114 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

No Shape Bends the River So Long

-

Gain access to the library to view online
Learn more
114 Pages
English

Description

WINNER OF THE NEW MEASURE POETRY PRIZE, Selected by CAROLYN FORCHÉ | Free Verse Editions, edited by Jon Thompson | “What to make of this grand experiment over months and miles of river by two poets, not one—Monica Berlin and Beth Marzoni—plus whatever third spirit they’ve invented together? Like music from the 8th century written by Anonymous, that haunting ubiquitous voice, these poems feel unsettlingly interchangeable, keep coming like the country’s longest river dream-documented here in a rich rush, dense with repetition and sorrow by poets who ‘think like a glacier or a stone, sand . . . years / like consistent rain.’ The Mississippi never had better companions or more devoted ones, save Mark Twain perhaps, or more to the point, his troubled, star-crossed Huck. The sense of human and nonhuman history, even prehistory stuns, keeps bothering this shared-solitary work. ‘Wake to any weather & know that / long ago there also was.’ I’ll take that as rare solace.” —MARIANNE BORUCH

Subjects

Informations

Published by
Published 06 January 2015
Reads 0
EAN13 9781602356276
Language English

Legal information: rental price per page 0.0030€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

NO SHAPE BENDS THE RIVER SO LONG
MONICA BERLIN & BETH MARZONI
Winner of the New Measure Poetry Prize
éé Véŝé Eôŝ
Eé  Jô Tôŝô
NO SHAPE BENDS THE RIVER SO LONG
MonicaBerlin& BethMarzoni
WinneroftheneWMeasurePoetryPrize
Parlor Press Anderson, South Carolina www.parlorpress.com
Pàô Péŝŝ C, Aéŝô, Sôû Càôà, 29621
© 2015  Pàô Péŝŝ A ŝ éŝéé. Pé  é Ué Sàéŝ ô Aéçà S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
à ô Côéŝŝ Cààô--Pûçàô Dàà
Bé, Môçà, 1973- [Pôéŝ. Sééçôŝ]  Nô ŝàé éŝ é é ŝô ô / Môçà Bé  Bé Màzô.  àéŝ ç. -- (éé Véŝé Eôŝ)  “Wé ô é Né Méàŝûé Pôé Pzé.”  ïSBN 978-1-60235-626-9 (. : àç-éé àé)  ï. Màzô, Bé, 1981- ïï. Té.  PS3602.E75776A6 2015  811’.6--ç23  2014050098
Côé éŝ  Dà Bàéŝé Côé ïàé: “Oû Héé” (60” x 72”; ô  àçç)  àûà Néà, çôûéŝ ô é àŝ  é Côéçô ô Aé Béàŝ  Ràçé Jôéŝ. Pàé 93: “Mà ô àçé çôûŝéŝ ô é Mŝŝŝŝ Ré, Càé Gàéàû, MO - Dôàŝôé, A.” Pàé 22-6.” àô N. ŝ, 1944. US A Côŝ ô Eééŝ.
Pé ô àç-éé àé.
Pàô Péŝŝ, C ŝ à ééé ûŝé ô ŝçôà à àé éŝ   à ûéà ôàŝ. Hŝ ôô ŝ àààé  àéàç à éôô ôàŝ ô Pàô Péŝŝ ô é Wô Wé Wé à ://.àôéŝŝ.çô ô ôû ôé à ç-à-ôà ôôŝôéŝ. ô ŝûŝŝô ôàô ô ô î ôû àôû Pàô Péŝŝ ûçàôŝ, é ô Pàô Péŝŝ, 3015 Bàçéé Dé, Aéŝô, Sôû Càôà, 29621, ô éà éô@àôéŝŝ.çô.
Contents
[A ŝô ôûŝ   éé’ŝ àé éà-ç]5 [Màé ûŝ àŝ çôûŝ àé é ô ŝééŝ]7 [Tôà ôŝé ôô ôû é àçŝ  ô, ôà]9 [Sôé à é’ àé ô î ŝôé à ô ôé]11 [ï é àé ô é çà é  ûç ŝàé ôôŝ,  àé]13 [Sô,  àéŝ àà: ŝô éàçé  ô  ŝ ŝôéô]15 [A é àçûà àçéŝ é’é ô ô ŝôééŝ  ŝôééŝ]16 [Wéé é ŝà, éé à é ô ôôŝ]18
& [Té àôé  ô  àôé]23 [Wàé ô à é ô àô éàé ô çà]25 [B é ŝôûéŝ, ô]27 [Béçàûŝé éé  àô  éé]29 [Màé éçàûŝé éééé é ôô ééŝ àéà çà]31 [ïàé é çà éà é éà ŝ ô ô é é  ô]33 [Aé éà çôéŝ ôà é  àé çô ô]35 [Bé ô  çôàŝé, ô  àô ô çôé. Bé]37 & [Sô, é à  éçôé à ŝà ôà]41 [Aé ûà é àŝ  ûéŝŝ ôŝ ééà ôû çûôà]42 [ Sô, é à à, ŝçàé àéŝ,  é é]43 [Nô éééé’ŝ ààŝ à ŝô àé ô éàŝ àûŝ]44 [ é’é ô: à ŝ  ŝûç  éé]45 [Hé àç àéŝ: éé ûûé]46 [Cô ŝàŝ ŝûé  à é ŝàé à ŝôéôé]48 [Tô éàç é é é çôŝŝ  éé çôŝŝ ŝôééŝ,]50 [Aà,  ŝ ŝô ŝé]51 [ïŝé é ééé, çà  à ŝàé]52 [Aôé é- à  é é]53

Côéŝ
& [Hà ôû Aûûŝ ŝ ŝôéô ŝûé]57 [Aôé à à, ŝ ç, ŝ éàé]59 [O ç ô ôé àŝ  çééàé ŝéŝ, é’é é ŝô]60 [Sô, ô ŝô ôûŝééŝ ô ôé ô é û, é]61 [Hà à ûé àŝé ŝ çûéŝ ûŝ]62 [Wé éé é éàŝéŝ àŝé ûŝ éààé, àŝé ôû]63 [éé é ô çé ŝ ŝéé à, é ŝûéé ôû, û éé]65 [A à  û ôû ]67 [Pû ŝ ôà  éŝéçé  à é ŝéé ]69 [N é ŝ éà àŝ]71 [ô é ééé-é ŝéç ô é ô Qûé]72 [Jûŝ ôé àôé é éé éé é  ûŝ, é à]73 & [Wé é à ŝàŝ à, ŝàŝ ô ŝô àŝ, ŝàŝ ŝ ŝéàŝô é’é éàŝûé  ŝô à]77 [Sô, é’é ŝô ôF éé éŝé ô ôŝ  é]78 [Dàŝ é àé, à]79 [Oçé, é ôéçàûé ô ôûéà  ôôûàé ûé çôô]81 [SàOd River ô é ôçàŝ  àûŝé ô çà û]83 [En pein airé îéŝ éŝééŝ]85 [Tôô ô éà é é ô é é  àôŝ àŝ ûç àé]88 [Wé é çôŝŝ é é çà é é]89 [Aàŝ ààé é  ôôô,  éîàçé ô ]91
Tributaries & Notes 95 Acknowledgments 99 About the Authors 103 Free Verse Editions 105
NO SHAPE BENDS THE RIVER SO LONG
Déà Sô  Sô—