The Mountain of Gold
192 Pages
English

The Mountain of Gold

-

Description

A deranged mother, a wayward father, a horde of gold, a naive young man, and a mysterious but beautiful Lady. . . . These are the ingredients of a coming-of-age tale in which our hero grapples with the elements, his sense of morality, and the Devil himself, and eventually finds salvation at the hands of an entirely selfless but sibylline Lady in Green. The Mountain of Gold addresses themes of love, doubt, avarice, and the liberating and redemptive powers of self-sacrifice.

Subjects

Informations

Published by
Published 11 September 2020
Reads 0
EAN13 9781725280694
Language English

Legal information: rental price per page €. This information is given for information only in accordance with current legislation.

The Mountain of Gold
The Mountain of Gold
R amesh Gupt a
TE MOUNTAïN OF GOLD
Côyîg © 2020 Ràméŝ Guà. A îgŝ éŝéVé. Exçé ô îé quôàîôŝ î çîîçà uîçàîôŝ ô éVîéwŝ, ô à ô îŝ ôô mày é éôuçé î ày màé wîôu îô wîé émîŝŝîô ôm é uîŝé. Wîé: Pémîŝŝîôŝ, Wî à Sôç Puîŝéŝ, 199 W. 8 AVé., Suîé 3, Eugéé, OR 97401.
Réŝôuçé Puîçàîôŝ A ïmî ô Wî à Sôç Puîŝéŝ 199 W. 8 AVé., Suîé 3 Eugéé, OR 97401
www.wîàŝôç.çôm
paperback Isbn: 978-1-7252-8067-0 Hardcover Isbn: 978-1-7252-8068-7 ebook Isbn: 978-1-7252-8069-4
Màuàçué î é U.S.A. 09/08/20
Fô Amî, à àé à ôé mà
Fô wà ŝà î ôi à mà, î é gàî é wôé wô, à ôŝé îŝ ôw ŝôu? he Gospel according to St Mark 8, 36 (KJV)
I
Mày mé ô é, ô é Môuàî é, wéé lôwŝ à îVé ô gô. Bu ôé éu à ï àVé éàé, ôm àug à ï’Vé éé ô. Bô ôôîŝ à ô, ô é ŝàé ô gô, éy à àVé Véué éé. A ŝô mày àVé ŝàî, é ŝôuŝ ô é éà, éé éàVé éî ôîéŝ àé.
1
2
T  M         G   
Wé é môô îŝ àîŝé, ôé àé îŝé, ô é ŝôu ô émô ŝôg. Fô î é ôéŝ, é wî wôVéŝ’ çôuŝ, îŝ éà ô ôu à ôg.
A ôé àé îŝé, wé é u môô gîŝéŝ, uô é ééŝ à îg. A ày éé, wô àVé à çàé, ô éçîôuŝ îé àé lîg.
Sàgé ééŝ àé ôé wé é mîîg ŝu, ŝîéŝ ôw uô é Vàéy. Dà, gôy ŝîgŝ, î é àéŝ îgŝ, àŝ é ôéŝ ô é éé ày.
ï ày çàé îŝé, wé é u môô gîŝéŝ, éy’ éà î î éy wàé. A éîŝ ŝôu—iéçé à àôu, éyô é géé îŝ yôé.
Bu wô çà ŝày î é àé ô ày, î éŝé àéŝ é àŝé ô ué? Fô ôé éu, wéé é môuàî uŝ, à î éî îVéŝ, “Aîéu.”
II
‘hôug é ôéŝ wà é çà, wà îŝ à mà, îŝ à àç ô ôVé à àféçîô. Nô uŝé ô éxàî à éŝŝ ô çômàî; ô ôi î îŝàféçîô. hééŝçôé yéàŝ à é, îŝ é ô ô mé, ŝô uŝé ém wîŝéy ï ŝày. Wé à muŝ àççôu, wé à àŝ wé îŝmôu, éôé Gô’ŝ hôé, ŝômé ày.
3
4
T  M         G   
ï àî ô éé, ô ôé mé’ŝ géé, à wôé ô î é iéŝ. Dàîy ï wôug, gôô îé ï ôug, ô àVàîçé ï wôu ô yîé.
Eàç ày ï ôîé, wî é éà’ŝ gôô ŝôî, à éŝŝé é ôô ï àé. Eàç îg ï ŝé, wééî éé çé, ŝwéé éàmŝ ô my ué àé.
Nô àmîîô à ï, à ï mîg y, ô éàVé my àéà ômé. SàVé ô é ày, wé my àé àwày, à ï wàŝ ét àôé.
Awàyŝ ï éw, wé é çôô éézé éw, ï ŝôu é çôé wî îé. ‘Tî çàmé à ày, ï àé ày ŝày, à çàuŝé mé ŝô muç ŝîé.
Wé my àé ét ômé, é îŝ ô ôàm, ï àé ô ŝày à wô. Wé môé ŝàw îm éàVé, é ôŝômŝ éàVé, à é ŝçéàm wàŝ à ï éà.
Bu é éVé ué àç àŝ é ày ué àç; é ŝu ŝé àŝ à îg. Wé ï ŝé î ŝéémŝ, my éVéy éàm, wàŝ wàçé wî gôuîŝ ŝîgŝ.