If water breathes

If water breathes

-

English
90 Pages

Description

If water breathes follows a spiritual seeker through and across Buddhist, Hindu, Greco-Roman, Muslim, Judaic, astrophysical, and Christian cosmologies. In these poems, each moment is ripe with the future it heralds, and the poet lives as witness to the movement of time through love, loss, and longing. Desire remembers, constellates today, and foreshadows tomorrow, while both nature and the word gesture toward a salutary beyond.

Subjects

Informations

Published by
Published 02 April 2019
Reads 0
EAN13 9781532677298
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
If water breathes
If water breathes
Monika Hope Lee
ïF WATER BREATES
Côyg © 2019 Môà ôé éé. A gŝ éŝéé. Exçé ô é quôàôŝ  ççà uçàôŝ ô ééwŝ, ô à ô ŝ ôô mày é éôuçé  ày màé wôu ô wé émŝŝô ôm é uŝé. Wé: Pémŝŝôŝ, W à Sôç Puŝéŝ, 199 W. 8 Aé., Sué 3, Eugéé, OR 97401.
Réŝôuçé Puçàôŝ A ïm ô W à Sôç Puŝéŝ 199 W. 8 Aé., Sué 3 Eugéé, OR 97401
www.wàŝôç.çôm
paperback îsbn: 978-1-5326-7727-4 Hardcover îsbn: 978-1-5326-7728-1 ebook îsbn: 978-1-5326-7729-8
Màuàçué  é U.S.A.
ô Aà
Contents
Acknowledgemens | x
I: Light is Born Fôôw | 2 Aà | 4 Bôw gô | 5 Mày | 6 Séémé ŝu | 7 Auum | 8 Twéy- ô Nôémé | 9 Déçémé | 10 ïàé | 11
II: Kalachakra Bàéôô | 14 Bçyçéŝ  Jàu | 15 Aŝàm | 17 Dyàà | 18 Jàmŝ à çuéyŝ | 19 àumà | 20 Aŝôà | 21 Mééà | 22 Kààçàà | 23

III: You Ou wôŝ àé ô à à é ôugŝ wé éàm | 26 A yôu éàué | 27 Déôuô | 28 Réàŝŝàçé | 29 Wéŝ | 30 Wé àŝ ôô muç ô ôé | 31 Ràmé | 32 Réŝôŝé | 34 Séà çôàŝé | 35
IV: Samsara Wàyŝàô | 38 hé wàŝ ô ôu ôuŝé àé à | 39 Wôôu? | 40 Bégg | 42 Swm é wàéŝ | 44 Dôçô Fŝ | 45 Pààçé E Bà, é ïçômààé  Mààéç | 46 Màmmà | 47 Sôuwéŝé Oàô Gôç | 48
V: The Garden Tomb  çàô é | 50 Bôy Dôué | 51 Aémŝ | 52 Aŝ Aç | 53 Pééôé | 54 Bôà-ug | 55 Féggŝ | 57 Tm Béç | 59 Gôŝ | 61

VI: Revelation Ogày | 64 Tô | 65 éw ô | 66 gééŝŝ | 67 Côé | 68 Môŝà | 69 Pŝàm | 71 Séé-Sôy Môuà | 73 Tàg ô é Uôwàé | 74 ï ôô é é ôô | 75
Bibliograpy77 |
x