Pilgrimly

-

English
77 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Description

"Attentive to telling detail. The metallic bloom of bright silences. Hieratic: Instructions for a vigil. Augury: We could ruminate, luxuriate, and divinate in the language of these exquisite poems. They give the light with their own eyes. There is gold on their tongues. Their words marry, or refer. Lure or long. In the alchemical brilliance of Siobhán Scarry’s stunning debut collection, we walk the page as if the earth, feeling each word a footstep, and each footstep marking our PILGRIMLY progress. How surely the poems move us to their spacious pilgrimage. Offer proof of Presence. Fiery. Cerebrally.” —CYNTHIA HOGUE, author of Or Consequence and Flux

Subjects

Informations

Published by
Published 21 December 2013
Reads 0
EAN13 9781602354821
Language English

Legal information: rental price per page 0.0030€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
éé Véŝé Eôŝ
Eé  Jô Tôŝô
PILGRIMLY
SiobhánScarry
Parlor Press Anderson, South Carolina www.parlorpress.com
Pàô Péŝŝ C, Aéŝô, Sôû Càôà, 29621
© 2014  Pàô Péŝŝ A ŝ éŝéé. Pé  é Ué Sàéŝ ô Aéçà S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
à ô Côéŝŝ Cààô--Pûçàô Dàà
Sçà, Sôá, 1972- [Pôéŝ. Sééçôŝ]  P / Sôá Sçà.  àéŝ ç -- (éé Véŝé Eôŝ)  ïSBN 978-1-60235-481-4 (k. : àç-éé àé) -- ïSBN 978-1-60235-482-1 (àôé éôôk)  ï. Té.  PS3619.C277A6 2014  813’.6--ç23  2013047584
Côé éŝ  Dà Bàkéŝé. ô çôé à: “Màéŝ Déŝ!” (2011-2012)  Jé Càà à Màk A. Rééà ïï. ïàé çôûéŝ ô é àŝŝ, Céŝà Rûô Pôôà, à Sôûé Exôŝûé, Sà àçŝçô. Bàçk çôé à: “B é Bûûŝ” (2008),  Bé Gàŝŝô. ïàé çôûéŝ ô é J. Sôk Côéçô. Uŝé  éŝŝô.
Pé ô àç-éé àé.
Pàô Péŝŝ, C ŝ à ééé ûŝé ô ŝçôà à àé éŝ   à ûéà ôàŝ. Hŝ ôôk ŝ àààé  àéàçk à éôôk ôàŝ ô Pàô Péŝŝ ô é Wô Wé Wé à ://www.àôéŝŝ.çô ô ôû ôé à çk-à-ôà ôôkŝôéŝ. ô ŝûŝŝô ôàô ô ô î ôû àôû Pàô Péŝŝ ûçàôŝ, wé ô Pàô Péŝŝ, 3015 Bàçkéé Dé, Aéŝô, Sôû Càôà, 29621, ô éà éô@àôéŝŝ.çô.
Contents
I éàç5 Oéûé6 Réŝûé7 Aéŝ à Dàô8 Sû  9 Héé Tééŝ10 Aŝ ô ïŝ ô ûé11 Eŝûà12 B Wàé14 Dàk15 S é w Pôéààé17 S. Jô’ŝ Pàŝ, Bôx18 Jûàé: Bûé, Kàŝàŝ19 W à é ô Môàé22 II Hé Oéûŝ ôûŝé25 Né Héàŝ26 A Hŝ Bé Eqûà29 ïé30 7 Gŝ  Péçôàŝ à Kééŝôçkŝ (Sçôô Pôô, ççà 1920)33 Pàôû34 PéÀ35 Wàké Eàŝ Mééŝ ŝ Sûjéç (Grave, 1936)36 Eé37 Wé Méà ô Aŝk é Màçé38  Rôô39 ôà40 Aé Bàçkà41 ïŝûçôŝ Dû B42

Côéŝ
Sû  43 Hé éŝàô Wà44 III àŝçàé (ïéô)47 Aôôà, Eà Aé48 Wéŝ à Méàŝûéŝ49 Nôé ô é Wà à E Tàô50 Côéçôŝ51 Açûà Méŝ52 àké EFéç53 Aûé, 3 à..54 Eûé ô Aéà àŝ55 ûéà56 ŝ ô àŝ éŝ57 Sû  58 Hé Réû59 Déà ô é Mô ïàé60 Nô Tç61
Nôéŝ63 Açkôwééŝ65 Aôû é Aûô67 éé Véŝé Eôŝ69