The Healing of the Waters
108 Pages
English

The Healing of the Waters

-

108 Pages
English

Description

Amos Wilder's poetry drew from an inexhaustible well of his Christian belief in the destiny of man and nature, seeking always to find fresh ways and language to invoke the imperatives of faith and spiritual life in a modern era. This collection of thirty-five poems, the third of Amos Wilder's four books of published poetry, appeared in 1942 in the midst of World War II. Shaping it to speak to a world in crisis, Wilder included five poems republished from his first volume of poetry (Battle-Retrospect, 1923) and twelve poems from his second, (Arachne, 1928, with two major poems revised), both conceived under the long shadow of World War I, a war in which he had fought. The last poem written for this collection, "Homage," is dedicated to his bother Thornton ("to T. N. W., 1942"), then serving with US Army Air Force Intelligence in North Africa.

Subjects

Informations

Published by
Published 06 May 2014
Reads 0
EAN13 9781725233966
Language English
Document size 8 MB

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

Wipf and Stock Publishers 199 W 8th Ave, Suite 3 Eugene, OR 97401 The Healing of the Waters By Wilder, Amos Copyright©1943 by Wilder, Amos ISBN 13: 978-1-62564-639-2 Publication date 4/15/2014 Previously published by Harper & Brothers, 1943
S e r i e S F o r e wo r d t o t H e A m o S N . w i l d e r l i b r A r y
Gîven THe superFLuîTy oF bôôkŝ  é wôd, éé aŝ ô bé a cômég éaŝô ô éŝŝûé ôŝé a aVé gôé ôû ô . Môŝ ôté a cûôûŝ éadé ca é ŝûccéŝŝû ô éba ôa ô Gôôgé Bôôkŝ ô ga accéŝŝ ô wa é ûbŝg wôd aŝ ôéwŝé é dô. Bû ŝ écéméa ééVa ŝ ô ŝûIcé wé a aûô, aé a a ŝgé Vôûmé, waaŝ bég bôûg back ô ccûaô; wé éé ŝ a wôé bôd ô wôk déŝéVg ô a éŝ aûdécé. Sûc ŝ é caŝé w Amôŝ NVé Wdé (1895–1993), wôŝé ôdgôûŝ wg, ŝag é béé a ô a céû, camŝ ôû aéô w ŝ éxaôda Vaé ô gééŝ (ôé, éŝŝa, ad mémô) ad dŝcéŝ (bbca ŝûd, é-a ccŝm, éôôg). ŝ, é ma béd é ûbcaôŝ. A gt ô wg ad a aŝŝô ô éaûé wéé Vé mûc  é am’ŝ DNA. Naméd ô ŝ éwŝaé-ûbŝé aé, Amôŝ waŝ é édéŝ ô iVé, ôû ô wôm dŝ-gûŝéd ém aŝ wéŝ. Môŝ amôûŝ ô ém waŝ ŝ ô bôé, é awg ad ôVéŝ hôô
Wdé, abôû wôm é wôé “hôô Wdé ad ŝ Pûbc”  1980.Edûcaéd a Yaé UVéŝ, ôm wc é éVéûa écéVéd ôû dégééŝ, é aŝô û-déôôk bbca ad éôôgca ŝûdéŝ  acé ad Bégûm bû môŝ môa a Maŝiéd Côégé, Oxôd, wéé é écôûééd é kéŝ ô Abé Sc-wézé (hE QuEsT Of TE HIsTORIcaL JEsus) ad C.. Dôdd (éôw ô é ôô ô “éazéd éŝcaôôg,” wéé- é éd ŝ ô éa bû ôw). héŝé éaŝ ô ŝcôôg aûcéd ŝ caéé aŝ a dŝgûŝéd Néw éŝamé ŝcôa a AdôVé-Néwô héôôgca Séma, é Ccagô héôôgca Séma ad é UVéŝ ô Ccagô, ad ia a aVad DV Scôô. Yé éaŝ môé cûca ô ŝ éŝôa déVéômé a ŝ académc ag waŝ ŝ ŝéVcé  Wôd Wa ï, dûg wc mé é ŝéVéd aŝ a Vôûéé