197 Pages
English
Gain access to the library to view online
Learn more

Ready to Wear

-

Gain access to the library to view online
Learn more
197 Pages
English

Description

Ready to Wear: A Rhetoric of Wearable Computers and Reality-Shifting Media explores how and to what ends wearable inventions and technologies augment or remix reality, as well as the claims used to promote them. As computer components shrink and our mobile culture normalizes, we wear computers on the body to create immersive experiences.

Subjects

Informations

Published by
Published 03 February 2013
Reads 0
EAN13 9781602354029
Language English
Document size 1 MB

Legal information: rental price per page 0.0050€. This information is given for information only in accordance with current legislation.

Exrait

PEDERSEN READY TO WEAR READY TO WEAR A Rhetoric of Wearable Computers and Reality-Shifting Media
A Rhetoric of Wearable Computers
ARLOR PRESS
Isabel Pedersen
Ready to Wear
New Media Theory Serîes Edîtor, Byron Hawk
Te New Medîa Teory serîes învestîgates bot medîa and new medîa as a compex ecoogîca and retorîca context. Te merger o medîa and new medîa creates a goba socîa spere tat îs cangîng te ways we work, pay, wrîte, teac, tînk, and connect. Because tîs new con-text operates troug evovîng arrangements, teorîes o new medîa ave yet to estabîs a retorîca and teoretîca paradîgm tat uy artîcuates tîs emergîng dîgîta îe.
Te serîes încudes books tat combîne socîa, cutura, poîtîca, tex-tua, retorîca, aestetîc, and materîa teorîes în order to understand moments în te îves tat operate în tese emergîng contexts. Suc works typîcay brîng retorîca and crîtîca teorîes to bear on medîa and new medîa în a way tat eaborates a burgeonîng post-dîscîpînary “medîa turn” as one urter deveopment o te retorîca and vîsua turns tat ave aready înuenced scoary work.
Books in the Series
Ready to Wear: A Retorîc of Wearable Computers and Realîty-Sîftîng Medîaby ïsabe Pedersen (2013) Mîcs, Cameras, Symbolîc Actîon: Audîo-Vîsual Retorîc for Wrîtîng Teacers, by Bump Habrîtter (2013) Te Avaîlable Means of Persuasîon: Mappîng a Teory and Pedagogy of Multîmodal Publîc Retorîc, by Davîd M. Serîdan, Jîm Rîdoo, and Antony J. Mîce (2012) Avatar Emergencyby Gregory L. Umer (2012) New Medîa/New Metods: Te Academîc Turn from Lîteracy to Elec-tracy, edîted by Je Rîce and Marce O’Gorman (2008) Te Two Vîrtuals: New Medîa and Composîtîon, by Aexander Reîd (2007). Honorabe Mentîon, W. Ross Wînterowd/JACAward or Best Book în Composîtîon Teory, 2007.
READY O WEAR
A RHéôîç ôF Wéààé CôUéŝ à Réàî-SHîFîG Méîà
ïŝàé Pééŝé
Paror Press Anderson, Sout Carolîna www.parorpress.com
Paror Press LLC, Anderson, Sout Caroîna, USA
© 2013 by Paror Press A rîgts reserved. Prînted în te Unîted States o Amerîca
S A N: 2 5 4 - 8 8 7 9
Cataogîng-în-Pubîcatîon Data on Fîe wît te Lîbrary o Congress and Paror Press
1 2 3 4 5
ïSBN ïnormatîon 978-1-60235-400-5 (paperback) 978-1-60235-401-2 (ardcover) 978-1-60235-402-9 (Adobe eBook) 978-1-60235-403-6 (ePub) 978-1-60235-404-3 (îBook)
New Medîa Teory Serîes Edîtor: Byron Hawk
Cover îmage: CuteCîrcuît Gaaxy Dress, © Museum o Scîence and ïndustry, Cîcago. Used by permîssîon. Cover desîgn by Davîd Bakesey. Prînted on acîd-ree paper.
Paror Press, LLC îs an îndependent pubîser o scoary and trade tîtes în prînt and mutîmedîa ormats. Tîs book îs avaîabe în paper, cot and eBook ormats rom Paror Press on te Word Wîde Web at ttp://www. parorpress.com or troug onîne and brîck-and-mortar bookstores. For submîssîon înormatîon or to înd out about Paror Press pubîcatîons, wrîte to Paror Press, 3015 Brackenberry Drîve, Anderson, Sout Caroîna, 29621, or emaî edîtor@parorpress.com.
For my Moter
v
Côéŝ
Lîst o ïustratîonsAcknowedgmentsîx ïntroductîon: Retorîc, Reaîty-Sîtîng Medîa, and ïmmînence1
1 Mobîe Devîces, Movement, and Myt29 2 Transparency, Nanotecnoogy, and te Retorîca Justîîcatîon or ïnvîsîbîîty ïnventîons51 3 ïnteractîvîty, Wearabîîty, and te Retorîc o Proposed Braîn-Macîne ïnteraces74 4 Augmented Memory, Dîgîta Lîe, and Computers tat Promîse to Remember Everytîng100 5 Carryabe Tecnoogîes, Partîcîpatory Cuture, and Retorîca Transormatîon122
Concusîon146 Notes157 Works Cîted159 ïndex175 About te Autor181
vîî
Lîŝ ôF ïUŝàîôŝ
Fîgure 1.Steve Mann wît EyeTap Wearabe Computer and Augmented Re-9 aîty System (1999).11 Fîgure 2. Rob Spence odîng îs Eyeborg devîce.11 Fîgure 3.Rob Spence wearîng îs Eyeborg devîce.Fîgure 4. “Japan Optîca Camouage” Susumu Tacî’s so-caed “învîsîbîîty 2 coak” acîeved wît te tecnîque caed “Optîca Camouage.”55 Fîgure 5. Nokîa Morp. Nokîa and Cambrîdge Unîversîty.Fîgure 6. YouTube vîdeo, “Nokîa Morp Concept (ong).” 3,015,903 vîews. 56 Nokîa and Cambrîdge Unîversîty.Fîgure 7. Skînput înterace. Crîs Harrîson, Mîcrosot Researc and Carn-75 egîe Meon.87 Fîgure 8. Emotîv’s Epoc eadset.93 Fîgure 9. ïmprovîsed Empatetîc Devîce (ï.E.D.).94 Fîgure 10. Artîst Waaa Bîa, “Domestîc Tensîon” înstaatîon.95 Fîgure 11. Artîst Waaa Bîa, “3rdî.”132 Fîgure 12. “îPod ad” on Queen West în Toronto.132 Fîgure 13. “Toronto—îPod Cîty.”134 Fîgure 14. “îFamîne.”Fîgure 15 ïnventor Steve Mann wearîng MîndMes (mes-based wearabe 152 computîng or Braîn-Computer-ïnteractîon), “GassEye” (EyeTap).Fîgure 16. ïnventor Steve Mann wearîng EyeTap wîe payîng te 153 ydrauopone.
îx