Prison Poems, The

-

English
209 Pages
Read an excerpt
Gain access to the library to view online
Learn more

Description

THE PRISON POEMS is the first complete translation into English of Miguel Hernández’s Cancionero y romancero de ausencias, a classic of 20th century Spanish poetry, comparable in many respects to the work of Lorca and Pablo Neruda. The poems in this book were mostly written while he was in prison after the defeat of Republican Spain.

Subjects

Informations

Published by
Published 21 November 2008
Reads 0
EAN13 9781602350915
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page 0.0045€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Report a problem
Poetry
Free Verse Editions
Translated by Michael Smith
The Prison Poems
 
The Prison Poems miguel hernández
Translated & Introduced by michael smiTh
éé Véŝé Eôŝ
Eé  Jô Tôŝô
Free Verse Editions
Eé  Jô Tôŝô
2008 Quarry Càô Gûô Between the Twîîght and the Sky Jéé Néôŝ The Prîson Poems Mûé éâé,  àŝàé  Mçàé S remanence Bôé Rçé What Stîness Iumînated Yéàû Aô Tàû
2007 Chîd în the Road C Sàé Verge Môà ûçàŝ Sçû The Fyîng House Dà-Mçéé Bàûé
2006 Physîs Nçôàŝ Péŝqûé, àŝàé  Côé Séŝé Puppet Wardrobe Dàé Tà These Beautîfu Lîmîts Tôàŝ ŝ The Wash Aà Cà
2005 A Map of Farîng Péé Ré Sîgns Foowîng Gé Kéé Wînter Journey[Vàô ’éô]  Aô Béôûçç,  àŝàé  Nçôàŝ Béŝô
The Prison Poems
Miguel Hernández
Translated & Introduced
b
y
Michael Smith
Pàô Péŝŝ Wéŝ ààéé, ïàà .àôéŝŝ.çô
Pàô Péŝŝ C, Wéŝ ààéé, ïàà 47906
Tàŝàô à ïôûçô © 2008  Pàô Péŝŝ & Mçàé S. Sàŝ éxCancîonero y romancero de ausencîas© 1976 éŝ ô Mûé éâé. Uŝé  éŝŝô. A ŝ éŝéé.
à ô Côéŝŝ Cààô--Pûçàô Dàà
éâé, Mûé, 1910-1942 [Càçôéô  ôàçéô é àûŝéçàŝ. Eŝ] Té ŝô ôéŝ / Mûé éàé ; àŝàé & ôûçé  Mçàé S.  . ç. -- (éé éŝé éôŝ) ïçûéŝ ôàçà éééçéŝ. ïSBN 978-1-60235-090-8 (. : à. àé) -- ïSBN 978-1-60235-091-5 (àôé éôô)  1. éâé, Mûé, 1910-1942--Tàŝàôŝ ô Eŝ. ï. S, Mçàé, 1942 Sé. 1- ïï. Té. PQ6615.E57C2813 2008 861’.62--ç22  2008048384
Pé  é Ué Sàéŝ ô Aéçà S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
Pé ô àç-éé àé.
Pàô Péŝŝ, C ŝ à ééé ûŝé ô ŝçôà à àé éŝ   à ûéà ôàŝ. Tŝ ôô ŝ àààé  àé à Aôé éBôô ôàŝ ô Pàô Péŝŝ ô é Wô Wé Wé à ://.àôéŝŝ.çô ô ôû ôé à ç-à-ôà ôôŝôéŝ. ô ŝûŝŝô ôàô ô ô  ôû àôû Pàô Péŝŝ ûçàôŝ, é ô Pàô Péŝŝ, 816 Rôŝô S., Wéŝ ààéé, ïàà, 47906, ô é-à éô@ àôéŝŝ.çô.
Contents
Mûé éâé: A Pôé ô é Péôé Mîchae Smîth
x
ASôôô à Bààôô ô Aŝéçéŝ3
Wà ô é ôéŝ Ué ôéé9 Sôà é43 Tô M Sô53 Hé Sôéŝ ô Yôû Wô57 Sô ô é  à Dàéŝŝ67 (Sô ô Dàéŝŝ) (Sô ô )69 (Sô ô  à Dàéŝŝ)71 Hé Rà75 Béôé à79 Hé Môû85 Aŝçé ô é Bôô91 Aé ôé91 Wà103 ûàéŝ ô é Oô107
B Sôôô ô Aŝéçéŝ113
v
Contents
C Oé Pôéŝ ô é Cçé (ï)129
Hé àŝ Côé133 Sô137 Càŝà ô Hŝ145
D Oé Pôéŝ ô é Cçé (ïï)149
Eé Wàŝ Bûé149 S  é à Sàéŝŝ ô é Oé Téé149 ï Wà Nô Môé  Hà Yôû Bô àç Mé151 Déçéé 19, 1937153 Nûà Déà155 C ô é N157 Mà Dôéŝ Nô Réŝ …159 ï Sà  é Dà, û ô : Dôéŝ Dà Exŝ?159 161 Bûà ô é ïààô163 Eéàŝ Dà165
E Pôéŝ Réjéçé ô é Sôôô ô Aŝéçéŝ169
Côŝé ôûŝé169 M Bô171