ambûacé dVé  acé ad Macédôa (écéVg éCROIx DE guERRE) ad aé ŝaw ŝgica acô aŝ a côôa w é U.S. Am iéd aé  acé. ha é “Géa Wa” ŝaéd ŝ é ad caéé ŝ ŝûggéŝéd b é wôkŝ a backé ŝ ûbcaôŝ: ŝ iŝ bôôk, a côécô ô ôémŝ,baTTLE rETROspEcT(1923), ad ŝ Vé aŝ,ARMagEDDOn rEvIsITED: A wORLD waR i JOuRnaL(1994). Bô béa wéŝŝ ô a aûmac wamé éxé-écé a éé déŝôéd m ô éVé é m gô. ô ma, é écéŝ makéd é éd ô a, bû ô ô Wdé. Uô ŝ dŝcagé é wé ô Yaé DV Scôô, waŝ ôdaéd  é Côgégaôa Cûc, ad ŝéVéd bél aŝ a aŝ mŝé  Néw amŝé. B é éd ô é 1920ŝ, ôwéVé, é waŝ back a Yaé ô dô dôcôa wôk  é Néw éŝamé. 
ïmééd b a aŝcaô w éŝcaôôg, a bac ô éôôg côcééd w “aŝ gŝ,” é ôcûŝéd é-ŝéac ad magaô ô adôa éméŝ: déa, é éd ô é wôd, ad é ûmaé déŝ ô ûma. Bû ŝ waŝ ô aqûaa éôôgca ééŝ;  waŝ ŝ wa ô a dééé ûdéŝadg ô é Gôŝé ad é méŝ  wc é Véd. ï ŝ ô dIcû ô côéc é académc ŝûd a cûmaéd escaTOLOgY anD eTIcs In TE tEacIng Of JEsus(1939, 1950, 1978) w é aûma ô Wôd Wa ï;  ŝ éVé éaŝé ô ûdéŝad w ôûgôû ŝ caéé é waŝ daw ô é aôca-c éaûé ô bô Jéwŝ ad Cŝaŝ. ï acé é ad béé ŝdé a aôcaŝé, ad é é éa éé ad ôck, ad ŝéé é ôûdaôŝ ô é wôd ad baé (2 Sam. 22: 8, 16). ï wôûd ô dô ô dŝmŝŝ éŝé bbca Vŝôŝ, aŝ ma dd a é mé, aŝ ŝûéa ad gôéŝqûé aaŝ; é wéé, é wôûd agûé, gôûdéd  a acûa Amagéddô é ad wéŝŝéd iŝad. “Réa” aŝ  ad béé kôw béôé é wôd ad béé ô ôé ô jûdgmé. ï waŝ mé ô éVéaô. hé côéŝôdécé Wdé ŝaw béwéé acé aôcac ad é éxéécé ô ŝ ôw gééa-ô—béwéé ôôŝ ô bbca cŝŝ ad é éVô-ûôŝ ô é wéé céû—ŝéd a aéad éŝabŝéd bbca ŝcôa ô bécômé a éa cc aŝ wé. ûg ô éxŝ ŝacéd ad ŝécûa, acé ad môdé, é dŝcôVééd  ém a cômmô ŝû-aô, wa  a 1971 éŝŝa é caéd “akédéŝŝ ô Bég,” a “mmédac ô é damcŝ ô éxŝécé.” Wé ôû Vé  a ûéd wôd, ôû mûŝ ŝûd é ûŝ. éaûé waŝ a acé ô bég. 
é béga,  ac, w é acûa éaûé ô bbca wéŝ: aabé, m, aôcaŝé, ad Cŝ-a éôc  a ŝ ômŝ. MôéôVé, aé a aVé é wé-wô, dûŝ aŝ ô é Néw éŝamé académ, Wdé Véŝéd mŝé  a éxôaô ô bbca magaô a a mé (ûké é éŝé da) wé éw wéé dôg ŝô. Wa écŝé waŝ é wôd é Scûéŝ aŝkéd ûŝ ô éé, ad ôw dd agûagé bg  ô é? Paabé ad aôcac wéé éŝéca cômég ô m aŝ é émégéd, é agûéd, ôm “a cûcbé wéé é wôd ŝ madé ad ûmadé.” Wdé dd ô aôac é Bbé “aŝ éaûé,” bû aé aŝ é Wôd ô Gôd acûaéd  a Vaé ô éa ômŝ. é wécôméd é éw aéô bég ad b éa ŝcôaŝ ô é Scûéŝ—Nôô é, Rôbé Aé, ak Kémôdé—ad waŝ gaéû a wdôwŝ ad béé ôééd “ a acé ba ôg ôbŝcûéd b ŝaéd gaŝŝ ad côbwébŝ” (aŝ é wôé  a édôŝémé ô Aé ad Kémôdé’ŝlITER-aRY GuIDE TO TE bIBLE). Yé é waŝ ô ûcca ô wa é ôûd ô é ŝacéd agé, ô dd ŝ ééŝ  éa éô éVé m ôm agûg agaŝ é Décôŝûcôŝ ôô a bbca aaVé (pacEKémôdé’ŝhE GEnEsIs Of SEcREcY) waŝ ia déém-aé ad ôé-édéd. ô Wdé, é Gôŝé ô Mak, ô ŝacé, waŝ “ôô ûgé ô ûzzéŝ ad mŝi-caô”;  waŝ ô a côgam bû a “ôég ad côwg dŝcôŝûé” ô gô.ï a dag môVé ô a “gûd” ŝcôa, éVé ôé ôg daw ô qûéŝôŝ ô bbca ééaô, Wdé aŝô ôééd ŝ éadéŝ ô é ôé, icô, ad dama ô V