiéŝ: Isbn 978-1-5326-0619-9 (àéàç) | Isbn 978-1-5326-0621-2 (à-çôé) | Isbn 978-1-5326-0620-5 (éôô) ŝ Sûjéçŝ: CS: 1. Améçà ôéy—21 çéûy. ï. Régô à ôéy. ïï. Sééŝ.
Càŝŝiçàô: ps3569.t3798 s823 2017 () | ps3569.t3798 (éôô)
Màûàçûé  é U.S.A.
02/08/17
o Dàn
Bu é îgéŝ pàŝŝîon în à péŝon îŝ àî, ànd éé no généà-îon bégînŝ à àny oé poîn àn éé é péîouŝ oné dîd. . . . Aŝ ong àŝ é généàîon îŝ concénéd ony àbou îŝ àŝk, îc îŝ é îgéŝ, î cànno bécomé éày, o é àŝk îŝ ààyŝ àdéquàé o à péŝon’ŝ îéîmé.
Søé Kéégàà  Féà ànd Témbîng
Contents
Inscrutability&Error Nôg | 3 hé Màŝéŝ o Acémy | 5 H Pàçéŝ | 7 Hé Sûggéŝ ô à Pôé’ŝ Aéçé | 8 Hé Syé Pàyŝ ô Vŝôŝ | 10 Aŝçéŝô | 12 Céà Dôô | 13 Fô é Séŝ | 17 Oég Ng | 19 Hé Aé à é Ké | 21 ïŝçûày  Eô: A ôàŝ | 22 Smôé à Môŝ | 24 Fôm ïŝé, Aŝ Awàyŝ | 26 Sé-Pôà w ûé Mûŝç | 27 Sé-Pôà w éà | 29 éàg ô Uŝé Oû Sçàéŝ | 32 Nô Wày Oû | 34 Pàç | 36 S é w Sçögé’ŝ Cà | 37 yç Wôû Eày | 39
Falter Fàé | 45

The Breaking Strain of Grace Hé ôŝé Wàŝ Wôû Wéég | 53 Hé Kéy | 55 Wàé Gàé yç | 57 Béàgŝ | 61 HT | 62 Néw Môô ô é ôgéŝ Ng | 63 Hé Gôŝ ô D. Céô | 65 Hé Béàg Sà ô Gàçé | 67 ATé | 70 O Déàûé | 72 Cô Fô é Côŝŝg | 74 wô Wôw Sôgŝ | 77 Sé-Pôà  éŝŝég g | 79 Pààé | 81 Péŝmmôŝ | 82 Déçôûm | 83 àé Oçôé: Wàg é Cômmôŝ | 84
Acknoédgménŝ | 85 Addîîonà ànkŝ87 |

Inscrutability &Error