Wabash Trilogy, The
627 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Wabash Trilogy, The

-

Gain access to the library to view online
Learn more
627 Pages
English

Description

THE WABASH TRILOGY includes three new novels by William J. Palmer: THE WABASH BASEBALL BLUES, THE REDNECK MAFIA, and CIVIC THEATER. Each novel shows Palmer at his most poignant and hilarious as he tracks his characters through the tragicomedy of life in the Midwest.

Subjects

Informations

Published by
Published 01 February 2010
Reads 0
EAN13 9781602351684
Language English
Document size 2 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

sh y THE WABASH TRILOGY THE WABASH BASEBALL BLUES THE WABASH BASEBALL BLUES THE REDNECK MAFIA CIVIC THEATRE
WILLIAM J. PALMER
HE WabaSh TrILôgy
OthEr BôôkS by WILLIam J. PaLmEr
Novels The Detective and Mr. Dickens The Highwayman and Mr. Dickens The Hoydens and Mr. Dickens The Dons and Mr. Dickens
FilM ŚuDies The Films of the Seventies: A Social History The Films of the Eighties: A Social History The Films of the Nineties: The Decade of Spin
ieRàRY CRiicisM The Fiction of John Fowles Dickens and New Historicism
HE WabaSh TrILôgy
e Wabash Baseball Blues e Redneck Mafia Civic eater
WILLIam J. PaLmEr
ParLôr PrESS West Lafayette, Indiana www.parLôrprESS.çôm
ParLôr PrESS C, WESt afayEttE, ïndIana 47906
© 2010 by WILLIam J. PaLmEr ALL rIghtS rESErVEd.
PrIntEd In thE UnItEd ŚtatES ôf AmErIça
Ś A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
 Ibrary ôf CôngrESS CataLôgIng-In-PûbLIçatIôn ata
PaLmEr, WILLIam J., 1943-ThE WabaSh trILôgy : ThE WabaSh baSEbaLL bLûES, ThE rEdnEçk mafIa, CIVIç thEatEr / WILLIam J. PaLmEr.  p. çm. ïŚBN 978-1-60235-164-6 (pbk. : açId-frEE papEr) ï. TItLE. PŚ3566.A547W33 2010 813’.54--dç22  2009054341
CôVEr ImagE © 2008 by ôrI O'CônnELL. USEd by pErmISSIôn. CôVEr dESIgn by aVId BLakESLEy ïntErIôr dESIgn by KatE BôûwEnS.
PrIntEd ôn açId-frEE papEr.
ParLôr PrESS, C IS an IndEpEndEnt pûbLIShEr ôf SçhôLarLy and tradE tItLES In prInt and mûLtImEdIa fôrmatS. ThIS bôôk IS aVaILabLE In pa-pErbaçk and Ebôôk fôrmatS frôm ParLôr PrESS ôn thE WôrLd WIdE WEb at http://www.parLôrprESS.çôm ôr thrôûgh ônLInE and brIçk-and-môrtar bôôkStôrES. Fôr SûbmISSIôn InfôrmatIôn ôr tô fInd ôût abôût ParLôr PrESS pûbLIçatIônS, wrItE tô ParLôr PrESS, 816 ôbInSôn Śt., WESt afayEttE, ïndIana, 47906, ôr E-maIL EdItôr@parLôrprESS.çôm.
HIS bôôk IS dEdIçatEd tô ChrISty, Nançy and JILL, my ôthEr trILôgy.
y SInçErESt apprEçIatIôn gôES tô aVId BLakESLEy, ÉdItôr and PûbLIShEr ôf ParLôr PrESS, and tô hIS aSSIStant EdItôr, KatE BôûwEnS, whôSE magIç tranSfôrmEd my nôVELS Intô thIS bôôk. —WJP
CôntEntS
TheWabashBaseballBlues1
The Redneck Mafia165
Civic Theater405
About the Author617
ïï
HE WabaSh BaSEbaLL BLûES
A NôVEL
WILLIam J. PaLmEr
1