Aôû é Tàŝàô179
Miguel Hernández: A Poet of the People
Mîchae Smîth
An ïntroductîon
vîî
Té ééôé ô é ôé ô Mûé éâé, ô ŝ ŝ ôô ûçàô Perîto en unas (Skîed în Moons, 1933) ô ŝ à ôéŝ çôéçé Cancîonero y romancero de ausencîas(Song and Baad Book of Absences, 1938–1941), àçéŝ,  à éxàôà ààéŝ, é ééôé ô é à’ŝ ŝôçôôçà çôçéŝ. ï ôà ôûé, à ééôé ŝ ô à ôçà àé àŝôà-ŝ,Perîto en unas, à ôé ôé,E rayo que no cesa(Unceasîng Lîghtnîng), ô à éŝé ôçà, éé ôààŝ ôé,Vîen-to de puebo(Wînd of The Peope), à é ô ô é à ôéŝ ç ôé é éà ô é ûà çàû û  à ûé à çôéx ŝôçà à ôçà ûéàà (é Sàŝ C Wà). Té ôéç àçééé ô éâé,  ŝééŝ ô é, éŝ  ŝ  ôû à é àôûŝ ûôŝéŝ ô ç é éôé ŝ ôéç àé, à éŝŝ ô àçéé é ôôû éxéŝŝô ô à ûàŝ à àŝ ôûé  é ŝôçà à ôçà çôçéŝ ô ç ŝ ûà çôû ô û àà. éâé’ŝ àçôû ŝ ô çôŝéàé ôàçé  ûé-ŝà é ééôé ô ŝ ŝôçà çôçéŝ. é àŝ ô ô Oçôé 30  1910  é ô ô Oûéà  é ôçé ô A-çàé. ŝ àé àŝ à ŝà-é ôà-é à éàé  ôàŝ à ôé éŝôç; à ôû ûà, é àŝ ŝç à àûôàà. éâé’ŝ ôé àŝ à qûé à àéçôàé ôà ô, àŝ éŝ ŝé çôû, ŝôéé é ûŝà’ŝ àŝ ôéŝç éé. ô çôô éâé à ô à ŝ à  é é ôàŝ  é éŝ à ŝéàŝ ô Oûéà. Tûŝ éà, éç à àé çôàç  é ô ô àûé, ô ààŝ à àŝ
vîîî
Mîchae Smîth
à éàé, à é éàçôŝ, é à éé éŝŝô ô . Aŝ é éxéŝŝé ŝ  ŝ ŝéçô ôô ô ôéŝ,E rayo que no cesa:
Me amo barro aunque Mîgue me ame. Barro es mî profesîón y mî destîno: que mancha con su engua cuanto ame. [ï à çàé çà ôû  àé ŝ Mûé. Cà ŝ  ôéŝŝô à  éŝ:  ŝàŝ  ŝ ôûé àéé  çŝ.]
Tŝ éçàô ô ŝé  é ôàç ô ô àûé àŝ ô ôé à éôôà àŝŝ ô ŝ éçàô  é ôà àŝŝ ô ûà ç é, éŝéçà  é Sà ô ŝ é, ŝô çôŝé ô à ô ô àûé. éâé à à àé éà-ôŝ  é àûà ô à  ŝ ô é ôé çééàé à é ŝà àŝ é àjéŝ ô àûé à é àŝŝôàé ôŝéé ŝ çôûéŝŝ ŝééŝ. ï ôé ô ŝ éà ôéŝ ‘Càô éxààô é àô à à àûàéà’ (‘Exàé ôé Sô ô Nàûé’) é ééŝ ô àûé àŝfontana de beeza (‘ôûà ô éàû’). éâé à à éé à àŝ çôéçô  ŝ àé ŝô:
En mî tîerra morîré entre a raíz y e grano que es tan mía por a mano como mía por e pîe
[ï ŝà é   à àô é ôô à é à ç ŝ àŝ ûç é  ŝ à àŝ ’ŝ é  ŝ ôô.]
Sà  éâé’ŝ é àŝ éôà à éàŝà ŝôçé,  çôûéŝŝ éàŝàŝ   à ŝô ô éûà ŝéô. Té ïŝ ôé, Pàç Kààà, àŝ éé é ‘éàŝà’ àŝ ‘ŝôéôé ô éŝ éô à çéà éŝô ô çôŝçôûŝéŝŝ’. Aôû Kà-àà ûôûàé éé é ô ô éé à é ûéŝôô
Mîgue Hernández: A Poet of The Peope
îx
àŝ à éé ô çôŝçôûŝéŝŝ, ôé çà ûéŝŝ à à é éà àŝ îndîvîduaçôŝçôûŝéŝŝ, à ŝéŝé ô é ôéŝé, ô é é-é à ûqûé, é çéŝé çôçé ô ôûéôŝ é. éâé, ôéé, àŝ àé ô é  é Sàŝ éàŝà ô à ô-ôû ŝûà éé: Me vîstîó a pobreza, me amîó e cuerpo e río y de pîe a a cabeza pasto fuî de rocío.
[Pôé éŝŝé é, é é àé  ô à ô ôô ô éà ï àŝ àŝûé ô é é.]
éâé àŝ ô ŝô ûç à ôçà ôé àŝ à ôé éé çô-çéé  ŝôçà jûŝçé. é à à ééé à àçé ŝôçà çôŝçéçé ç é  é ôé ô çôéàé ŝôçà ôéŝ, àçûà ôŝé ç àéçé Sà’ŝ ûà àôûéŝ. é àŝ à à ô é éôé, ààŝ àç é ééŝ ô é ôô à ô-éŝŝé éôé é éàŝ ô à àôûŝ ôçà ôààô ô à. ï ŝ ôé é ôéŝ é ôé à éxôŝ é ûéŝ ô ôéŝ, à ô:
Se tomará un descanso e horteano y entenderá sus penas combatîdo por e saubre so y e tîempo manso.
Y otra vez, încînando cuerpo y mano seguîrá ante a tîerra perseguîdo por a sombra de útîmo descanso.
[Hé àéé  àé ŝ éŝ à é  ûéŝà ŝ àŝ, éàé  é éàû ŝû à  éàé.
A àà, ç ŝ ô à à